Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
V Praze : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
345 stran : ilustrace, 1 mapa ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2782-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 333-336 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001481104
Obsah // 1. Úvod 11 // 2. Obecné úvahy 17 // 2.1. Rozdíly biologie a matematiky ... 17 // 2.2. Přístupy к řešení problémů ... 18 // 2.3. Populace a výběr základ statistické indukce... 19 // 3. Typy sledovaných veličin 23 // 3.1. Co můžeme sledovat... 23 // 3.2. Typy náhodných veličin... 24 // 3.2.1. Alternativní veličiny... 25 // 3.2.2. Nominální veličiny... 25 // 3.2.3. Ordinální veličiny ... 26 // 3.2.4. Kvantitativní veličiny... 28 // 3.2.5. Celočíselné veličiny... 30 // 4. Základní statistické charakteristiky 33 // 4.1. Miry pro kvalitativní veličiny... 34 // 4.1.1. Pravděpodobnost... 35 // 4.1.2. Relativní četnost... 36 // 4.2. Míry polohy... 37 // 4.2.1. Průměr (aritmetický) ... 37 // 4.2.2. Geometrický průměr... 38 // 4.2.3. Medián... 39 // 4.2.4. Modus... 40 // 4.2.5. Useknutý průměr... 41 // 4.2.6. Kvant.il ... 41 // 4.3. Míry měřítka (variability)... 41 // 4.3.1. Rozptyl... 42 // 4.3.2. Rozpětí... 43 // 4.3.3. Mezikvartilové rozpětí... 44 // 4.3.4. Odhad MAD... 44 // 4.3.5. Variační koeficient... 45 // 4.4. Ostatní charakteristiky... 45 // 4.4.1. Sikinost, skewness... 45 // 4.4.2. Špičatost kurtosis ... 46 // 4.5. Praktické příklady jednotlivých charakteristik... 47 // 5. Modely náhodné veličiny - rozložení pravděpodobnosti 51 // 5.1. Nominální veličiny... 51 // 5.2. Diskrétní (celočíselné) kvantitativní veličiny... 51 // 5.2.1. Binomické rozložení... 51 // 5.2.2. Multinomické
rozložení ... 52 // Obsah // 5.2.3. Poissonovo rozložení... 53 // 5.2.4. Negativně binomické (Pascalovo) rozložení... 54 // 5.2.5. Nakažlivá rozložení... 54 // 5.3. Spojité kvantitativní veličiny... 55 // 5.3.1. Normální (Gaussovo) rozložení... 55 // 5.3.2. Logaritmicko-normální rozložení ... 57 // 5.3.3. Exponenciální rozložení... 58 // 5.3.4. Weibnllovo rozložení... 58 // 5.3.5. Rovnoměrné rozložení... 59 // 5.3.6. Logistické rozložení... 59 // 5.4. Výběrová rozložení rozložení testovacích statistik... 60 // 5.4.1. x2-rozloženi... 61 // 5.4.2. Studentovo t-rozložení... 61 // 5.4.3. Fisherovo F-rozložení ... 62 // 6. Statistické odhady a testy - základní principy 65 // 6.1. Odhady populačních charakteristik... 65 // 6.2. Bodové odhady... 66 // 6.3. Intervalové odhady... 66 // 6.3.1. Intervalové odhady populačních charakteristik intervaly spolehlivosti . . 68 // 6.3.2. Intervalové odhady predikční intervaly... 70 // 6.3.3. Intervalové odhady toleranční intervaly... 71 // 6.4. Rozdíl interpretace intervalu spolehlivosti a tolerančního intervalu... 71 // 6.5. Obecné principy při konstrukci odhadli... 74 // 6.6. Statistické testy... 75 // 6.7. Nové možnosti výpočetní techniky... 78 // 7. Ověřování typu rozložení dat - klíč к volbě modelu 81 // 7.1. Grafické zobrazení výběrového rozložení... 81 // 7.2. Testy к ověření typu rozložení... 85 // 7.2.1. у2 testy dobré shody... 85 // 7.2.2.
Kolmogorův-Smirnovův test... 86 // 7.2.3. Test normality Shapirův-Wilkův... 87 // 7.2.4. Další možnosti... 87 // 7.3. Význam znalosti typu rozložení... 88 // 8. Porovnání kvantitativní veličiny jednoho výběru s pevnou hodnotou 93 // 8.1. Testy charakteristik ... 93 // 8.1.1. Jednovýběrový Z-test. ... 94 // 8.1.2. Jednovýběrový t-test... 95 // 8.1.3. Jednovýběrový znaménkový (mediánový) test... 97 // 8.1.4. Jednovýběrový Wilcoxonův test... 98 // 8.2. Intervalové odhady...100 // 8.2.1. Intervaly spolehlivosti...100 // 8.2.2. Predikční intervaly...102 // 8.2.3. Toleranční intervaly...103 // 8.2.4. Konstrukce intervalových odhadů metodou bootstrap ...104 // 8.2.5. Praktické ukázky intervalových odhadů...104 // 8.2.6. Co nejsou intervalové odhady...104 // 6 // Obsah // 9. Porovnáni kvantitativní veličiny ve dvou různých výběrech 109 // 9.1. Dvě skupiny...109 // 9.1.1. Dvouvýbérový t-test,...109 // 9.1.2. Porovnání dvou rozptylů...111 // 9.1.3. Dvou výběrový znaménkový test (mediánový)...111 // 9.1.4. Dvouvýbérový Wilcoxonův test...112 // 9.1.5. Poznámka к testům porovnání dvou skupin...113 // 9.2. Párové porovnání...113 // 9.2.1. Párový t-test...114 // 9.2.2. Párový znaménkový test (mediánový)...114 // 9.2.3. Párový Wilcoxonův test...114 // 9.2.4. Praktické použití párových porovnám...115 // 9.2.5. Několik poznámek к párovému testu a korelaci...117 // 10. Analýza vztahu dvou spojitých
veličin 121 // 10.1. Společné rozložení dvou veličin...121 // 10.2. Kovariance míra lineárního vztahu dvou veličin...124 // 10.3. Koeficient lineární korelace ...125 // 10.4. Robustní varianty korelačních koeficientů ...129 // 10.4.1. Spearmanův koeficient monotónní korelace ...129 // 10.4.2. Kendallův koeficient monotónní korelace...129 // 10.5. Praktické ukázky různých typů závislostí...130 // 10.0. Lineární regresní model...131 // 10.0.1. Lineární regresní model normálně rozložené náhodné veličiny...132 // 10.0.2. Regresní modely procházející počátkem (bez interceptu) regrese procházející počátkem...136 // 10.0.3. Vztah regresního lineárního modelu a lineárního korelačního koeficientu . 13S // 10.0.4. Oblasti spolehlivosti intervalové odhady...141 // 10.0.5. Problémy s linearitou a normalitou transformace modelu ...143 // 10.0.0. Ověření předpokladu lineárního regresního modelu...144 // 10.6.7. Odlehlá pozorování v regresi ...147 // 10.6.8. Analýza reziduí...149 // 10.7. Vztah více než dvou veličin...154 // 10.7.1. Vícenásobná regrese...155 // 10.7.2. Vícerozměrná regrese...156 // 10.7.3. Korelace více veličin...157 // 10.7.4. Porovnání modelů...159 // 10.7.5. Polynomická regrese...161 // 10.8. Nelineární regrese...163 // 10.9. Robustní regresní metody...165 // lO.lOMetody vyhlazování časových řad...108 // 11. Porovnání kvantitativní veličiny ve více skupinách - analýza
rozptylu - ANOVA 171 // 11.1. Podmínky použitelnosti analýzy rozptylu ...173 // 11.1.1. Test shody rozptylů ...174 // 11.2. Více skupin analýza rozptylu jednoduchého třídění způsob výpočtu...176 // 11.2.1. Kontrasty...181 // 11.3. Metody mnohonásobného srovnávání...184 // 11.4. Neparametrické varianty analýzy rozptylu...188 // 11.5. Vztah mezi regresí a analýzou rozptylu...189 // 7 // Obrnili // 11.6. Analýza rozptylu dvojného třídění...190 // 11.7. Opakovaná pozorování...196 // 11.8. Testování modelu a „podmodelu“...198 // 11.9. Obecnější modely analýzy rozptylu...199 // ll.lOModel se smíšenými efekty...200 // 11.10.1 Párový t-test pomocí modelu se smíšenými efekty...202 // 11.10.2.Dvouvýběrový t-test pomocí modelu se smíšenými efekty ...208 // 11.10..’(.Obecnější model smíšených efektů...208 // 12. Kvalitativní veličiny a jejich vztah 207 // 12.1. Odhad a testy pravděpodobnosti alternativní veličiny...207 // 12.1.1. Aproximace normálním rozložením...207 // 12.1.2. Fleissova kvadratická aproximace...208 // 12.1.8. Exaktní binomický test ...208 // 12.2. Obecná kontiugenční tabulka 209 // 12.3. Kontiugenční tabulka 2x2...213 // 12.3.1. Míry vztahu dvou alternativních veličin...218 // 12.3.2. McNemarova hypotéza symetrie ...221 // 12.3.3. Shoda dvou hodnotitelů...223 // 12.4. Typy studií způsoby konstrukce kontingenčních tabulek...224 // 12.4.1. Průřezová studie...225 // 12.4.2. Kohortová
studie...225 // 12.4.3. Studie případ ů-kont. rol...225 // 12.4.4. Typy studií a míry nezávislosti...226 // 12.4.5. Studie typu případů a kontrola...226 // 12.4.6. Průřezová studie...227 // 12.4.7. Kohortová studie...227 // 12.5. Stratifikované kontiugenční tabulky...228 // 12.6. Test, trendu v kontingenční tabulce...232 // 12.7. Souvislost testů pro kategoriální a spojité veličiny...234 // 12.8. Intenzita incidence...235 // 12.9. Hodnocení kvality screeningových testů ...237 // 12.10ROC křivky...240 // 13. Výběr a jeho reprezentativnost 243 // 13.1. Rušivé faktory ...244 // 13.2. Konstrukce výběru pro studie popisující populaci...244 // 13.3. Plány experimentu...246 // 13.3.1. Rozdělení na skupiny (do větví)...246 // 13.3.2. Volba kontrolní skupiny...246 // 13.3.3. Použití placeba...247 // 13.3.4. Párové uspořádání dat...248 // 13.3.5. Křížový pokus...248 // 13.4. Stanovení rozsahu výběru...249 // 13.4.1. Rozsah výběru pro jednovýběrový t-test...249 // 13.4.2. Rozsah výběru pro dvouvýbérový t-test...250 // 13.4.3. Rozsah výběru pro test binomické veličiny...251 // 13.5. Metoda vážení ...252 // 13.6. Standardizace...253 // 13.6.1. Přímá standardizace...255 // 8 // Obsah // 13.6.2. Nepřímá standardizace...256 // 13.6.3. Inverzní standardizace...256 // 13.6.4. Intervaly spolehlivosti pro standardizované ukazatele...257 // 14. Další modely pro studium závislosti veličin 261 // 14.1. Logistická regrese
model závislosti alternativní veličiny...261 // 14.2. Další modely pro alternativní veličinu ...266 // 14.2.1. Účinná dávka ED50 či LD50 ... 266 // 14.3. Poissonovská regrese model závislosti počtů na spojité či kvalitativní veličině . 267 // 15. Analýza cenzorovaných dat 269 // 15.1. Neúplná informace cenzorovaná data...269 // 15.2. Analýza přežití...271 // 15.2.1. Odhad doby do události (doby přežití)...273 // 15.2.2. Tabulky přežití...274 // 15.2.3. Neparametrické metody...275 // 15.2.4. Semiparametrieké metody...279 // 15.2.5. Parametrické metody ...281 // 15.2.6. Složitější parametrické modely pro analýzu přežití...283 // 15.2.7. Rozdíly mezi neparametrickým, parametrickým a semiparametrickým přístupem ...284 // 15.3. Cenzorovaná data hodnoty pod detekčním limitem...284 // 15.4. Použiti analýzy cenzorovaných dat к odfiltrování epidemií...286 // 15.4.1. Nalezení epidemického prahu...286 // 15.4.2. Odlmd počtu úmrtí zvýšeného výskytem epidemie...288 // 15.4.3. Složitější modely pro nalezení odhadu očekávaného výskytu „baseline“. 291 // A. Jemný úvod do programu R 295 // B. Využití výpočetní techniky pro statistická hodnocení 313 // C. Grafy - užitečný nástroj interpretace a jejich úskalí 315 // D. Ukázky chybných použití statistiky 321 // D.l. Chyby při používání statistiky a interpretaci výsledků analýz...321 // D.2. Cestou statistiky i medicíny к stejnému závěru...330
// E. Data a skripty к jednotlivým kapitolám 331 // Literatura 333 // Rejstřík 337 // 9
(OCoLC)918005617
cnb002626649

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC