Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Vydání první
Praha : FHS UK, 2019
449 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7571-030-7 (brožováno)
Agora ; 17. svazek
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglický, částečně český a bulharský text, české a anglické resumé
001481199
OBSAH // Předmluva...9 // Preface // Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová // MINULOST [PAST] // (In)visible „Ordinary“ Believers in the Catholic Dioceses of the 18,h Century Croatian Danube Region: // Historiographic Results and Interpretative Possibilities...19 // (Ne)viditelní „obyčejní“ věřící v katolických diecézích chorvatského Podunají z 18. století: historické výsledky a interpretační možnosti Dúbravka Božie Bogovič // ‘Ttirkonegrins’ between Montenegro // and the Ottoman Empire: Brothers or Others?...35 // „Turkoman!“ mezi Černou Horou a Osmanskou říší: bratři nebo jiní? Denis Ljuljanovič // The Invisible and Forgotten Field Trip Expeditions in Serbian and Greek Macedonia during the First World War (1916-1917) .59 // Neviditelné a zapomenuté expedice v srbské a řecké Makedonii během první světové války (1916-1917) // Krasimira Marholeva // Mléčné příbuzenství jako alternativní strategie // příbuzenství na Balkáně ...81 // Kinship in the Balkan Lenka Jakoubková Budilova // SOUČASNOST [PRESENT] // The Presence of Absence: Cultural Memory of the Jewish Sites that No Longer Exist in the Balkans...109 // Přítomnost absence: kulturní paměť židovských lokalit, které již na Balkáně neexistují 5 Maria-Alina Asavei // Shingles of Memory and Identity: Swabian House in Vojvodina as a Heritage of a People not There Anymore...127 // Kamínky paměti a identity: švábský dům ve Vojvodine jako dědictví
lidí, kteří tam již nejsou Andrijci Popovič - Filip Mitričevič // The Muted and Stigmatized: the Case Study of Ethnic Cleansing of Bosnian Serbs in Konjic in 1992...145 // Umlčení a stigmatizovaní: Případová studie o etnických čistkách bosenských Srbů v Konjici v roce 1992 0yvinci Hvenekilde Seim // When Confusion Makes Sense: Micro-politics of Categories and Cultural Intimacy in the Albanian-Greek Borderlands... 187 // Kdy chaos dává smysl: mikropolitika kategorií a “kulturní intimita” na albánsko řeckém pomezí Ekaterina Zheltova // Providing Help to Refugees Stuck // on the Serbian-Hungarian Border...215 // Poskytovanie pomoci utečencom uviaznutým na serbsko-madiarských hraniciach Sylvia Poliakova // The Balkan Way of Doing Business: Refugees, // Migrants and Investors Manoeuvring between Formal // and Informal Institutions in Bosnia and Herzegovina...229 // Balkánský způsob podnikání: uprchlíci, migranti a investoři manévrují mezi formálními a neformálními institucemi v Bosně a Hercegovině Hariz Halilovich and Nirha Efendič // Neviditelní a zviditelňovaní Češi: Manipulace s přítomností „druhých“ na manifestních srazech Bulharů ... .257 invisible and Made-visible Czechs: Manipulation with the Presence of „Others“ in the Manifest Meetings of Bulgarians Mirjam Moravcová // 6 // Přítomnost minulosti. Výtvarné památky na Srby v Uspenské kapli na Olšanských hřbitovech v Praze...409 // The Presence of The
Past. Serbian Art Memorials in Church of Uspenija of Virgin at Olšany Cemetery in Prague Elizaveta Eliseeva // Resumé [Summary]...421 // Autoři [Authors]...441 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC