Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie: prvé
Brno : Facta Medica, 2019
336 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-88056-09-6 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
Slovenský a český text
001481351
obsah // Obsah // Úvod 5 // Príhovory 6 // Autorský kolektív s // 1 Epidemiológia diabezity // 1.1 Úvod 27’ // 1.2 Nadhmotnosť/obezita 28 // 1.2.1 Nadhmotnosť/obezita v celosvetovom meradle 28 // 1.2.2 Nadhmotnosť/obezita v európskom meradle 29 // 1.2.3 Nadhmotnosť/obezita v slovenskom meradle 33 // 1.3 Diabetes mellitus 2. typu 36 // 1.3.1 Diabetes mellitus 2. typu v celosvetovom meradle 36 // 1.3.2 Diabetes mellitus 2. typu v európskom meradle 37 // 1.3.3 Diabetes mellitus 2. typu v slovenskom meradle 37 // 1.4 Záver 39 // 2 Etiopatogenéza diabezity // 2.1 Úvod 41 // 2.2 Obezitou indukovaný diabetes mellitus (diabezita) 43 // 2.2.1 Faktory a mechanizmy 43 // 2.2.1.1 Úloha distribúcie tuku a viscerálny tuk 43 // 2.2.2 Aktuálne hypotézy obezitou indukovaného DIVI2T 44 // 2.2.2.1 Zápalová hypotéza 44 // 2.2.2.2 Hypotéza expanzie tukového tkaniva (pretekania lipidov). 46 // 2.2.2.3 Adipokínová hypotéza 51 // 2.3 Mikrobióta a mikrobióm črevného traktu 51 // 2.4 Záver 55 // 3 Genetika diabezity // 3.1 Úvod 58 // 3.2 Vplyv genetiky na diabetes mellitus a obezitu 58 // 3.3 Výskumné metódy na identifikáciu génov súvisiacich so vznikom diabetes mellitus a obezity 58 // 3.4 Genetické faktory diabezity 59 // 3.4.1 Spoločné varianty pre DWI2T a obezitu identifikované pomocou celogenómových asociačných štúdií 59 // 3.4.2 Varianty pre DWI2T a obezitu identifikované pomocou celogenómového sekvenovania 61 // 3.4.2.1. Epigenetické markéry
DM2T a obezity 62 // 15 // obsah // 3.5 Porozumenie vzťahov medzi genotypom a fenotypom diabezity 62 // 3.6 Záver 63 // 4 Dietologický manažment pacienta s diabezitou // 4.1 Úvod 65 // 4.2 Medicínska nutričná liečba 65 // 4.2.1 Základné ciele MNT 65 // 4.3 Manažment výživy obézneho diabetika 66 // 4.3.1 Energetická rovnováha 66 // 4.3.2 Stravovacie (výživové) vzorce 66 // 4.3.2.1 Mediteránna diéta 67 // 4.3.2.2 Vegetariánstvo/vegánstvo 68 // 4.3.2.3 Nízkotuková diéta (Low Fat Diet - LFD) 68 // 4.3.2.4 Prísna nízkotuková diéta (Very Low Fat Diet - VLF, Ornishova diéta, Pritikinova diéta) 68 // 4.3.2.5 Nízkosacharidová/prísna nízkosacharidová diéta (VLC diéta) 68 // 4.3.2.6 Optimálna redukčná diéta pre diabetika 2. typu 68 // 4.3.3 Sladidlá 69 // 4.3.4 Konzumácia alkoholu 69 // 4.3.5 Dietetické poznámky k hlavným nutrientom výživových vzorcov 69 // 4.3.5.1 Sacharidy 69 // 4.3.5.2 Vláknina 69 // 4.3.5.3 Bielkoviny... 70 // 4.3.5.4 Tuky ... 70 // 4.3.6 Optimálny pomer makronutrientov 70 // 4.3.6.1 Ryby...70 // 4.3.6.2 Mliečne výrobky...70 // 4.3.6.3 Oleje 70 // 4.3.7 Zjednodušený pohľad na výživu obézneho diabetika - vylúčenie niektorých prvkov stravy 71 // 4.3.8 Manažment DM a nadhmotnosti/obezity prostredníctvom vhodne personalizovanej diéty 71 // 4.3.9 Praktické odporúčania pre zostavenie diéty obézneho diabetika 71 // 4.4 Záver 72 // 5 Fyzická aktivita v manažmente obézneho diabetika // 5.1 Úvod 74
5.2 Definícia základných pojmov 74 // 5.3 Sedavé správanie u pacientov s obezitou a DM2T 77 // 5.4 Fyzická aktivita a zdatnosť vo vzťahu k morbiditě a mortalite 78 // 5.5 Fyziologické mechanizmy účinkov pravidelného cvičenia 79 // 5.5.1 Kostrové svalstvo a jeho úloha v udržiavaní celotelovej metabolickej homeostázy 79 // 5.5.2 Tukové tkanivo a jeho úloha pri udržiavaní celotelovej metabolickej homeostázy 80 // 16 // obsah // 5.6 Pohybová aktivita v prevencii a liečbe DM2T 84 // 5.7 Modifikácia životného štýlu a DM2T 85 // 5.8 Mechanizmy účinkov cvičenia u diabetika 2. typu 86 // 5.9 Pohybová aktivita, diabezita a komorbidity 86 // 5.9.1 Pohybová aktivita, diabezita a KV-ochorenia 86 // 5.9.2 Pohybová aktivita, diabezita a onkologické ochorenia 87 // 5.9.3 Pohybová aktivita a metabolický syndróm 88 // 5.9.4 Pohybová aktivita, diabezita a porucha kognitívnych funkcií 88 // 5.9.5 Preskripcia pohybovej aktivity u obézneho prediabetika a diabetika 2. typu 89 // 5.9.5.1 Špecifiká pri odporúčaní pohybovej aktivity pacientovi s DM2T. 89 // 5.9.6 Diagnostika fyzickej zdatnosti a profilu pohybovej aktivity 89 // 5.10 Praktické poznámky k preskripcii cvičenia v ambulantnej praxi 91 // 5.11 Nežiadúce účinky - riziká pohybovej aktivity u obézneho diabetika 2. typu 93 // 5.11.1 Hypoglykémia 93 // 5.11.2 Hyperglykémia 94 // 5.11.3 Autonómna neuropatia 94 // 5.12 Záver 95 // 6 Antidiabetiká v manažmente obézneho diabetika 2. typu
// 6.1 Úvod 97 // 6.2 Prediabetes: manažment telesnej hmotnosti a možnosti farmakoterapie 97 // 6.3 Súčasné možnosti manažmentu obézneho diabetika 2. typu 98 // 6.4 Farmakologická antidiabetická liečba obézneho diabetika 2. typu 99 // 6.4.1 Antidiabetiká s potenciálom nárastu hmotnosti 100 // 6.4.1.1 Inzulíny. 100 // 6.4.1.2 Deriváty sulfonylmočoviny... 101 // 6.4.1.3 Deriváty meglinidu... 102 // 6.4.1.4 Tiazolidíndióny... 103 // 6.4.2 Antidiabetiká s potenciálom redukcie hmotnosti 103 // 6.4.2.1 Metformin... 103 // 6.4.2.2 Inkretíny... 104 // 6.4.2.3 Inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 (gliptíny)... 105 // 6.4.2.4AgonistyGLP1-receptora 105 // 6.4.2.5 Fixná kombinačná liečba... 109 // 6.4.2.6 Inhibitory sodíkovoglukózového kotransportéra 2 (gliflozíny). 110 // 6.5 Záver 112 // 7 Antiobezitiká v manažmente obézneho diabetika // 7.1 Úvod 114 // 7.2 Manažment obezity/diabezity 115 // 17 // obsah // 7.3 Farmakologická liečba obezity/diabezity 115 // 7.3.1 Orlistat...116 // 7.3.2 Lorkaserín 118 // 7.3.3 Fentermín/topiramát ER 120 // 7.3.4 Liraglutid 3,0 mg 120 // 7.3.5 Naltrexón SR/Bupropión SR 122 // 7.4 Nové ciele vo farmakoterapii obezity 125 // 7.4.1 Semaglutid 126 // 7.5 Multifunkčné peptidy v liečbe obezity a prevencii diabetes mellitus 2. typu 129 // 7.6 Záver 130 // 8 Bariatrická/metabolická chirurgia u diabetikov 2. typu // 8.1 Úvod 133 // 8.2 Nové indikácie 134 // 8.3 Operačná liečba 137 // 8.3.1 Štandardné typy
operácií 138 // 8.3.1.1 Rukávová resekcia žalúdka 138 // 8.3.1.2 Roux-Y gastrický bypass 140 // 8.3.1.3 Laparoskopická plikácia žalúdka 141 // 8.3.1.4 Bandáž žalúdka... 143 // 8.3.1.5 Minigastrický bypass alebo gastrický bypass s jednou anastomózou 144 // 8.3.1.6 Biliopankreatická diverzia 145 // 8.3.1.7 Biliopankreatická diverzia podľa Scopinara 145 // 8.3.1.8 Biliopankreatická diverzia so zapojením duodena 146 // 8.3.1.9 Solitárna duodenoileálna anastomóza s rukávovou resekciou žalúdka 147 // 8.3.2 Neštandardné výkony 147 // 8.3.3 Nové postupy 148 // 8.3.4 Endoskopické postupy 149 // 8.4 Záver 151 // 9 Metabolická/bariatrická chirurgia a jej vplyv na zdravotný stav // 9.1 Počiatky a rozvoj metabolickej/bariatrickej chirurgie na Slovensku 153 // 9.2 Súbor pacientov a spektrum výkonov 153 // 9.3 Záver 156 // 10 Anesteziologický management pacienta s diabezitou // 10.1 Úvod 157 // 10.2 Obecné metodické doporučení pro provádění předoperačních vyšetrení před celkovou anestezií dle České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny // (ČSARIM) 157 // 18 // obsah // 10.3 Predoperační vyšetrení a príprava pacienta // 10.3.1 Predoperační vyšetrení a príprava pacienta s diabetes mellitus // 10.3.2 Predoperační vyšetření a příprava pacienta s obezitou // 10.3.3 Predoperační vyšetření a příprava pacienta s asthma bronchiale/chronickou obštrukční plieni nemoci (CHOPN) // 10.3.4 Predoperační
vyšetření a příprava pacienta s arteriální hypertenzí // 10.3.5 Predoperační vyšetření a příprava pacienta s hypothyreózou 10.4. Úvod a vedení celkové anestezie, anesteziologické komplikace // 10.4.1 Úvod do celkové anestezie // 10.4.2 Vedení celkové anestezie // 10.4.3 Vyvedení pacienta z celkové anestezie // 10.5 Časná pooperační péče // 10.6 Anesteziologické komplikace // 10.7 Závěr // 158 // 158 // 159 // 160 160 160 160 160 161 161 161 161 161 // 11 Nutriční aspekty managementu pacientů po bariatrické/metabolické chirurgii // 11.1 Úvod // 11.2 Nutriční péče // 11.3 Minimální požadavky na sledování pacientů po bariatricko-metabolických operacích // 11.4 Hlavní náplň a problematika nutričních kontrol // 11.5 Doporučení po kombinovaných bariatrických operacích // 11.6 Závěr // 163 // 164 166 166 167 169 // 12 Diabezita a kardiovaskulárne ochorenia // 12.1 Úvod // 12.2 Diabezita a kardio-cerebrovaskulárne ochorenia // 12.3 Patofyziologické mechanizmy spájajúce diabezitu a KVO // 12.3.1 Adaptácia kardiovaskulárneho systému na obezitu // 12.3.2 Dysfunkcia tukového tkaniva a úloha adipocytokínov // 12.3.3 Regionálna distribúcia tuku a ektopické tukové tkanivo // 12.3.4 Diabezita a endotelová dysfunkcia // 12.3.4.1 Hyperglykémia a endotelová dysfunkcia... // 12.3.4.2 Voľné mastné kyseliny a endotelová dysfunkcia . // 12.3.4.3 Inzulínová rezistencia a endotelová dysfunkcia // 12.3.5 Diabezita
a mikroRNA // 12.3.6 Diabezita a funkcia hladkých svalových buniek // 12.3.7 Diabezita a aterotrombotické komplikácie // 12.4 Diabezita a kardiovaskulárne ochorenia z klinického hľadiska // 12.4.1 Diabezita a koronárna artériová choroba // 12.4.2 Diabezita a akútne koronárne syndromy // 171 // 171 // 172 172 174 174 // 176 // 177 177 // 177 // 178 178 178 178 // 178 // 179 // 19 // obsah // 12.4.3 Diabezita a revaskularizácie pre koronárnu artériovú chorobu 179 // 12.4.4 Diabezita a cerebrovaskulárne príhody 179 // 12.4.5 Diabezita a periférne artériové ochorenie 180 // 12.4.6 Diabezita a artériová hypertenzia 180 // 12.5 Záver 181 // 13 Diabezita a srdcové zlyhávanie // 13.1 Úvod 183 // 13.2 Obezita ako systémový prozápalový stav 183 // 13.3 Zápal moduluje biologické vlastnosti epikardiálneho tuku 184 // 13.4 Epikardiálne tukové tkanivo presúva inflamáciu do myokardu 185 // 13.5 Dokážeme manažmentom obezity/diabezity a výberom liečby ovplyvniť u pacientov // so HF-PEF charakteristiku epikardiálneho tuku? 185 // Záver 186 // 14 Diabezita a poruchy srdcového rytmu // 14.1 Úvod 188 // 14.2 Diabezita a fibrilácia predsiení 188 // 14.3 Mechanizmy vzniku fibrilácie predsiení pri obezite 188 // 14.4 Klinické korelácie medzi obezitou a fibriláciou predsiení 189 // 14.4.1 Artériová hypertenzia 189 // 14.4.2 Diabetes mellitus 2. typu 190 // 13.4.3 Patofyziologické mechanizmy spájajúce DM2T a fibriláciu predsiení 191 // 14.4.3.1 Autonómna
prestavba 191 // 14.4.3.2 Elektrická remodelácia... 191 // 14.4.3.3 Elektromechanická remodelácia 191 // 14.4.3.4 Štrukturálna remodelácia 191 // 14.4.3.5 Oxidačný stres... 192 // 14.4.3.6 Remodelácia konexínov 192 // 14.4.3.7 Fluktuácie glykémií 192 // 14.4.4 Obštrukčné spánkové apnoe 192 // 14.4.5 Komorová adaptácia a abnormality predsiení pri diabezite 193 // 14.4.6 Epikardiálne tukové tkanivo 193 // 14.4.7 Genetika fibrilácie predsiení pri obezite 194 // 14.5 Diabezita a riziko náhlej kardiálnej smrti 194 // 14.5.1 Obezita a NKS 194 // 14.5.2 Diabetes mellitus 2. typu a NKS 195 // 14.5.2.1 Porucha autonómneho nervového systému 196 // 14.5.2.2 Kolísanie glykémií a hypoglykémia 196 // 14.5.2.3 Interval QT 196 // 20 // obsah // 14.5.2.4 Klinické koreláty diabezity. 196 // 14.6 Záver 196 // 15 Manažment artériovej hypertenzie u obézneho diabetika // 15.1 Úvod 199 // 15.2 Obezita, diabetes mellitus 2. typu a artériová hypertenzia 199 // 15.3 Patofyziologické zmeny v KV-systéme pri obezite: vzťah k artériovej hypertenzii 200 // 15.4 Metodika správneho zmerania krvného tlaku v ambulancii lekára 200 // 15.5 Vplyv a úloha autonómneho nervového systému na krvný tlak a jeho variabilitu 201 // 15.6 Ambulantné monitorovanie tlaku krvi 201 // 15.7 Rezistentná artériová hypertenzia 203 // 15.8 Patofyziologické zmeny 203 // 15.8.1 Patofyziologické zmeny v tukovom tkanive: vzťah k artériovej hypertenzii 203 // 15.8.2 Patofyziologické
zmeny obličiek pri obezite: vzťah k artériovej hypertenzii 204 // 15.8.3 Patofyziologické zmeny respiračného systému pri obezite: vzťah k artériovej hypertenzii 204 // 15.9 Diabezitou podmienená artériová hypertenzia ako multifaktoriálne podmienená choroba 205 // 15.9.1 Cieľové hodnoty krvného tlaku v manažmente artériovej hypertenzie u diabetikov 205 // 15.9.2 Metabolické účinky antihypertenzív 205 // 15.10 Redukcia hmotnosti a artériová hypertenzia 206 // 15.11 Záver 206 // 16 Adipozopatická dyslipidémia // 16.1 Úvod 209 // 16.2 Metabolizmus lipoproteínov 209 // 16.3 Obezitou/diabezitou indukované zmeny v metabolizme lipoproteínov 210 // 16.4 Charakteristika adipozopatickej/aterogénnej dyslipidémie 211 // 16.5 Prevalencia adipozopatickej/aterogénnej dyslipidémie 211 // 16.6 Vzťah adipozopatickej/aterogénnej dyslipidémie ku KV-riziku 213 // 16.7 Manažment pacientov s adipozopatickou/aterogénnou dyslipidémiou 215 // 16.8 Ovplyvnenie adipozopatie, lipidov/lipoproteínov redukciou hmotnosti 216 // 16.9 LDL cholesterol ako primárny cieľ prevencie kardio-cerebrovaskulárnych ochorení 218 // 16.10 Hypolipidemiká ovplyvňujúce adipozopatickú/aterogénnu dyslipidémiu, ich efekt na // KV-moribiditu a mortalitu 219 // 16.10.1 Fibráty ... 219 // 16.10.2 Selektívne PPARa modulátory 219 // 16.10.3 Inhibitory cholesteryl-ester-transfer-proteínu 219 // 16.10.4 0mega-3 mastné kyseliny 220 // 16.10.5 Inhibitory PCSK9 220 // 16.11 Budúcnosť ovplyvňovania
adipozopatickej/aterogénnej dyslipidémie 220 // 16.11.1 Inhibícia apoCIII 220 // 21 // obsah // 16.11.2 Inhibícia ANGPTL3 a ANGPTL4 221 // 16.11.3 Inhibícia acetyltransferázy 221 // 16.11.4 Inhibitory acetyl-CoA karboxyláz 221 // 16.11.5 Kyselina bempedoová (ETC-1002) 221 // 16.11.6 Inkretíny v regulácii postprandiálnej lipémie 221 // 16.12 Záver 221 // 17 Hyperurikémia: diabezita, metabolický syndróm a kardiorenálny syndróm // 17.1 Úvod 224 // 17.2 Epidemiológia hyperurikémie 224 // 17.3 Patofyziologické aspekty 224 // 17.4 Príčiny a diferenciálna diagnostika hyperurikémie 226 // 17.5 Klinické aspekty 226 // 17.5.1 Hyperurikémia, metabolický syndróm a DM2T 226 // 17.5.2 Hyperurikémia a kardiorenálny syndróm 229 // 17.5.3 Hyperurikémia a chronické renálne ochorenie 230 // 17.5.4 Hyperurikémia a ateroskleróza 233 // 17.5.5 Liečba hyperurikémie 233 // 17.6 Záver 233 // 18 Diabezita a nádorové ochorenia // 18.1 Úvod 235 // 18.2 Obezita a nádorové ochorenia 235 // 18.3 Diabetes mellitus a nádorové ochorenia 236 // 18.4 Obezita, diabetes mellitus a nádorové ochorenia 237 // 18.5 Mechanizmy onkogénnej transformácie pri obezite a diabetes mellitus 237 // 18.5.1 lnzulín/IGF1 237 // 18.5.2 Tukové tkanivo - leptín a adiponektín 238 // 18.5.3 Hyperglykémia 240 // 18.5.4 Zápal a imunita 241 // 18.5.5 Dyslipidémia 241 // 18.5.6 Črevná mikroflóra 242 // 18.6 Liečba diabetes mellitus a jej vplyv na nádorové ochorenia 242 // 18.6.1 Bigvanidy
(metformin) 243 // 18.6.2 Tiazolidíndióny (glitazóny) 243 // 18.6.3 Inzulínová terapia 243 // 18.7 Onkologická liečba a diabetes mellitus 244 // 18.8 Závery a budúce perspektívy 244 // 22 // obsah // 19 Diabezita a neaikoholová tuková choroba pečene // 19.1 Úvod 246 // 19.2 Epidemiológia NAFLD 246 // 19.3 Patogenéza nealkoholovej tukovej choroby pečene 247 // 19.4 Prirodzený vývoj nealkoholovej tukovej choroby pečene 247 // 19.5 Neaikoholová tuková choroba pečene a klinické súvislosti 248 // 19.5.1 Neaikoholová tuková choroba pečene a kardiovaskulárne ochorenia 248 // 19.5.2 Neaikoholová tuková choroba pečene a metabolický syndróm 248 // 19.5.3 Neaikoholová tuková choroba pečene a obezita 249 // 19.5.4 Neaikoholová tuková choroba pečene a DM2T 249 // 19.5.5 Neaikoholová choroba pečene a hepatokarcinogenéza 249 // 19.5.6 Neaikoholová tuková choroba pečene a fyzická inaktivita 250 // 19.6 Diagnostika NAFLD 251 // 19.7 Liečba nealkoholovej tukovej choroby pečene 252 // 19.7.1 Režimové opatrenia, fyzická aktivita, diéta 252 // 19.7.2 Farmakologická liečba 252 // 19.7.3 Agonistyfarnesoid X receptora (FXR) 254 // 19.7.4 PPARa/ô agonisty a elafibranor 254 // 19.7.5 Inzulínové senzitizéry 255 // 19.7.6 Chemokíny a cenicrivirok 255 // 19.7.7 Konjugáty mastných a žlčových kyselín 256 // 19.7.8 Inkretínové mimetiká a liraglutid 256 // 19.7.9 Látky pôsobiace antifibroticky, simtuzumab, inhibitory galektínu 3 256 // 19.8
Záver 257 // 20 Diabezita a psychické poruchy // 20.1 Úvod 260 // 20.2 Psychika a diabezita 260 // 20.3 Fyziologická a patologická regulácia príjmu a výdaja energie 260 // 20.4 Diabezita a psychické poruchy 261 // 20.4.1 Epidemiológia psychických porúch u ľudí s diabezitou 261 // 20.4.2 Epidemiológia diabezity u ľudí s psychickými poruchami 262 // 20.5 Patofyziologické mechanizmy vo vzťahu obezity/diabezity a psychických porúch 262 // 20.5.1 Rozvoj psychickej poruchy u ľudí s obezitou/diabezitou 262 // 20.5.2 Rozvoj obezity/diabezity u psychicky chorých 263 // 20.6 Diabezita a psychofarmaká 266 // 20.7 Záver 269 // 23 // obsah // 21 Diabezita a obštrukčné spánkové apnoe // 21.1 Úvod 271 // 21.2 Epidemiológia diabezity a obštrukčného spánkového apnoe 271 // 21.3 Etiopatogenéza diabezity a obštrukčného spánkového apnoe 271 // 21.4 Klinický obraz 274 // 21.5 Diagnostika 275 // 21.6 Liečba 276 // 21.7 Záver 277 // 22 Diabezita v detskom a adolescentom veku // 22.1 Úvod 279 // 22.2 Nadhmotnosť/obezita v detskom a adolescentnom veku 279 // 22.2.1 Epidemiológia nadhmotnosti/obezity v detskom a adolescentom veku 279 // 22.2.2 Patofyziológia nadhmotnosti/obezity v detskom a adolescentom veku 281 // 22.2.3 Liečba nadhmotnosti/obezity v detskom a adolescentom veku 282 // 22.3 DM2T v detskom a adolescentom veku 282 // 22.3.1 Epidemiológia DM2T/diabezity v detskom a adolescentnom veku 282 // 22.3.2 Etiopatogenéza DM2T v detskom a adolescentom
veku 283 // 22.3.3 Klinický obraz DM2T v detskom a adolescentom veku 284 // 22.3.4 Diagnóza a diferenciálna diagnóza DM2T v detskom a adolescentom veku 284 // 22.3.5 Skríning DM2T v detskom a adolescentom veku 285 // 22.3.6 Komplikácie DM2T v detskom a adolescentom veku 285 // 22.3.7 Liečba DM2T v detskom a adolescentom veku 286 // 22.4 Záver 287 // 23 Diabezita vo vyššom veku // 23.1 Úvod 289 // 23.2 Obezita vo vyššom veku 290 // 23.3 Diabetes mellitus vo vyššom veku 291 // 23.4 Vzťah obezity a diabetů a ich komplikácie 291 // 23.5 Sarkopenická obezita 293 // 23.6 Priaznivé účinky obezity v staršom veku 293 // 23.7 Liečba obezity vo vyššom veku 294 // 23.8 Antidiabetická liečba vo vyššom veku 295 // 23.9 Záver 298 // 24 // obsah // 24 Diabezita a kúpeľná liečba // 24.1 Úvod 300 // 24.2 Chronické choroby a kúpeľná liečba 300 // 24.3 Intenzívny komplexný program zameraný na redukciu hmotnosti: výsledky za obdobie // 2012-2017 304 // 24.4 Záver 309 // 25 Sociálno-ekonomické dopady diabezity a možnosti ich riadenia // 25.1 Úvod 311 // 25.2 Sociálno-ekonomické dopady diabezity 311 // 25.3 Programy riadenej zdravotnej starostlivosti 312 // 25.4 Programy zamerané na diabetes mellitus 2. typu 313 // 25.5 Nové úlohy zdravotníkov v starostlivosti o diabetikov 313 // 25.6 Edukácia pacientov a podpora self manažmentu 315 // 25.6.1 Program riadenej starostlivosti na Slovensku - DôveraPomáha diabetikom 315 // 25.6.2 Britský projekt
X-PERT 316 // 25.7Telemedicína 316 // 25.7.1 Belgický program COACH®... 317 // 25.8 Programy zamerané na nadhmotnosť a obezitu 317 // 25.8.1 Intervenčný program pre zamestnancov v USA 318 // 25.9 Nákladová efektívnosť programov riadenej starostlivosti 318 // 25.10 Záver 319 // Zoznam skratiek... 322 // 25
cnb003146600

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC