Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.11.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Místo vydání není známé] : Karolinum : 2019
1 online zdroj (přibližně 240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4436-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4431-8 (brožováno)
Studijní příručka určená primárně studentům prvního ročníku bakalářského studia bohemistiky obsahuje výklady z morfematiky, slovotvorby, morfologie a syntaxe českého jazyka, doprovázené řadou příkladů, a ke každé z těchto disciplín několik cvičení včetně klíče. Cílem výkladů je, aby uživatelé příručky po jejich prostudování zdokonalili svou dovednost jazykového rozboru. Publikace dále přináší řadu pravopisných cvičení (v podobě korektur textů s chybami) a úkolů z oblasti normativního tvarosloví spisovné češtiny (rozdělených podle jednotlivých ohebných slovních druhů), včetně řešení. Pravopis a normativní mluvnice zde však vykládány nejsou – pro poučení o nich odkazujeme na Internetovou jazykovou příručku (http://prirucka.ujc.cas.cz). V závěru obsahuje publikace též slovník základní jazykovědné terminologie, a to v dvojím řazení: abecedním a věcném (uspořádaném podle jednotlivých jazykovědných disciplín a jejich tematických oblastí)..
001481416
ÚVOD 9 // 1. MORFEMATIKA I3 // 1.1 Základní pojmy 14 // 1.1.1 Úroveň moríu (a morfému) 14 // 1.1.2 Morfy vs. morfémy 15 // 11-3 Alomorfy 15 // 1.2 Typologie morf(ém)ů 16 // 1.2.1 Nulový morf 17 // 1.2.2 Předpony (prefixy) 19 // 1.2.2.1 Slovotvorné predpony 19 // 1.2.2.2 Tvarotvornépředpony 20 // 1.2.3 Kořenové morfémy 21 // I.2.4 Přípony (sitfixy) 21 // 1.2.4.1 Slovotvorné prípony 22 // I.2.4.2 Kmenotvorné přípony 22 // I.2.4.3 Tvarotvorné prípony 25 // I.2.5 Postfixy - 30 // 1.2.6 Interfixy 30 // I.2.7 Lexikálni morf(ém)y 31 // 1.3 Morfematický rozbor 31 // Cvičení a řešení 36 // 2. SLOVOTVORBA - 43 // 2.1 Podstata tvorení slov 44 // 2.2 Slovotvorné vztahy a prostředky 44 // 2.2.1 Fundace, motivace 44 // 2.2.2 Slovotvorný základ a slovotvorný formant // 2.2.2.1 1 Iláskové alternace 46 // 2.2.3 Slovotvorné a fixy 46 // 2.3 Slovotvorné způsoby a postupy 46 // 2.3.I Derivace 47 // 2.3.2 Kompozice 48 // 2.3.3 Konverze 48 // 2.3.4 Roflexivizacc 48 // 2.3-5 Slovotvorné úpravy 49 // 2.3.5.1 Univerbizace 49 // 2.3.5.2 Abreviace 49 // 2.3.6 Další možná klasifikace 49 // 2.4 Onomaziologické kategorie 51 // 2.5 Popis slovotvorného systému 52 // 2.5.1 Tvorení podstatných jmen 52 // 2.5.2 Tvoření přídavných jmen 53 // 2-5 3 Tvoření sloves 54 // 2.5-4 Tvoření příslovcí 55 // 2.6 Slovotvorný rozbor 55 Cvičení a řešení 58 // 3- MORFOLOGIE 69 // 3-1 Ohýbání (flexe) 70 // 3-2 Jména a skloňování (deklinace) 71 // 3-2.1 Morfologické kategorie jmen 71 // 3-2.2 Deklinačni systém češtiny 72 // 3.2.3 Poznámky ? významovému třídění jmenných slovních druhu 73 // 3-2-4 Přehled vyjadřovaných morfologických kategorií u zájmen a číslovek 75 // 3-2-5 Příklady morfologického rozboru jmen 77 // 3-3 Slovesa a časování (konjugace) 77 // 3-3-1 Typy tvarů ve slovesném paradigmatu 77 //
3-3-2 Morfologické kategorie sloves 79 // 3-3-3 Konjugační systém češtiny 81 // 3-3-4 Příklady morfologického rozboru sloves 83 // 3-4 Neohebné slovní druhy 84 // 3-4-1 Příslovce 84 // 3-4-2 Předložky 85 // 3-4-3 Spojky 86 // 3-4-4 Částice 86 // 3-4-5 Citoslovce-- 87 // 3-4-6 Příklady morfologického rozboru neohebných slov 87 Cvičení a řešení 89 // 4- syntax 99 // 4-1 Věta a výpověď 100 // 4-1.1 Popis stavby věty - 101 // 4-1.2 Vztahy mezi větnými členy 10z // 4-1.2.1 Vztahy sémantické 102 // 4-1.2.2 Vztahy formálně syntaktické 104 // 4-1-3 Několikanásobné, komplexní, postupně determinující a víceslovné větné členy // 4-1-4 Větné členy 106 // 4-1-4-1 Přísudek 106 // 4-1-4-2 Podmět 107 // 4-1-4-3 Předmět 108 // 4-1-4-4 Příslovečné určení 109 // 4-1-4-5 Doplněk 113 // 4-1-4-6 Přívlastek 113 // 4-1-5 Závislostmi strom 114 // 4.2 Souvětí 117 // 4.2.1 Souvětí podřadné a souřadné 117 // Významové vztahy mezi souřadně spojenými větami 118 // Schematické znázornění stavby souvětí---119 // Syntaktický rozbor útvarů s přímou řečí-121 // Příklad syntaktického rozboru -- 123 // Cvičení a řešení 129 // KOMPLEXNÍ ROZBORY K ŘEŠENÍ--I49 // CVIČENÍ Z NORMATIVNÍ MLUVNICE A ŘEŠENI-183 // KOREKTURNÍ PRAVOPISNÁ CVIČENÍ A ŘEŠENÍ - I95 TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK 205 // S věcným řazením hesel 206 S abecedním řazením hesel 221 // DOPORUČENA LITERATURA 237
2293577
(OCoLC)1127288200
(OCoLC)1130284517
(EBSC)2293577
cnb003133779

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC