Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
EB
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
251 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2471-8 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1077-3 (online ; pdf)
Průvodce
Obsahuje rejstřík
001481505
Úvod // 1 Nastavení programu 15 // 1.1. Možnosti programu 15 // Skupina Obecné 16 // Skupina Vzorce 16 // Skupina Data 16 // Skupina Kontrola pravopisu a mluvnice 17 // Skupina Ukládání 17 // Skupina Jazyk 17 // Skupina Upřesnit 17 // Skupina Doplňky 18 // 1.2. Úprava panelu Rychlý prístup 19 // 13. Úprava pásu karet 20 // 1.4. Kompatibilita mezi verzemi 22 // 2 Základní akce s tabulkami 23 // 2.1 Práce s řádky, sloupci a listy 23 // Vkládání a odstraňování buněk 23 // Skrývání a zobrazení řádků a sloupců 23 // Zobrazení a skrytí listu 24 // Ruční seskupování řádků nebo sloupců 24 // Ukotvení řádků a sloupců 25 // Tisk rozsáhlé tabulky 26 // 2.2 Mazání a plnění buněk 26 // Mazání 26 // Zápis do oblasti 26 // Plnění různým způsobem 27 // 23 Vkládání různými způsoby 28 // 2.4 Tvorba datových řad 30 // Lineární řada 30 // Geometrická řada 30 // Kalendářní řada 31 // Textová řada 31 // 2.5 Dynamické doplňování 32 // 2.6 Odstranění duplicit 32 // 2.7 Práce s komentári a hypertextovými odkazy 33 // Komentáře - 33 // Vložení hypertextového odkazu do buňky 34 // Hypertextové odkazy u grafických objektů 35 // Odstranění hypertextového odkazu 35 // Formátování. // 3.1 Základní shrnutí. Písmo // // Zarovnání // Číselný formát buněk // 3.2 Tvorba vlastních číselných formátů // Formátování číselných a měnových hodnot // Formátování textových hodnot // Formátování hodnot kalendářního data // 3.3 Podmíněné formátování podle hodnot // Formátování číselných hodnot // Formátování hodnot kalendářního data // Formátování textových hodnot // Další možnosti formátování podle hodnot buněk // Podmíněné formátování při využití rychlé analýzy dat. // Použití více pravidel v jedné oblasti //
3.4 Podmíněné formátování pomocí vzorce // ... // Práce se vzorci // 4.2 Odkazy na buňky a názvy buněk // Relativní a absolutní odkazy // Názvy plané pro celý sešit // Názvy platné na jednom listu // Další typy názvů // 4.3 Chyby ve vzorcích a závislosti // 4.4 Maticové vzorce // 4.5 Vzorce s hodnotami z různých listů // 4.6 Vzorce s hodnotami z různých sešitů // Propojení na jiný sešit // 5 Standardní funkce Excelu // 5.1 Vkládání funkcí do vzorce // Opakované použití průvodce funkcí // Matematické funkce // Sčítání // Součet přes listy // Součty s podmínkou // Zaokrouhlování // Funkce pro práci s maticemi // Funkce pro datum a čas // Aktuální datum a den v týdnu // Práce s pracovními dny // Textové funkce // Slučování textů // Získání části textu // Přehled dalších textových funkcí // Převod textových hodnot // Informační funkce // Základní informační funkce // Další informační funkce // Funkce POLIČKO // Logické funkce // Funkce KDYŽ a IFS // Spojování podmínek // Odchycení chyb // Funkce SWITCH // Vyhledávací funkce // Funkce SVYHLEDAT // Další vyhledávací funkce // Funkce INDEX a POZVYHLEDAT.. // Funkce pro odkazy // Tvorba dynamických odkazů // Tvorba dynamických názvů // Funkce CONVERT // Komplexní příklady // Peněžní deník // Plánovací kalendář // Hledání v ceníku // Výpočet poplatku // Převod rodného čísla na datum // Dvourozměrné hledání // Evidence hodin // 6 Finanční výpočty a funkce // 6.1 Jednoduché úročení // 6.2 Základní funkce pro úvěry // Funkce PLATBA // Funkce BUDHODNOTA // Funkce SOUCHODNOTA // Funkce POČET.OBDOBÍ // ÚROKOVÁ.MÍRA // Vzájemné vazby mezi úvěrovými funkcemi // Další funkce pro úvěry // Přepočet úrokové sazby // Úvěr se stálou splátkou jistiny //
Investiční rozhodování. // Perodické finanční toky Neperiodické finanční toky.. Výpočet odpisů Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis // 6.7 Další finanční funkce 102 // Proměnlivý úrok 102 // Modifikovaný výpočet úroku v aplikaci Lotus 103 // Výpočet počtu období a úrokové sazby z počátečního a konečného vkladu 103 // 6.8 Komplexní příklady 104 // Úročeni 104 // Hypotéka 105 // Mimořádné splátky 105 // Leasing 106 // Odpisy 106 // Investice 107 // 7 Statistika // 7.1 Statistické funkce // Základní statistické funkce // Statistické funkce s podmínkou Další statistické funkce // 7.2 Regrese // Lineární regrese // Nelineární regrese // 7.3 Doplněk Analytické nástroje // Korelace // Histogram Klouzavý průměr // Vzorkování // 7.4 Komplexní příklady // Četnosti. // Kontrola výroby // Docházka a kontrola výuky // Příjmy a výdaje // Regrese u nepřímé úměrnosti.. Regrese polynomem // 8 Ochrana a kontrola dat // 8.1 Ochrana sešitu heslem // 8.2 Zámek listu // 8.3 Zámek oblasti // 8.4 Zámek sešitu // 8.5 Ověření vstupních dat podle hodnot // Kontrola číselných údajů // Kontrola kalendářního data a času // Kontrola textu // Použití dynamického seznamu při ověřování textu // 8.6 Ověření vstupních dat podle vzorce // 9 Tabulka jako databáze // 9.1 Rozšíření možnosti řazení // Razení podle hodnot // Další možnosti řazení // Razení podle barev a ikon // 9.2 Tvorba souhrnů // Tvorba jednoduchého souhrnu // Změna typu souhrnu // Souhrny do více úrovní // 9.3 Automatický filtr // Využití automatického filtru Funkce SUBTOTAL // Filtrace podle číselných hodnot // Filtrace podle kalendářních hodnot // Filtrace podle textových hodnot // Filtrace podle barev a ikon // Filtrace u více sloupců // 9.4 Data bázové fu n kce // Funkce DSUMA //
Tvorba podmínek // Funkce DZÍSKAT // Statistické databázové funkce. // 9.5 Slučování dat z více oblastí // Sloučení bez propojení // Sloučení s propojením // 9.6 Formátované tabulky // Tvorba formátované tabulky // Vzhled tabulky // Vzorce ve formátované tabulce // Souhrny ve formátované tabulce // Filtrace ve formátované tabulce // Exportování dat z formátované tabulky // 9.7 Automatický přehled // 10 Práce s vnějšími daty // 10.1 Rozdělení textu do sloupců 148 // Rozdělení textu pomocí oddělovače 149 // Nastavení formátu rozdělených dat 150 // Rozdělení textu s pevnou šířkou 150 // 10.2 Import a export do textového souboru 151 // Přímé otevření textového souboru 151 // Import dat z textového souboru 153 // Export do textového souboru 155 // Export dat do webové stránky 155 // 10.3 Spojení Excelu s Wordem 156 // Přenos údajů do Wordu 156 // Vložení s propojením 157 // Přenos textu z Wordu 158 // Excel jako zdroj dat hromadné korespondence 158 // 10.4 Připojení vnějších dat 159 // Připojení tabulky Accessu 160 // Připojení tabulky z SQL Serveru 160 // 10.5 Import dat ve formátu XML 161 // 10.6 Připojení vnějších tabulek pomocí dotazů 163 // Tvorba nového dotazu 163 // Výběr sloupců a úprava zobrazení I64 // Razení a filtrace I64 // Tvorba vypočtených sloupců 165 // Tvorba souhrnů 166 // Spojování více tabulek v dotazu 166 // Kontingenční tabulky ieg // 11.1 Tvorba jednoduché kontingenční tabulky a grafu 169 // Tvorba kontingenční tabulky 169 // Aktualizace kontingenční tabulky 171 // Změna struktury kontingenční tabulky 171 // Formátování a styly v kontingenční tabulce 172 // 11.2 Filtrace a řazení v kontingenční tabulce 172 // Řazení podle popisků řádků a sloupců 172 // Řazení podle hodnot 173 // Filtrace podle popisků řádků a sloupců 174 //
Použití polí ve filtru 174 // Filtrace podle hodnot 175 // Filtrace pomocí průřezů 175 // Filtrace pomocí časové osy 175 // 11.3 Různé typy výpočtů a zobrazení hodnot 176 // Volba typu výpočtu 176 // Volba typu pohledu 177 // Porovnání s určitou hodnotou 178 // Rozdělení v procentech 178 // Průběžné součty 179 // Pořadí hod not 179 // 11.4 Výpočtová pole v kontingenční tabulce 180 // Počítané položky 181 // 11.5 Kontingenční tabulka z externího zdroje dat 182 // Kontingenční tabulka z databáze Accessu 183 // Kontingenční tabulka z databáze MS SQL Serveru 184 // 11.6 Kontingenční tabulka s využitím relací 184 // Tvorba relací 185 // Tvorba kontingenční tabulky s relacemi 186 // 11.7 Využití dat z kontingenční tabulky 187 // Funkce ZÍSKATKONTDATA 187 // Rozepsání kontingenční tabulky podle filtru 188 // Získání dat ze zdrojové tabulky 189 // 11.8 Nastavení kontingenční tabulky 189 // Možnosti kontingenční tabulky 189 // Výchozí nastavení kontingenční tabulky 190 // 11.9 Tvorba kontingenčního grafu 191 // 11.10 Komplexní príklady 193 // Rozbor mezd 193 // Vyhodnocení ankety 194 // Přehled tržeb 194 // Kontrola výroby 195 // Šablony a formuláře 197 // 12.1 Použití šablon 197 // Vytvoření sešitu ze šablony 199 // Otevření šablony 199 // 12.2 Práce s formulářovými prvky 199 // Úprava vytvořeného prvku 200 // Seznam s dynamickou vstupní oblastí 201 // Zaškrtávací volba 202 // Přepínač 202 // Posuvník 203 // 12.3 Komplexní příklady 204 // ... // Hledání v ceníku 204 // Hypotéka 204 // 13 Analýza dat 206 // 13.1 Práce se scénáři 206 // Tvorba nového scénáře 206 // Použití scénáře 208 // Sloučení scénářů 208 // 13.2 Hledání řešení 209 // 13.3 Řešitel 210 // Práce s oknem Řešitele 210 // Omezující podmínky 212 //
13.4 Citlivostní analýza 213 // Citlivostní analýza s jednou proměnnou 213 // Citlivostní analýza se dvěma proměnnými 214 // 13.5 Analýza časových řad 215 // Funkce FORECAST.ETS 215 // Vložení listu prognózy 216 // 14 Vizualizace dat 219 // 14.1 Pokročilé techniky při vytváření grafů 219 // Změna zdrojových dat 219 // Popisky dat 220 // Spojnice trendu 221 // Chybové úsečky 222 // Kombinovaný graf 223 // 14.2 Tvorba vlastního typu grafu 224 // Nastavení os v grafech // Úprava os // Použití vedlejší osy // Graf se zápornými hodnotami // Bublinové grafy // Vzhled a popisky bublin // Zobrazení záporných hodnot // Umístění popisků na vodorovnou osu // Zobrazení několika datových sad // Paprskové a burzovní grafy // Paprskový graf // Burzovní graf typu Minimum, maximum, závěr // Burzovní graf typu Otevření, maximum, minimum, závěr // Burzovní graf typu Objem, minimum, maximum, závěr // Burzovní graf typu Objem, otevření, maximum, minimum, závěr // Statistické grafy // Histogram // Krabicový graf // Další typy grafů // Vodopádové grafy // Vícevrstvý prstencový graf // Trychtýřový graf // Grafy s podmíněným formátováním // Podmíněné formátování barvy sloupců.. Podmíněné formátování barvy popisků. // Interaktivní grafy // Zvýraznění zvoleného datového bodu // Graf s proměnlivou oblastí dat // Grafs rozsahem od-do // Podmíněné formátování s grafickými prvky // Sady ikon // Dvoubarevná škála // Tríbarevná škála // Datový pruh // Komplexní příklady // Zobrazení posledních hodnot v tabulce. // Rozdíly mezi příjmy a výdaji // Datové sloupce s limitou // Graf Minimum - maximum - střed // Anketa // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC