Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (232 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6988-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2808-7 (print)
Monografie shrnuje nejnovější poznatky o zaváděných metodách systémové léčby nádorových onemocnění. Obecná část vymezuje postavení konvenční chemoterapie v kontextu s nově zaváděnými metodami cílené léčby a vysvětluje základní mechanismy účinku cílených terapeutik. Speciální část podává charakteristiky nově zaváděných konvenčních i epigenetických cytostatik, monoklonálních protilátek a dalších prostředků cílené léčby. Kniha je určena pro onkology a hematology, ale též pro internisty, pediatry atd..
001481886
Předmluva // OBECNÁ ČÁST // Přehled protinádorových léčebných přístupů a mechanismy jejich působení // Úvod 3 // 1 Chemoprevence 7 // 1.1 Retinoidy a rexinoidy 7 // 1.2 Antiestrogeny a inhibitory aromatáz 8 // 1.3 Nesteroidní antirevmatika a inhibitory COX2. 9 // 1.4 Inhibitory 5 a-reduktázy 9 // 1.5 Deltanoidy 9 // 1.6 Přírodní látky 10 // 1.7 Vakcíny 10 // 1.8 Jiné chemopreventivní látky 11 // Literatura 11 // 2 Konvenční protinádorová chemoterapie 13 // Úvod 13 // 2.1 Apoptóza a její regulace 21 // 2.1.1 Receptorová apoptóza 21 // 2.1.2 Mitochondriální apoptóza 25 // 2.1.3 Regulátory apoptózy 27 // 2.2 p53 - dvojí role v inhibici onkogeneze 28 // 2.3 Buněčný cyklus 32 // 2.4 Antimetabolity - inhibice klíčových enzymů metabolismu 35 // 2.4.1 Antifolika 35 // 2.4.2 Purinová a pyrimidinová analoga 37 // 2.4.3 Analoga adeninu a cytosinu 37 // 2.5 Genotoxická cytostatika - inhibice replikace a transkripce 38 // 2.5.1 Alkylační látky 38 // 2.5.2 Interkalační látky 39 // 2.5.3 Látky působící rozštěpení molekuly // DNA 39 // 2.5.4 Inhibitory DNA topoizomeráz 39 // 2.6 Antimitotika - inhibice průchodu buněčným cyklem 40 // 2.6.1 Poškození cytoskeletu 40 // 2.6.2 Inhibitory aurora kináz 41 // 2.6.3 Inhibitory cyklin dependentních kináz (CDKi) 42 // 2.7 Jiné mechanismy protinádorového účinku 43 // 2.7.1 Inhibice proteosyntézy 43 // 2.7.2 Inhibice degradace proteinů 43 // 2.7.3 Poškození buněčné membrány 43 // 2.7.4 Další možné mechanismy 43 // 2.8 Modifikované formy konvenčních cytostatik 45 // Literatura 46 // 3 Epigenetická chemoterapeutika 47 // 3.1 Inhibitory DNA metyl-transferáz (DNMTi) 48 // 3.2 Inhibitory histon deacetyláz (HDACi) 48 // Literatura 51 // 4 Fotodynamická terapie 53 // Literatura 54 //
5 Možnosti posílení účinku chemoterapie 55 // 5.1 Antidota a protektiva 55 // 5.2 Chemosenzibilizátory 55 // 5.3 Omezení rezistence 56 // 5.3.1 Obecné mechanismy vzniku rezistence 56 // 5.3.2 Mnohočetná léková rezistence 57 // Literatura 58 // 6 Hormonální léčba 59 // 6.1 Principy hormonální léčby 59 // 6.1.1 Hormony a nádorový růst 59 // 6.1.2 Hormonální receptory 60 // 6.2 Různé modality hormonální léčby 60 // 6.3 Rezistence na hormonální léčbu 62 // Literatura 62 // 7 Indukce diferenciace 63 // Literatura 64 // 8 Imunoterapie 65 // 8.1 Formy imunoterapie 67 // 8.1.1 Nespecifická stimulace imunitního systému 67 // 8.1.2 Pasivní (adoptivní) imunoterapie 67 // 8.1.3 Aktivní imunoterapie - nádorové vakcíny 68 // 8.2 Cytokiny 69 // 8.2.1 Interferony (IFN) 70 // 8.2.2 Interleukiny 71 // 8.2.3 Hematopoetické růstové faktory 72 // 8.2.4 Smrtící Ugandy 74 // 8.3 Syntetické imunomodulátory 74 // 8.3.1 Thalidomid a IMIDs 74 // Literatura 75 // 9 Monoklonální protilátky 77 // 9.1 Mechanismus účinku monoklonálních protilátek 77 // 9.1.1 Mechanismus účinku // monoklonálních protilátek (MoAb) 77 // 9.2 Klasifikace monoklonálních protilátek 78 // 9.3 Monoklonální protilátky nové generace 82 // Literatura 84 // 10 Cílená léčba I: terapie cílená na nádorové buňky - inhibice růstu nádoru 85 // Úvod 85 // 10.1 Cílená terapie a biomarkery 87 // 10.2 Cílená léčba la: inhibice proliferace 89 // 10.2.1 Inhibice receptorových tyrozinkináz 89 // 10.2.2 Inhibice nereceptorových proteinů s tyrozinkinázovou aktivitou 92 // 10.2.3 Inhibice proteinu RAS 93 // 10.2.4 Inhibice signální dráhy // RAF-MEK-ERK 96 // 10.2.5 Inhibice kaskády JAK-STAT 97 // 10.2.6 Inhibice signální dráhy // PI3K-AKT-mTOR 97 // 10.2.7 Inhibice proteinkinázy C 100 // 10.2.8 Inhibice proteasomu - inhibice NFkB 101 //
10.3 Cílená léčba Ib: inhibice sebeobnovy 102 // 10.3.1 Sebeobnova, proliferace, diferenciace 102 // 10.3.2 Inhibice telomeráz 103 // 10.3.3 Inhibice signálních kaskád podílejících se na regulaci sebeobnovy 105 // 10.4 Cílená léčba Ic: indukce apoptózy 107 // 10.4.1 Přímá indukce apoptózy 108 // 10.4.2 Nepřímá indukce apoptózy 109 // Literatura 111 // 11 Cílená léčba II: terapie cílená na nádorové // mikroprostředí - inhibice šíření nádoru 113 // 11.1 Inhibice angiogeneze 113 // 11.1.1 Nejdůležitější regulátory angiogeneze 115 // 11.1.2 Inhibice lymfangiogeneze 123 // 11.2 Inhibice invazivity a metastazování 123 // 11.2.1 Metastatická kaskáda 123 // 11.2.2 Inhibice metastatické kaskády 126 // Literatura 129 // 12 Základy genové terapie 131 // 12.1 Různé modality genové terapie 131 // 12.2 Přímá a nepřímá posttranskripční regulace 132 // Literatura 133 // SPECIÁLNÍ ČÁST Přehled nově zaváděných přípravků // Úvod 137 // 13 Nově zaváděná konvenční cytostatika 139 // Literatura 145 // 14 Modifikované formy konvenčních chemoterapeutik 147 // Literatura 149 // 15 Epigenetická cytostatika 151 // Literatura 153 // 16 Imunomodulační látky 155 // Literatura 156 // 17 Monoklonální protilátky 157 // 17.1 Protilátky proti membránovým antigenům // leukocytů 157 // 17.2 Konjugováné protilátky 160 // 17.3 Protilátky proti receptorům rodiny EGFR/ERBB/HER 162 // 17.4 Protilátky s antiangiogenním účinkem 164 // 17.5 Agonistické protilátky s přímým proapoptotickým účinkem 165 // 17.6 ?ispecifické/trifunkční protilátky 165 // 17.7 Různé perspektivní protilátky 166 // Literatura 168 // 18 Inhibitory proteinů s tyrozinkinázovou aktivitou (TKI) 169 // 18.1 TKI s převážným účinkem na nereceptorové tyrozinkinázové proteiny ABL (BCR-ABL) a SRC 169 //
18.2 TKI s převážným účinkem na tyrozinkinázové domény receptom rodiny EGFR/ERBB/HER 171 // 18.3 TKI s převážným účinkem na angiogenezi 174 // 18.4 Multikinázové TKI 175 // Literatura 176 // 19 Další inhibitory signálního přenosu 177 // 19.1 Inhibitory famesyltransferázy 177 // 19.2 Inhibitory mTOR 177 // 19.3 Inhibitory proteinů tepelného šoku (HSP) 179 // 19.4 Inhibitory proteinkinázy C 179 // Literatura 180 // 20 Induktory apoptózy 181 // Literatura 183 // 21 Inhibitory proteasomu 185 // Literatura 186 // 22 Různé perspektivní látky 187 // Literatura 190 // Závěry 191 // Zkratky 193 // Rejstřík 199 // O autorech 211

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC