Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2009
1 online zdroj (232 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6988-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2808-7 (print)
Monografie shrnuje nejnovější poznatky o zaváděných metodách systémové léčby nádorových onemocnění. Obecná část vymezuje postavení konvenční chemoterapie v kontextu s nově zaváděnými metodami cílené léčby a vysvětluje základní mechanismy účinku cílených terapeutik. Speciální část podává charakteristiky nově zaváděných konvenčních i epigenetických cytostatik, monoklonálních protilátek a dalších prostředků cílené léčby. Kniha je určena pro onkology a hematology, ale též pro internisty, pediatry atd..
001481886
// Obsah // Předmluva // •-’! ?/ // : •{ •*• . - ? // -ritVlil // .»?’ ?-,??0 : ’ // : ..\ r //  2 •/»íw *! // IX // OBECNÁ ČÁST // Přehled protinádorových léčebných přístupů a mechanismy jejich působení // Úvod ...3 // 1 Chemoprevence...7 // 1.1 Retinoidy a rexinoidy... 7 // 1.2 Antiestrogeny a inhibitory aromatáz... 8 // 1.3 Nesteroidní antirevmatika a inhibitory COX2. 9 // 1.4 Inhibitory 5 a-reduktázy ... 9 // 1.5 Deltanoidy... 9 // 1.6 Přírodní látky ... 10 // 1.7 Vakcíny... 10 // 1.8 Jiné chemopreventivní látky ...11 // Literatura...11 // 2 Konvenční protinádorová chemoterapie ...13 // Úvod... 13 // 2.1 Apoptóza a její regulace... 21 // 2.1.1 Receptorová apoptóza... 21 // 2.1.2 Mitochondriální apoptóza ... 25 // 2.1.3 Regulátory apoptózy ... 27 // 2.2 p53 - dvojí role v inhibici onkogeneze... 28 // 2.3 Buněčný cyklus... 32 // 2.4 Antimetabolity - inhibice klíčových enzymů // metabolismu... 35 // 2.4.1 Antifolika ... 35 // 2.4.2 Purinová a pyrimidinová analoga ... 37 // 2.4.3 Analoga adeninu a cytosinu ... 37 // 2.5 Genotoxická cytostatika - inhibice replikace // a transkripce... 38 // 2.5.1 Alkylační látky ... 38 // 2.5.2 Interkalační látky... 39 // 2.5.3 Látky působící rozštěpení molekuly // DNA... 39 // 2.5.4 Inhibitory DNA topoizomeráz ... 39 // 2.6 Antimitotika - inhibice průchodu buněčným // cyklem... 40 // 2.6.1 Poškození cytoskeletu... 40 // 2.6.2 Inhibitory aurora kináz... 41
2.6.3 Inhibitory cyklin dependentních // kináz (CDKi)... 42 // 2.7 Jiné mechanismy protinádorového účinku... 43 // 2.7.1 Inhibice proteosyntézy... 43 // 2.7.2 Inhibice degradace proteinů... 43 // 2.7.3 Poškození buněčné membrány... 43 // 2.7.4 Další možné mechanismy ... 43 // 2.8 Modifikované formy konvenčních cytostatik .. 45 // Literatura... 46 // 3 Epigenetická chemoterapeutika ...47 // 3.1 Inhibitory DNA metyl-transferáz (DNMTi) ... 48 // 3.2 Inhibitory histon deacetyláz (HDACi)... 48 // Literatura... 51 // 4 Fotodynamická terapie...53 // Literatura... 54 // VI Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii // 5 Možnosti posílení účinku chemoterapie...55 // 5.1 Antidota a protekli va... 55 // 5.2 Chemosenzibilizátory ... 55 // 5.3 Omezení rezistence ... 56 // 5.3.1 Obecné mechanismy vzniku // rezistence... 56 // 5.3.2 Mnohočetná léková rezistence ... 57 // Literatura... 58 // 6 Hormonální léčba...59 // 6.1 Principy hormonální léčby... 59 // 6.1.1 Hormony a nádorový růst ... 59 // 6.1.2 Hormonální receptory ... 60 // 6.2 Různé modality hormonální léčby... 60 // 6.3 Rezistence na hormonální léčbu ... 62 // Literatura... 62 // 7 Indukce diferenciace...63 // Literatura... 64 // 8 Imunoterapie ...65 // 8.1 Formy imunoterapie... 67 // 8.1.1 Nespecifická stimulace imunitního // systému ... 67 // 8.1.2 Pasivní (adoptivní) imunoterapie... 67 // 8.1.3 Aktivní imunoterapie - nádorové // vakcíny ...
68 // 8.2 Cytokiny... 69 // 8.2.1 Interferony (IFN)... 70 // 8.2.2 Interleukiny... 71 // 8.2.3 Hematopoetické růstové faktory ... 72 // 8.2.4 Smrtící Ugandy... 74 // 8.3 Syntetické imunomodulátory... 74 // 8.3.1 Thalidomid a IMIDs... 74 // Literatura... 75 // 9 Monoklonální protilátky ...77 // 9.1 Mechanismus účinku monoklonálních // protilátek ... 77 // 9.1.1 Mechanismus účinku // monoklonálních protilátek (MoAb) .. 77 // 9.2 Klasifikace monoklonálních protilátek ... 78 // 9.3 Monoklonální protilátky nové generace ... 82 // Literatura... 84 // 10 Cílená léčba I: terapie cílená na nádorové buňky - inhibice růstu nádoru...85 // Úvod... 85 // 10.1 Cílená terapie a biomarkery... 87 // 10.2 Cílená léčba la: inhibice proliferace ... 89 // 10.2.1 Inhibice receptorových tyrozinkináz ... 89 // 10.2.2 Inhibice nereceptorových proteinů // s tyrozinkinázovou aktivitou... 92 // 10.2.3 Inhibice proteinu RAS ... 93 // 10.2.4 Inhibice signální dráhy // RAF-MEK-ERK ... 96 // 10.2.5 Inhibice kaskády JAK-STAT... 97 // 10.2.6 Inhibice signální dráhy // PI3K-AKT-mTOR... 97 // 10.2.7 Inhibice proteinkinázy C... 100 // 10.2.8 Inhibice proteasomu - inhibice // NFkB... 101 // 10.3 Cílená léčba Ib: inhibice sebeobnovy ... 102 // 10.3.1 Sebeobnova, proliferace, // diferenciace... 102 // 10.3.2 Inhibice telomeráz... 103 // 10.3.3 Inhibice signálních kaskád // podílejících se na regulaci sebeobnovy ... 105 // 10.4 Cílená léčba Ic: indukce
apoptózy ... 107 // 10.4.1 Přímá indukce apoptózy... 108 // 10.4.2 Nepřímá indukce apoptózy ... 109 // Literatura... 111 // 11 Cílená léčba II: terapie cílená na nádorové // mikroprostředí - inhibice šíření nádoru ... 113 // 11.1 Inhibice angiogeneze...113 // 11.1.1 Nejdůležitější regulátory // angiogeneze... 115 // 11.1.2 Inhibice lymfangiogeneze ... 123 // 11.2 Inhibice invazivity a metastazování... 123 // 11.2.1 Metastatická kaskáda ... 123 // 11.2.2 Inhibice metastatické kaskády... 126 // Literatura... 129 // 12 Základy genové terapie...131 // 12.1 Různé modality genové terapie... 131 // 12.2 Přímá a nepřímá posttranskripční regulace. 132 // Literatura... 133 // Obsah VII // SPECIÁLNÍ ČÁST Přehled nově zaváděných přípravků // Úvod ...137 // 13 Nově zaváděná konvenční cytostatika...139 // Literatura... 145 // 14 Modifikované formy konvenčních // chemoterapeutik...147 // Literatura... 149 // 15 Epigenetická cytostatika...151 // Literatura... 153 // 16 Imunomodulační látky...155 // Literatura... 156 // 17 Monoklonální protilátky ...157 // 17.1 Protilátky proti membránovým antigenům // leukocytů... 157 // 17.2 Konjugováné protilátky ... 160 // 17.3 Protilátky proti receptorům rodiny // EGFR/ERBB/HER... 162 // 17.4 Protilátky s antiangiogenním účinkem... 164 // 17.5 Agonistické protilátky s přímým // proapoptotickým účinkem... 165 // 17.6 ?ispecifické/trifunkční protilátky ...
165 // 17.7 Různé perspektivní protilátky... 166 // Literatura... 168 // 18 Inhibitory proteinů s tyrozinkinázovou // aktivitou (TKI) ...169 // 18.1 TKI s převážným účinkem na nereceptorové tyrozinkinázové proteiny ABL (BCR-ABL) // a SRC ... 169 // 18.2 TKI s převážným účinkem na // tyrozinkinázové domény receptom rodiny EGFR/ERBB/HER... 171 // 18.3 TKI s převážným účinkem na angiogenezi... 174 // 18.4 Multikinázové TKI... 175 // Literatura... 176 // 19 Další inhibitory signálního přenosu ... 177 // 19.1 Inhibitory famesyltransferázy... 177 // 19.2 Inhibitory mTOR... 177 // 19.3 Inhibitory proteinů tepelného šoku (HSP) . 179 // 19.4 Inhibitory proteinkinázy C... 179 // Literatura... 180 // 20 Induktory apoptózy ...181 // Literatura... 183 // 21 Inhibitory proteasomu...185 // Literatura ... 186 // 22 Různé perspektivní látky...187 // Literatura... 190 // Závěry ...191 // Zkratky ...193 // Rejstřík...199 // O autorech ...211

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC