Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (328 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6382-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2349-5 (print)
Autoři shrnují veškeré současné poznatky týkající se prevence, epidemiologie, rizikových faktorů, diagnostiky i léčby tohoto onemocnění. Vycházejí z vlastní sestavy pacientů s testikulárními nádory, která je největší v ČR.Barevná publikace, která je doplněna bohatou obrazovou dokumentací (276 vyobrazení, 82 tabulek a grafů), je určena onkologům, urologům, patologům, epidemiologům i lékařům prvního kontaktu. Podobná kniha v ČR dosud nevyšla.Spoluautory jsou dále: doc. MUDr. Ivan Malbohan, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.. Knihu recenzoval doc. MUDr. Ivan. Kawaciuk, CSc..
001482099
Obsah // Přehled použitých zkratek ...XI // Předmluva...XV // 1 Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice // (Ladislav Dušek, Jitka Abrahámova, Jana Koptiková, Jan Mužik, // Ctibor Povýšil. Eva Gelnarová, Tomáš Pavlík, Rostislav Vyzula) ...1 // 1.1 Úvod...1 // 1.2 Incidence zhoubných nádorů varlat v ČR ve srovnání s mezinárodními údaji...2 // 1.3 Incidence hlavních histologických typů nádorů varlat v ČR...2 // 1.4 Věková distribuce nádorů varlat ...6 // 1.5 Detailní analýza trendů v incidenci zhoubných nádorů varlat v ČR...7 // 1.6 Incidence zhoubných nádorů varlat v ČR dle pokročilosti onemocnění... 12 // 1.7 Mortalita zhoubných nádorů varlat v ČR...17 // 1.8 Geografická a regionální distribuce... 18 // 1.9 Lateralita nádorů varlat a riziko vývoje dalších zhoubných nádorů... 22 // 1.10 Dostupnost českých epidemiologických dat o nádorech varlat na internetu... 25 // Literatura... 28 // 2 Referenční data pro hodnocení léčebné péče u zhoubných nádorů varlat // V České republice (Ladislav Dušek, Tomáš Pavlík, Jitka Abrahámová, Jana Koptiková, // Jan Mužik, Eva Gelnarová) ... 31 // 2.1 Úvod...31 // 2.2 Populační data a referenční hodnocení přežití v onkologii...31 // 2.3 Specifika hodnocení přežití u nádorů varlat ... 32 // 2.4 Komentář ? metodice hodnocení přežití na populační úrovni... 33 // 2.5 Referenční soubor dat doporučený pro analýzu přežití
nádorů varlat v ČR... 34 // 2.6 Přežití dosahované u nádorů varlat v ČR a mezinárodní data... 37 // 2.7 Využitelnost referenčních hodnot přežití při hodnocení zdravotnických zařízení...40 // 2.8 Využití referenčních dat o nádorech varlat pro plánování nákladů léčebné péče ...48 // Literatura... 54 // 3 Etiologie a rizikové faktory zhoubných nádorů varlat // (Jitka Abrahámová, Ladislav Dušek, Rostislav Vyzula)... 57 // 3.1 Kryptorchizmus... 57 // 3.2 Hypospadie... 62 // 3.3 Zhoršená kvalita semene ... 62 // 3.4 Inguinální hernie ... 63 // 3.5 Jiné anomálie urogenitálního traktu ... 63 // 3.6 Ostatní anomálie... 63 // 3.7 Hormonální vlivy... 63 // 3.7.1 Perinatální hormonální faktory... 63 // 3.7.2 Hormonální expozice v dětství a rané dospělosti... 66 // 3.8 Skrotální trauma... 66 // 3.9 Virové infekce... 67 // 3.10 Genetické faktory... 67 // 3.11 Carcinoma in situ varlete... 71 // 3.12 Dietetické a jiné zevní faktory ... 72 // Literatura... 73 // 4 Nádory varlat a rizikové faktory životního prostředí // (Jana Koptiková, Ladislav Dušek, Ivan Holoubek, Jitka Abrahámová) // Literatura... // 79 // 89 // 5 // a nádorů varlete a paratestikulárních struktur (Ctibor Povýšil)... // 5.1 Nádorovité afekce varlete... // 5.1.1 Záněty varlat... // 5.1.2 Cysty varlete... // 5.1.3 Hyperplazie a cysty rete testis... // 5.2 Nádory varlete... // 5.2.1 Germinální nádory ... // 5.2.2 Nádory ze specifického
gonadálního mezodermu - nádory gonadostromální . . . // 5.2.3 Smíšené gonadostromální nádory... // 5.2.4 Ostatní nádory varlete... // 5.2.5 Nádory rete testis... // 5.3 Nádorovité afekce paratestikulárních struktur... // 5.3.1 Změny obalů varlete, nadvarlete a chámovodu... // 5.3.2 Zánětlivé a reaktivní procesy... // 5.3.3 Reaktivní mezoteliální hyperplazie... // 5.3.4 Fibrózní pseudotumor (nodulární nebo difúzni fibrózní proliferace)... // 5.3.5 Vývojové poruchy... // 5.4 Nádory paratestikulárních struktur... // 5.4.1 Hamartom... // 5.4.2 Mezoteliom ... // 5.4.3 Epitelové nádory nadvarlete... // 5.4.4 Neuroektodermové nádory nadvarlete ... // 5.4.5 Ostatní nádory... // Literatura... // 93 // . 93 . 93 . 96 . 97 . 97 . 97 . 112 . 117 . 118 . 120 . 120 . 120 . 121 . 123 . 123 . 123 . 124 . 124 . 124 . 125 . 125 . 126 . 126 // 6 Nádorové markéry u zhoubných nádorů varlat // (Ivan Matouš-Malbohan, Jitka Abrahámová)...129 // 6.1 Co jsou nádorové markéry...129 // 6.2 Dělení nádorových markérů...129 // 6.3 Mezinárodní doporučení pro nádorové markéry...130 // 6.4 Metody stanovení biochemických nádorových markérů...130 // 6.5 Předpoklady racionálního použití nádorového markéru...131 // 6.6 Nádorové markéry vhodné pro nádory varlete...134 // 6.6.1 Alfa-l-fetoprotein (AFP) ...135 // 6.6.2 Lidský choriový gonadotropin (HCG) ...136 // 6.6.3 Laktátdehydrogenáza (LDH)...137 // 6.6.4 Neuron specifická
enoláza (NSE)...138 // 6.6.5 Placentární alkalická fosfatáza (PLAP)...138 // 6.7 Klinický význam nádorových markérů u testikulárních germinálních nádorů...138 // 6.7.1 Staging a obligatórni markéry AFP a HCG...138 // 6.7.2 Obligatórni markéry a monitorování průběhu léčby...139 // Literatura...140 // 7 // Klinické příznaky testikulárních germinálních nádorů, možnosti prevence // (Jitka Abrahámova)... // 7.1 Lokální příznaky... // 7.2 Systémové příznaky... // 7.3 Příznaky způsobené metastázami // 7.4 Možnosti prevence... // Literatura... // 141 // 141 // 143 // 145 // 147 // 148 // Staging, prognostické a prediktivní faktory (Jitka Abrahámová)... // 8.1 Staging, stanovení rozsahu onemocnění ... // 8.2 Staging a vyšetřovací metody... // 8.2.1 Stanovení kategorie T (pT) - diagnóza primárního nádoru... // 8.2.2 Stanovení kategorie N (pN)... // 8.2.3 Stanovení kategorie M - diagnóza vzdálených metastáz... // 8.2.4 Stanovení kategorie S... // 8.2.5 Stanovení rozsahu onemocnění po léčbě (restaging)... // 8.3 Prognostické a prediktivní faktory, riziko relapsu... // 8.3.1 Zhodnocení míry rizika na základě histologického nálezu... // 8.3.2 Stanovení prognózy po provedené orchiektomii u klinického stadia I // 8.3.3 Predikce relapsu u klinického stadia II... // 8.3.4 Prognostické skupiny u metastatického onemocnění... // 8.3.5 Biologické prediktory... // 8.4 Odhad prognózy po proběhlé chemoterapii...
// Literatura... // 149 // 149 // 151 // 151 // 151 // 157 // 157 // 158 // 159 // 159 // 160 160 161 162 162 162 // 9 // Chirurgické léčebné postupy (Jaroslav Novák) // 9.1 Radikální inguinální orchiektomie... // 9.1.1 Indikace... // 9.1.2 Operační technika... // 9.2 Retroperitoneální lymfadenektomie ... // 9.2.1 Indikace retroperitoneální lymfadenektomie // 9.2.2 Predoperační vyšetření a příprava... // 9.2.3 Operační technika... // 9.2.4 Závěr... // Literatura // // 165 // 165 // 165 // 166 168 171 // 171 // 172 180 180 // Chemoterapie (Jitka Abrahámová, Jana Nepomucká)...181 // 10.1 Vývoj chemoterapie testikulárních germinálních nádorů...181 // 10.2 První linie chemoterapie ...185 // 10.2.1 Účinnost první linie chemoterapie u pokročilých NSGCT...185 // 10.2.2 Modifikace režimů první linie...186 // 10.3 Záchranná chemoterapie ...187 // 10.3.1 Konvenční záchranná chemoterapie druhé linie...188 // 10.3.2 Vysokodávkovaná chemoterapie s následnou autologní transplantací // krvetvorných buněk...188 // 10.3.3 Možnosti indikace vysokodávkované chemoterapie v České republice ...190 // 10.4 Chemoterapie třetí linie a nová cytostatika...190 // Literatura...191 // (Jitka Abrahámová) // 11.1 Radiosenzitivita a radiorezistence... // 11.2 Druhy ionizujícího záření... // 11.3 Zdroje ionizačního záření a metody radioterapie... // 11.3.1 Teleradioterapie... // 11.3.2 Brachy radioterapie ... // 11.4 Plánování ozařování,
frakcionace... // 11.5 Kurabilita v radioterapii... // 11.6 Ozařovací technika... // 11.6.1 Ozařování seminomů... // 11.6.2 Ozařování germinálních nádorů neseminomového typu... // Literatura... // 195 // 195 // 195 // 196 196 196 // 196 // 197 197 197 // 204 // 205 // Léčebné postupy u nepokrocilých testikulárních germinálních nádoru // (Jitka Abrahámová)... // 12.1 Preinvazivní CIS (TIN)... // 12.1.1 CIS (TIN) u jednostranného testikulárního germinálního nádoru // 12.1.2 CIS (TIN) a extragonadální germinální nádory ... // 12.1.3 CIS (TIN) u mužů bez prokázaného germinálního nádoru . . . . // 12.2 Seminom - klinické stadium I ... // 12.2.1 Chirurgické výkony - retroperitoneální lymfadenektomie . . . . // 12.2.2 Radioterapie... // 12.2.3 Taktika zvýšeného dohledu („surveillance“, „wait and watch“) . // 12.2.4 Adjuvantní chemoterapie... // 12.3 Germinální nádory neseminomového typu - klinické stadium I... // 12.3.1 Zhodnocení míry rizika... // 12.3.2 Radioterapie... // 12.3.3 Retroperitoneální lymfadenektomie... // 12.3.4 Taktika zvýšeného dohledu („surveillance“, „wait and watch“) . // 12.3.5 Adjuvantní chemoterapie... // 12.3.6 Perzistující zvýšené hodnoty nádorových markérů (stadium IS) . // Literatura... // 207 // 208 208 209 209 // 209 // 210 210 210 211 212 212 214 // 214 // 215 // 215 // 216 217 // 13 Léčebné postupy u pokročilých testikulárních germinálních nádorů // (Jitka
Abrahámová, Ladislav Dušek, Jan Mužík)...221 // 13.1 Úvod a historické souvislosti...221 // 13.2 Léčba seminomů klinického stadia IIA/B ...222 // 13.3 Léčba seminomů klinického stadia IIC...222 // 13.4 Léčba seminomů klinického stadia III...225 // 13.5 Léčba germinálních nádorů neseminomového typu klinického stadia IIA/B...226 // 13.6 Léčba germinálních nádorů neseminomového typu klinického stadia IIC a III...230 // 13.7 Další léčebné postupy...237 // 13.7.1 Restaging ...237 // 13.7.2 Konsolidační chemoterapie po chirurgickém výkonu...238 // 13.7.3 Indikace záchranné léčby u relapsů a refrakterních nádorů ...239 // Literatura...241 // 14 Péče o nemocné po skončené léčbě // Možné chyby a omyly v diagnosticko-léčebném a dlouhodobém dispenzárním // programu (Jitka Abrahámová)...243 // 14.1 Principy dlouhodobého sledování po skončené léčbě...243 // 14.2 Dlouhodobé sledování NSGCT - klinické stadium I...244 // 14.2.1 Sledování po zvýšeném dohledu (surveillance, „wait and watch“)...244 // 14.2.2 Sledování po retroperitoneální lymfadenektomii...244 // 14.2.3 Sledování po adjuvantní chemoterapii ...245 // 14.3 Dlouhodobé sledování seminomů - klinické stadium I...245 // 14.3.1 Sledování po adjuvantní radioterapii...245 // 14.3.2 Sledování po taktice zvýšeného dohledu...245 // 14.3.3 Sledování po adjuvantní chemoterapii ...246 // 14.4 Sledování nemocných klinického stadia
II a 111...246 // 14.4.1 Sledování seminomů a NSGCT - klinické stadium ??, ?...246 // 14.4.2 Sledování NSGCT-klinické stadium IIC ? III...246 // 14.4.3 Sledování seminomů - klinické stadium ?? a III ...247 // 14.5 Chyby a omyly v diagnosticko-léčebném a dlouhodobém dispenzarizačním procesu ... 248 // 14.5.1 Prodlení způsobené pacientem ...248 // 14.5.2 Chyby a omyly způsobené lékařem...251 // Literatura...255 // 15 Maligní extragonadální germinální nádory (Jitku Abrahámová) ... // 15.1 Výskyt extragonadálních germinálních nádorů... // 15.2 Charakteristika extragonadálních germinálních nádorů... // 15.3 Asociace s jinými chorobami... // 15.4 Vyšetření... // 15.5 Příznaky maligních extragonadálních germinálních nádorů... // 15.6 Léčba maligních extragonadálních germinálních nádorů ... // 15.6.1 Léčba extragonadálních germinálních nádorů neseminomového typu // 15.6.2 Léčba extragonadálních seminomů... // 15.6.3 Léčba pineálních maligních germinálních nádorů... // 15.6.4 Jiné lokalizace maligních extragonadálních germinálních nádorů . . // 15.6.5 Vlastní výsledky... // Literatura... // 257 // 257 // 257 // 259 // 260 260 260 261 261 262 262 262 263 // Negerminální nádory varlete (Jitka Abrahámová) ... // 16.1 Nádory z Leydigových buněk... // 16.2 Nádory ze Sertoli ho buněk... // 16.3 Nádory z buněk granulózy ... // 16.4 Smíšené nádory germinální a z gonadálního
stromatu (gonadoblastom) // 16.5 Adenokarcinom rete testis... // 16.6 Maligní lymfomy varlete... // Literatura... // 265 // 265 // 266 267 267 267 // 267 // 268 // 17 Podpůrná terapie v komplexním léčebném programu germinálních nádorů // (Jana Nepomucká, Jitka Abrahámová)... // 17.1 Porucha krvetvorby... // 17.1.1 Použití hematopoetických růstových faktorů... // 17.1.2 Hematopoetické růstové faktory ... // 17.1.3 Léčba rekombinantními humánními růstovými faktory a proteiny // registrovanými v ČR... // 17.2 Nauzea a zvracení... // 17.2.1 Léčba nevolnosti a zvracení... // 17.3 Bakteriální, virové a mykotické komplikace... // 17.3.1 Léčba infekcí ... // 17.4 Bolest ... // 17.4.1 Léčba bolesti... // 269 // 270 270 272 // 277 // 279 // 282 // 284 // 284 // 288 // 289 // 17.5 Záněty slizníc (mukozitidy)...290 // 17.6 Alopecie...290 // 17.7 Rehabilitace...291 // Literatura...292 // 18 Pozdní následky protinádorové léčby (Jitka Abrahámova)... // 18.1 Sekundární malignity... // 18.2 Poruchy fertility... // 18.2.1 Fertilita po léčbě... // 18.2.2 Úprava fertility v závislosti na čase, věku a dávce chemoterapie // 18.3 Plieni toxicita... // 18.4 Nefrotoxicita... // 18.5 Vaskulární toxicita ... // 18.6 Neurotoxicita ... // 18.7 Změna neurokognitivních funkcí... // 18.8 Jiné poléčebné změny... // 18.9 Pozdní vedlejší poléčebné účinky - argument proti léčbě?... // Literatura... // 293 // 293 // 295 // 295
296 296 // 296 // 297 // 297 // 298 298 298 298 // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC