Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2008
1 online zdroj (548 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6765-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-0865-2 (print)
Tato kniha je v českém a slovenském prostředí zcela unikátní. Autoři na základě mezioborového přístupu předkládají rozsáhlý materiál o celospolečensky náročném a často kontroverzním tématu konopných drog. Kniha je důsledně založena na poznatcích z výzkumu a klinické praxe..
001482265
Úvodní slovo (Cyril Höschl) // Předmluva editora (Michal Miovský) // Seznam autorů // 1 Historie užívání konopí a konopných drog (Michal Miovský, Roman Gabrhelík, Jaroslav Vacek, Lumír O. Hanuš) // 1.1 Nejstarší doklady užívání konopí a konopných drog // 1.1.1 Psychoaktivní látky a šamanské rituály // 1.1.2 Psychoaktivní látky a jejich možná souvislost se vznikem a vývojem paleolitického a neolitického umění // 1.2 Přímé důkazy o užívání konopných drog // 1.2.1 Nejstarší písemné doklady užívání konopných drog // 1.2.2 Doklady užívání konopných drog z období středověku // a raného novověku // 1.3 Užívání konopných drog v moderní historii // Souhrn // Literatura // 2 Konopí a v něm obsažené psychoaktivní látky // 2.1 Botanika konopí (Hana Gabrielová, Michal Ruman) // 2.1.1 Morfologická a anatomická charakteristika konopí // 2.1.2 Vývoj konopí, choroby, škůdci a nároky na prostředí // 2.2 Potence a kultivace konopí (Tomáš Zábranský) // 2.2.1 Potence konopí, její změny v čase a možné důsledky // 2.2.2 Vliv klimatických podmínek ČR na množství obsahových (kanabinoidních) látek v konopí (Lumír O. Hanuš) // 2.3 Chemie kanabinoidů a endokanabidoidů (Lumír O. Hanuš) // 2.3.1 Endokanabinoidní látky // 2.3.2 Biosyntéza a rozpad endokanabinoidních látek // 2.3.3 Význam syntetických kanabinoidních látek ve výzkumu // 2.4 Farmakokinetika THC (Pavel Krmenčík) // 2.4.1 Aplikace a absorpce // 2.4.2 Distribuce THC // 2.4.3 Metabolizmus THC // 2.4.4 Exkrece (vylučování) kanabinoidů // 2.5 Farmakodynamika kanabinoidů (Alexandra Sulcová) // Souhrn // Literatura // 3 Užívání a uživatelé konopných drog // 3.1 Modality konopných drog (Roman Gabrhelík, Tomáš Zábranský, Michal Miovský) // 3.1.1 Marihuana // 3.1.2 Hašiš //
3.1.3 Konopný (hašišový) olej // 3.1.4 Méně obvyklé formy konopných drog // 3.2 Vzorce užívání konopných drog a parafernálie (Roman Gabrhelík, Pavel Kubů, Michal Miovský, Tomáš Zábranský) // 3.2.1 Aplikace konopných drog inhalací // 3.2.2 Aplikace konopných drog perorálně // 3.2.3 Injekční aplikace konopných drog // 3.2.4 Transdermální aplikace // 3.2.5 Parafernálie konzumace konopí // 3.3 Konopná drogová scéna a černý trh (Michal Miovský, Jaroslav Šejvl) // 3.4 Uživatelé konopných drog (Lenka Miovská, Jaroslav Vacek, Roman Gabrhelík) // 3.4.1 Typologie uživatelů konopných drog // 3.4.2 Motivace k užívání konopných drog // 3.4.3 Osobnostní charakteristiky uživatelů konopných drog // 3.4.4 Osobnostní charakteristiky adolescentních uživatelů // 3.5 Obraz užívání a uživatelů konopných drog v médiích (Vojtěch Sivek, Lenka Miovská, Michal Miovský) // 3.6 Epidemiologie užívání konopných drog // a s ním souvisejících fenoménů // 3.6.1 Epidemiologie užívání konopných drog ve světě (Tomáš Zábranský) // 3.6.2 Epidemiologie užívání konopných drog a s ním souvisejících fenoménů v České republice (Lenka Miovská, Michal Miovský) // 3.6.3 Spotřeba a ekonomické aspekty spojené s černým trhem // s konopnými drogami (Jiří V opravil) // Souhrn // Literatura // 4 Akutní intoxikace konopnými drogami // 4.1 Behaviorální projevy akutní intoxikace (Jaroslav Vacek) // 4.2 Prožitek akutní intoxikace (Jaroslav Vacek) // 4.2.1 Historický přehled výzkumů prožitku akutní intoxikace // 4.2.2 Faktory ovlivňující akutní intoxikace // 4.2.3 Prožívání průběhu akutní intoxikace // 4.2.4 Fenomenologie prožitku akutní intoxikace // 4.2.5 Typologie konopných raušů // 4.3 Lidská sexualita v kontextu akutní intoxikace konopnými drogami (Tomáš Blaha) //
4.3.1 Kulturněantropologické studie // 4.3.2 Studie zaměřené na účinky užití konopí // 4.3.3 Biologicky orientované studie // 4.3.4 Studie zaměřené na rizikovost sexuálního chování // 4.4 Vybraná rizika spojená s akutní intoxikací // 4.4.1 Akutní psychické komplikace po užití konopných drog: bad trip (Jiří Dvořáček) // 4.4.2 Konopné drogy, řízení motorových vozidel // a další rizikové činnosti (František Vorel) // 4.4.3 Průkaz a stanovení kanabinoidů v biologickém materiálu (František Vorel, Marie Dědičová) // Souhrn // Literatura // Závislost na konopných drogách (Jiří Dvořáček, Michal Miovský, Alexandra Sulcová) // 5.1 Neurobiologický model závislosti a konopné drogy // 5.1.1 Obecný model neurobiologie závislosti // 5.1.2 Neurobiologický model závislosti a konopné drogy // 5.2 Klinická a behaviorální úroveň pohledu na závislost // Souhrn // Literatura // Rizika vzniku afektivních a psychotických stavů v důsledku užívání konopných drog // 6.1 Uživatelé konopných drog v kontextu žádostí o léčbu (Lenka Miovská, Michal Miovský) // 6.1.1 Dotazníkové šetření v ČR // 6.1.2 Studie provedená v ČR prostřednictvím kvalitativních metod // 6.2 Psychiatrická komorbidita u uživatelů konopných drog (Michal Miovský, Lenka Miovská) // 6.3 Užívání konopných drog a problematika psychotických stavů a schizofrenie (Jiří Horáček) // 6.3.1 Neurobiologický poklad potenciální role kanabinoidů v rozvoji psychóz // 6.3.2 Způsobují konopné drogy specifický psychotický stav? Otevřená otázka „kanabisové psychózy" // 6.3.3 Způsobuje užívání konopných drog schizofrenii? // 6.3.4 Terapie psychóz spojených s užíváním konopných drog // 6.4 Užívání konopných drog a afektivní poruchy (Jiří Horáček) //
6.4.1 Neurobiologický efekt kanabinoidů jako podklad pro ovlivnění emotivity // 6.4.2 Užívání konopných drog a rozvoj poruch nálady: kazuistická pozorování a studie v klinických populacích // 6.4.3 Užívání konopných drog a rozvoj poruch nálady: populační studie // 6.4.4 Užívání konopných drog v adolescenci a rozvoj deprese // 6.4.5 Časová následnost rozvoje poruch nálady a užívání konopných drog // 6.4.6 Terapie afektivních poruch spojených s užíváním konopných drog // 6.5 Léčba vybraných psychiatrických komplikací u uživatelů konopných drog: kazuistiky (Jiří Dvořáček, Michal Miovský) // 6.5.1 Ustavní odvykací léčba // 6.5.2 Ambulantní léčba // Souhrn // Literatura // Jiná zdravotní a psychosociální rizika spojená s užíváním konopných drog // 7.1 Somatická rizika spojená s užíváním konopných drog (Pavel Krmenčík) // 7.1.1 Toxicita // 7.1.2 Vliv na plíce // 7.1.3 Vliv na imunitní systém // 7.1.4 Vliv na kardiovaskulární systém // 7.1.5 Reprodukční systém a těhotenství // 7.1.6 Vliv na trávicí trakt // 7.2 Vliv užívání konopných drog na kognitivní funkce (Lenka Miovská, Michal Miovský, Alexandra Sulcová) // 7.2.1 Vliv konopných drog na mozek // 7.2.2 Kognitivní deficity způsobené akutní intoxikací konopnými drogami // 7.2.3 Koginitvní deficity po minimálně 24hodinové abstinenci // 7.2.4 Kognitivní deficity a řízení motorového vozidla // 7.2.5 Metodologická omezení výzkumu kognitivních deficitů // 7.3 Amotivační syndrom u uživatelů konopných drog (Roman Gabrhelík) // 7.3.1 Definice a výzkum amotivačního syndromu // 7.3.2 Epidemiologie amotivačního syndromu // 7.3.3 Diagnostika a diferenciální diagnostika amotivačního syndromu // 7.4 Teorie marihuany jako „vstupní drogy“ (Tomáš Zábranský) //
7.4.1 Současná diskuze o konopí jako „stejně nebezpečné droze jako heroin či pervitin" // 7.4.2 Epidemiologické odbočky // 7.4.3 Definice pojmu „teorie vstupní drogy" // 7.4.4 Současné epidemiologické studie: faktor „náklonnosti k užívání nelegálních drog" a studie užívání konopí a jiných drog u dvojčat // 7.4.5 Neurofarmakologický výzkum: mají dosavadní zvířecí studie zkřížené citlivosti význam pro teorii vstupní drogy? // 7.4.6 Závěr teorie vstupní drogy // Souhrn // Literatura // 8 Současné perspektivy medicínského a hospodářského využití konopí // 8.1 Využití látek z konopí v současné medicíně (Tomáš Zábranský, Lumír O. Hanuš) // 8.1.1 Historie využívání konopí k léčbě // 8.1.2 Oblasti možného léčebného využití konopných látek podle současné medicíny // 8.1.3 Současné formy konopí využívané k terapii a auto terapii // 8.1.4 Výhledy využití konopných látek a agonistů a antagonistů jejich receptorů v lékařství: současný základní výzkum // 8.1.5 Politická diskuze o léčbě konopím // 8.2 Možnosti hospodářského využití konopí (Hana Gabrielová, Michal Ruman) // 8.2.1 Vlastnosti konopných surovin a hlavní oblasti jejich využití // 8.2.2 Současná produkce konopí ve světě // Souhrn // Literatura // 9 Konopné drogy v kontextu práva a drogové politiky // 9.1 Vývoj právního postavení konopných drog v trestním právu (Hana Gajdošíková) // 9.1.1 První mezinárodní úmluvy o drogách // 9.1.2 Platné mezinárodní úmluvy o drogách (OSN) // 9.1.3 Aktuální právní úprava o drogách v České republice // 9.1.4 Návrh nové trestněprávní úpravy drogových deliktů // v souvislosti s konopím // 9.1.5 Drogové delikty ve správním právu //
9.2 Postavení konopných drog v evropském právním systému (Hana Gajdošíková) // 9.3 Trestná činnost spojená s konopnými drogami (Hana Gajdošíková) // 9.3.1 Primární konopné drogové trestné činy (kazuistiky) // 9.3.2 Sekundární konopné drogové trestné činy // 9.4 Současný stav trestné činnosti spojené s konopnými drogami // v České republice (Hana Gajdošíková) // 9.5 Konopí a konopné drogy v kontextu drogové politiky (Josef Radimecký) // 9.5.1 Huš, huš, huš // 9.5.2 Vývoj vztahu lidstva k užívání konopných drog // 9.5.3 Novodobá historie užívání konopných drog v USA // 9.5.4 Marihuanové turbulence v české kotlině // 9.5.5 Drogová politika a potíž definovat „problém drog" // 9.5.6 Současné režimy kontroly zacházení s konopnými drogami ve světě // 9.5.7 Závěr a souhrn poznatků k drogové politice a konopí // 9.6 Cannabis sativa Holandica (Augustina Barbora Ouštěcká-Neradová, Jindřich Mischa Nerad) // 9.6.1 Historický a zákonodárný kontext přístupu ke konopí v Nizozemsku // 9.6.2 Zákon o omamných látkách z roku 1976 // 9.6.3 Historie holandského coffeeshopu // Souhrn // Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC