Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2008
1 online zdroj (272 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6340-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2768-4 (print)
Kniha probírá epidemiologii, etiologii, farmakologickou i intervenční léčbu, kontrolu srdečního rytmu i tromboembolické komplikace, trvalou kardiostimulace a v těchto souvislostech i kardiochirurgickou léčbu. Zcela komplexní publikace je určena zejména kardiologům, internistům, radiologům, intenzivistům i těm, kteří o nemocné ošetřují..
001482299
Epidemiologie fibrilace síní (Jan Luki) -- Prevalence -- Incidence -- Riziko FS po zbytek života -- Epidemiologie paroxyzmální FS -- Idiopatická fibrilace síní -- Epidemiologie tromboembolických komplikací FS -- FS a srdeční slabost -- Kvalita života nemocných s FS -- Mortalita nemocných s FS -- Náklady na péči o nemocné s FS -- Literatura -- Etiologie, klasifikace, patogenezę a patofyziologie fibrilace síní (Alan Bulava) -- Etiologie -- Klasifikace fibrilace síní -- Patogenezę a patofyziologie fibrilace síní -- Strukturální remodelace -- Elektrická a molekulární remodelace -- „Spouštěče" a „udržovače" fibrilace síní -- Vliv autonomního nervového systému na vznik fibrilace síní -- Zánět a fibrilace síní -- Degenerativní změny síní -- Literatura -- Farmakologická úprava srdeční frekvence (Jan Lukl) -- Klidová srdeční frekvence u neléčené FS -- Komorová frekvence FS při zátěži -- Negativní vliv vysoké srdeční frekvence na funkci levé komory -- Farmakologická úprava srdeční frekvence -- Optimální cílová komorová frekvence -- Digoxin -- Akutní úprava srdeční frekvence -- Dlouhodobá úprava srdeční frekvence -- Srdeční frekvence při zátěži -- Digoxin u paroxyzmální FS -- Betablokátory -- Akutní úprava srdeční frekvence -- Dlouhodobá úprava frekvence -- Paroxyzmální FS -- Blokátory kalciových kanálů -- Akutní úprava srdeční frekvence -- Úprava zátěžové frekvence
u chronické FS -- Paroxyzmální FS -- Sotalol -- Amiodaron -- Magnézium -- Clonidin -- Literatura -- Farmakologická verze fibrilace síní (Jan Lukl) -- Elektrická remodelace -- Antiarytmika třídy Ic -- Mechanizmus účinku -- Klinické aspekty farmakologické verze -- Klinické studie -- Propafenon -- Flekainid -- Antiarytmika IIItřídy -- Mechanizmus účinku -- Klinické aspekty farmakologické verze -- Klinické studie -- Amiodaron -- Sotalol -- Ibutilid -- Dofetilid -- Dronedaron -- Azimilid -- Tedisamil -- Vernakalant -- Literatura -- Farmakologické udržení sinusového rytmu (Jan Lukl) -- Indikace k dlouhodobé prevenci FS -- Strategie léčby podle formy FS -- Formy sledování rytmu -- Výběr antiarytmika -- Klinické studie kontrolované placebem -- Antiarytmika Ic -- Propafenon -- Flekainid -- Antiarytmika IIItřídy -- Amiodaron -- Sotalol -- Dofetilid -- Dronedaron -- Azimilid -- Studie srovnávající jednotlivá antiarytmika -- Propafenon versus flekainid -- Propafenon versus amiodaron -- Propafenon versus Sotalol -- Amiodaron versus Sotalol -- Role ostatních léků v prevenci recidiv fibrilace síní -- Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu -- a blokátorů angiotenzinových receptorů -- Statiny -- Literatura -- Srovnání farmakologická kontroly srdeční frekvence a kontroly srdečního rytmu (Jan Lukl) -- Randomizované studie -- Studie PIAF -- Studie STAF -- Studie RACE -- Studie HOT-CAFE -- Studie AFFIRM -- Studie PAF -- Studie AF-CHF
-- Závěry plynoucí z výše uvedených studií -- Substudie randomizovaných studií -- Metaanalytické studie -- Srovnání nákladnosti obou léčebných strategií -- Kdy je při prognostické rovnocennosti obou postupů správné volit kontrolu srdeční frekvence a kdy kontrolu srdečního rytmu? -- Probíhající a budoucí studie -- Literatura -- Prevence tromboembolických komplikací fibrilace síní (Jan Lukl, Petr Neužil) -- Úvod -- Randomizované klinické studie -- Warfarin -- Aspirin -- Přímé srovnání warfarinu a aspirinu -- Nízké fixní dávky warfarinu, kombinace warfarinu s aspirinem -- Nízkomolekulární hepar in -- Přerušení antikoagulace pro diagnostické -- nebo terapeutické zákroky -- Rizikové faktory tromboembolických příhod -- a strategie preventivních opatření -- Ostatní léky v prevenci tromboembolických příhod -- Indobufen -- Přímé inhibitory trombinu -- Inhibitory IIb/IIIa -- Prevence tromboembolických komplikací při kardioverzi -- Prevence tromboembolických komplikací fibrilace síní -- pomocí uzávěru levého ouška implantabilními okludery -- Úskalí antikoagulační léčby -- Mechanické okludery levého ouška -- Vlastní zkušenosti -- Literatura -- Elektrická kardioverze (Jan Lukl) -- Úvod -- Technika kardioverze -- Fyzikální aspekty kardioverze -- Účinnost elektrické kardioverze -- Bifázická kardioverze -- Intrakardiální kardioverze -- Transezofageální kardioverze -- Implantabilní defibrilátory
-- Vliv antiarytmik na úspěšnost kardioverze -- Komplikace kardioverze -- Literatura -- Fibrilace síní u Woíff-Parkinson-Whiteova syndromu (Jan Lukl) -- Výskyt -- Mechanizmus vzniku fibrilace síní u nemocných s WPW syndromem -- Riziko fibrilace komor a náhlé smrti -- Léčba fibrilace síní u WPW syndromu -- Literatura -- Katetrové ablace fibrilace síní (Alan Bulava) -- Historie radiofrekvenčních katetrových ablací -- Techniky radiofrekvenčních ablací pro fibrilaci síní -- Fokální radiofrekvenční ablace -- Segmentami ostiální izolace plicních žil -- Cirkumferenční ablace kolem plicních žil -- Ablace komplexních frakcionovaných sinových potenciálů -- Ablace gangliových plexů -- Ablace fibrilačních hnízd -- Sekvenční ablační technika -- Budoucí technologie -- Komplikace radiofrekvenčních katetrových ablací pro fibrilaci síní -- Tamponáda srdeční -- Tromboembolické příhody -- Stenóza plicních žil -- Paréza hraničního nervu -- Atrioezofageální pištěl -- Iatrogenní sinové tachykardie -- Radiofrekvenční katetrové ablace vsantiarytmika -- Současný pohled na indikace k radiofrekvenčním -- katetrovým ablacím pro fibrilaci síní -- Literatura -- Trvalá kardiostimulace a fibrilace síní (Alan Bulava) -- Radiofrekvenční katetrová ablace AV uzlu a trvalá kardiostimulace -- Technika radiofrekvenční ablace AV junkce -- Ablace AV uzlu a stimulace u pacientů -- s paroxyzmální fibrilaci síní -- Ablace
AV uzlu a stimulace u pacientů -- s permanentní fibrilaci síní -- Komplikace a dlouhodobé sledování pacientů -- po ablaci AV uzlu pro fibrilaci síní -- Trvalá kardiostimulace v léčbě fibrilace síní -- Sinová stimulace u pacientů s bradykardickou indikací trvalé kardiostimulace -- Stimulace síní z více míst -- Stimulační algoritmy zvyšující procento sinové stimulace („preventivní algoritmy") -- Stimulační algoritmy ukončující fibrilaci síní -- Alternativní stimulační místa v pravé síni a fibrilace síní -- Literatura -- Kardiochirurgická léčba fibrilace síní (Štěpán Černý) -- Úvod a historie -- Chirurgické aspekty fibrilace síní -- Indikace k chirurgické ablaci fibrilace síní a ablační strategie -- Chirurgická technika -- Chirurgická ablace incizí a suturou (cut-and-sew) -- Cox-maze III -- Další chirurgické modifikace klasického Cox-maze III -- Alternativní zdroje energie -- Radiofrekvence -- Kryoablace -- Mikrovlny -- Laser -- High-intensity focused ultrasound -- Výsledky chirurgické ablace fibrilace síní -- Perspektivy chirurgické léčby fibrilace síní -- Souhrn -- Literatura -- Fibrilace síní po kardiochirurgických operacích (Miroslava Benešová, Petr Neužil) -- Výskyt pooperační fibrilace síní a její klinický dopad -- Patofyziologie a mechanizmus vzniku -- Etiologie -- Histopatologické změny myokardu síní -- Zánět -- Spouštěcí mechanizmy -- Rizikové faktory -- Diagnóza
-- Prevence -- Betablokátory -- Sotalol -- Amiodaron -- Stimulace síní -- Digoxin -- Blokátory kalciových kanálů -- Hořčík -- Statiny -- N nenasycené mastné kyseliny (PUFA) -- Protizánětlivé léky -- Léčba pooperační fibrilace síní -- Kalium -- Farmakologická antiarytmická léčba -- Amiodaron -- Digoxin -- Betablokátory -- Diltiazem -- Propafenon -- Magnézium -- Elektrická kardioverze -- Antikoagulace u pacientů s nově vzniklou pooperační fibrilací síní -- Péče o pacienty s pooperační fibrilací síní

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC