Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
3., aktualizované a rozšířené vydání
[Česko] : Grada, 2013
1 online zdroj (184 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8641-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8642-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4774-3 (print)
Již třetí, aktualizované a rozšířené vydání příručky renomovaného českého psychologa svědčí jednak o neustávající naléhavosti problematiky deprese, jednak o stále platné terapeutické hodnotě textu, který se snaží poskytnout odborné rady jak lidem, kteří sami trpí depresí, tak těm, kteří stojí blízko někoho, kdo se do deprese propadá. Důraz je přitom kladen na metody "svépomocnéé" psychoterapie, vycházející z odborných kognitivně orientovaných studií. Vedle zmíněných psychoterapeutických postupů publikace neopomíjí ani analýzu příčin vzniku deprese a s ní související doporučení, "jak zdravě žítt", abychom se do deprese nedostali. Autorský přístup Jaro Křivohlavého je unikátní svým duchovním přesahem k tématu naděje a odpuštění jako nebiologické součásti léčby..
001482808
Předmluva ..12 // Co je účelem této knížky? ..12 // Úvod ..13 // Co je deprese? ..13 // ČÁST I. JAK POMOCI SÁM SOBĚ // 1. Jak mi je ..16 // A. Jak se cítím ..16 // B. Na co myslím ..17 // C Co dělám (jak se chovám) ..18 // D. Tělesné příznaky deprese ..19 // Nejpodstatnější znaky deprese ..20 // Pohled komise odborníků na příznaky deprese ..21 // Co se rozumí slovem deprese ..22 // 2. Diagnostická sebeobsluha ..24 // CES - D ..24 // Tvrzení určená ženám ..25 // Tvrzení určená mužům ..25 // Vyhodnocení ..26 // Co s tímto výsledkem vyšetření? ..26 // 3. Jak dochází k depresi? ..28 // Příčiny deprese, které spočívají v narušeném životním stylu (v tom, jak // nezdravě žijeme) ..29 // Tělesné (biologické) příčiny, například předcházející onemocnění, // nemoc ..29 // Vyšší citová zranitelnost ..29 // Zážitek selhání a „hříchu" ..30 // Obtížné životní zkoušky ..30 // Osamění ..31 // Existenční prázdnota ..31 // Biologické faktory ..31 // Špatné mezilidské vztahy ..31 // Širší sociálně-kulturní faktory ..32 // Existence „nemoudrých"představ, myšlenek, přesvědčení a očekávání ..32 // 4. Dají se depresivní stavy navodit uměle? ..33 // Jak se přišlo na to, jak vzniká deprese ..33 // Co nás deprimuje? ..37 // Neobvyklá slova, s nimiž se setkáváme tam, kde se zajímáme o depresi ..39 // 5. Jak se dostat z jednou navozené deprese? ..42 // Je možno depresi předejít? ..42 // 6. Kdo se do deprese tak snadno nedostane? ..44 // 7. Naše depresivní nálady a naše myšlení ..47 // Základní poznatky ..47 // Způsoby vidění a interpretace sebe, budoucnosti a světa // zavádějící lidi do deprese ..48 // Nesprávné a z hlediska zrodu deprese nebezpečné způsoby // myšlení ..50 // Černobílé myšlení ..50 //
Příliš rychlé zobecňování ..51 // Vymýšlení si ..51 // Čtení myšlenek ..52 // Prorokování ..52 // Nepřiměřené sebeobviňování ..53 // Katastrofcký způsob myšlení ..53 // Přehlížení kladů ..54 // Perfekcionismus ..54 // „Musismy o nesmismy" // Závěr ..55 // 8. Šestnáct způsobů myšlení a postojů, které člověka snadno // dovedou do deprese ..57 // Desatero přikázání ke zničení sebe sama ..58 // 9. Otázky, které by si měl klást ten, kdo se propadá do deprese ..60 // 10. Jak zvládat těžkosti, s nimiž se v depresi setkáváme ..62 // Nečinnost ..62 // Dvě falešné představy ..63 // Co tedy dělat proti depresivní nečinnosti? ..64 // Jakou hodnotu má čin v situaci deprese? ..65 // Očsetedy v depresi pokusit? ..65 // Je povzbuzující vidět, co jsem udělal(a) ..66 // Je povzbuzující ocenit, co jsem k děla 1(a) ..67 // Jakou radost mi udělalo to, co jsem dokázal(a) ..67 // Sebekritika ..68 // Co se rozumí sebekritikou? ..68 // Údaje, s nimiž pracujeme při sebehodnocení ..69 // Tušení ..69 // Testování hypotéz ..69 // Kritika ..70 // Nebezpečný postoj ke kritice a sebekritice ..71 // Nebezpečné ostří osobní kritiky ..71 // Jak bezpečně zvládat kritiku a sebekritiku ..72 // Sebeobviňování ..74 // Katastrofické myšlení ..74 // Vina ..75 // Proč dochází k nadměrnému sebeobviňování? ..76 // Co dělat v situacích, kdy někdo v depresi trpí přebujelým pocitem viny? ..77 // Jak jednat s člověkem, který se trápí tím, že „zhřešil" ..78 // Upadající sebevědomí ..79 // Jak se zjišťuje míra sebehodnocení a sebecenění? ..80 // Jak zvýšit úroveň vlastního sebehodnocení a sebevědomí? ..81 // Nerozhodnost ..82 // Jak zvládat nerozhodnost ..84 // Beznadějnost ..85 // Sebevražedné myšlenky při depresi ..86 // Na závěr ..89 //
ČÁST II. JAK LIDEM POMOCI V DEPRESI // 1. Jak přistupovat k člověku, který je v depresi ..92 // Jak být člověku v depresi pomocí ..92 // Vstřícnost ..92 // Otevřenost ..93 // Aktivita ..93 // Ochota ..93 // Opravdovost ..93 // Úcta ..94 // Odstup ..94 // Znalosti ..94 // Dvě strany lásky ..94 // Laskavost ..95 // Přísnost ..95 // Chyby, které děláme a kterým bychom se měli vyhnout ..96 // Odlišnosti, které jsou dány různým zdravotním stavem ..96 // Zlehčování ..96 // Problematické odpočinutí ..96 // Samostatné rozhodování ..97 // Přímé a nepřímé vedení ..97 // Slova nenahrazují činy ..97 // 2. Jak reagovat na nálady a emocionální stav lidí v depresi ..98 // Jednání ..98 // Řeč ..98 // Mimoslovní projevy ..99 // Pozorování a porovnávání ..99 // Naslouchání ..99 // Vcítění-empatie ..100 // Sdílení zkušeností ..100 // Meditace ..101 // Využití slovníku emocí ..102 // Dvoupólový pohled no naše emoce ..103 // Odečítání emocí z obličeje druhého člověka ..105 // Hraní rolí ..105 // Dotazníky deprese ..105 // Otázky, které bychom měli klást lidem v depresi ..106 // Otázky určené lidem, u nichž máme podezření na dvoupólovou // depresi ..107 // Nebezpečí sebevraždy u lidí s příznaky deprese ..108 // Jak časté jsou sebevraždy? ..109 // Jak zacházet s poznáním emocionálního stavu ..111 // Ozdravující vliv sdělení emocí ..111 // Sdělení emocí jako pomoc pomocníkovi ..112 // Reaktivní deprese ..112 // Ztráta ..112 // Varování ..113 // 3. Jak reagovat na různé způsoby myšlení a postoje lidí v depresi ..115 // Vztah našich emocí, citů a nálad k tomu, co a jak si myslíme..115 // Cesty našeho poznávání světa a myšlení ..115 // Příjem informací - vnímání ..115 // Atribuce - přisuzování příčin ..116 //
Přesvědčení - čemu věříme - víra ..116 // Očekávání ..116 // Hodnoty ..120 // Kognitivní teorie deprese ..122 // Kognitivní psychoterapie ..122 // Které způsoby myšleníje třeba při psychoterapii deprese změnit?.122 // Nebezpečné druhy přesvědčení ..124 // Když se stane něco zlého ..125 // Když se stane něco dobrého ..125 // Jak pomáhat lidem v depresi změnit jejich přesvědčení, které je // do deprese uvádí ..126 // Metoda ABC ..126 // Metoda STOP - okamžitá zástava depresivního myšlení ..127 // Změna žebříčku hodnot ..129 // 4. Jak reagovat na různé způsoby chování a jednání lidí v depresi .131 // Vztah mezi tím, co si myslíme, a jak se chováme v depresi ..131 // Co dělá a co by mohl dělat ten, kdo je v depresi? ..132 // Co dělá člověk v depresi ..132 // Záznam denní činnosti ..133 // Postupné zvyšování aktivity ..135 // Experimentování ..135 // Výcvik asertivity ..136 // Výcvik v relaxaci ..136 // Zpěv a hudba ..137 // Čtení humorných knih ..137 // Tělesné cvičení ..138 // Dobrý životní styl ..138 // Jak postupovat ..138 // Závěr ..139 // 5. Co je-podle soudobých poznatků-deprese? ..141 // Co se děje v mozku člověka v depresi? ..141 // Hormonální činnost v depresi ..141 // Neurotransmitery ..142 // Obraz deprese v EEG ..142 // Co se dělo v psychice člověka v depresi ..142 // Co se odehrává v duši člověka v depresi ..144 // Dědičnost ..144 // 6. Jak častýje výskyt deprese? ..146 // Statistická dynamika - jak se mění výskyt deprese v čase ..147 // Deprese u mužů a deprese u žen ..147 // Sociální a kulturní rozdíly ve výskytu deprese ..147 // 7. Negativní vliv deprese na celkový zdravotní stav ..148 // 8. Jak se dnes léčí deprese? ..150 // Psychoterapie deprese ..150 // Psychoanalýza ..150 // Kognitivní psychoterapie ..151 //
Podpůrná psychoterapie ..154 // Skupinová psychoterapie ..154 // Duchovní péče o lidi v depresi ..155 // Jak postupuje v boji s depresí křesťanská víra? ..155 // Výchova kanti-depresivním postojům a jednání ..158 // Jak se zrodila myšlenka vychovávat lidi k anti-depresivním // postojům? ..158 // Farmakoterapie deprese ..160 // Tricyklická antidepresiva ..160 // ??? - inhibitory monoaminové oxidázy ..160 // Lithium ..161 // Antidepresivní léky jiné chemické povahy ..161 // Účinnost antidepresivní terapie ..161 // Na závěr kapitoly o léčbě deprese ..161 // 9. Odpouštění jako nadějná cesta z deprese ..163 // Jak tedy postupovat, chceme-li někomu něco odpustit a tím i sobě ulevit? ..166 // Závěr knihy ..168 // Dodatek ..170 // Beckův inventář deprese ..170 // Instrukce k vyplnění dotazníku ..170 // Vyhodnocení ..173 // Literatura ...176

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC