Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8885-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8886-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5045-3 (print)
němčina
Rádi byste našli tu pravou, ale nevíte jak? Nebo ji už máte doma, ale nejste si jistí, zda si ji dokážete udržet? Jak rozdmýchávat a udržovat v ženě oheň? Jak v sobě skloubit mužného rytíře činu a zároveň citlivého naslouchajícího partnera? Je třeba ženu chápat, nebo ji stačí milovat? Jak překonat bariéry emancipace a probít se až k přirozené ženské podstatě vaší vyvolené? Jak přestat být věčným kamarádem a stát se namísto toho věhlasným lovcem ve svém revíru? S tím vším a ještě s mnoha dalšími radostmi i strastmi soužití s něžným pohlavím vám v této knize poradí zkušená autorka a komunikační trenérka. Na mnoha příkladech vám ukáže, jak můžete vylepšit své vztahy se ženami a co udělat pro to, aby byly spokojené. Odměnou vám budou úspěchy, jichž u žen dosáhnete!.
001482815
Obsah // O a u t o r c e ... 9 // // P ř e d m lu v a ... 11 P řá n í ž e n y ... 11 P řán í m u ž e ... 12 D vé stran y m i n c e ... 12 N ávod k p o u ž ití... 13 // // Ú v o d ... 15 N esn a d n é d o b ý v á n í... 15 C esta je cíl - za vším je systém ... 15 // // 1. Jin a j a n g ... 17 K ro k z p ě t je krokem v p ř e d ... 19 S právná r o v n o v á h a ... 21 V ytvořit p ro sto r - p řijím a t ro z h o d n u tí a vym ezovat h r a n ic e 23 // // M užská a ženská e n e r g ie ... 27 O h eň a v o d a ... 31 M užská síla ... 33 H vězdy a p la n e ty ... 34 O d v ah a a in iciativa se c e n í ... 36 // // 2. R o z u m ě t ž e n á m : ž e n sk ý z p ů s o b m y š l e n í... 39 Více n ež jen m alý r o z d íl... 41 Když řík á n e a m yslí a n o ... 47 Jako pes a k o č k a ... 49 // // \fJ f i K NR ŽČNV // // 3. Z v lá š tn í h r a : u p ř ím n o s t ... 51 M užská p řita žliv o st - následuj své s v ě tlo ... 52 S u p řím n o s tí n ejd ál d o jd e š - buď o p r a v d o v ý ... 55 O d ega k v la stn í p o d s ta tě ... 59 V ytvořit h r u ... 60 P o d ceň o v á n í n e b o v y c h lo u b á n í... 64 // // 4 . B rá n y p e v n o s ti jm é n e m ž e n a ... 65 B rán a k je jím u ro z u m u ... 68 Srdce: u z n á n í a o d e z v a ... 75 L ibido - o c h o ta u sto u p it, h ra , h u m o r ... 80 // // 5 . D o te k y ... 89 // // 6 . N a v á z á n í k o n ta k tu ... 95 U p řím n o st
a o p r a v d o v o s t... 96 S tatus ... 102 B uď p řip ra v e n ... 103 C e sta je c í l ... 104 V lastn í p e ř í ... 105 B uď d ž e n tlm e n ... 107 In te rp re ta c e z n a m e n í ... 109 S leh k o stí k ú s p ě c h u ... 111 U m ě n í vy p ráv ět p ř í b ě h y ... 114 S trategie l o v u ... 116 Její okolí ... 118 Lovecké r e v í r y ... 122 H led á n í p a r tn e rů o n lin e n e b o n a in z e r á t... 123 // // \fOßSfiH // // 7 // // 7. // // V edení rozh ovoru - zvěd avost - s v ě t l o ... 125 Ř ídit z á b a v u ... 129 H lavní je in to n a c e - a u rču je výsledek ... 133 D alší ra n d e ... 135 V elkorysost se v y p la tí... 136 // // 8. // // R ozd m ýchat o h e ň a u d ržo v a t h o ... 139 K terá je ta p r a v á ? ... 140 Jak u d rže t lásku s v ě ž í? ... 141 Blízkost a o d s t u p ... 146 Ú roveň in tim ity ... 149 // // 9. // // Věčný k a m a r á d ... 153 R ecept n a ú s p ě c h ... 155 C esta z p a s t i ... 160 A ktivní a p a s iv n í... 161 Pryč z b ez p eč n éh o p o h o d lí ... 161 // // E p ilo g ... 165 // // D o s l o v ... 174 // // P oděkován í ... 175 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC