Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2017
1 online zdroj (464 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3252-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3234-6 (print)
Tištěná verze: Vondrova, Nada. Kriticka mista matematiky zakladni skoly v resenich zaku. Praha, [Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze, c2015 ISBN 978-80-246-3234-6
Kniha přináší výsledky výzkumu dosažené v rámci projektu GAČR Kritická místa matematiky základní školy v letech 2012–2014. Jedním z cílů projektu bylo shromáždit a analyzovat žákovské postupy při řešení úloh z tzv. kritických oblastí v matematice základní školy. Jde o oblasti, v nichž žáci často a opakovaně selhávají, jinak řečeno, které nezvládnou na takové úrovni, aby se jejich matematická gramotnost produktivně rozvíjela a aby mohla být tvořivě užívána v každodenním životě.Jako metodu výzkumu kniha volí klinické rozhovory, které jsou s žáky vedeny v průběhu jejich řešení pečlivě připravených úloh z výše uvedených témat, případně bezprostředně po něm.Kniha je určena badatelům v didaktice matematiky, didaktikům matematiky a vzdělavatelům učitelů matematiky a 1. stupně základní školy, dále doktorandům a konečně i samotným učitelům a studentům učitelství..
001483035
OBSAH // t. Vybraná kritická místa matematiky - zkoumání žákovských obtíží // (Naďa Vondrová a Miroslav Rendi)... 11 // 1.1 Tři zdroje výzkumu prezentovaného v kapitolách knihy... 12 // 1.2 Cíl a metody výzkumu... 13 // 1.3 Metodologie... 15 // 1.3.1 Výběr témat a tvorba úloh... 15 // 1.3.2 Zaškolení tazatelů... 16 // 1.3.3 Výběr žáků... 17 // 1.3.4 Sběr dat... 19 // 1.3.5 Analýza dat... 20 // 1.4 Zpracování a struktura knihy ... 21 // 1.5 Omezení výzkumu... 24 // 1.6 Shrnutí... 25 // 2. Slovní úlohy jako kritické místo matematiky 1. stupně základní školy // (Radka Havlíčková. Lenka Hříbková a Anna Páchová)... 27 // 2.1 Teoretický rámec a související výzkum... 28 // 2.1.1 Slovní úlohy: vymezení, fáze řešení a typologie... 28 // 2.1.2 Řešitelské strategie a chyby žáků při řešení slovních úloh... 31 // 2.1.3 Kognitivní charakteristiky žáků... 33 // 2.2 Slovní úlohy v české škole a obtíže českých žáků... 35 // 2.2.1 Slovní úlohy očima českých učitelů 1. stupně ZŠ... 36 // 2.2.2 Obtíže českých žáků 1. stupně se slovními úlohami v testování... 38 // 2.3 Metodologie... 42 // 2.3.1 Výběr úloh... 42 // 2.3.2 Účastníci výzkumu a analýza dat... 49 // 2.4 Výsledky pro úlohy z 1. až 3. ročníku a jejich diskuse... 52 // 2.4.1 Celkové výsledky — úspěšnost... 53 // 2.4.2 Porozumění textu a uchopení úlohy... 55 // 2.4.3 Slova ve funkci antisignálu... 68
2.4.4 Stavy a jejich transformace v zadání slovních úloh na porovnání... 73 // 2.4.5 Soubory a jejich části... 80 // 2.4.6 Matematické „řemeslo"... 83 // 2.5 Výsledky pro úlohy ze 4. a 5. ročníku a jejich diskuse... 87 // 2.5.1 Celkové výsledky... 87 // 2.5.2 Uchopování slovní úlohy a matematizace slovní úlohy... 88 // 2.5.3 Zápis úloh. obrázky a modelování... 93 // 2.5.4 Porozumění textu a jazykové překážky... 98 // 2.5.5 Úlohy s antisignálem... 104 // 2.5.6 „Řetězení" početních operací a informací v zadání... 108 // 2.5.7 Zlomek ve slovní úloze... 112 // 2.5.8 Numerické chyby a chyby v algoritmech (viz také oddíl 2.4.6)... 120 // 2.5.9 Převody jednotek... 124 // 2.6 Závěr... 127 // 3. Konstrukční úlohy v řešeních žáků napříč ročníky základní školy // (Naďa Vondrová a Radka Havlíčková) ... 133 // 3.1 Teoretický rámec... 134 // 3.2 Konstrukční úlohy v české škole... 137 // 3.2.1 Konstrukční úlohy očima českých učitelů... 137 // 3.2.2 Obtíže českých žáků u konstrukčních úloh v testování... 139 // 3.3 Metodologie... 143 // 3.3.1 Účastníci výzkumu... 143 // 3.3.2 Výběr úloh pro žáky 4. a 5. ročníku... 144 // 3.3.3 Výběr úloh pro žáky 2. stupně základní školy... 147 // 3.3.4 Analýza dat... 148 // 3.4 Výsledky ... 150 // 3.4.1 Celkové výsledky... 150 // 3.4.2 Teoretický prostor versus prostor reprezentací... 152 // 3.4.3 Uvažování v prototypech... 159
// 3.4.4 Znalost termínů versus chápání pojmů, čtení textu // s geometrickými značkami... 165 // 3.4.5 Role náčrtku a postupu konstrukce v řešení žáků... 173 // 3.4.6 Kvalita rýsování ... 174 // 3.4.7 Učiteli očekávané obtíže u úlohy 2.3... 175 // 3.5 Závěr a diskuse... 176 // 4. Zlomky — obtíže žáků 2. stupně a jejich možné příčiny // (Miroslav Rendi) ... 181 // 4.1 Teoretický rámec a související výzkum... 181 // 4.1.1 Konceptuálni a procedurální znalosti... 183 // 4.1.2 Různé významy zlomků... 187 // 4.2 Zlomky v české škole... 188 // 4.2.1 Zlomky v kurikulu základní školy... 188 // 4.2.2 Zlomky očima českých učitelů... 189 // 4.2.3 Čeští žáci a zlomky... 192 // 4.3 Metodologie... 192 // 4.3.1 Účastníci výzkumu... 192 // 4.3.2 Výběr úloh a analýza dat... 194 // 4.4 Výsledky... 196 // 4.4.1 Slovní úlohy ... 197 // 4.4.2 Úlohy na číselné ose... 213 // 4.5 Diskuse... 227 // 4.5.1 Subkoncepty zlomku - vymezení pojmů... 227 // 4.5.2 Chápání zlomku a jeho různých významů u našich žáků... 230 // 4.6 Závěr... 250 // 5. Obtíže žáků 2. stupně ve zjišťování obsahu útvarů a objemů těles // (Naďa Vondrová) ... 253 // 5.1 Teoretický rámec... 254 // 5.2 Související výzkum... 259 // 5.2.1 Obtíže žáků v oblasti míry v geometrii... 259 // 5.2.2 Problémy vyučování míry v geometrii zmiňované ve výzkumech // z oddílu 5.2.1 ... 262 // 5.3 Obsah a objem v české
škole... 263 // 5.3.1 Problematika míry v geometrii očima učitelů ... 263 // 5.3.2 Problémy českých žáků v oblasti míry v geometrii v testování...264 // 5.4 Metodologie... 268 // 5.4.1 Účastnící výzkumu... 268 // 5.4.2 Výběr úloh... 268 // 5.4.3 Průběh rozhovorů a analýza dat... 271 // 5.5 Výsledky a jejich diskuse... 272 // 5.5.1 Celkové výsledky - úspěšnost žáků v řešení jednotlivých úloh...273 // 5.5.2 Interpretace obrázku - narušení vazby mezi teoretickým // a prostorově-grafickým prostorem... 275 // 5.5.3 Pokrývání roviny a vyplňování prostoru... 276 // 5.5.4 Tendence ? okamžitému použití vzorců pro míru ... 282 // 5.5.5 Reakce na použití nesprávného vzorce - kalkulativní oprava vzorce...283 // 5.5.6 Formální znalost vzorců... 286 // 5.5.7 Úvaha versus použití vzorců... 288 // 5.5.8 Obsah obdélníku a trojúhelníku... 294 // 5.5.9 Porozumění pojmu objem a použití vzorců pro objem... 298 // 5.5.10 Převody jednotek... 303 // 5.5.11 Matematická terminologie... 307 // 5.6 Výzkumná sonda - úlohy na obsah zadané obrázkem... 310 // 5.7 Závěr ... 316 // 6. Počátky algebraické činnosti: algebraizace a algebraické úpravy // v řešeních žáků 2. stupně (Jana Žalská)... 319 // 6.1 Teoretická východiska a související výzkum... 320 // 6.1.1 Prealgebraické základy... 323 // 6.1.2 Specifika algebraické činnosti... 324 // 6.2 Algebra v české škole... 328 // 6.2.1 Algebraické schopnosti
a dovednosti českých žáků očima učitelů... 328 // 6.2.2 Algebraizace a práce s algebraickými výrazy u českých žáků // v mezinárodním testování TIMSS a PISA... 330 // 6.3 Metodologie algebraizace ... 332 // 6.3.1 Účastníci výzkumu... 332 // 6.3.2 Výběr úloh, sběr a analýza dat... 332 // 6.4 Výsledky - Algebraizace... 338 // 6.4.1 Celková úspěšnost a jednotlivé úlohy... 338 // 6.4.2 Potřeba konkrétnosti, provedení výpočtu... 353 // 6.4.3 Dosazení konkrétních hodnot jako strategie řešení... 355 // 6.4.4 Jazyková reprezentace: pojmy, procesy a vztahy... 356 // 6.4.5 Algebraická reprezentace vztahu: reálný kontext... 358 // 6.4.6 Reprezentace vztahu: rozlišení proměnných... 362 // 6.4.7 Reprezentace vztahu: geometrický kontext... 364 // 6.5 Metodologie - Úpravy algebraických výrazů... 368 // 6.5.1 Úpravy algebraických výrazů: účastníci výzkumu... 368 // 6.5.2 Výběr úloh, sběr a analýza dat... 368 // 6.6 Výsledky - Úpravy algebraických výrazů... 372 // 6.6.1 Celková úspěšnost a jednotlivé úlohy... 372 // 6.6.2 Závorky ... 379 // 6.6.3 Operace s proměnnými a jejich mocninami... 386 // 6.6.4 Záporná čísla a znaménko minus... 390 // 6.7 Diskuse... 391 // 6.7.1 Proměnná a algebraické vyjádření vztahů... 391 // 6.7.2 Úpravy algebraických a číselných výrazů... 394 // 6.8 Závěr ... 397 // 7. Obtížná místa matematiky základní školy // (Miroslav Rendi a Naďa Vondrová) ... 401
// 7.1 Uchopení textu... 402 // 7.2 Matematizace...403 // 7.3 Nové učivo jako přechod od konkrétních ? abstraktním reprezentacím... 405 // 7.4 Zápisy, nákresy, náčrtky... 407 // 7.4.1 Žáci si dělají poznámky, nikoli zápisy... 407 // 7.4.2 Grafické znázornění je pro žáky nástroj pro vysvětlení, nikoli pro řešení ... 408 // 7.5 Závěr ... -410 // 8. Literatura... 411 // 9. Přílohy... 427 // 9.1 Konstrukční úlohy pro 2. stupeň... 427 // 9.2 Zlomky pro 2. stupeň... 429 // Úlohy s obrázky... 429 // Úlohy o cenách... 430 // Úlohy s koláči... 430 // Úlohy na číselné ose... 431 // Pokyny pro tazatele... 433 // 9.3 Úlohy z oblasti míra v geometrii pro 2. stupeň... 434 // 9.4 Úlohy z algebry... 435 // 9.4.1 Úlohy sady A (algebraizace pro 6. a 7. ročník)... 435 // 9.4.2 Úlohy sady ? (algebraizace pro 8. a 9. ročník)... 437 // 9.4.3 Úlohy sady C (úpravy výrazů)... 439 // 9.5 Přehled žáků účastnících se rozhovorů... 441 // 9.5.1 Slovní úlohy pro 1. stupeň... 442 // 9.5.2 Konstrukční úlohy pro 1. stupeň... 445 // 9.5.3 Konstrukční úlohy pro 2. stupeň... 445 // 9.5.4 Zlomky pro 2. stupeň... 446 // 9.5.5 Míra v geometrii pro 2. stupeň... 447 // 9.5.6 Algebraizace pro 2. stupeň... 448 // 9.5.7 Úpravy algebraických výrazů pro 2. stupeň... 448 // Summary ... 451 // Jmenný rejstřík... 453 // Věcný rejstřík... 459

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC