Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
První vydání
Praha : Paulínky, 2019
694 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7450-349-8 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 641-675, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001483143
OBSAH // Slovo na cestu...21 // Úvodní slovo ...23 // Modlitba toho, kdo vede mladé lidi ...25 // Kapitola I - Pastorálni teologie a pastorace mládeže...27 // 1. Pastorace a pastorální teologie ...27 // 2. Pastorace mládeže jako součást pastorální teologie...35 // 3. Základní rysy pastorace mládeže...37 // SHRNUTÍ...40 // Kapitola II - Biblické inspirace pastorace mládeže ...43 // 1. Pohled na mladého člověka ve světle starozákonních postav ...43 // 1.1 Jakub... 44 // 1.2 Josef...44 // 1.3 Samson...44 // 1.4 Rút...44 // 1.5 David ...45 // 1.6 Daniel ...45 // 1.7 Jeremiáš ...45 // 1.8 Tobiáš...46 // 1.9 Ester... 46 // 1.10 Mladí lidé z Písně písní...46 // 1.11 Kniha žalmů...46 // 2. Pohled na mladého člověka ve světle novozákonních postav ...47 // 2.1 Jan Křtitel...47 // 2.2 Josef...48 // 2.3 Maria...48 // 2.4 Mladí svatebčané, kteří pozvali Ježíše na svatbu ...49 // 2.5 Bohatý mladík ...49 // 2.6 Rozmnožení chlebů ...49 // 2.7 Apoštolově...50 // 2.8 Apoštol Petr...50 // 2.9 Apoštol Jan ...50 // 2.10 Listy sv. Jana ...50 // 2.11 Marie Magdaléna...51 // 3. Podněty Písma svátého pro pastoraci mládeže...51 // 3.1 Příklad pro mladé...51 // 3.2 Lekce dospělým...52 // 3.3 Příklad vychovatelům...52 // 4. Jediný učitel, Ježíš...53 // 5. Modlitba s Písmem svátým...54 // 6. Slovo na den...54 // SHRNUTÍ...57 // Kapitola III — Antropologické základy pastorace mládeže...59 // 1. Biblická antropologie
jako východisko při hledání cíle pastorace mládeže.60 // 2. Antropologické základy pastorace mládeže a novodobé ideologie...62 // 2.1 Genderové ideologie...63 // 3. Katolická antropologie jako kvalifikovaná a prorocká odpověd // na skutečné lidské touhy...68 // 4. Cíl pastorace mládeže...71 // SHRNUTÍ... 73 // Kapitola IV - Pohled zpět nás učí - historický nástin pastorace mládeže...75 // 1. Etapy pastorace mládeže...75 // 1.1 Vývoj do 16. století...75 // 1.2 Od Tridentského koncilu do 19. století...76 // 1.3 Evropa ve 20. století (do konce 80. let) ...78 // 2. Vývoj pastorace mládeže na území Česka v letech 1918—1989...82 // 2.1 Období první republiky a 2. světové války...82 // 2.1.1 Československý Orel... 83 // 2.1.2 Sdružení katolické mládeže (SKM)...83 // 2.1.3 Skaut — Junák ...84 // 2.1.4 Ostatní katolické spolky...85 // 2.1.5 Katolická akce (KA)...85 // 2.1.6 YMCAaYWKA...86 // 2.1.7 Shrnutí působení církve mezi mládeží za první republiky...86 // 2.2 Krátké období mezi dvěma totalitami ...86 // 2.3 Období komunistického útlaku...87 // 2.3.1 Doba tvrdého náboženského útlaku (50. léta)...88 // 2.3.2 Období kolem roku 1968...88 // 2.3.3 Postupné objevování nových možností (70. a 80. léta) ...88 // SHRNUTÍ...91 // Kapitola V - Nej osvědčenější metoda pastorace mládeže...93 // 1. Oratoř jako znamenité výchovné prostředí ...93 // 1.1 Vývoj oratoře za sv. Filipa Neriho...93
// 1.2 Rozmach oratoří za sv. Jana Boská ...95 // 2. Spiritualita oratoře...98 // 3. Aktualizace spirituality oratoří v současné církvi...100 // SHRNUTÍ...103 // Kapitola VI - Mladý člověk současnosti...105 // 1. Kdo je mladý člověk...105 // 2. Cesty ? poznávání mladých lidí...107 // 2.1 Naslouchání...108 // 2.2 Život s nimi...108 // 2.3 Duchovní rozhovor...*...109 // 2.4 Svátost smíření...109 // 2.5 Poznatky sociologie, psychologie, medicíny...109 // 2.6 Víra a katolická antropologie...109 // 2.7 Filozofie...110 // 2.8 Kultura, ve které žijí... 110 // 3. Mládež je stále stejná...111 // 4. ...mládež se rychle mění...113 // 5. Vliv dospělých na mládež...114 // 6. Mladí lidé jako citlivá součást postmoderního světa...117 // 7. Systematizace vlivů na mladé lidi ...122 // 7.1 Přímé vlivy...122 // 7.1.1 Převážně kladný vliv... 122 // 7.1.2 Převážně negativní zdroje vlivu...122 // 7.13 Ambivalentní vliv...125 // 7.2 Výrazné tendence, které se uplatňují v životě mladých lidí...125 // 7.2.1 Ohrožující...125 // 7.2.2 Nadějné...127 // 7.2.3 Instrumentální (mravně bezpříznakové)...131 // 7.3 Základní výzvy, před nimiž stojí jak společnost, tak mladí lidé...131 // 7.3.1 Hledání smyslu života...131 // 7.3.2 Informatizace...132 // 7.3.3 Globalizace a pluralita...134 // 7.3.4 Genetika a bio etika...135 // 7.3.5 Bohatství a chudoba...135 // 7.3.6Diktatura relativismu...135 // 7.3.7 Nové genderové
ideologie...136 // 7.3.8 Multikulturalismus...136 // SHRNUTÍ...138 // Kapitola VII - Výzvy stojící před pastorací mládeže...141 // 1. Setkání církve s mládeží...141 // 2. Základní metody působení církve mezi mladými...142 // 2.1 Cesta rozvíjení víry v katolické církvi s evangelizačním rozměrem...143 // 2.2 Služba společnosti...143 // 2.3 Výchovné působení ve školském systému...144 // 2.4 Cesta přímé evangelizace...143 // 3. Silné stránky mládeže praktikující katolickou víru...145 // 4. Úskalí při setkání mladých lidí s církví...146 // 5. Příležitosti církve v pastoraci mládeže...150 // 5.1 Základní návrhy pro praxi...152 // 6. Kultura, emoce, ticho a formování mladých generací...157 // 7. Víra vždy vyžadovala odvahu a statečnost...160 // SHRNUTÍ...163 // Kapitola VIII - Sv. Jan Pavel II. v dialogu s mladými...165 // 1. Mládež a církev od II. vatikánského koncilu ? sv. Janu Pavlu II... 165 // 2. Osobnost papeže sv. Jana Pavla II...166 // 3. Dialog Jana Pavla II. s mladými lidmi...169 // 4. Milníky pastorace mládeže Jana Pavla II...173 // 4.1 Vznik světových dnů mládeže...175 // 4.2 Historie světových dnů mládeže...178 // 4.3 Kříž světových dnů mládeže...180 // 4.4 Světová fóra mládeže...181 // 4.5 Stěžejní myšlenky „Apoštolského listu mladým celého světa“...182 // 4.6 Ústřední poselství „Listu kněžím ? Zelenému čtvrtku roku 1985“...184 // 5. Jan
Pavel II. interpretuje světové dny mládeže...185 // 5.1 Světové dny mládeže iniciovali mladí lidé...185 // 5.2 Cíl světových dnů mládeže...186 // 5.3 Metodika světových dnů mládeže...186 // 5.4 Etapy slavení světových dnů mládeže...190 // 5.5 Světové dny mládeže jako znamení naděje...192 // 5.6 Shrnutí pohledu Jana Pavla II. na světové dny mládeže...194 // 6. Základní principy pastorace mládeže z pohledu Jana Pavla II...194 // 6.1 Dokumenty církve o mládeži za pontifikátu Jana Pavla II...195 // 6.2 Spirituální obnova pastorace mládeže...195 // 6.3 Nové metody v pastoraci mládeže ...197 // 6.4 Poselství mládeži jako inspirační zdroj pastorace mládeže...198 // 6.5 Rozvoj pastorální teologie mládeže vlivem Jana Pavla II...200 // 6.6 Diecézni pastorace mládeže...202 // 6.7 Slavení světových dnů mládeže na světové a místní úrovni...204 // 6.7.1 Světový den mládeže v zahraničí s národní skupinou...205 // 6.7.2 Místní slavení světového dne mládeže...207 // 6.8 Dramaturgie oslav světových dnů mládeže...208 // 7. Efekty pastorace mládeže Jana Pavla II. v životě mladých lidí...210 // SHRNUTÍ ...213 // Kapitola IX - Benedikt XVI. ve šlépějích svého předchůdce ...219 // 1. Život kardinála po boku Jana Pavla II...219 // 2. První papežské kroky s mládeží...221 // 3. Převzít mimořádné dědictví Jana Pavla II. (Hodnocení a výklad SDM) ...222 // 4. Poselství papeže
Benedikta XVI. mládeži...228 // 5. Promluvy Benedikta XVI. na setkáních s mládeží...231 // 5.1 Základní témata promluv Benedikta XVI. ? mladým lidem ...231 // 5.2 Zaměření promluv jednotlivých světových dnů mládeže...240 // 5.3 Odpovědi Benedikta XVI. na otázky mladých...241 // SHRNUTÍ...242 // Kapitola X - Láska papeže Františka ? mladým lidem...245 // 1. Dynamická, lidová a trpící latinskoamerická církev ...246 // 2. Základní témata papeže Františka...248 // 2.1 Radostná víra...248 // 2.2 Laskavost a kultura setkávání...250 // 2.3 Palčivé sociální otázky...251 // 2.4 Teologie lidu...252 // 2.5 Radost z lásky a rodina...252 // 2.6 Nové ideologie... 252 // 2.7 Pokušení věřících ...254 // 2.8 Jít ke kořenům...255 // 2.9 Papež František čtený z originálů...255 // 3. Světové dny mládeže a papež František...256 // 3.1 Papežovy promluvy během Světových dnů mládeže...258 // 4. Poselství papeže Františka mladým lidem...267 // 5. Vnímání světových dnů mládeže papežem Františkem...274 // 6. Promluvy papeže Františka na setkáních s mládeží během apoštolských cest ... 276 // 6.1 Mládí je bohatství, které je třeba proměnit v čin a v povolání...276 // 6.2 Naději je možné najít jen v Ježíši...279 // 6.3 Hlásat evangelium...281 // 6.4 Svoboda...283 // 6.5 Odpovědnost za média...283 // 6.6 Skutečná a čistá láska...284 // 6.7 Rodina jako základ...285 // 6.8 Povolání
? zasvěcenému životu...287 // 6.9 Dialog se seniory a ukotvení v dějinách...287 // 6.10 Kultura solidarity...288 // 6.11 Svědectví osobního života papeže Františka...289 // 6.12 Papež František se za mladé modlí...290 // 7. Pastorace mládeže z pohledu papeže Františka...290 // 7.1 Pastorace mládeže není úřad či akce, ale setkání s Kristem...291 // 7.2 Pastorace mládeže je náročná služba...291 // 7.3 Hlásat evangelium, doprovázet a zapojovat...292 // 7.4 Uvádět do historie...294 // 7.5 Pastorace povolání...294 // 7.6 Shrnutí bodů ? pastoraci mládeže...295 // 8. Biskupská synoda: mladí lidé, víra a rozlišování povolání...295 // 8.1 Posynodální exhortace Christus vivit a její přínos...296 // 8.1.1 Interpretační klíč...296 // 8.1.2 Obsah exhortace...297 // 8.2 Pastorace mládeže v ČR ve světle exhortace a jejích výzev...302 // 8.3 Exhortace jako potvrzení linie nastoupené sv. Janem Pavlem II...303 // SHRNUTÍ...304 // Kapitola XI - Aktuální pastorace mládeže v České republice a úloha Sekce pro mládež ČBK...307 // 1. Situace po roce 1989...307 // 2. Sekce pro mládež ČBK...310 // 2.1 Východiska služby...310 // 2.1.1 Mladý člověk v kontextu dnešní doby...310 // 2.1.2 Člověk jako Bozi obraz...310 // 2.1.3 Církev jako domov...310 // 2.1.4 Mladý člověk jako spolutvůrce církve i společnosti...311 // 2.2 Základní charakteristika Sekce...311 // 2.3 Pastorační strategie Sekce...313 // 2.4 Spirituální
identita Sekce...313 // 2.5 Organizační struktura Sekce...314 // 2.6 Sekce jako prostor a nástroj komunikace...315 // 2.6.1 Nástroje komunikace a koordinace...315 // 2.6.2 Konkrétní plody spolupráce...316 // 2.7 Sekce jako nástroj vzdělávání a formace...316 // 2.8 Publikační činnost Sekce...317 // 2.9 Diecézni centrum pro mládež (DCM)...317 // 2.9.1 Kaplani pro mládež v děkanátech (vikariátech)...319 // 2.9.2 Laičtí zástupci za děkanát — animátori děkanátu...320 // 2.10 Diecézni centra života mládeže (DCŽM) ...320 // 2.10.1 Vznik a rozšírení DCŽM...320 // 2.10.2 Spiritualita DCŽM...322 // 2.10.3 Základní tým DCŽM...323 // 2.10.4 Otevřenost základního týmu pro příchozí...323 // 2.10.5 Specificky zaměřená spiritualita společenství v DCŽM...324 // 2.10.6 Styl předkládání křesťanské víry...325 // 2.10.7 Vliv DCŽM na mladé lidi ...326 // 2.10.8 Diecézni centra života mládeže - výzvy a úskalí do budoucna.327 // 2.11 Další diecézni nástroje pastorace mládeže...328 // 2.12 Mezinárodní spolupráce Sekce pro mládež ČBK...329 // 3. Další subjekty v pastoraci mládeže...329 // 3.1 Rodina...329 // 3.2 Různost a spolupráce...329 // 3.3 Vztah biskupa ? řeholím a hnutím...330 // 3.4 Řehole a kongregace...332 // 3.5 Církevní hnutí a komunity...332 // 3.6 Církevní školy...335 // 3.7 Vysokoškolská pastorace...336 // 4. Konference o mládeži - její význam a přínos ...337 // 5. Studijně-formační
kurz Sekce pro mládež ČBK...338 // 6. Celostátní setkání mládeže ...340 // 7. Diecézni a celostátní fóra mládeže ...343 // 8. Ekumenicky rozměr pastorace mládeže...345 // 9. Dobrovolnická služba mládeže...346 // 10. Pastorace mládeže a výhledy do budoucna, výzvy...349 // EXKURZ 1 - Kompetence a příprava kněze pro vedení DCŽM...350 // EXKURZ 2 - Standardy laického pracovníka pro DCM...354 // EXKURZ 3 — Přínos a realizace supervize v DCŽM...356 // EXKURZ 4 - Přehled řeholí, hnutí a spolků...361 // SHRNUTÍ...365 // Kapitola XII - Úloha kněze v pastoraci mládeže...369 // 1. Pravdivost života a svědectví... 369 // 2. Být otcem mladých...371 // 3. Prožívání celibátu jako pramen duchovního otcovství...374 // 4. Výzva kněze ? růstu...375 // 5. Mít na mladé lidi čas a utvářet si ? nim osobní vztah...377 // 6. Hlásání evangelia...379 // 7. Kněz jako liturg...382 // 8. Kněžský rodičovský syndrom...383 // 9. Vztahové konflikty mezi mladými lidmi a knězem... 383 // 10. Kněz, psychologie a psychiatrie...384 // SHRNUTÍ...387 // Kapitola XIII - Duchovní vedení mladých lidí ...389 // 1. Důležitost duchovního doprovázení ...389 // 2. Duchovní vedení jako součást výchovného procesu ...390 // 3. Postava duchovního vůdce...391 // 4. Základní obtíže při vedení mladých lidí...394 // 5. Duchovní vedení a svátost smíření...396 // 6. Podněty pro duchovní vedení...399 // 7. Mladí touží
po autentických vůdcích...407 // 8. Principy celistvé formace mladého člověka...407 // 8.1 Oblast rozumu...409 // 8.2 Oblast vůle...409 // 8.3 Oblast citu...410 // 8.4 Oblast tělesná ...411 // 8.5 Oblast duchovní ...412 // 8.6 Oblast vztahů, včetně života ve společenství církve...412 // SHRNUTÍ...415 // Kapitola XIV - Impulzy ? svátostnému rozměru pastorace mládeže...417 // 1. Katechumenát a příprava dospělých na první svátosti...417 // 1.1 Nástroje doprovázení...418 // EXKURZ 5 — Nástin témat katechumenátu...421 // 2. Svátost biřmování...424 // 2.1 Význam svátosti biřmování...425 // 2.2 Cesty ? zintenzivnění přípravy mladých lidí na přijetí svátosti biřmování... 426 // 2.3 Mystagogie — doprovázení biřmovanců po přijetí svátosti biřmování.430 // 2.4 Inspirativní příklady pastorace biřmovanců...430 // 3. Svátost eucharistie...431 // 4. Svátost smíření...433 // SHRNUTÍ...443 // Kapitola XV - Předávat víru a katechizovat mladé lidi...445 // 1. Víra se šíří zakoušenou přitažlivostí ...445 // 2. Rodina... 446 // 3. Síť pozitivních vztahů...447 // 4. Aktivní zapojení mladých lidí a role doprovázení...449 // 5. Inkulturace a identita...450 // 6. Katechizace mladých lidí...452 // 6.1 Inspirace podporující katechezi mladých lidí...453 // 7. Adekvátní formace katechetů a jejich spolupracovníků...455 // EXKURZ 6 - Zkušenost systematické práce s dětmi a mládeží ve spádové
oblasti.. 456 SHRNUTÍ...457 // Kapitola XVI - Výchova ? lidské lásce a dalším ctnostem...461 // 1. Převládající vliv společnosti...462 // 2. Základní falešné představy o sexualitě...464 // 3. Falešné názory na sexualitu v církvi...465 // 4. Výzkumy...466 // 5. Úloha církve...466 // 6. Objevit lásku a učit se lásce...469 // 7. Krása čisté lásky...470 // 8. Doprovázet mladé na cestě lásky ...474 // 9. Některé obtížnější situace...480 // 9.1 Sebeukájení...480 // 9.2 Závislost na pornografii...482 // 9.3 Společné bydlení před svatbou...483 // 9.4 Důstojnost daru života: NE umělému potratu a asistované reprodukci..483 // 9.5 Homosexualita (náklonnost ke stejnému pohlaví) ...484 // 10. Pády na cestě růstu...488 // 11. Jak posilovat mladé lidi v boji o čistotu...489 // 12. Další ctnosti...490 // SHRNUTÍ...493 // Kapitola XVII - Povolání jako cesta ? naplnění života...497 // 1. Antropologická otázka...498 // 2. Bůh povolává a nabízí...501 // 2.1 Maria - odvážný teenager...502 // 3. Obtíže při rozeznávání povolání ...503 // 4. Cesty ? rozpoznávání povolání...504 // 4.1 Poznání sama sebe a vytvoření správného obrazu o sobě samém...504 // 4.2 Včlenění se do společenství církve...505 // 4.3 Angažovaná služba druhým...505 // 4.4 Umění sebezapření...505 // 5. Neschopnost nalézt své povolání ...505 // 6. Povolání ke kněžství ...507 // 6.1 V čem spočívají obavy a nerozhodnost
mladých mužů?...507 // 6.2 Uskutečňované kroky vedoucí ke změně ...510 // 6.3 Zamyšlení nad darem celibátu...510 // 6.4 Cesty ? povzbuzení kněžských povolání...512 // 6.5 Poznámky ? povolání ? zasvěcení se Bohu v různých formách...513 // 7. Povolání ? manželství a rodinnému životu...514 // 7.1 Úskalí při volbě manželství...515 // 7.2 Inspirace pro výchovu ? rodinnému životu v bodech...517 // 7.3 Příprava na manželství a přirozený řád odpovědného plánování rodičovství ..518 // 8. Podpora kvality rodiny prostřednictvím adekvátní přípravy na manželství.522 // 8.1 Zásadní přínos Karola Wojtyly-Jana Pavla II...523 // 8.2 Inspirace a návrhy pro pastoraci mládeže...526 // 8.2.1 Oblast dlouhodobé výchovy mladých lidí...526 // 8.2.2 Osvojení si teologických znalostí...529 // 8.3 Inspirativní příklady přípravy na manželství...530 // 8.3.1 Příprava na svatbu formou tzv. snoubeneckých setkání v rodině v ČR... 530 // 8.3.2 Příprava na manželství v sedmi krocích v diecézi Phoenix v USA...530 // SHRNUTÍ...532 // Kapitola XVIII - Osobnost animátora společenství mládeže...535 // 1. Základní charakteristika animátora...535 // 1.1 Vymezení pojmu animátor...536 // 1.2 Pedagog volného času versus animátor...538 // 1.3 Úskalí a přínos teoretického pohledu...539 // 2. Cesta růstu animátora společenství mládeže...540 // 2.1 Člověk víry...540 // 2.2 Člověk na cestě...542
2.3 Člověk církve...544 // 2.4 Přítel mladých...545 // 2.5 Moderátor společenství...546 // 2.6 Napomáhá sjednocení...547 // 2.7 Směřuje do budoucnosti...548 // 2.8 Pracuje v týmu...549 // EXKURZ 7 - Základní vlastnosti animátora podle Renata Boccarda...549 // EXKURZ 8 - Luganské „dvanáctero animátora“...550 // 3. Formace animátorů...552 // 3.1 Formace animátora společenství mládeže...555 // 4. Dospělí animátoři...557 // 5. Zamyšlení nad výchovou...558 // SHRNUTÍ...561 // Kapitola XIX - Na cestě ? prožívání společenství...563 // 1. Učit se společenství vytvářet...564 // 1.1 Povolání osobní a zároveň komunitární...565 // 1.2 Církev — domov...565 // 1.3 Církev našich dnů...566 // 1.4 Základní charakteristika malých církevních společenství...567 // 1.5 Farnost a malá církevní společenství...568 // 1.6 Současná úskalí při vytváření malých společenství...570 // 1.6.1 Vnitřní...570 // 1.6.2 Vnější...571 // 1.7 Podstata společenství...571 // 1.7.1 Pravzor společenství...571 // 1.7.2 Společenství - tajemství...572 // 1.7.3 Společenství—přítomnost Krista uprostřed světa...572 // 1.8 Jak budovat společenství?...573 // 1.8.1 Bozsko-lidská realita...573 // 1.8.2 Rodí se z žitého Božího slova...573 // 1.8.3 Středem je velikonoční tajemství (eucharistie)...573 // 1.8.4 Zákon nového lidu Božího...574 // 1.8.5 Přítomnost Panny Marie...576 // 1.8.6 Učit se sdílet...576
// 1.8.7 Jak postupovat, aby vyrostlo společenství?...577 // 1.9 Sv. Jan Pavel II. předkládá spiritualitu společenství...577 // 1.10 Papež František a spiritualita společenství...579 // 1.11 Vysoká laťka?...580 // 1.12 Mít odvahu...581 // 1.13 Jak mladým lidem pomoci vstoupit do dobrodružství společenství?...581 // 2. Život společenství mládeže v praxi...582 // 2.1 Základní prostředí našich farností...582 // 2.2 Každé společenství potřebuje napojení na místní církev...583 // 2.3 Základní strukturální chyby v církevních společenstvích ...584 // 2.4 Rozdělení společenství do kategorií...585 // 2.5 Pedagogické poznámky ? praxi společenství...585 // 2.6 Vznik a růst společenství mládeže...586 // 2.7 Program života společenství...587 // 2.8 Jak podporovat vznik a rozvoj společenství?...588 // 3. Systematičnost pastoračního projektu služby mládeži na jeden rok ...589 // SHRNUTÍ...591 // Kapitola XX - Rizika osob působících v pastoraci mládeže...593 // 1. Rozmanitá rizika ...593 // 2. Syndrom vyhoření...594 // 3. Prevence...597 // SHRNUTÍ...600 // Přílohy...603 // Příloha 1 - Biblická témata SDM ...603 // Příloha 2 - Dokumenty církve hovořící o mládeži od II. vatikánského koncilu...607 // Příloha 2 - Směrnice ČBK o animátorských kurzech mládeže...613 // Seznam použitých zkratek...639 // Literatura...641 // Jmenný Rejstřík...677 // English summary...691
cnb003132628

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC