Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Academia, 2015
935 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2488-6 (vázáno)
Judaica ; sv. 16
Obsahuje bibliografii na stranách 841-886, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečně anglický a hebrejský text, anglické a německé resumé
001484100
OBSAH // Předmluva...13 // Transkripční poznámka...17 // Úvod...18 // Co jsou kenaanské glosy...18 // Vemakuiámí glosy ve středověkých hebrejských // rukopisech ...19 // Struktura knihy...21 // 1. Kontexty a hlavní problémy kenaanských glos...23 // 1.1 Kontext historický: dějiny českých Židů do // 14. století...23 // 1.2 Kontext jazykový: čeští Židé mezi jazyky...64 // Exkurs: Inspirační role hebrejštiny v křesťanském // prostředí...67 // 1.3 Kontext literární: učenost českých Židů a jejich // literární produkce do 14. století...77 // 1.4 Dosavadní bádání o kenaanských glosách...88 // 1.4.1 R. Jakobson...92 // 1.4.2 F. Kupfer a T. Lewicki...121 // 1.4.3 M. Weinreich...124 // 1.4.4 P. Wexler...126 // 1.4.5 A. Kulik...129 // 1.5 Proprium Kenaan...142 // 1.6 Problém kenaanského jazyka ("[УЛЭ lUľ7)...148 // 1.7 Funkce kenaanských glos...157 // 1.8 Kenaanské glosy v dochovaných středověkých // hebrejských rukopisech...163 // 1.9 Otázka bohemicity glos...173 // 1.10 Otázka tzv. nej starší české věty...181 // 1.11 Jekuti’el Zalman ha-Kohen a první nepřímé // zmínky o zvukové stránce češtiny...189 // 1.12 Nejstarší užití češtiny pro ilustraci gramatických // pravidel...198 // 1.13 Otázka české vrstvy v jidiš...209 // 2. Pravopisná a jazyková charakteristika glos...212 // 2.1 Hebrejské písmo při zápisu češtiny...212 // 2.1.1 Písařské chyby...214 // 2.1.2 Chyby edic...222 // 2.1.3 Porušování
ortografických zvyklostí hebrejštiny...228 // 2.1.4 Repertoár souhláskových grafémů...229 // 2.1.5 Zápis sibilant...231 // 2.1.6 Koncová a nekoncová pozice liter...234 // 2.1.7 Užití rafe a dageš pro signalizaci // závěrové a úžinové výslovnosti...235 // 2.1.8 Distribuční pravidla waw a bet // pro zápis /ѵ/...235 // 2.1.9 Spřežky...236 // 2.1.10 Vokalizace...238 // 2.1.11 Zápis samohláskové délky...239 // 2.1.12 Srovnání s francouzskými a jidiš glosami ...239 // 2.2 Hláskosloví...252 // 2.2.1 Stopa po koncovém tvrdém jeru...252 // 2.2.2 Svarabhaktické vokály u sonant...253 // 2.2.3 Změna g > y > h...256 // 2.2.4 Změna ’a > ’я a přehláska a>ě...259 // 2.2.5 Změna čr Zčř > tr Ztř > stř...265 // 2.2.6 Asibilace 13. století...266 // 2.2.7 Přehláska и > i...267 // 2.2.8 Hláska/...268 // 2.2.9 Disimilace šč > šť...269 // 2.2.10 Zachovávání konsonantických skupin...271 // 2.2.11 Regresivní asimilace znělosti...272 // 2.2.12 Záměna znělé a neznělé souhlásky...273 // 2.2.13 Protetické j-...274 // 2.2.14 Absence protetického v- před o-...275 // 2.2.15 Vkládání hlásek...276 // 2.2.16 Záměna znělých bilabiál...277 // 2.2.17 Asimilace artikulaěního místa...278 // 2.3 Tvarosloví...279 // 2.3.1 Zastoupení slovních druhů...280 // 2.3.2 Podstatná jména...281 // 2.3.2.1 Cizí koncové plurálové sufixy 283 // 2.3.2.2 Hebrejský člen...284 // 2.3.2.3 Otázka kalkových překladů...286 // 2.3.2.4 Dochovanost
některých starších // tvarů...286 // 2.3.3 Přídavnájména...287 // 2.3.4 Zájmena...288 // 2.3.5 Slovesa...289 // 2.3.5.1 Reflexivní slovesa...290 // 2.3.5.2 Staré tvary u sloves...291 // 2.3.5.3 Konstrukce s w/r-ovými příčestími...292 // 2.3.6 Neohebné slovní druhy...292 // 2.4 Slovotvorba a lexikológie...294 // 2.4.1 Slovotvorba...294 // 2.4.2 Lexikologie...295 // 2.4.2.1 Paradigmatické vztahy v lexikonu ...295 // 2.4.2.2 Syntagmatické vztahy v lexikonu ...300 // 2.4.2.3 Popis významu u kenaanských // glos...301 // 2.4.2.4 Původní podoby slov...302 // 2.4.2.5 Slova nedoložená ve staré češtině...303 // 2.4.2.6 Významy nedoložené ve staré češtině...305 // 2.4.2.7 Nejstarší doložení formy nebo významu ve staré češtině...305 // 2.4.2.8 Germanismy a latinismy...307 // 2.4.2.9 Sémantické okruhy...310 // 2.5 Skladba...310 // 2.5.1 Věmé členy...311 // 2.5.2 Slovosled...312 // 2.5.3 Negace...313 // 2.5.4 Útržky přímé řeči...313 // 2.6 Textové začlenění kenaanských glos...315 // 2.6.1 Marginální glosy...315 // 2.6.2 Textové glosy...316 // 2.6.3 Srovnání s bohemiky v latinských textech před 14. stoletím...322 // 2.7 Náhled na propriální sféru...328 // 2.7.1 Antroponymie...329 // 2.7.2 Toponymie...335 // 3. Slovník kenaanských glos...357 // 3.1 Stručný abecední přehled všech apelativních glos...357 // 3.2 Glosy u Ji§haka ben Mošeho // (kol. 1180-kol. 1250)...402 // 3.3 Glosy u Avrahama ben ’ Azri ’ ela
// (vrchol činnosti v 1. pol. 13. stol.)...504 // 3.4 Glosy z Mahzoru norimberského (1331)...570 // 3.5 Glosy u ostatních autorů...583 // 3.5.1 Geršom ben Juda (960-1028/1040)...583 // 3.5.2 Natan ben Jehi el (1035-1102)...587 // 3.5.3 Šlomo Ji?haki zv. Raši (1040-1105)...589 // 3.5.4 Josef ben Šim’ on Kara // (kol. 1050-kol. 1125)...598 // 3.5.5 Eli’ezer ben Natan (kol. 1090-kol. 1170)...624 // 3.5.6 Binjamin ben Jona z Tudely // (2. pol. 12. stol.)...626 // 3.5.7 Hajim ben Ji§hak Or Zarua’ // (okolo pol. 13. stol.)...628 // 3.5.8 Me’ir z Rothenburgu (kol. 1215- 1293)...633 // 3.5.9 Ja’akov ben Ašer (kol. 1270-kol. 1340)...637 // 3.5.10 Anonymní komentáře (13.-14. stol.)...643 // 3.5.10.1 Mnichov, Cod. hebr. 346...643 // 3.5.10.2 Oxford, Ms Opp. 170...646 // 3.5.10.3 Oxford, Ms Opp. 172...647 // 3.5.10.4 Parma, Ms. Parm. 3507...648 // 4. Edice Jakobsonových rukopisných studií...729 // 4.1 Rukopisná studie o jazyce kenaanských glos...729 // 4.2 Rukopisná studie o českožidovském písemnictví ...785 // 4.3 Přednáška o jazycích v diaspoře...793 // Dodatek: Jakobsonovo bádání o kenaanských glosách // v archivech komunistické Státní bezpečnosti...814 // 5. Příloha...817 // 5.1 Ukázky rukopisů...817 // 5.2 Ukázka Jakobsonových materiálů // týkajících se kenaanských glos...831 // Zkratky...837 // Bibliografie...841 // Rukopisy...841 // Sekundární literatura...843 // O autorech...887 // Summary...889 // Zusammenfassung...891 // Rejstřík
kenaanských glos, vlastních // a obyvatelských jmen (hebrejským písmem)...893 // Rejstřík kenaanských glos, vlastních // a obyvatelských jmen (latinkou)...897 // Jmenný rejstřík...901 // Věcný rejstřík...907
(OCoLC)920661710
cnb002661385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC