Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Liberec : Ladislav Kaska, [2013]
473, 171 stran : ilustrace ; 24 cm + 1 CD (MP3) + červená fólie (maska) pro cvičení (15 x 11 cm)

objednat
ISBN 978-80-260-4568-7 (vázáno)
Na obálce označení: A1, A2
Popsáno podle dotisku z roku 2018
001484131
Obsah // TABLE OF CONTENTS • TABLE DES MATIERES CONTENIDO • INHALT • ??? // Krátká informace o této knize...9 // A short information about this textbook • Quelques explications sur ce livre Breve información sobre cstc libro • Kurze Informationen über dieses Buch ??? ??? ?? ??? ??? // 1. Lekce jedna...13 // Český pravopis a výslovnost i. // Czech spelling and pronunciation I. (A.-D., texts 1-6) // L’ortographe et la prononciation du tcheque I. (A.-D., textes 1-6) // Pronunciación ? ortografia del checo I. (A.-D., textos 1-6) // Tschechische Rechtschreibung und Aussprache I. (A.-D., Texte 1-6) // ??? ??? ? ??? I. (??? 1-6) // Sloveso „být” • Otázka a odpovčef • Přcchylování (maskulinum > femininum) • Věta a intonace • Rozdíl jaký? * který? • Texty Ll/1-6 • Základní číslovky • Kolik je hodin? ČESKÝ PRAVOPIS, VÝSLOVNOST A GRAMATIKA II. // Czech spelling, pronunciation and grammar II. (E.-H., text 7) // L’ortographe, la prononciation et la grammaire du tcheque IT. (E.-H., texte 7) Ortografia, pronunciación y gramática del checo II. (E.-H., texto 7) // Tschechische Rechtschreibung, Aussprache und Grammatik II. (E.-H., Text 7) ??? ???, ??? ? ??? II. (??? 7) // Text L1/7 • Rozdíl adjektivum ? adverbium // 2. Druhá lekce...50 // 3 rody (M, F, N) • Adjektivum tvrdé a mékké • Ten, tenhle a jeden • // Ukazovací zájmeno, jeden, adjektivum a substantivum spolu • // Poscsivní zájmeno • Konjugace: prézens • Nominativ
a jeho funkce • // Akuzativ a jeho funkce I • Nominativ a akuzativ sg. • Texty L2/1-4 // 3. Tretí lekce...61 // Reflexivní sloveso • Text L3/1 • Akuzativ a jeho funkce II • Řadové číslovky • // Text L3/2 • Maskulinum životné: nominativ a akuzativ sg. • Reflexivní zájmeno „svůj" • „Rád" a „sám" • „ještč ne-, už, ješté, už ne-” • Texty L3/3, 4 • Variační texty VT1-4 // 4. Čtvrtá lekce...72 // Modálni slovesa • Infinitiv a jeho funkce • Texty L4/1-4 • Nominativ a akuzativ pl. (M neživotné, F, N) • Osobní zájmena a reflexivní zájmeno: akuzativ • Texty L4/5-7 • Variační texty VT5-9 // 5. Pátá lekce...ö; // Genitiv sg. • Užití genitivu I-II • Texty L5/1-3 • Neurčité a záporné adverbium // a zájmeno • Texty L5/4, 5 • Variační texty Ví 10-14 • ČTEN ÍČKO • 1. TES I (pro L 1-5) // 6. Šestá lekce...;... // Maskulinum životné: nominativ pl. • Maskulinum živ.: akuzativ pl. • // Každý - všichni • Předložky * genitiv II (včetně, kromč, bčhcm) • Další užití genitivu (plný * G, datum) • Texty L6/1-4 • Přímá řeč. Nepřímá řeč I • // „Včdét” a .znát” . Text L6/5 . Variační texty Ví 15-19 • ČTENÍČKO // 7. Sedmá lekce...121 // Genitiv pl. . Použití G pl. • Texty L7/1-3 • Deklinace (Nom, G, A) číslovek • // Gen. os. zájmen • Texty L7/4, 5 • Variační texty VT20-24 • ČTENÍČKO // 8. Osmá lekce...104 // Předložky
* lokál. Funkce lokálu • Lokál sg. • Relativní zájmeno .který’". Relativní včty • Text 1-8/1 • Maskulinum na -a: kolega, tenista • Lokál osobních zájmen • Texty L8/2-4 • F7’25 (-. Rozhovor v bufetu a Rozhovor na chodbe), Vľ26-29 • ČTENÍČKO // 9. Devátá lekce... // Minulý čas • -I forma: nepravidelné tvary a výjimky • Subjekt včty a -1 forma • // Cvičení na minulý Čas podle textů L2-8 • Texty L9/1-3 • VT 30-33 • ČTENÍČKO // 10. Desátá lekce...10 // Instrumcntál sg. • Použití instr. I • Fráze s instr. • Instr. os. zájmen • Předložky do « na • Adverbium místa • Texty LIO/1-4 . VT 34-36, VT 37 (¦ rozhovor V hotelu), // VT 38 (* rozhovor Příliš mnoho piva) • ČTENÍČKO • 2. TEST (pro L 6-?) // 11. Jedenáctá lekce... // Futurum • Cvičení na futurum (impf.) podle textů L2-9 • Texty LI 1/1-3 • // Spojky když/až; když/jcstli(žc) • Budoucí čas místo přítomného. Přítomný čas místo budoucího • Texty LI 1/4-6 • NT 39-43 • ČTENÍČKO // 12. Dvanáctá lekce...iyo // Perfcktivní a imperfektivní slovesa «Jejich použití • Slovesa na -nout • Cvičení na minulý a budoucí čas (pf. či impf.) podle textů L2-11 « Texty LI2/1-2 « Nepřímá řeč II « Jakmiíe/(hncd) jak « Text L12/3 « VT 44-45 (+ rozhovor Sousedky v samoobsluze), // NT 46 (¦ rozhovor Dobrý’ kamarád), NT 47 (+ rozhovor Film o Kolíne) « ČTENÍČKO // 13. Třináctá lekce...-...
Dativ sg. a užití I • Dativ os. zájmen • Užití dativu II • Spojka „než” • // Text LI3/1 • Užití dativu III • Adverbium • Spojky .zatímco” a „kdežto” • Texty LI3/2,3 • VT 48-51 • ČTENÍČKO // 208 // 14. Čtrnáctá lekce...224 // Imperativ • Kompletní imperativ • Imperativ sloves „jít" a „jet” • Negativní imperativ • Texty LI4/1-5 • Vľ 52-56 • ČTENÍČKO • 3. TEST (pro LI 1-14) // 15. Patnáctá lekce... 243 // Vokativ singuláru • Vokativ pl. • Vokativ ve včti • Nepřímá řeč (s „ať") III • Adjektivum -komparace • Užití komparatívu • Superlativ • Texty L15/1-7 • VT 57-61 • ČTENÍČKO // 16. Šestnáctá lekce...259 // Adverbium - komparace • Texty L16/l,2 • CO + superlativ • „Falešný" komparativ • Texty L16/3,4 • Ten/ti, kdo a to, co • Text LI6/5 . VT 62-65 . ČTENÍČKO // 17. Sedmnáctá lekce...272 // Užití instr. II • Instr. místo nominativu • Texty L17/1-4 • VI’ 66-70 • // ČTENÍČKO • 4. TEST (pro L15-17) . 5. TEST (pro Ll-17) // 18. Osmnáctá lekce...292 // Dativ pl. • Slovesa pohybu jít - chodit... • Deklinace „hotel Hilton" // a „řeka Vltava" • Další použití předložky „za” • Texty L18/1-6 • VT 71,72 (¦ rozhovor Starosta prosí o pomoc), VT 73-75 • ČTENÍČKO // 19. Devatenáctá lekce...305 // Instrumcntál pl. • Texty L19/1.2 • Prefixy u sloves pohybu • Maskulinum na -ce: průvodce • Texty L19/3-5 • VT
76-78 (* rozhovor Hloupý den), VT 79 • ČTENÍČKO // 20. Dvacátá lekce...318 // Lokál plurálu • Text L20/1 »Jeden - druhý, .jeden” v pl. • Texty L20/2-5 • // VT 80-81, 82 (+ rozhovor Ve sportovních potřebách) • ČTENÍČKO // 21. Dvacátá první lekce...329 // Určování času • Texty L21/1-4 • VT 83-85 • ČTENÍČKO // Deklinace...340 // Klíč fi (cvičení L2-21, testy)...347 // Key • Corrige • Clave • Schlüssel • ??? // Slovníček pro LI-21...372 // čcsko-anglicko-francouzsko-špančlsko-nčmccko-ruský // Česko-anglický slovníček/Czech-English vocabulary list...447 // Cvičení s červenou maskou (pro L2-21)...červená 1-171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC