Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Didakta, 2013
489 stran : ilustrace, 1 mapa ; 24 cm + 1 CD

objednat
ISBN 978-80-904740-3-1 (brožováno)
Česko-ruský slovník
Obsahuje bibliografii na straně 489
001484170
OBSAH // Předmluva - ???... 11 // Termíny a zkratky - ??? ? ??? Pokyny a symboly - ??? ? ??? Hlavní odlišnosti výslovnosti - ? ??? Česká abeceda - ??? ??? // Al - ?2 // ÚVODNÍ LEKCE I ??? ???...17 // Mesto - ulice. Rozhovor I A České hlásky. ? Výslovnost a pravopis. // C Česká abeceda - Rozhovor 11 // Co nás čeká? Česká gramatika. (Slovo a jeho formy; Slovo ve včte.) // ? ??? ???. ? ??? ? ???. ? ??? ???. // - ??? ??? ??? ??? ???. (??? ? ??? ???; ??? ? ???.) // LEKCE 1 I ??? ??? ...27 // Škola a kolei. Třída. Pokoj. - Rozhovor. A Rod substantiv; „ten“ // („tenhle, tamten"), „jeden". B Subjekt včty; substantiva - nominativ singuláru. C Adjektiva tvrdá - nominativ singuláru. D Sloveso „jsem" // - prézens; osobní zájmena. E Otázka a odpovčď. // ? ??? ??? ???; „ten“, „jeden“. ? ??? ??? ??? ??? (??? X ???) ? ??? ??? -??? ??? ??? ???. I) ??? „jsem"; ??? ???. ? ??? ? ???. // LEKCE 2 I ??? ??? ...41 // Pracovní den. ?? říká učitel / student. - Jak mluvíme? A Slovesa // - prézens. ? Adjektiva měkká - nominativ singuláru. C Číslovky základní 1-20; Kolik je hodin? D Určení místa na otázku „Kde?“ - lokál singuláru substantiv. // ? ??? ??? - ??? ???. ? ??? ??? -??? ??? ??? ???. ? ??? ??? 1-20; ??? ??? D ??? „Kde?“ - ??? ??? ??? ??? ???. // LEKCE 3 I ??? ???...55 // Naše město. - Rozhovor I. Il A Objekt slovesa; akuzativ singuláru jmen - F; Mn+N. ? Zájmena posesivní - nominativ a akuzativ singuláru; „Čí?“.
C Reflexivní slovesa; postavení „se" ve větě. // ? ??? ???; ??? ??? ??? ??? -F; ?? + N. ? ??? ??? - ??? ? ??? ??? ??? ???; ??? „Čí?“. ? ??? ???; ??? „se“ ? ???. // LEKCE 4 I ??? ???...69 // Můj přítel a jeho rodina. Na návštěvě. - Rozhovor L II A Akuzativ singuláru Mž. ? Substantiva feminina od maskulin; česká příjmení. // 5 // C Slovesa „znám - vim - umím". D Futurum perfektiyních sloves (futurum I). E Futurum sloves pohybu „jdu, jedu"; vyjádřeni místa na // otázku „Kam?“ // ? ??? ??? ??? ??? - Mž. ? ??? F ?? ??? Mž; ??? ???. ? ??? ??? „znám - v/m -umím" I) ??? ??? ??? ??? ??? (??? ??? 1) ? ??? ??? ??? Jdu", „jedu"; ??? ??? - ??? „???. // LEKCE 5 I ??? ???...’ ’ ‘ ‘  V ‘ // Pojedeme na vvlet. - \\? nástupišti. A Slovesa - infinitiv; „jdu, jedu + infinitiv; B Modálni slovesa. Vidové dvojice českých sloves (1). C Číslovky základní - pokračování (20-99, 100 - ...). D Určen, času na otázky „Kdy?, Jak dlouho?. Jak často?" o Typy české deklinace // (substantiva a adjektiva). // ? ??? ???; „jdu. jedu" + ???. ? ??? ???. ??? ??? ??? ??? (1). ? ??? ??? -??? (20-99,100 - ...). D ??? ??? - ??? „Kdy., Jak dlouho?. Jak často?“ ? ??? ??? ??? (??? ? ??? ???). // LEKCE 6 j ??? ??? ...vi ‘ V7 // 7.-.?? hiirtenie nakupovat. - Ko/hovar ? Nom,nat,v a akuzativ // plurálu jmen - Mn, F, N. ? Předložky „na, za", ..pro’ (+ akuzativ). C Futurum slovesa „byl" . D Futurum imperfektivmeh sloves (futurum
?). E Vidové dvojice sloves - slovesa perfektivm a imperlektivm (2). F Akuzativ osobních zájmen. // ? ??? ? ??? ??? ??? ??? - ??, F. N. ? ??? „??, za", „pro" + ??? ???. ? ??? ??? ??? „být". D ??? ??? ??? ??? ??? (??? ??? II) ? ??? ? ??? ??? - ?? ??? ? ??? (2). F ??? ??? ??? ???. // \\ restauraci. - ?? jíme a pijeme. Jídelní lístek, A Akuzativ plurálu Mž. ? Nominativ plurálu Mž. C Nepravidelný plurál « pra/efe w-diče, děti; každý) - nominativ a akuzativ. D Číslovky radové (/.-/00 -„Kolikátv?“E Adverbia od adjektiv (’„Jak?“; F Forma a užiti „rad . ? ??? ??? ??? ??? - Mž. ? ??? ??? ??? ??? - Mž. ? ??? ??? ??? ??? (lidi, přátelé, rodiče, děti; každý) - ??? ? ??? ???. D ??? ??? (1?? - ???). - „Kolikátý . // ? ??? - ??? ?? ???. F ??? „rád, ráda... - ??? ? ???. // LEKCE 8 1 ??? ???... // Prohlížíme si manu. - Roční období. Počasí. Opakováni - Přehled // tvarů nominativu a akuzativu - singulár a plurál. // 6 // ??? ???. ??? ? ??? ??? ??? ? ??? ??? /???. // LEKCE 9 I ??? ???... 143 // Veronika ie nemocná. IJ lékařky. - Co říká lékař / pacient. // A Genitiv singuláru jmen. ? Funkce genitivu; vyjádření místa na otázky „Kde?, Kam?, Odkud?“ - nejčastčjší předložky. C Reflexivní zájmeno „svij“. // ? ??? ??? ??? ???. ? ??? ??? ??? - 1-?? ??? (???, ? ???, ??? ???, ??? ??? ???). ??? ??? - „Kde?, ???, // Odkud?“ - ??? ???. ? ??? ??? ??? „svůj". // Lidské tčlo. // LEKCE 10 I ??? ??? ... 158
// Sport a hry. - Rozhovor. A Préteritum sloves (minulý čas) - -I forma. // ? Préteritum - konjugace; postavení „jsem“. C Včty relativní; relativní zájmeno „kteiý". // ? ??? ??? - ??? ???; ??? ??? «-? ???», ??? ???. ? ??? ??? - ???; ??? „jsem". // ? ??? ??? ? ??? „který". // Na prohlídce nového stadionu. // LEKCE 11 I ??? ??? ... 172 // Svátky a oslavy. - České Vánoce a Velikonoce. A Genitiv plurálu jmen. ? Další funkce genitivu (číslovka a počítaný předmět; genitiv po „pět, několik, ... "). C Genitiv osobních zájmen. D Datum. „Kolikátého je,...?“ E Včty bez subjektu - préteritum. F Užití sloves perfektivních a imperfektivních - vid (3). // ? ??? ??? ??? ???. ? ??? ??? ??? „pčl, několik,..." ? ??? ??? ??? ???. 1) ??? ??? ? ???. ? ??? ??? ??? - ??? ???. F ??? ??? X ??? ??? (3). // LEKCE 12 I ??? ???... 187 // Posíláme informace. Na poště. - Co musíme a nesmíme dělat. // A Imperativ sloves; rozkaz a zákaz. ? Vidové dvojice v imperativu. // C Vokativ substantiv - oslovení. D Stupňování adjektiv a adverbii; komparativ a superlativ (1). E Deklinace číslovek základních; forma genitivu. // ? ??? ??? - ???, ???, ... ? ??? ??? -??? ???. ? ??? ??? ??? ??? ??? ? ???. I) ??? ??? ??? ? ??? (1). // ? ??? ??? ??? ???. // Důležitá telefonní čísla. // 7 // LEKCE 13 I ??? ???...VA’-’ ’ ’ U ’u’ ? //  tiiíliiim mého nřítcle. - /.ivotopis a dota/nik. A Dativ osobních zájmen. ? Funkce dativu. C Dativ singuláru
jmen. D Reflexivní zájmeno // E Pořadí příklonek. // ? ??? ??? ??? ???. ? ??? ??? ??? (??? ???, ? ???, ??? «???» ???, ? ??? ???). ? ??? ??? ??? ???. D ??? ??? „si". ? ??? ??? .jsem. se. mě - ??? ???. // České školy // ? „Un r n í ti L Rlzho vor* » ?| L A stupňování adjektiv (2; -ejší/ -ejší X -ší). B Lokál singuláru jmen. C Predložky s lokálem. D Lokal // ??? ??? ??? (2; -ejší / -ější X -ší). ? ??? ??? ??? ???. ? ??? ??? ??? -???. D ??? ??? ??? ??? Architektura - stavební slohy. // LEKCE 15 I ??? ???...•••••;••• // ,VvkPni průmyslu. - V tpchnickcm muzeu, A Stupňovaní adverbii // (2- -eji / -čji). ? „Kolik je hodin?“ (čtvrt. půl. tři čtvrtě). C Zájmena a adverbia neurčitá a negativní. D Slovesné prefixy - směr pohybu. // ? ??? ??? ??? (2; -eji /-ěji). ? ??? ??? - ??? (čtvrt. půl. tri čtvrtě). ? ??? ? ??? ??? ? ???. D ??? ??? - ??? ???. // Pan Nový na veletrhu. // LEKCE 16 j ??? ??? // O českém yomčdělství. - 1? babičky n___ ... // gulám jmen. ? Funkce instrumentálu. C Instrumcntál osobních zájmen. // D Reflexivní zájmeno „se/si " - další tvary’. // ? ??? ??? ??? ???. ? ??? ??? ???. ? ??? ??? ??? ???. D ??? // ??? ..se", "si" - ???. Návšteva mskveh farmářů. // LEKCE 17 I ??? ???. . . . . • • • • • ; ; - - ’ // nnvv domov. - .l-W k feskému slálu. Opakovaní, o Přehled // deklinace v singuláru. // ??? ???, ? ??? - ??? ??? /???. Několik údaju k České republi.cjL
205 // 221 // 235 // 249 // . 264 // BI // LEKCE 18 j ??? ??? ... // F.vrnna ve dvacátém století. A Reflexivní pasivum sloves. // ? Instrumcntál plurálu; instrumcntál číslovek základních. C Adjektiva // 8 // účelová - význam a tvoření. D Zkratky; zkracování slov při psaní. // E Bližší určení substantiva r„Jaký?, Který?, Čí?“>-A ??? ??? ??? ??? - ? ??? „se". // ? ??? ??? - ??? ???; ??? ??? ??? ???. ? ??? ??? ??? ??? ???. D ???; ??? ??? ?? ???. ? ??? ?? ??? „Jaký?, Který?, Čí?“. // Z historie českého státu !.. 11. — V restauraci // LEKCE 19 I ??? ???... 288 // Svět na prahu třetího tisíciletí. A Složené pasivum sloves; -n/-t forma. ? Adjektiva posesivní - tvoření; forma nominativu a akuzativu. // C Názvy zemí; nesklonná substantiva. // ? ??? ??? ??? - ? ??? «-n/-t ???» ???. // ? ??? ??? (??? ??? - ??? ? ??? ???). ? ??? ???; ??? ???. // Etnické skupiny a náboženství. - ? divadle. // LEKCE 20 I ??? ??? ... 301 // Moderní doba a životní prostředí. A Slovesná substantiva. // ? Lokál plurálu; lokál číslovek základních. C Konkurence obou pasiv. // D Číslovky typu „jednadvacet". // ? ??? ???. ? ??? ??? - ??? ???; ??? ??? ??? ???. ? ??? ??? ??? ?? ??? ???. D ??? ??? „jednadvacet". // Ochrana přírody. Kyselý déšť - Jan musí jit na poštu. // LEKCE 21 I ??? ??? ??? ... 314 // Hledáme energii pro budoucnost. A Slovesná adjektiva pasivní a aktivní - tvoření, význam. ? Slovesná adjektiva ve
včtč. C Přehled adjektiv tvořených od sloves. D Substantiva Mž typu „předseda". // ,,-ista". E Včty časové a podmínkové - nejčastčjší spojky. // ? ??? ??? - ??? ? ???; ??? ? ???. ? ??? ??? ? ???. // ? ??? ??? - ???. D ??? ??? „předseda". „-ista". ? ??? ??? ??? ? ??? - ???. // Alternativní energie. - Ivan hledá zamčstnání. // LEKCE 22 I ??? ??? ??? ... 327 // O cestování. ? Kondicionál sloves - forma. ? Kondicionál při vyjádření přání a prosby. C Včty podmínkové s „kdybych, kdybys, kdyby... ". // D Slovesa typu „zdokonalovat (se)". E Psaní velkých písmen. // ? ??? ??? - ??? „bych, bys. by, ..." ? ??? ??? ??? (???, ??? - ???). ? ??? ??? ? „kdybych, kdybys, kdyby,...": D ??? ??? „zdokonalovat (se) ". E I IpoiHiCHbie ???. // O dopravč. - Zuzana má nový byt // 9 // LEKCE 23 I ??? ??? ??? .•••••• • • • ’ V ??;|?/ ‘ // Člověk ? příroda- A Dativ plurálu; dativ číslovek základních. ? Další předložky s dativem. C Věty se spojkou „aby". D Nepřímá ree (spojky, spojovací slova) - přehled. E Odpovčď na otázku „Proč?‘ - vyjádřen, účelu a příčiny. // ? ??? ??? - ??? ???; ??? ??? ??? ???. ? ??? ? ??? ??? (???). ? 11??-??? ??? ? „abych. abys. aby. ..." D ??? ? ??? ??? - ?? ???. ? ??? ?? ??? „Proč?** // Chvtrá horákvnč“ na Sněžce, - V umělecké 1>?1??? // LEKCE 24 I ??? ??? ??? . -¦•••• • • * * * ’ ’ ’ Jaky ie člověk? A Substantiva N typu „děvče“.
? Deklinace substantiv „déti.l idi/ Udá; ruce. nohy; dva/oba; oči. uši" C Zvláštní užiti čísla; číslovky typu „dvoje"; substantiva typu „dovolena . ..drobné // D Deklinace cizích substantiv na -um. -us. E Relativní zájmeno „jenz.jez . // ? ??? ??? „děvče". ? ??? ??? de//, luh / lidé- ruce. nohy: dva/oba: oči. uši". ? ??? ??? ..dvere x čaj . // dovolená". ..drobné": ??? ??? ..dvoje, čtverý... . D ??? ??? ??? ??? ?? ,.-??/-?? . ..-us/-,us . // ? ??? ??? ..jenž. jež ". // 7 policejního protokolu. Světový den zvířat. - V opravně auL // LEKCE 25 I ??? ??? ???...* * ?. ’ ‘ ‘ •. w’ // ??.?? ??/ se rozloučíme, liž nejen „kelp je“, ak* ? je Calileo. Opakování. Přehled deklinace v plurálu. Slovesa - přehled tvarů. - Přehled českých předložek. // ??? ???: ??? - ??? ??? / ? ? ? ? ?. ??? ??? /???.- ??? ??? /???. // Zvčrokruh. - V cestovní_kanccML // Klíč (aolikačnícvičenj) - ??? ??? ??? // Deklinace substantiv, adjektiv, zájmen a číslovek základních; konjugace sloves, nepravidelná a obtížnější slovesa. // ??? ??? ? ???. // 369 // 383 // 405 // dramatické nřílohv - ??? ?? ??? ... // ADJEKTIVA POSESIVNÍ - ??? ??? ZÁJMENO „týž / tentýž“ - ??? „týž / tentýž" ZÁJMENA A ADVERBIA NEURČITÁ - ??? ??? ? ??? // OBECNÁ ČEŠTINA - ??? ??? ??? Ccsko-ruskv slovník - ???-??? ??? ... // 10
(OCoLC)864848815
cnb002501737

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC