Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008
240 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7013-483-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 228-233
001484506
OBSAH // 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE...9 // prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D. // 2 NÁHLÉ PŘÍHODY V DĚTSKÉ ONKOLOGII...18 // 2.1 Hyperleukocytosa...18 // MUDr. Růžičková Petra // 2.1.1 Granulocyty...19 // 2.1.2 Agranulocyty...20 // 2.1.3 Kazuistika...26 // 2.2 Metabolické komplikace...27 // MUDr. Bronišová Danica // 2.3 Syndrom horního mediastina a syndrom horní duté žíly...38 // MUDr. Pavelka Zdeněk // 2.4 Neurologické náhlé příhody...45 // 2.4.1 Syndrom intrakraniální hypertenze (SIKL)...45 // MUDr. Pavelka Zdeněk // 2.4.2 Syndrom mßni komprese u dětí // s nádorovým onemocněním...50 // MUDr. Zitterbart Karel, MUDr. Pavelka Zdeněk // 2.5 Břišní náhlé příhody...53 // as. MUDr. Bajčiová Viera, CSc // 2.5.1 Etiologie a patofyziologie...53 // 2.5.2 Diagnostika a vyšetření dítěte s břišními symptomy...54 // 2.5.3 Nejčastější akutní břišní příhody v dětské onkologii.55 // 2.5.3.1 Ileus...55 // 2.5.3.2 Nekrotizující enterokolitída...57 // 2.5.3.3 Akutní pankreatitída...60 // 2.5.3.4 Veno-okluzivní choroba jater (VOD)...61 // 2.5.3.5 Akutní krvácení ze zažívacího traktu...64 // 2.5.3.6 Proktokolitída, perirektální absces...65 // 3 HEMA TOL OGICKÁ PODPŮRNÁ PÉČE, KR VÁCIVÉ // A TROMBOTICKÉ KOPLIKACE, HEMOTERAPIE...66 // MUDr. Zapletal Ondřej // 3.1 Hemostáza a její poruchy...66 // 3.2 Krvácivé komplikace u onkologických pacientů...68 // 3.3 Trombotické komplikace u onkologických
pacientů...70 // 3.3.1 CŽK a trombóza...73 // 3 // // 3.3.2 Zásady správného odběru krve na // hemokoagulačnf vyšetření...73 // 3.4 Hemoterapie ...74 // 3.4.1 Hemovigilance...75 // 3.4.2 Transfúzni přípravky (TP)... 77 // 3.4.3 Erytrocytární přípravky...78 // 3.4.4 Trombocytární přípravky...79 // 3.4.5 Plazma ...80 // 3.4.6 Praktické shrnutí...81 // 3.4.7 Krevní deriváty...83 // 4 INFEKČNÍ KOMPLIKACE, PREVENCE, PROFYLAXE INFEKCÍ...86 // MUDr. Mazánek Pavel, prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D. // 4.1 Neutropenie ...86 // 4.1.1 Nejčastější druhy infekcí u onkologicky nemocných...87 // 4.2 Prevence infekcí...88 // 4.3 Profylaxe infekcí...88 // 4.3.1 Profylaxe bakteriálních infekcí...88 // 4.3.2 Profylaxe virových infekcí...89 // 4.3.3 Profylaxe mykotických infekcí...89 // 4.3.4 Profylaxe pneumocytis carinii...89 // 5 LÉČBA FEBRI LNI NEUTROPENIE...90 // 5.1 Léčba febrilní neutropenie...91 // MUDr. Mazánek Pavel, prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D // 5.1.1 Léčba dětí s febrilní neutropenií nízkého rizika // ambulantní perorální léčba - nepovinná část...92 // 5.1.2 Léčba dětí s febrilní neutropenií středního rizika...93 // 5.1.3 Léčba dětí s febrilní neutropenií vysokého rizika...93 // 5.2 Léčba septického šoku u dětí...94 // MUDr. Štěrba Martin, Ph.D. // 5.2.1 Definice klíčových pojmů...94 // 5.2.2 Klinické příznaky šoku a jejich vyhodnocování...95 // 5.2.3 Léčba septického šoku...97
// 5.2.4 Komplexní intenzivní péče o pacienta // v těžké sepsi a septickém šoku...101 // 4 // 6 NUTRIČNÍ PODPORA...105 // MUDr. Lokaj Petr // 6.1 Malnutrice...105 // 6.1.1 Enterálnf výživa...107 // 6.1.2 Parenterálnŕ výživa...108 // 6.1.3 Potřeba tekutin...109 // 6.1.4 Glykémie a insulin...109 // 6.2 Nausea a zvraceni vyvolané chemoterapii...110 // MUDr. Lokaj Petr, MUDr. Weinreb Michal // 7 LÉČBA BOLESTI U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ...718 // MUDr. Lokaj Petr // 7.1 Hodnoceni bolesti...119 // 7.2 Nefarmakologické metody léčby bolesti u děti s nádorovým // onemocněním ...119 // 7.3 Farmakologické zvládáni nádorové bolesti u děti...120 // 7.4 Cesty a způsoby podáni analgetík...123 // PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PÉČE O DĚTI S MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍM (ETICKÉ PROBLÉMY)... // Mgr. Vlčková Irena // 8.1 Možnosti psychosociální’ péče v pediatrické onkologii. // 8.2 Etické problémy v pediatrické onkologii... // 8.3 Komunikace a sdělováni informaci v pediatrické onkologii // 8.4 Praktické otázky při komunikaci s ditětem // o závažném onemocněni... // 8.5 Postup sdělováni diagnózy... // 8.6 Chápáni nemoci u děti a dospivajicich... // 8.6.1 Senzomotorické obdobi (0-2let)... // 8.6.2 Předoperačni stádium (2-7let)... // 8.6.3 Stádium konkrétního myšleni (7-11 let)... // 8.6.4 Stádium abstraktního myšleni (11 a vice let)... // 8.7 Chápáni smrti u děti... // 128 // 129 // 132 // 133 // 135 // 138 // 141 // 142
// 143 // 144 // 145 // 146 // 9 OCHRANA REPRODUKČNÍCH FUNKCÍ, POZDNÍ TOXICITA LÉČBY... 152 // MUDr. Magnová Olga // 9.1 Poruchy funkce pohlavních žláž jako následek chemoterapie... 152 // 9.1.1 Poruchy funkce pohlavních žláz jako následek // radioterapie...153 // 9.1.2 Komplexní’ ochrana reprodukčních funkci...154 // 5 // 0 // 9.2 Pozdní následky onkologické léčby...v,.155 // 9.3 Terapie...158 // 10 CENTRÁLNÍ ZILNI KATETRY U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DETL 160 // MUDr. Štěrba Martin, Ph.D., Petlachová Martina // 10.1 Centrální žilní přístup u dětí...160 // 10.1.1 Přístupy do centrál m’ho řečiště...160 // 10.2 Kanylace centrálních žil - obecné principy...161 // 10.3 Jednotlivé přístupy do centrálního žilního řečiště...166 // 10.3.1 Kanylace vnitřní krční žíly (vena jugularis interna).166 // 10.3.2 Kanylace zevní krční žíly (vena jugularis externa)...168 // 10.3.3 Kanylace podklíčkové žíly (vena subclavia) ...168 // 10.3.4 Kanylace stehenní žíly (vena femoralis)...169 // 10.4 Péče o centrální venózní vstupy - katetry a porty...1 71 // 10.4.1 Ošetřovatelský postup při aplikaci do venózního // portu - uzavřený systém...172 // 10.4.2 Ošetřovatelský postup při aplikaci do centrálního // venózního portu - otevřený systém...174 // 10.5 Ošetřovatelský postup při ošetření ústí CVK...1 75 // 11 PÉČE O DÍTĚ S TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ...179 // MUDr. Kepák Tomáš, Cetlová
Alice // 11.1 Předtransplantační příprava...185 // 11.2 Předtransplantační příprava příjemce...185 // 11.3 Předtransplantační příprava dárce...185 // 11.4 Odběr periferních kmenových buněk nebo kostní dřeně // pro transplantaci...186 // 11.5 Vlastní průběh transplantace krvetvorné tkáně...187 // 12 PODPŮRNÁ PÉČE V PRŮBĚHU RADIOTERAPIE A VEDLEJŠÍ // NÁSLEDKY RADIOTERAPIE...203 // MUDr. Hřivňacká Jana, MUDr. Zitterbart Karel, // MUDr. Horová Hana, prof. MUDr. Šlam pa Pavel, CSc. // 12.1 Vedlejší následky radioterapie...204 // 12.1.1 Akutní postradiační reakce...204 // 12.1.2 Pozdní postradiační reakce...205 // 12.1.3 Lokální postradiační reakce...205 // 12.1.4 Systémová postradiační reakce...205 // 12.1.5 Faktory ovlivňující závažnost radiačního poškození.205 // 12.1.6 Toleranční dávky tkání a orgánů...206 // 6 // 12.2 Obecné principy terapie akutních nežádoucích // účinků radioterapie...207 // 12.2.1 Kožní toxicita...207 // 12.2.1.1 Akutní radiodermatitida...208 // 12.2.1.2 Chronická radiodermatitida...210 // 1 2.3 Nauzea a zvracení, podpora nutrice...211 // 12.3.1 Nevolnost a zvracení...211 // 12.3.2 Podpora nutrice...212 // 12.4 Hematologická toxicita...213 // 12.5 Speciální část ...214 // 12.5.1 Ozařování v oblasti hlavy...214 // 12.5.2 Ozařování v oblasti hlavy a krku...216 // 12.5.3 Postižení zraku...218 // 12.5.4 Postižení sluchu...219 // 12.5.5 Poruchy funkce štítné
žlázy...219 // 12.5.6 Mícha ...220 // 12.6 Ozařování v oblasti hrudníku...220 // 1 2.6.1 Akutní nežádoucí účinky...220 // 1 2.6.2 Subakutní nežádoucí účinky...221 // 1 2.6.3 Pozdní nežádoucí účinky...221 // 12.7 Ozařování v oblasti břicha a pánve...222 // 1 2.7.1 Akutní nežádoucí účinky...222 // 1 2.7.2 Pozdní nežádoucí účinky...224 // 12.7.3 Muskuloskeletární systém...225 // 12.7.4 Sekundární malignity...226 // POUŽITÁ LITERATURA ...228 // SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...234 // OBRÁZKY...236 // PŘÍLOHA...237 // Strava pro imunokompromitované pacienty, // MUDr. Kepák Tomáš, Cetlová Alice // // 7
(OCoLC)316300664
cnb001831376

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC