Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Academia, 2019
2 svazky (1753 stran) : ilustrace, portréty, noty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2918-8 (vázáno)
Literární řada
Z technických důvodů vydáno ve 2 svazcích
Obsahuje bibliografii na stranách 1504-1696, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně anglický, finský, německý, italský, polský, ruský, švédský, ukrajinský a lužickosrbský text, anglické resumé
001484542
OBSAH // I. svazek // Úvodem (Dalibor Dobiáš) 9 // Pevnost na troskách dávné zbořeniny. ? dvěma staletím recepce Rukopisů královédvorského a zelenohorského (Dalibor Dobiáš) 13 // I // Dějiny, národ a poznání. Falza a mystifikace jako identitotvorné konfigurace začínající moderný (Miloš Řezník) 53 // Česká rukopisová falza ve světle konceptu antemurale (Reinhard Ibler) 73 // Festivitní kultura spojená s Rukopisy. Rukopis královédvorský mezi dynamikou měšťanské společnosti a kulturou romantického nacionalismu (iCare/ázma,) 91 // Vzpomínání na Rukopisy. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v memoárové literatuře (Dalibor Dobiáš) 119 // Rukopisy královédvorský a zelenohorský a otázka počátku v syntézách české literatury (Václav Smyčka) 137 // „Tohle bláznivé studium jednoho zfalšovaného dokumentu.“ Rukooisv // 183 // Chemické a mikroskopické zkoumání Rukopisu královédvorského v letech 1886-1889 a jeho reflexe tehdejší českou společností (Miroslav Novák - Dalibor Dobiáš) 259 // „Pravda není to, co jest, ale to, co býti má.“ Noetika Františka Mareše // a ideové zdroje obnovení sporu o Rukopisy královédvorský a zelenohorský v době první republiky (Milan Ducháček) 283 // Stovražba oslí čelistí. Satiry českých národovců na Rukopisy // královédvorský a zelenohorský jako útok na prestiž české moderní vědy (pokus o kontextualizaci a žánroslovné ukotvení)
// (Milan Ducháček) 311 // a dtanky středních škol v Čechách v letech 1820-1918 (Václav Petrbok) Čeští historici, Rukopisy a vědecké instituce v druhé polovině 19. století (Bohumil Jiroušek) 239 // II // Poetika dávnověku mezi osvícenstvím a romantismem (Václav Smyčka) 337 Libuše na rozhraní dvou národních romantismů. Rukopis zelenohorský a Clemens Brentano (Jean Boutan) 377 // Mezi hrdinstvím a heroikomikou. Tematizace Rukopisů královédvorského a zelenohorského v česky psané básnické epice první poloviny 19. století (Iva Krejčová) 403 // Motiv, syžet, poetika. Písně Rukopisu královédvorského a jejich vliv na novočeskou poezii do příchodu májovců (Michal Charypar) 445 Ideál divadelní komunikace. Rukopisy a historická dramata v 19. století (Peter Deutschmann) 485 // „Vsta Lubuša s otňa zlata stola.“ Kněžna Libuše v Rukopisech královédvorském a zelenohorském a mimo Rukopisy (Ladislav Futtera) 523 Staří Češi Rukopisů královédvorského a zelenohorského a husité. ? proměnám zobrazení fundující minulosti v české literatuře 19. století (Dalibor Dobiáš) 561 Báseň Jaroslav Rukopisu královédvorského a její místo v básnickém kultu Hostýna (Michal Fránek) 597 // Vážné i nevážné přitakání. Transformování paměti o Rukopisech // královédvorském a zelenohorském v literární publicistice Jana Nerudy (Michal Charypar) 639 // Ozvěny minulosti. Rukopisy královédvorský a zelenohorský
v kulturním projektu Jaroslava Vrchlického (Martin Hrdina) 681 Český dávnověk v díle Julia Zeyera (Martin Hrdina - Dita Křišťanová) 727 Rukopisy královédvorský a zelenohorský v období moderny a secese (Jiří Kudrnáč) 759 // Rukopisy královédvorský a zelenohorský jako faktum i historická fikce. Návraty ? Rukopisům v české literatuře druhé poloviny 20. a počátku 21. století (Catherine Servant) 777 // II. svazek III // Hledání národního nástroje. Varyto v české kultuře (Michal Fránek) 837 Zhudebnění lyrických textů Rukopisu královédvorského (Vlasta Reittererová) 875 // Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká opera (Michal Fránek - Jiří Kopecký) 933 // Rukopisy královédvorský a zelenohorský a výtvarné umění v Čechách. Od inovace ? novému kánonu (Pavla Machalíková) 1007 Rukopisy v díle tzv. generace Národního divadla (Markéta Dlábková) 1043 Finská Kalevala a české Rukopisy ve výtvarném umění. Paralely // a odlišnosti jejich recepce v 19. a 20. století (Veronika Lukešová) 1075 // # ?? % // co // t- // // KNIHOVNA // IV // Fabrica nationum - Rukopisy královédvorský a zelenohorský a „líheň na národy“. Francouzská recepce (komparatismy, kulturní transfery, empatie) (Xavier Galmiche) noi // Ramschakova kronika - židovské falzum z doby Rukopisů (Iveta Cermanová) 1127 // Rukopisy královédvorský a zelenohorský v němčině. Otázky pro estetiku překladu (XenaDorn,) 1153
// „Dětinská záliba našich národoveckých Čechů.“ Rukopisy královédvorský a zelenohorský v německojazyčné beletrii (Václav Petrbok) 1191 // Slovanství jako diskurz sblížení i diverzifikace. Ke shodám a konfliktům české, polské a ruské recepce Rukopisů královédvorského a zelenohorského do roku 1848 (Dalibor Dobiáš) 1243 // Ukrajinská recepce Rukopisů královédvorského a zelenohorského (Radana Merzová) 1283 // „Podivuhodná je podobnost naší řeči se staročeskou.“ ? lužickosrbské recepci Rukopisu královédvorského (Franc Šěn) 1303 // Chorvatska recepce Rukopisů královédvorského a zelenohorského (Marijan Sabič) 1319 // Recepce Rukopisů královédvorského a zelenohorského v maďarské literatuře a typologické souvislosti maďarských a českých mystifikací (Tamas Berkes) 1335 // „Cesti bardi pěli přesladké verše milostných a válečných písní...“ // Cesty Rukopisů královédvorského a zelenohorského ke švédskému ctenari (Karel Šebesta - Tóra Hedin) 1395 // Rukopisy královédvorský a zelenohorský mezi fennomany. Recepce českých Rukopisu ve Finsku v době národního probuzení Finů (Tomáš Masař) 1419 // Novy preklad Rukopisu královédvorského a zelenohorského do angličtiny (David L Cooper) 1437 // V // „Jaké velkolepe poklady mohou být ještě tu a tam ukryty!“ Rukopis zelenohorský v korespondenci Josefa Dobrovského s Antonínem Jaroslavem Puchmajerem a Vincencem Zahradníkem
(Ladislav Futtera) 1453 // Summary 1487 Ediční poznámka 1503 Prameny a literatura 1504 // Soupis vyobrazení 1697 Seznam zkratek 1707 Autoři 1711 Rejstřík jmenný 1715
cnb003004198

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC