Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., opravené vydání
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2019
327 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7325-481-0 (brožováno)
Moderní česká teologie
Obsahuje bibliografii na stranách 308-322 a bibliografické odkazy
001484579
Obsah // PŘEDMLUVA...5 // ÚVOD...1 // POZNÁMKY...11 // PRVNÍ KAPITOLA: // T E O L O G I C K É M E T O D Y...13 // 1. Pojem teologie...14 // 1.1. Původ výrazu...14 // 1.2. Teologie jako trojí kritická reflexe...15 // 1.2.1. Reflexe zkušenosti víry...16 // 1.2.2. Reflexe zkušenosti naděje...19 // 1.2.3. Reflexe zkušenosti lásky...21 // 2. Teologie jako věda a její cíle...25 // 2.1. V čem spočívá vědeckost teologie...26 // 2.2. Tři klasické koncepce...26 // 2.2.1. Augustinova existenciálni koncepce...27 // 2.2.2. Tomášova dialektická koncepce...29 // 2.2.3. Schleiermacherova historická koncepce...31 // 3. Současné metody...34 // 3.1. Fenomenologická metoda...35 // 3.1.1. Epoché a princip donace ? Husserla...35 // 3.1.2. Schelerova analýza náboženského aktu...36 // 3.2. Hermeneutická metoda...38 // 3.2.1. Vztah bytí a porozumění ? Heidegger a...38 // 3.2.2. Proces interpretace podle Gadamer a...39 // 3.2.3. Pojetí tradice ? Tracyho...40 // 3.3. Epistemologická metoda...42 // 3.3.1. Metodologická pochybnost a adekvátnostjistoty ? Wittgenstema..42 // 3.3.2. Jasper sova filozofická logika...43 // 3.3.3. Napětí mezi poznáním a lidskými zájmy podle Habermase...44 // 4. Závěr kapitoly: Shrnutí...45 // DRUHÁ KAPITOLA: // Z J K V ? .1 Í C Í SE BŮH...5 7 // 1 Události zjevení v Písmu...58 // 1.1. Starozákonní svědectví...59 // 1.1.1. Bůh, který se ukazuje praotcům, zaslíbení a uctívání...59 // 1.1.2. Zjevení Božího
jména a zákona Mojžíšovi...62 // 1.1.3. Boží slovo dané prorokům...63 // 1.2. Boží zjevení ve zvěsti Nového zákona...66 // 1.2.1. Setkánís Ježíšem zNazareta...67 // 1.2.2. Zvěst o vzkříšeném Pánu...70 // 1.2.3. Duch jako dárce a církev jako prostřednice zjevení...71 // 2. Teologická reflexe zjevení u církevních otců...73 // 2.1 Zjevení skrze božský Logos u Justina...73 // 2.2. Interpretace zjevení v Alexandrijské // a v Antiochejské škole...74 // 2.3. Boží nekonečnost a lidská nekončící cesta podle // Řehoře z Nyssy...76 // 3. Boží zjevení a Boží tajemství v současné teologii...79 // 3.1. Apofatická a katafatická cesta podle Losského...80 // 3.2. Ricoeurova kritická bezprostřednost...83 // 3.3. Svátostné prostředkování u Chauveta...86 // 4. Závěr kapitoly...89 // 4.1. Shrnutí...90 // 4.2. Teologie zjevení v ekumenickém // a mezináboženském dialogu...92 // TŘETÍ KAPITOLA: // PROBLÉM AUTORITY...108 // 1. Pojem autority v Písmu...109 // 1.1. Jazykové kořeny pojmu autorita...110 // 1.2. Boží a lidská autorita ve Starém zákoně...110 // 1.2.1. Svrchovanost Boha Hospodina...111 // 1.2.2. Postavení proroka, kněze a krále...112 // 1.2.3. Zákon a zaslíbení...116 // 1.3. Autorita jako moc v Novém zákoně...118 // 1.3.1. Ježíšova moc -Ježíšův vztah ? Otci...119 // 1.3.2. Moc Ducha a autorita církve...121 // 2. Kontinuita apoštolského učení a způsobu života // u církevních otců...123
// 2.1. Autorita Písma a tradice...123 // 2.1.1. Kritéria pro utvořeni kánonu...1 23 // 2.1.2. Anamneticko-epiktetický charakter tradice...124 // 2.1.3. Vztah mezi Písmem a tradicí dnes...125 // 2.2. Dvojí pojetí apoštolské posloupnosti...126 // 2.2.1. Klementova historická koncepce...127 // 2.2.2. Ignácova eschatologická koncepce...128 // 2.2.3. Ireneůvpokus o syntézu...1 29 // 2.3. Jak rozpoznat pravou církev...130 // 2.3.1. Cypriánůvpožadavekjednoty...130 // 2.3.2. Donatistická interpelace Cypriána...130 // 2.3.3. Augustinova teologie církve...132 // 3. Konflikt autorit. ...132 // 3.1. Husův zápas o nejvyšší autoritu...133 // 3.2. Newmanovo pojetí lidské integrity...135 // 3.3. Setkání tradice s moderní dobou u Tyrrella...137 // 4. Závěr kapitoly...141 // 4.1. Shrnutí...142 // 4.2. Ideologické pochopení autority jako ekumenický problém...145 // ČTVRTÁ KAPITOLA: // DĚJIN Y A KULTURA...165 // 1. Souřadnice času a prostoru v Písmu...166 // 1.1. Symbolický a faktický čas...167 // 1.1.1. Dvojí mýtus o stvoření světa...167 // 1.1.2. Čas dějin...168 // 1.1.3. Eschatologický čas... 171 // 1.2. Topos a utopia...174 // 1.2.1. Země a její způsoby života...175 // 1.2.2. Místa, kam se upínají naděje...176 // 2. Gas v teologickém porozumění...177 // 2.1. Historické a eschatologické počítání času...178 // 2.2. Moderní koncepce dějin a pokroku...179 // 2.2.1. Vymezení moderní doby...180 // 2.2.2. Historicko-kriticke
myšlení...180 // 2.3. Postmoderní kritika a nové možnosti...181 // 2.3.1 • Dekonstrukce metapříběhů o pokroku u Lyotarda...1 82 // 2.3.2. Rehabilitace paměti u Metze...184 // 3. Místa teologického porozumění...187 // 3.1. Kultura: pojmové vymezení...187 // 3.2. Tři moderní koncepce...188 // 3.2.1. Křesťanství a sekulární kultura ? Tillicha...189 // 3.2.2. Paradigmajako nástroj ? pochopení dějin a kultury ? Kúnga..191 // 3.2.3. Církev a kultura ? Evdokimova,...196 // 3.3. Postmoderní kritika a nové možnosti...199 // 3.3.1. Adamovo ne-identitní myšlení...201 // 3.3.2. Sanneho kritika kulturního relativismu...202 // 3.4. Vztah mezi kulturou a pamětí...203 // 3.4.1. Kulturní dědictvípodle Blocha...203 // 3.4.2. Utopické dědictvípodle Libania...205 // 4. Závěr kapitoly...208 // 4.1. Shrnutí...208 // 4.2. Pokusy restaurovat jistoty minulých dob...211 // PÁTÁKAPITOLA: // NÁBOŽENSKÁ ZKUŠENOST...229 // 1. Zkušenost s Bohem v Písmu...231 // 1.1. Zkušenost s Bohem jako náboženská zkušenost // a jej i dvě definice...231 // 1.2. Zkušenost jako zkouška...233 // 1.2.1. Člověk zkoušený Bohem...233 // 1.2.2. Bůh zkoušený lidmi...235 // 1.2.3. Aktivní či pasivní Bůh -problém lidských oběti...237 // 1.3. Zkušenost jako prohloubení smyslového vnímání...238 // 1.3.1. Vidění Boha tváří v tvář...238 // 1.3.2. Vidění proměněné skutečnosti...240 // 1.3.3. Potřeba rozlišovat duchy...241 // 2. Komunikace
s Bohem ve východní a v západní tradici...242 // 2.1. Modlitba a duchovní pokrok podle // Symeóna Nového Teologa...243 // 2.2. Zkušenost s Bohem podle Ignáce z Loyoly...247 // 3. Rehabilitace náboženské zkušenosti v moderní době...251 // 3.1. Rehabilitace tématu...251 // 3.1.1. Schleiermachcrúv důraz na náboženský cit...251 // 3.1.2. Ottová neredukovatelná kategorie ,, svátého "...252 // 3.1.3. Druhy a roviny náboženské zkušenosti ? James e...254 // 3.2. Teologické přístupy ? náboženské zkušenosti...255 // 3.2.1. Transcendentní povaha náboženské zkušenosti: // protestantská perspektiva...256 // 3.2.2. Náboženským rozměr lidské zkušenosti: katolická perspektiva...257 // 3.2.3. Rozdíl mezi imanencí a imanentismem — // Tyrrell a antimoderni sté...260 // 3.2.4. Laciný a drahý symbol podle Tillicha...262 // 3.2.5. Proces obrácení ? Lonergana...263 // 3.3. Nové nástroje pro analýzu náboženské zkušenosti...264 // 3.3.1. Možnosti fenomenologické analýzy...265 // 3.3.2. Reinterpretace Ricoeurova hermeneutického kruhu...268 // 3.3.3. Negativní náboženská zkušenost z pohledu epistemologie...269 // 4. Závěr kapitoly: Shrnutí...273 // ZÁVĚR...297 // LITERATURA // .308
(OCoLC)1140084700
cnb003116552

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC