Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
144 stran, xii stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5562-5 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1476-4 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001484631
Obsah // Seznam zkratek...9 // 1. Historie a současnost oboru veřejné zdravotnictví...10 // 1.1 Veřejné zdravotnictví v Rakousku-Uhersku...10 // 1.2 Veřejné zdravotnictví za první republiky (1918-1938) . ... 11 // 1.3 Veřejné zdravotnictví v letech 1948-1989 ... 12 // 1.4 Veřejné zdravotnictví po roce 1989 a v současnosti...13 // 2. Zdraví a jeho determinanty, životní styl, rizikové a protektivní faktory . 16 // 2.1 Zdraví...16 // 2.2 Faktory ovlivňující zdraví - determinanty zdraví...16 // 2.3 Životní styl a jeho faktory...17 // 2.3.1 Vnější faktory životního stylu...17 // 2.3.2 Vnitřní faktory životního stylu...19 // 2.4 Zdravý způsob života...19 // 2.5 Rizikové faktory životního stylu (syndrom rizikového // chování)...20 // 2.5.1 Rizikový faktor: nezdravá výživa...20 // 2.5.2 Rizikový faktor: nedostatečná pohybová aktivita . .32 // 2.5.3 Rizikový faktor: kuřáctví (problematika závislosti // na tabáku)...35 // 2.5.4 Rizikový faktor: nadměrná konzumace alkoholických // nápojů (problematika závislosti na alkoholu)...40 // 2.5.5 Rizikový faktor: užívání nelegálních návykových látek, gambling a netolismus (problematika závislosti // na nelegálních drogách, gamblingu a netolismu) ... 44 // 2.5.6 Rizikový faktor: stres...55 // 2.5.7 Rizikové sexuální chování...57 // 2.5.8 Úrazy...59 // 3. Systémy f inancování péče o zdraví - systém léčebně preventivní // péče a jeho financování
v ČR, výdaje na zdravotnictví...63 // 3.1 Základní modely zdravotnických systémů...64 // 3.1.1 Státní zdravotnictví ...64 // 3.1.2 Zdravotnické systémy založené na pojištění...65 // 3.2 Systém léčebně preventivní péče a jeho financování // v České republice...67 // 5 // 3.3 Druhy zdravotní péče...69 // 3.4 Práva účastníka veřejného zdravotního pojištění...72 // 3.5 Současné trendy v péči o zdraví v rámci veřejného // zdravotnictví...73 // 3.6 Výdaje na zdravotnictví...73 // 4. Národní zdravotnický informační systém (NZIS), národní // zdravotnické programy...75 // 4.1 Národní zdravotnický informační systém (NZIS)...75 // 4.2 Národní zdravotnické programy...76 // 4.2.1 Národní kardiovaskulární program...76 // 4.2.2 Národní onkologický program...76 // 4.2.3 Národní diabetologický program...77 // 5. WHO a podpora veřejného zdraví, strategické dokumenty // a komunitní projekty na podporu veřejného zdraví...78 // 5.1 Vznik a struktura Světové zdravotnické // organizace (WHO)...78 // 5.2 WHO a podpora veřejného zdraví...79 // 5.3 Strategické dokumenty WHO pro podporu // veřejného zdraví...80 // 5.4 Komunitní projekty WHO pro podporu // veřejného zdraví...81 // 5.4.1 Podnik podporující zdraví...81 // 5.4.2 Škola podporující zdraví a Mateřská škola // podporující zdraví...81 // 5.4.3 Zdravá města...82 // 5.4.4 Města přátelská seniorům...82 // 5.4.5 Bezpečná komunita...83
// 5.4.6 Bezpečná škola...83 // 5.4.7 Zdraví podporující nemocnice (Zdravá nemocnice) . 84 // 5.4.8 Škola přátelská dětem (projekt UNICEF)...84 // 6. EU a podpora veřejného zdraví, strategické cíle EU v oblasti veřejného // zdravotnictví...86 // 6.1 Programy pro zdraví EU...86 // 6.2 Strategické cíle EU v oblasti veřejného zdravotnictví ... 88 // 6.2.1 Cíl 1: Podpora dobrého zdravotního stavu // ve stárnoucí Evropě...88 // 6 // 6.2.2 Cíl 2: Ochrana občanů před zdravotními // hrozbami...89 // 6.2.3 Cíl 3: Podpora dynamických zdravotních // systémů a nových technologií...89 // 7. Zdravotní politika a strategie podpory veřejného // zdraví v České republice...91 // 7.1 Národní zdravotní politika...92 // 7.2 Legislativa a strategické dokumenty pro oblast // ochrany a podpory veřejného zdraví v ČR...93 // 7.2.1 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví . 93 // 7.2.2 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu populace ČR - Zdraví pro všechny // v 21. století (Zdraví 21)...93 // 7.2.3 Zdraví 2020 a národní akční plány...93 // 7.2.4 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí . . 97 // 7.2.5 Národní akční plán prevence dětských úrazů...98 // 7.2.6 Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti // proti sezónní chřipce...98 // 7.2.7 Akční plán realizace Národní strategie // protidrogové politiky pro oblast nelegálních návykových látek...98 // 7.2.8 Národní
program řešení problematiky HI V/AIDS . . 98 // 7.2.9 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu // a její akční plán...98 // 7.2.10 Zdraví 2030 ... 99 // 7.3 Financování aktivit na podporu veřejného zdraví...101 // 8. Zdravotní stav populace České republiky, studie zdravotního stavu . . 103 // 8.1 Statistické proměnné (ukazatele hodnocení // zdravotního stavu)...103 // 8.1.1 Střední délka života při narození (naděje dožití) . . 103 // 8.1.2 Zdravá délka života...104 // 8.2 Zdravotní stav populace České republiky...104 // 8.3 Studie zdravotního stavu populace ...107 // 8.3.1 Šetření EHIS...107 // 8.3.2 Šetření EHES...107 // 8.4 Monitoring zdraví a životního prostředí...108 // 8.5 Biologický monitoring...108 // 7 // 9. Zdravotní gramotnost...110 // 10. Výchova ke zdraví, cíle a metody, výchova ke zdraví // v každodenní praxi zdravotnického pracovníka ...112 // 10.1 Intervence jako metoda výchovy ke zdraví...113 // 10.1.1 Individuální intervence...113 // 10.1.2 Krátké intervence...113 // 10.1.3 Skupinové intervence...113 // 10.1.4 Komunitní a plošné intervence...113 // 10.2 Výchova ke zdraví v každodenní praxi // zdravotnického pracovníka...114 // 10.3 Poradenství ve vybraných oblastech životního stylu . ... 116 // 10.3.1 Poradenství v oblasti zdravé výživy...116 // 10.3.2 Poradenství v oblasti podpory zdraví // prospěšné pohybové aktivity...116 // 10.3.3 Poradenství při odvykání
kouření...117 // 10.3.4 Poradenství při nadměrné stresové zátěži...119 // 10.3.5 Poradenství u rizikového pití alkoholu ...121 // 10.3.6 Poradenství při užívání nelegálních // návykových látek...123 // 11. Prevence, screening, screeningové programy v České republice ... 126 // 11.1 Druhy zdravotní prevence...126 // 11.2 Screeningové onkologické programy v ČR...127 // 11.2.1 Mamografický screening...127 // 11.2.2 Kolorektální screening...128 // 11.2.3 Cervikální screening...129 // 11.3 Kardiovaskulární screening...130 // 11.4 Diabetický screening...131 // 12. Strategie a vize České republiky v oblasti veřejného // zdravotnictví a výchovy ke zdraví do roku 2030 ... 132 // Seznam zdrojů obrázků...135 // Rejstřík...138 // 8
cnb003176851

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC