Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2019
295 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-5501-7 (vázáno)
Edice postgraduální medicíny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001484798
OBSAH // Předmluva...14 // 1 Civilizační nemoci a životní styl...16 // (Věra Adámková) // 1.1 Rizikové faktory rozvoj e civilizačních nemocí...17 // 1.2 Civilizační nemoci naši doby...70 // 1.3 Prevence civilizačních chorob...74 // 2 Mentální gramotnost...26 // (Alena Šteflová, Zdeněk Kučera) // 2.1 Koncept zdravotní gramotnosti a j ej í místo ve zdravotní politice prosazované Světovou zdravotnickou organizací ... 26 // 2.2 Mentální gramotnost: definice a hlavní komponenty...28 // 2.3 Měření mentální gramotnosti...30 // 2.4 Intervenční programy zaměřené na zvyšování úrovně // mentální gramotnosti...31 // 3 Duševní zdraví a životní styl...36 // (Jiří Raboch) // 3.1 Životní styl a jeho modifikace...36 // 3.2 Pohled do historie...37 // 3.3 Moderní doba...39 // 4 Vývoj lidské psychiky a nenasycené mastné kyseliny...41 // (Jindřich Mourek) // 4.1 Působení omega-3 PUPA...43 // 4.2 Vztah omega-3 a omega-6 PUPA...44 // 4.3 Účinky omega-3 PUPA...47 // 4.4 Vztah omega-3 PUPA ? činnosti centrální // nervové soustavy...49 // 4.5 Výzkum omega-3 PUPA v posledních letech...50 // 5 Životní styl a duševní zdraví v dětství a adolescenci...56 // (Radek Ptáček) // 5.1 Perinatální a raný vývoj...56 // 5.2 Vztahy...58 // 5.3 Duševní zdraví rodiče...58 // 5.4 Výchovné styly...59 // 5.5 Fyzická aktivita...60 // 5.6 Strava...61 // 5.7 Vzdělávání...62 // 5.8 Informační technologie...62 // 6 Stravovací
návyky a zdraví...66 // (Marie Kunešová) // 6.1 Charakteristiky pří j mu potravy...66 // 6.2 Faktory podílej ící se na energetické rovnováze a regulace // příjmu potravy...67 // 6.3 Úloha hormonů v regulaci energetické homeostázy...68 // 6.4 Složení potravy...69 // 6.5 Časové rozložení stravy...79 // 6.6 Doporučení Evropské společnosti pro studium obezity ... 79 // 7 Pohybová aktivita a duševní zdraví...83 // (Vladimír Tuka) // 7.1 Pohybová aktivita v životním stylu člověka...83 // 7.2 Pohybová aktivita a duševní zdraví...83 // 7.3 Pohybová aktivita prakticky...86 // 8 Stres a duševní zdraví: rozštěpení mysli vs. tajemství // meditace a sebepoznání ...89 // (Petr Bob) // 8.1 Mozek, vědomí a stres...89 // 8.2 Stres, paměť a zkušenost: disociace vs. integrace...90 // 8.3 Sebepoznání, metakognice a meditace...91 // 9 Metody redukce stresu...95 // (Radek Ptáček) // 9.1 Metodologické problémy...95 // 9.2 Metody redukce stresu...97 // 10 Pracovní stres a duševní zdraví - může práce vést // ? duševním poruchám?...103 // (Radek Ptáček, Martina Vňuková, Jiří Raboch) // 10.1 Práce v kontextu života...104 // 10.2 Můžeme z práce dostat duševní poruchu?...105 // 10.3 Rizika...1°6 // 10.4 Individuální faktory...109 // 10.5 Pracovní stres a vyhoření...110 // 10.6 Pracovní stres v české populaci...? // 11 Stigma a duševní zdraví...118 // (Petr Winkler, Matyáš Müller) // 11.1 Stigma a duševní
zdraví...118 // 11.2 Definice a konceptualizace stigmatu...118 // 11.3 Typy stigmatu duševních onemocnění...119 // 11.4 Důsledky stigmatizace...170 // 11.5 Stigmatizace v české společnosti...122 // 11.6 Boj proti stigmatizaci...123 // 12 Organické duševní poruchy a životní styl...126 // (Jiří Raboch) // 12.1 Alzheimerova nemoc...126 // 12.2 Fyzická zátěž...128 // 12.3 Dietní návyky...129 // 12.4 Komplexní diety...134 // 12.5 Alkohol...136 // 12.6 Kouření...137 // 12.7 Deprese...137 // 12.8 Intelektuální aktivity...137 // 12.9 Tělesná zdraví...138 // 12.10 Životní prostředí...138 // 12.11 Závěry...138 // 13 Návykové látky a životní styl...144 // (Michal Miovský) // 13.1 Obraz návykových látek ve veřejném prostom...144 // 13.2 Vztah návykových látek a zdraví...145 // 13.3 Rizikovost návykových látek...146 // 13.4 Alkohol...149 // 13.5 Prevence...151 // 13.6 Adiktologickápracoviště...151 // 14 Psychotická onemocnění a životní styl...154 // (Eva Kitzlerová) // 14.1 Psychotické poruchy a tělesné zdraví ...154 // 14.2 Antipsychotika a tělesné zdraví...156 // 14.3 Intervence vedoucí ke zlepšení životního stylu // nemocných trpících psychotickými poruchami...158 // 15 Afektivní poruchy a životní styl...163 // (Jiří Raboch) // 15.1 Afektivní poruchy...163 // 15.2 Změna životního stylu...164 // 15.3 Závěry...171 // 16 Poruchy příjmu potravy a životní styl...176 // (Hana Papežová) // 16.1 Spektrum
pomch příjmu potravy a vývoj v diagnostice ... 176 // 16.2 Ortorexie a další diagnózy s namšeným j ídelním chováním ..177 // 16.3 Vybíravé jídelní chování...177 // 16.4 Spektrum poruch příjmu potravy...179 // 16.5 Komorbidity a rizika narušeného j ídelního chování...181 // 16.6 Rizikové faktory pro vznik poruch příjmu potravy...182 // 16.7 Prevence...183 // 16.8 Terapie poruch příjmu potravy...184 // 17 Spánek a duševní zdraví ...188 // (Karel Sonica) // 17.1 Význam a optimální trvání spánku...188 // 17.2 Spánek z hlediska duševního zdraví...188 // 17.3 Krátkodobá spánková restrikce...189 // 17.4 Chronická spánková restrikce...191 // 17.5 Nadměrná denní spavost...191 // 17.6 Sny...192 // 17.7 Poruchy cirkadiánního řízení ...192 // 17.8 Somnambulismus...193 // 17.9 Syndrom neklidných nohou...193 // 18 Partnerské vztahy a duševní zdraví...195 // (Josef Pavlát, Eliška Remešová, Markéta Setinová) // 18.1 Individualizace společnosti a nárůst samoty...195 // 18.2 Proměny manželství a rodiny...196 // 18.3 Nové způsoby hledání partnera : více možností a j ej ich // odvrácená strana...197 // 18.4 Atraktivita digitálních vztahů v současné době a j ej ich // specifika...198 // 18.5 Rozvoj partnerských dovedností v digitálním prostoru ... 199 // 18.6 Rozvod a jeho zdravotní důsledky...200 // 19 Sexuální zdraví...204 // (Petr Weiss) // 19.1 Definice sexuálního zdraví...206 // 19.2 Sexuální
a reprodukční chování obyvatel ČR...208 // 19.3 Změna pohlaví a duševní zdraví...212 // 20 Střevní mikrobiom a jeho význam pro duševní zdraví...216 // (Helena Tlaskalová-Hogenová, Petra Procházková, Radka Roubalová) // 20.1 Metody analýzy střevní mikrobioty...217 // 20.2 Vliv stravy na střevní mikrobiom a vývoj mikrobioty // během života...219 // 20.3 Osa mikrobiom-střevo-mozek, účast v patogenezi // psychiatrických chorob...221 // 20.4 Možnosti manipulace mikrobioty...223 // 21 Ater©skleróza a životní styl...228 // (Michal Vrablík) // 21.1 Patogeneze aterosklerózy: známá, neznámá...228 // 21.2 Rizikové faktory aterosklerózy včera a dnes...229 // 21.3 Nový pohled na zažité pravdy...230 // 21.4 Cholesterol a životní styl...231 // 21.5 Doporučení a realita...232 // 21.6 Životní styl a ateroskleróza: vývoj názorů...233 // 22 Metabolický syndrom a životní styl...237 // (Štěpán Svačina) // 22.1 Definice metabolického syndromu...237 // 22.2 Co se odehrálo od poslední definice metabolického // syndromu ...239 // 22.3 Patogenze a etiologie metabolického syndromu...240 // 22.4 Doporučené postupy pro úpravu životního stylu...241 // 23 Adherence a motivace...246 // (Jan Soukup, Michal Raszka) // 23.1 Mylné předpoklady o adherenci...246 // 23.2 Co víme o motivaci - vybrané aspekty...249 // 23.3 „Nemá náhled, nechce se léčit a basta“ - hodnocení // motivace a potřeb pacienta...249 // 23.4 Intervence...250
// 24 Mindfulness...254 // (Petr Zach) // 24.1 Přítomný okamžik a paměť...254 // 24.2 Stabilizace pozornosti...255 // 24.3 Trénink mindfulness...256 // 24.4 Jak mindfulness funguje?...257 // 24.5 Mindfulness a další meditační techniky...259 // 25 Metodologie životního stylu...261 // (Martina Vňuková) // 25.1 Dá se životní styl měřit? ...261 // 25.2 Výzkum a vědecká metoda...261 // 25.3 Kvalitativní a kvantitativní metodologie...261 // 25.4 Longitudinální a průřezové studie...262 // 25.5 Validita a reliabilita ...263 // 25.6 Copyright ...264 // 25.7 Metodologie dnes...264 // 25.8 Příklady z praxe... 264 // 25.9 Subjektivita vs. objektivita...267 // 26 Psychiatrie v 21. století...270 // (Jiří Raboch) // Medailonky autorů...274 // prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc...274 // prof. MUDr. Věra Adámková, CSc...274 // doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D...275 // MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D...275 // PhDr. Zdeněk Kučera...276 // prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc...276 // prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D...277 // prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc...278 // Mgr. Matyáš Müller, MSc., Ph.D...278 // prof. MUDr. Hana Papežová, CSc...278 // PhDr. Josef Pavlát, Ph.D...279 // RNDr. Petra Procházková, Ph.D...279 // prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA...280 // MUDr. Michal Raszka, Ph.D...280 // Mgr. Eliška Remešová ...281 // RNDr. Radka Roubalová, Ph.D...281 // PhDr. Jan Soukup, Ph.D...282 // prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc...282 // Markéta
Setinová, MSc...283 // prof. MUDr. Karel Sonica, DrSc., FCMA...283 // MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH...284 // prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc...284 // doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D...285 // Martina Vňuková, MSc...286 // prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D...286 // prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc...286 // PhDr. Petr Winkler...287 // doc. MUDr. Petr Zach, CSc...288 // Souhrn...289 // Summary...290 // Seznam zkratek...291 // Rejstřík...293
(OCoLC)1140087816
cnb003170194

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC