Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2007
1 online zdroj (332 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6738-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2032-6 (print)
Kniha je určena zájemcům o historii, učitelům, studentům gymnázií a vysokých škol a široké veřejnosti.Víceoborová publikace, která přináší pohled na vývoj evropské civilizace, evropského myšlení (filosofie) a na přímý dopad tohoto myšlení na architekturu a urbanismus. Kniha zahrnuje období od antického Řecka po osvícenství a počátek moderní doby, v několika úrovních podává nesmírné množství informací o architektuře, historii i filosofii. Informace jsou řazeny neobvyklým způsobem a umožní tak plasticky pochopit jak určité historické události, tak architektonické detaily a celky. Druhé vydání je rozšířeno o aktuální historické poznatky, výrazným způsobem je doplněno období třicetileté války a následný rozvoj zejména stavebnictví ..
001485048
Úvod... 9 // Starořecká společnost - kultura a civilizace... ll // Evropská kultura má počátek v Řecku - co způsobilo mimořádný přínos Řeků -řecký městský stát („polis") jako kulturněcivilizačni útvar - zrod racionality v Řecku - řecká kultura je introspektívni, je kulturou dialogu a výjimečného místa rozumu - zápas o zachování identity - řecká racionalita a nápor orientálních mystérií - mýtus v Řecku, v evropských dějinách a dnes - řecká věda - prvý ideál evropské vědy (teorie, spekulativnost, deduktivnost): bezrozporné poznání - roz- // díly vůči moderní vědě - otrokářská společnost: antická a orientální forma. // Perlklés - téma velikosti politika a člověka... 25 // Sloup v zrcadle dějin evropské kultury a civilizace... 26 // Sloup - základní opěrný článek řecké, etruské a římské architektury... 26 // Tabla se sloupy... 30 // Pokus amerických architektů o vytvoření vlastního řádu... 32 // Sloupy v křížových chodbách v raném a vrcholném středověku... 33 // Mrakodrap v podobě nebeského sloupu... 34 // Administrativní výšková budova v podobě dórskeho sloupu... 35 // Josip Plečnik - variace na téma hlavic sloupů... 36 // Manifest „Znovuzavedení sloupu" Bemharda Schneidera // a Alessandra Carliniho (1975)... 37 // Sloup v ohnisku postmoderní imaginace a hravosti... 38 // Sloupy v monumentalizující a historizující pozdněmoderní // či postmoderní architektuře
sedmdesátých a osmdesátých let 20. století... 40 // Řecký chrám: sídlo boha, ne místo shromažďování věřících... 42 // Athénská Akropole a Parthenón... 44 // Řecký chrám a jeho odezvy ve stavitelství 19. a 20. století... 45 // Řecká filosofie a její odkaz dnešku... 49 // Trvalá otevřenost základních filosofických otázek - filosofie, věda, umění - filosofie vzniká jako kritická aktivita zaměřená na překonání krize městského státu. Milétská filosofická škola (Thalés, Anaximandros, Anaximenes) - Hérakleitos (svět jako boj protikladů, podstata filosofie není v množství vědění) - tři pojetí filosofie: Sokratovo (filosofie jako ohrožování duše), Platónovo (dialogy jako popud ? filosofování), Aristotelovo (zvědečtění filosofie, zfilosofičtění vědy) - význam a pravidla filosofického dialogu dnes (}. Lacroix) - sofisté a relativizace poznání, etiky a hodnot městského státu. Sókratés: změna v orientaci filosofie, konec neosobního vědění, hledání smyslu života, Sokratova „péče o duši". Sókratés - světo-dějinný etik. Platón: epochální filosof, umělec, organizátor - platónské přecenění rozumu a počátky metafyziky - Platónův koncept světa idejí - rozdílné názory na Platónovy Zákony a Ústavu - Patočkův, Popperův, Gadamerův a Straussův výklad Platóna. Aristotelés: polyhistor, zakladatel vědních disciplín a metodologie - Aristotelés vytvořil teorii pojmů
(kategorie, definice, soudy) - filosofie zvědečtěla, věda zfilosofičtěla - rozumět přírodě znamená hledat, jaký účel má // jednotlivý jev. // Sousoší symbolizující athénskou demokracii... 77 // Individualismus se osvobozuje z pout tradice... 77 // Vrcholné sochařské dílo helénismu - Níké - a jeho postmoderní odezva... 80 // Vrcholná sochařská díla helénismu... 82 // Helénismus... // Časové vymezení antiky a helenistické doby. Helénismus - svébytné spojení řecké a orientální kultury. Charakteristiky helénistické doby: kosmopolitní svět, rozkvět urbanismu a architektury (vyrovnání sakrálních a světských staveb, nové typy veřejných budov), zmilitarizovaný svět, helénistické umění a jeho srovnání s klasickým řeckým uměním, velkoměstský život v helénistíckém období. Proměny filosofie v helénismu (podřízení se požadavku popularizace jak ve volbě témat, tak ve způsobu výkladu; změna úkolů, cílů i obsahu filosofie, psychologizace a iraci-onalizace filosofie), základní filosofické směry v helénistíckém období: pokračuje Platónova Akademie, škola Aristotelova - peripatetikové; Epikúrovo učení, sto-ikové, novopythagorejci, skeptikové, instituce vědecké práce helénistické epochy. Múseion - předchůdce univerzit a muzeí; Velká knihovna v Alexandrii (počátky textové kritiky, exegeze, systematického překladatelského úsilí). Celkové hodnocení helénistické epochy,
srovnání s klasickým Řeckem, kulturně-civilizační paralely s postmodernou. // Heliopolis - helénistické město přerůstající za císařství v centrum // kulturní a civilizační dominance Říma pro oblast Východu... // Role Říma jako Caput Mundi a její vyjádření v architektuře... // Prostor v řecké a římské architektuře... // Římský Pantheon jako inspirace pro neoklasicistní stavby... // Forum Romanum... // Počátky císařského Říma a moc umění... // Amfiteátr - římská masová výchova a výuka ? surovosti... // Římské divadelní stavby... // Circus Maximus... // Genius loci: dnešní Piazza Navona v zrcadle staletí... // Římské akvadukty... // Římské silnice a mosty... // Thermy (thermae) - svědectví římského životního stylu, římské tělesné // kultury a současně doklad výkonnosti římského stavitelství... // Tepidarium Caracallových therm jako inspirace ? čekárně // Pensylvánského nádraží v New Yorku... // Římské triumfální sloupy a jejich odezva v 19. století. // Traianův sloup (columna Traiani)... // Římské triumfální oblouky a jejich odezva v 19. století... // Křesťanství v proměnách doby. // Od zániku antiky ? nástupu křesťanské kultury a civilizace... // Příčiny, které vedly ? zániku římské říše. Nová hospodářská a kulturní organizace prostoru po zániku impéria — nástup křestanské kultury a civilizace (převážně rustikální a zpočátku kontinentální
namísto předchozí středomořské helénistické a římské kultury a civilizace vázané na intenzívní námořní obchod v středomořském bazénu a výjimečnou roli městských center). Apokalyptická literatura - předběžná historie křesťanství. /. Patočka o náboženské a filosofické zkušenosti a motivaci pohybu proměny člověka. Křesťanská religiozita, křestan-ství evangelií; helénizace křesťanství - proměna křesťanství v životní formu nové epochy. Patristika, význam sv. Augustina (pokračuje konstituce theologie, vymezení vztahu církve a státu, křesťanský koncept dějin). Křesťanský obraz světa: aris-totelsko-ptolemaiovský kosmos. R. Guardini - srovnání středověku a novověku; středověk patří ? vrcholným obdobím evropské historie. ]. Le Goff a jeho koncept „dlouhého středověku"; periodizace středověku, základní charakteristiky raného, // 87 // 99 // 100 // 101 // 102 // 104 // 106 // 108 // 112 // 113 // 114 // 117 // 118 // 119 // 122 // 124 // 128 // 131 // vrcholného a pozdního středověku. Scholastika, její periodizace a představitelé, její výkon a příčiny zániku scholastiky a ztroskotání novoscholastiky. Aristotelsko-scholastická metafyzika a střetnutí s nastupujícím novověkem: „umění žít“ ve středověku a v novodobém, moderním obrazu světa; proměna spirituality v 15. století. // Středověký křesťanský svět - civilizace a kultura, v níž se setkává // vnitřní
řád křesťana s absolutním řádem univerza... 153 // Dóm ve Špýru - největší románská stavba a největší // západokřesťanský chrám své doby (11. století)... 154 // Základní charakteristika gotického umění a architektury... 156 // Středověká gotická katedrála... 157 // Příklady portální plastiky gotických katedrál... 158 // Gotické sochařství ve Francii a Německu... 160 // Duch gotiky znamená dematerializaci stavby... 161 // Neogotika na konci 20. století... 162 // Muzeum umění jako katedrála pro 21. století?... 163 // Problém dosahování monumentality v architektuře... 164 // Kdy končí středověk?... 166 // Renesance, reformace a protireformace. // Sedmnácté století - předěl ve vývoji Evropy... 167 // Problém kontinuity a diskontinuity mezi epochou renesance a 17. stoletím. Srovnání renesance a reformace. Rozpad theologicko-mravního světa a kult peněz; renesanční individualismus (Cellini, Aretino) - renesanční humanismus a zájem o antiku - jednostrannost renesanční negace středověku. Česká reformace (husitství, Jan Hus, Petr Chelčický; Masaryk, Pekař, Patočka a F. Šmahel ? hodnocení husitství) - renesance, reformace a protireformace. N. Machiavelli: demystifikace politiky a moci, stát pod hledisko funkce a výkonu, cíl - účinná manipulace s lidmi, politika jako podstatná sféra objektivace člověka. Vznik moderní vědy: Galileo Galilei, Descartes, Bacon; galileovsko-karteziánská racionalita;
16. století: vrchol renesance a přivlastňování nových zemí; dobývání Nového světa připravuje moderní dobu - urychluje propojení moci a racionality vědy; 17. století: třicetiletá válka, konec duchovního konsensu křesťanské Evropy. Tridentský koncil - jeho původní záměr a zformování protireformačního římského katolicismu. Názory na krizi evropské společnosti konce 16. století a 17. století. Novověký antropocentris- // mus: člověka v pána a vlastníka přírody; 17. století a moderní doba. // Galileo Galilei a téma odpovědnosti vědce... 197 // Raná, vrcholná italská renesance a římské baroko... 199 // Příklad barokní inscenace prostoru a schopnosti evokovat slavnostnost. // Španělské schody v Římě... 203 // Dva nadčasové symboly úspěšnosti renesanční církevní architektury: // Kostel s centrální dispozicí (centrála) a kostel s hlavní lodí // s valenou klenbou a s postranními kaplemi... 204 // Tridentský koncil 1545-1563 ... 206 // Protireformační architektura španělských Habsburků. // San Lorenzo de El Escorial... 207 // Monument absolutistické monarchie. Palác ve Versailles... 210 // Protestantská sakrální architektura hledá svůj estetický výraz. // St. Paul’s Cathedral... 214 // Profánní architektura na prahu třicetileté války. // Osudy města a jeho architekta. Radnice v Augsburgu // 218 // 7 // Barokní spojení votívni stavby s reprezentací světské vrchnosti. // Kostel sv.
Karla Boromejského... // Baroko v jižním Německu, Rakousku a zemích Koruny české... // Nástup neoklasicismu v polovině 18. století. Église de Sainte Genevieve... // Dějiny západního ducha jsou dějinami boje o obraz světa... // Od ptolemaiovského světa přes svět, který je vnímán jako labyrint, ? světu, který se stává předmětem // kalkulujícího poznání, objektem mocenského boje... // Proměny vidění světa jako proměny sebepochopení... // Západní hnutí koloniální expanze... // Dobývání Nového světa připravuje moderní dobu... // Individualismus v renesančním a barokním portrétu... // Doba renesance a baroka je dobou obnovení a nové slávy portrétního umění.. . // „Valdštejn čtyřicetiletý" v pohledu historika Colo Manna... // Eskalace subjektivity. Vývoj ke kultu egocentrismu a introspekce... // Osvícenství - sebedůvěra rozumu a projekt moderní doby... // Osvícenství - slovo a pojem; jak si osvícenství rozumělo a čím se stalo. Revoluce jako dominance zcela nových idejí - Francouzská revoluce jako předpolí utopií moderní doby. Modernizační a emancipační tendence moderní doby z pohledu postmoderny (M. Foucault). Od veřejnosti salónů ? veřejnosti na náměstí, ? občanské společnosti a parlamentu. Francouzskou revolucí konci „starý režim . Osvícenství jako celoevropský jev; podstata osvícenství; formální rozlišení radikálního osvícenství (americké a francouzské), klasického
(Anglie). Osvícenství - idea účinného vědění spojeného s mocí; rekonstrukce „politické obce"; vznik politických a sociálních organizací, založených na vztahu ? ideám (ideologie); karteziánská racionalita je uplatňována na sociální skutečnost, ale současně dochází ? vpádu nových mýtů. Teorie historického a přirozeného práva, společenské smlouvy (Locke, Hobbes, Rousseau), koncepty nového chápání historie (Voltaire, Rousseau, Condorcet, Turgot), přírody a člověka (Rousseau, de Sade), pokroku; pokrok v „poslední náboženství" moderní doby. // Pochybnosti o pokroku... // Moderní doba a fenomén revoluce... // Radikální osvícenství a Francouzská revoluce - počátek moderní doby... // Francouzská revoluce... // E.-L. Boullée a J.-J. Lequeu: projekty svatyň revoluce, vědy a humanity... // Přehled pramenů a literatury... // Seznam vyobrazení... // O autorovi... // 220 // 221 // 225 // 226 // 227 // 228 230 232 236 238 240 242 // 245 // 283 // 284 288 // 290 // 291 // 305 // 323 // 330

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC