Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (288 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6726-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2724-0 (print)
Pracovníci kulturních organizací a studenti dostávají v podobě této knihy skutečně komplexní a praktickou příručku zabývající se tzv. art marketingem. Čtivá a výborně strukturovaná kniha, která nemá na českém trhu konkurenci, nabízí osvědčené postupy, jak aplikovat marketingové přístupy v organizacích spravujících kulturní dědictví s důrazem na muzea, galerie, památky, knihovny, kulturní a informační centra. Zkušená autorka si všímá i trhů s uměním a možností využít umění v korporátní image firmy. Čtenáři pochopí, že zákaznická orientace těchto kulturních organizací je v současném konkurenčním světě nutností, a dozví se, jak s minimálními náklady využít maximum marketingových možností i v takto specifickém sektoru. Srozumitelný výklad doplňuje mnoho příkladů ze světového i domácího marketingu..
001485076
Obsah // O autorce ...:... 11 // Úvod... 13 // 1. Podstata, role a prostředí art marketingu ... 13 // 1.1 Definice a charakteristika marketingu ... 16 // Nástroje marketingu - marketingový mix 4P... 16 // Produkt ... 17 // Distribuce ... 19 // Cena... 19 // Komunikační mix... 19 // Další pohled na marketingové nástroje - 4 (a více) C ... 20 // 1.2 Historie marketingu ... 21 // 1.3 Koncepce přístupu ? trhu... 22 // Základní přístupy ? marketingu od 2. poloviny 20. století // do současnosti ... 24 // Základy marketingové koncepce. Potřeby a přání ... 26 // 1.4 Art marketing - charakteristika, přehled ... 28 // 1.3 Vnější vztahy... 30 // 1.6 Muzeum jako produkt ... 31 // Typy muzeí... 31 // Členění podle velikosti ... 34 // 1.7 Z historie do současnosti ... 34 // 1.8 Komerční art marketing ... 36 // 1.9 Poslání... 40 // Typologie muzeí podle tržní orientace ... 40 // Prostředí... 42 // 1.10 Shrnutí... 44 // Cvičení... 46 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy... 47 // 2. Zákazníci... 49 // 2.1 Marketingový systém trhů — komunikace a informace... 30 // Stavy poptávky a marketingové koncepce... 50 // 2.2 Spokojenost zákazníka... 52 // Interní marketing a firemní kultura ... 53 // 2.3 Společenská marketingová koncepce... 54 // 2.4 Spotřebitelská hodnota a zákaznické uspokojení... 55 // Spotřebitelská hodnota a hodnota spotřebitele... 57 // 2.5 Návštěvníci... 57 // 2.6 Modely rozhodování spotřebitele...
59 // Assaelův model kupního chování... 61 // Odlišnosti na trzích kulturního dědictví ... 63 // Typy zákazníků muzeí, galerií a knihoven... 65 // 2.7 Spokojenost po koupi u služby kulturního charakteru... 67 // 2.8 Vlivy působící na rozhodování zákazníků ... 68 // Sedm otázek ... 68 // 2.9 Faktory ovlivňující chování zákazníka... 72 // Vnější obecné faktory... 72 // Kulturní faktory ... 74 // Sociální faktory... 77 // Osobní faktory ... 78 // Psychologické faktory ... :... 79 // 2.10 Segmentace ... 81 // Segmentace zákazníků ... 81 // 2.11 Segmentace firem a organizací... 85 // 2.12 Dodatek: Mikroekonomická analýza poptávky po kulturním dědictví .. 87 // Cena... 87 // Úroveň důchodu... 88 // Substituty... 89 // Komplementy... 89 // Velikost trhů... 90 // Ostatní faktory... 90 // Specifické faktory... 92 // Očekávání... 92 // Změny v čase... 93 // Poptávková funkce... 93 // 2.13 Shrnutí... 94 // Cvičení... 98 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy ... 99 // 3. Marketingové informace a marketingový výzkum ... 101 // 3.1 Marketingový informační systém ... 102 // 3.2 Zdroje dat ... 103 // 3.3 Informace, jejich získávání a použití ... 104 // Zásady získávání marketingových informací v muzeích, galeriích a organizacích spravujících kulturní dědictví... 105 // 3.4 Marketingový výzkum... 106 // 3.5 Cíl výzkumu... 106 // 3.6 Typy výzkumu... 107 // Explorační výzkum... 107
// Deskriptívni výzkum ... 108 // Kauzální výzkum ... 108 // Kvantitativní a kvalitativní výzkum ... 108 // 3.7 Příprava výzkumného projektu... 109 // Metody výzkumu ... 109 // 3.8 Nástroje, prostředky sběru dat... 111 // Pozorování... 111 // 3.9 Dotazování... 112 // Uzavřené otázky a jejich typy... 113 // Stupnice ... 114 // Otázky s otevřeným koncem ... 118 // 3.10 Výběrový soubor ... 120 // Typy pravděpodobnostních souborů... 120 // Typy nepravděpodobnostních souborů... 120 // 3.11 Metody kontaktování respondentů... 121 // 3.12 Zpracování a analýzy dat ... 122 // 3.13 Hlavní typy výzkumů v muzeích a galeriích ... 124 // 3.14 Shrnutí... 125 // Cvičení... 130 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy ... 131 // 4. Marketingové nástroje, produkt ... 133 // 4.1 Kulturní dědictví jako produkt... 134 // Specifika služeb... 137 // 4.2 Životní cyklus produktu... 138 // 4.3 Zavádění nových produktů... 139 // Strategie zavádění nových produktů ... 140 // 4.4 Komerční art marketing a produktový mix ... 145 // 4.5 Značka... 147 // Strategie značky... 151 // Tvorba konkrétní značky... 152 // Testování značky... 153 // Strategie používání značky... 154 // Pravidla pro správné fungování značky ... 155 // 4.6 Shrnutí... 156 // Cvičení... 160 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy ... 161 // 5. Cena umění a kulturního dědictví... 163 // Cena... 164 // 5.1 Cena v neziskovém sektoru
kultury... 164 // Vstupné... 165 // Stanovení výše vstupného ... 167 // 5.2 Cenové strategie podle cílů, které si organizace klade... 169 // 5.3 Speciální nabídky a jejich oceňování... 171 // 5.4 Cena na trzích s uměním ... 173 // 5.5 Shrnutí... 174 // Cvičení... 178 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy... 178 // 6. Distribuce umění a kulturního dědictví... 179 // 6.1 Specifika distribuce kulturního dědictví... 180 // Místo - hlavní budova a pobočky... 180 // Dostupnost a působnost... 183 // Putovní výstavy, zápůjčky a výstavy mimo prostory instituce ... 183 // Programy a publikace ... 184 // Elektronické zpřístupnění kulturního dědictví... 185 // 6.2 Distribuce na trzích s uměním ... 186 // Distribuce prostřednictvím veletrhů ... 187 // 6.3 Shrnutí... 188 // Cvičení... 192 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy... 193 // 7. Marketingová komunikace ... 195 // 7.1 Marketingová komunikace ... 196 // Komunikační mix... 196 // 7.2 Reklama... 199 // Cíle reklamy... 200 // Formulace poselství, zprávy ... 201 // Kreativita... 202 // Vnímání... 202 // Behavioristická teorie... 203 // Kognitivní teorie ... 204 // Strategie reklamy ... 204 // Kreativní metody... 205 // Teoretické postupy pro tvorbu reklamy... 209 // Reklamní strategie, typy reklamy... 210 // Rozpočet ... 214 // Média... 215 // 7.3 Public Relations ... 221 // Nástroje PR... 223 // 7.4 Podpora prodeje ... 224 // 7.3 Direkt marketing...
223 // 7.6 Shrnutí... 226 // Cvičení... 231 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy ... 232 // 8. Marketingová komunikace prostřednictvím umění, korporátní image, // sponzoring a komerční výstavnictví... 233 // 8.1 Umělecká práce na zakázku ... 234 // Reklama ... 234 // Design... 234 // Hudba... 234 // Film... 236 // Propagační filmy jako firemní prezentace nebo představení produktu .. 237 // Vystoupení umělců na komerčních akcích... 238 // Umění jako nástroj reklamy... 238 // 8.2 Sponzoring... 239 // Formy s ponzoringu ... 240 // 8.3 Veletrhy a komerční výstavy... 245 // , Komerční výstavy ... 246 // Prodejní a kontraktační veletrhy... 246 // Vztah komerčního a uměleckého výstavnictví... 249 // 8.4 Shrnutí... 250 // Cvičení ? tématu sponzoring... 252 // Cvičení ? tématu komerční veletrhy a výstavy... 253 // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy... 255 // 9. Plánování a strategie... // 9.1 Analýza SWOT... // 9.2 Definování cílů... // 9.3 Strategie ... // Strategie intenzivního růstu . // Integrační růst ... // Diverzifikační růst ... // Výzvy... // 9.4 Strategie vůči konkurenci ... // 9.5 Marketingový plán ... // Strategické cíle a marketing . // Sestavení marketingového plánu // 257 // 258 262 // 264 // 265 // 265 // 266 267 // 267 // 268 268 269 // 9.6 Shrnutí... // Závěrečné cvičení ... // Hlavní body této kapitoly a základní pojmy Schéma marketingového plánu...
// 270 // 273 // 274 273 // Doporučená rozšiřující literatura ... 276 // Použitá literatura... 277 // Fotografická příloha... 279 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC