Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2. aktualizované a rozšířené vydání
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (304 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6373-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2789-9 (print)
Druhé, rozšířené a aktualizované vydání knihy reaguje na společenské, ekonomické, politické a legislativní změny ve financování územních samospráv. První část je věnována struktuře veřejné správy a rozpočtu jako základnímu plánu každé samosprávy. Druhá část, nejvýrazněji přepracovaná, klade důraz na rozpočtové hospodaření krajů a obcí, věnuje se i financování územních samospráv ze zdrojů EU v období 2007–2013. Třetí část představuje určitou nadstavbu, od veřejných služeb až po hospodaření s veřejnými prostředky. Publikace je vybavena řadou schémat, tabulek a grafů. Je určena nejen odborníkům z oblasti veřejné správy a samosprávy a studentům ekonomických fakult, ale i laické veřejnosti, která se o tuto problematiku v dnešních složitých ekonomických a společenských podmínkách zajímá..
001485207
Úvod // 1. Postavení a struktura územní samosprávy v rámci verejné správy // 1.1 Územní aspekty verejného sektoru, verejné správy a jejich rozpočtů // 1.1.1 Obecná charakteristika a členění veřejné správy // 1.1.2 Definice struktur vládních úrovní a jejich rozpočtů // 1.2 Postavení územní samosprávy // 1.2.1 Vznik a vývoj územní samosprávy // 1.2.2 Předpoklady fungování územní samosprávy // 1.2.3 Zabezpečování veřejných a smíšených statků // 1.3 Struktura územní veřejné správy v Evropské unii // 1.3.1 Regionální úroveň územní samosprávy v EU // 1.3.2 Municipální úroveň územní samosprávy v EU // 1.4 Struktura veřejné správy v České republice // 1.4.1 Územní státní správa // 1.4.2 Územní samospráva // 1.4.3 Reforma územní veřejné správy a její dokončení // Shrnutí // 2. Teorie fiskálního federalismu 39 // 2.1 Podstata fiskálního federalismu 39 // 2.1.1 Modely fiskálního federalismu 40 // 2.1.2 Model fiskálního federalismu v ČR 43 // 2.2 Fiskální decentralizace 44 // 2.2.1 Fiskální decentralizace založena na Tieboutově modelu místních financí..47 // 2.2.2 Fiskální decentralizace založena na Buchananově teorii klubů 48 // 2.2.3 Omezení fiskální decentralizace 48 // 2.3 Decentralizace fiskálních funkcí na nižší vládní úrovně 51 // 2.4 Zásady fiskálního federalismu 52 // Shrnutí 54 // 3. Rozpočet a rozpočtový proces 57 // 3.1 Rozpočet územních samosprávných celků a jeho úloha // v soustavě rozpočtů 57 // 3.2 Využití různých metod sestavování územních rozpočtů 59 // 3.2.1 Přírůstkový způsob 59 // 3.2.2 Fixně limitovaný rozpočet 60 // 3.2.3 Přístup nulové základny 61 // 3.2.4 Performance budgeting 61 // 3.2.5 Metoda programového rozpočtování 62 // 3.2.6 Komunitní či genderové rozpočtování 65 //
3.3 Struktura územního rozpočtu 67 // 3.4 Specifika územních rozpočtů v České republice 69 // 3.4.1 Rozpočtový proces 70 // 3.4.2 Rozpočtový výhled 73 // 3.4.3 Mimorozpočtové fondy 75 // Shrnutí 76 // 4. Příjmy územních rozpočtů 79 // 4.1 Daňové příjmy 79 // 4.1.1 Formy daňového určení 80 // 4.1.2 Majetkové daně 84 // 4.1.3 Principy a zásady zdaňování na úrovni územních rozpočtů 88 // 4.2 Podstata peněžních transferů a dotací 89 // 4.2.1 Typologie dotací 91 // 4.3 Nedaňové příjmy 94 // 4.3.1 Příjmy z vlastního podnikání 95 // 4.3.2 Uživatelské poplatky 96 // 4.3.3 Příjmy z vlastní správní činnosti 98 // 4.3.4 Ostatní příjmy 98 // 4.4 Návratné zdroje - úvěry a půjčky 101 // 4.4.1 Regulace zadluženosti územních samospráv 103 // Shrnutí 106 // 5. Rozpočtová skladba 109 // 5.1 Rozpočtová skladba - třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů 109 // 5.1.1 Druhy třídění rozpočtové skladby 111 // 5.1.2 Druhové třídění 113 // Shrnutí 120 // 6. Daňové příjmy obcí a krajů v České republice 121 // 6.1 Daňové příjmy obcí 121 // 6.1.1 Vývoj daňových příjmů v letech 1993-1995 122 // 6.1.2 Vývoj daňových příjmů v letech 1996-2000 127 // 6.1.3 Vývoj daňových příjmů od roku 2001 po současnost 130 // 6.1.4 Dopady nového rozpočtového určení daní na příjmy obcí 133 // 6.2 Novely zákona o RUD 135 // 6.2.1 Novely zákona o RUD platné v období 2002-2007 135 // 6.2.2 Novela zákona o RUD platná od roku 2008 - daňové příjmy obcí 140 // Shrnutí 145 // 7. Ostatní příjmy obcí a krajů v České republice 147 // 7.1 Dotace a transfery 147 // 7.1.1 Dotace obcím ze státního rozpočtu 150 // 7.1.2 Dotace krajům ze státního rozpočtu 156 // 7.1.3 Dotace Regionálním radám regionů soudržnosti 158 //
7.2 Finanční prostředky z fondů EU určené územní samosprávě 158 // 7.2.1 Programovací období 2007-2013 159 // 7.2.2 Programové dokumenty 161 // 7.2.3 Operační programy 163 // 7.2.4 Možnosti čerpání prostředků územní samosprávou 166 // 7.3 Nedaňové příjmy 182 // 7.4 Ostatní příjmy 182 // 7.4.1 Kapitálové príjmy 182 // 7.4.2 Příjmy ze sdružování prostředků 183 // 7.4.3 Dary a výnosy z veřejných sbírek 183 // 7.4.4 Návratné příjmy 185 // Shrnutí 189 // 8. Zadluženost územních samospráv v ČR a její vývoj 191 // 8.1 Zadluženost obcí v ČR 191 // 8.1.1 Struktura dluhu obcí 193 // 8.1.2 Příčiny rostoucí zadluženosti 196 // 8.1.3 Zadluženost krajů 197 // 8.2 Regulace zadluženosti územních samosprávných celků 198 // 8.2.1 Monitoring dluhu obcí od roku 2008 - SIMU 201 // 8.2.2 Alternativní ukazatele zadluženosti 202 // 8.2.3 Možná preventivní opatření zadluženosti 203 // Shrnutí 207 // 9. Výdaje rozpočtů územních samospráv 209 // 9.1 Členění výdajů 212 // 9.1.1 Ekonomické hledisko 212 // 9.1.2 Hledisko rozpočtové skladby 213 // 9.1.3 Podle charakteru infrastruktury 214 // 9.1.4 Podle funkcí veřejných financí 215 // 9.1.5 Hledisko rozpočtového plánování 216 // 9.2 Výdaje obcí v ČR 216 // 9.2.1 Výdajové trendy 218 // 9.3 Výdaje krajů v ČR 222 // Shrnutí 226 // 10. Majetek územních samospráv a hospodaření s majetkem 228 // 10.1 Majetek obcí a krajů v ČR 230 // 10.1.1 Právní postavení územního samosprávného celku jako vlastníka a právní vztah obce (kraje) k majetku 231 // 10.1.2 Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR // do vlastnictví obcí 231 // 10.1.3 Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů 233 // 10.1.4 Hospodaření s majetkem územních samsprávných celků 234 // Shrnutí 238 //
11. Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb územní samosprávou 240 // Organizační formy zajištění veřejných služeb 244 // Komunální organizace 244 // Obchodní společnosti 246 // Neziskové organizace 247 // Formy spolupráce mezi obcemi a kraji 248 // Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public-Private Partnership) 251 // 11.2 Typy právních vztahů mezi územními celky a organizacemi 254 // 11.2.1 Přímé zajišťování služeb 254 // 11.2.2 Smluvní vztahy 254 // 11.2.3 Poskytování služeb upravené pouze regulativní činností 256 // 11.3 Volba organizační formy 257 // Shrnutí 260 // 12. Hodnocení efektivnosti a kvality poskytování služeb, kontrola hospodaření územních samospráv // 12.1 Výstup, efektivnost, účinnost a hospodárnost // 12.2 Metody a ukazatele měření úrovně služeb a jejich kvality // 12.2.1 Kvalita místních a regionálních veřejných služeb // 12.2.2 Ukazatele vhodné pro místní a regionální úroveň // 12.3 Využití marketingu při činnosti územních samospráv // 12.4 Uplatňování nových metod zvyšování kvality řízení // v územní samosprávě // 12.4.1 Benchmarking // 12.4.2 Model EFQM a CAF // 12.4.3 Systém řízení kvality dle metodiky ISO 9001, ISO 14001 a ISO 17799 // 12.4.4 Balance Scorecard (BSC) // 12.4.5 Komunitní plánování, Místní Agenda 21, Projekt Zdravé město // 12.5 Efektivnost hospodaření a veřejná kontrola // 12.5.1 Konkurence // 12.5.2 Zdokonalené rozpočtové hospodaření // 12.5.3 Veřejná kontrola // Shrnutí // Seznam tabulek, obrázků a grafů 289 // Použitá literatura 292 // Rejstřík 299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC