Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2009
1 online zdroj (304 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6373-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2789-9 (print)
Druhé, rozšířené a aktualizované vydání knihy reaguje na společenské, ekonomické, politické a legislativní změny ve financování územních samospráv. První část je věnována struktuře veřejné správy a rozpočtu jako základnímu plánu každé samosprávy. Druhá část, nejvýrazněji přepracovaná, klade důraz na rozpočtové hospodaření krajů a obcí, věnuje se i financování územních samospráv ze zdrojů EU v období 2007–2013. Třetí část představuje určitou nadstavbu, od veřejných služeb až po hospodaření s veřejnými prostředky. Publikace je vybavena řadou schémat, tabulek a grafů. Je určena nejen odborníkům z oblasti veřejné správy a samosprávy a studentům ekonomických fakult, ale i laické veřejnosti, která se o tuto problematiku v dnešních složitých ekonomických a společenských podmínkách zajímá..
001485207
Obsah // Obsah // Úvod // 1. Postavení a struktura územní samosprávy v rámci verejné správy // 1.1 Územní aspekty verejného sektoru, verejné správy a jejich rozpočtů ... // 1.1.1 Obecná charakteristika a členění veřejné správy... // 1.1.2 Definice struktur vládních úrovní a jejich rozpočtů... // 1.2 Postavení územní samosprávy... // 1.2.1 Vznik a vývoj územní samosprávy ... // 1.2.2 Předpoklady fungování územní samosprávy... // 1.2.3 Zabezpečování veřejných a smíšených statků ... // 1.3 Struktura územní veřejné správy v Evropské unii... // 1.3.1 Regionální úroveň územní samosprávy v EU... // 1.3.2 Municipální úroveň územní samosprávy v EU ... // 1.4 Struktura veřejné správy v České republice... // 1.4.1 Územní státní správa ... // 1.4.2 Územní samospráva... // 1.4.3 Reforma územní veřejné správy a její dokončení... // Shrnutí ...’... // 11 // 11 // 11 // 13 // 14 14 16 17 // 19 // 20 22 24 24 27 35 37 // 2. Teorie fiskálního federalismu...39 // 2.1 Podstata fiskálního federalismu...39 // 2.1.1 Modely fiskálního federalismu...40 // 2.1.2 Model fiskálního federalismu v ČR...43 // 2.2 Fiskální decentralizace...44 // 2.2.1 Fiskální decentralizace založena na Tieboutově modelu místních financí..47 // 2.2.2 Fiskální decentralizace založena na Buchananově teorii klubů...48 // 2.2.3 Omezení fiskální decentralizace ...48 // 2.3 Decentralizace fiskálních funkcí na nižší
vládní úrovně...51 // 2.4 Zásady fiskálního federalismu...52 // Shrnutí...54 // 3. Rozpočet a rozpočtový proces...57 // 3.1 Rozpočet územních samosprávných celků a jeho úloha // v soustavě rozpočtů...57 // 3.2 Využití různých metod sestavování územních rozpočtů ...59 // 3.2.1 Přírůstkový způsob...59 // 3.2.2 Fixně limitovaný rozpočet...60 // 3.2.3 Přístup nulové základny...61 // 3.2.4 Performance budgeting...61 // 3.2.5 Metoda programového rozpočtování ...62 // 3.2.6 Komunitní či genderové rozpočtování...65 // 3.3 Struktura územního rozpočtu...67 // 3.4 Specifika územních rozpočtů v České republice...69 // 3.4.1 Rozpočtový proces...70 // 3.4.2 Rozpočtový výhled...73 // 5 // Financování měst, obci a regionů - teorie a praxe // 3.4.3 Mimorozpočtové fondy...75 // Shrnutí ...76 // 4. Příjmy územních rozpočtů...79 // 4.1 Daňové příjmy...79 // 4.1.1 Formy daňového určení...80 // 4.1.2 Majetkové daně...84 // 4.1.3 Principy a zásady zdaňování na úrovni územních rozpočtů...88 // 4.2 Podstata peněžních transferů a dotací...89 // 4.2.1 Typologie dotací...91 // 4.3 Nedaňové příjmy...94 // 4.3.1 Příjmy z vlastního podnikání...95 // 4.3.2 Uživatelské poplatky ...96 // 4.3.3 Příjmy z vlastní správní činnosti...98 // 4.3.4 Ostatní příjmy...98 // 4.4 Návratné zdroje - úvěry a půjčky...101 // 4.4.1 Regulace zadluženosti územních samospráv...103 // Shrnutí ...106
// 5. Rozpočtová skladba...109 // 5.1 Rozpočtová skladba - třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů...109 // 5.1.1 Druhy třídění rozpočtové skladby...111 // 5.1.2 Druhové třídění ...113 // Shrnutí...120 // 6. Daňové příjmy obcí a krajů v České republice...121 // 6.1 Daňové příjmy obcí...121 // 6.1.1 Vývoj daňových příjmů v letech 1993-1995...122 // 6.1.2 Vývoj daňových příjmů v letech 1996-2000...127 // 6.1.3 Vývoj daňových příjmů od roku 2001 po současnost...130 // 6.1.4 Dopady nového rozpočtového určení daní na příjmy obcí...133 // 6.2 Novely zákona o RUD...135 // 6.2.1 Novely zákona o RUD platné v období 2002-2007...135 // 6.2.2 Novela zákona o RUD platná od roku 2008 - daňové příjmy obcí...140 // Shrnutí ...145 // 7. Ostatní příjmy obcí a krajů v České republice...147 // 7.1 Dotace a transfery...147 // 7.1.1 Dotace obcím ze státního rozpočtu...150 // 7.1.2 Dotace krajům ze státního rozpočtu...156 // 7.1.3 Dotace Regionálním radám regionů soudržnosti...158 // 7.2 Finanční prostředky z fondů EU určené územní samosprávě...158 // 7.2.1 Programovací období 2007-2013...159 // 7.2.2 Programové dokumenty...161 // 7.2.3 Operační programy ...163 // 7.2.4 Možnosti čerpání prostředků územní samosprávou ...166 // 7.3 Nedaňové příjmy...182 // 7.4 Ostatní příjmy...182 // 6 // Obsah // 7.4.1 Kapitálové príjmy...182 // 7.4.2 Příjmy ze sdružování prostředků...183
// 7.4.3 Dary a výnosy z veřejných sbírek ...183 // 7.4.4 Návratné příjmy...185 // Shrnutí ...189 // 8. Zadluženost územních samospráv v ČR a její vývoj ...191 // 8.1 Zadluženost obcí v ČR...191 // 8.1.1 Struktura dluhu obcí ...193 // 8.1.2 Příčiny rostoucí zadluženosti ...196 // 8.1.3 Zadluženost krajů...197 // 8.2 Regulace zadluženosti územních samosprávných celků...198 // 8.2.1 Monitoring dluhu obcí od roku 2008 - SIMU ...201 // 8.2.2 Alternativní ukazatele zadluženosti...202 // 8.2.3 Možná preventivní opatření zadluženosti...203 // Shrnutí...207 // 9. Výdaje rozpočtů územních samospráv...209 // 9.1 Členění výdajů...212 // 9.1.1 Ekonomické hledisko...212 // 9.1.2 Hledisko rozpočtové skladby...213 // 9.1.3 Podle charakteru infrastruktury...214 // 9.1.4 Podle funkcí veřejných financí...215 // 9.1.5 Hledisko rozpočtového plánování...216 // 9.2 Výdaje obcí v ČR ...216 // 9.2.1 Výdajové trendy ...218 // 9.3 Výdaje krajů v ČR ...222 // Shrnutí ...226 // 10. Majetek územních samospráv a hospodaření s majetkem...228 // 10.1 Majetek obcí a krajů v ČR...230 // 10.1.1 Právní postavení územního samosprávného celku jako vlastníka // a právní vztah obce (kraje) ? majetku...231 // 10.1.2 Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR // do vlastnictví obcí...231 // 10.1.3 Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv // a závazků z majetku ČR do majetku
krajů ...233 // 10.1.4 Hospodaření s majetkem územních samosprávných celků ...234 // Shrnutí...238 // 11. // 11.1 // 11.1.1 // 11.1.2 // 11.1.3 // 11.1.4 // 11.1.5 // Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb územní samosprávou...240 // Organizační formy zajištění veřejných služeb...244 // Komunální organizace...244 // Obchodní společnosti...246 // Neziskové organizace...247 // Formy spolupráce mezi obcemi a kraji...248 // Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public-Private Partnership) .251 // 7 // Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe // 11.2 Typy právních vztahů mezi územními celky a organizacemi...254 // 11.2.1 Přímé zajišťování služeb...254 // 11.2.2 Smluvní vztahy...254 // 11.2.3 Poskytování služeb upravené pouze regulativní činností...256 // 11.3 Volba organizační formy...257 // Shrnutí ...260 // 12. Hodnocení efektivnosti a kvality poskytování služeb, kontrola // hospodaření územních samospráv ... // 12.1 Výstup, efektivnost, účinnost a hospodárnost... // 12.2 Metody a ukazatele měření úrovně služeb a jejich kvality ... // 12.2.1 Kvalita místních a regionálních veřejných služeb... // 12.2.2 Ukazatele vhodné pro místní a regionální úroveň... // 12.3 Využití marketingu při činnosti územních samospráv... // 12.4 Uplatňování nových metod zvyšování kvality řízení // v územní samosprávě... // 12.4.1 Benchmarking... // 12.4.2 Model
EFQM a CAF... // 12.4.3 Systém řízení kvality dle metodiky ISO 9001, ISO 14001 a ISO 17799 // 12.4.4 Balance Scorecard (BSC)... // 12.4.5 Komunitní plánování, Místní Agenda 21, Projekt Zdravé město... // 12.5 Efektivnost hospodaření a veřejná kontrola... // 12.5.1 Konkurence... // 12.5.2 Zdokonalené rozpočtové hospodaření... // 12.5.3 Veřejná kontrola... // Shrnutí ... // 261 // 261 // 263 // 264 267 269 // 272 // 272 // 275 // 277 // 277 // 279 // 280 280 281 282 287 // Seznam tabulek, obrázků a grafů...289 // Použitá literatura...292 // Rejstřík // 299 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC