Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2010
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7625-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2914-5 (print)
Zabýváte se ve své profesi, či při svém studiu vzděláváním pracovníků ve firmě? Máte na starost rozvoj pracovníků a hledáte možné a vhodné cesty pro co nejlepší postup tvorby strategie firemního vzdělávání? Zabýváte se již nyní, nebo se chcete v budoucnu zabývat řízením a rozvojem lidských zdrojů? Působíte jako lektor v oblasti vzdělávání pracovníků? Studujete obory související s řízením a rozvojem lidských zdrojů, či personálním managementem? Pak je tato kniha určena právě vám. Pomůže vám dívat se na vzdělávání pracovníků ve firmě z perspektivy strategického a kompetenčního přístupu. Usnadní vám orientaci v prostředí a v množství zdrojů, které můžete využít pro přípravu, realizaci, či vyhodnocení firemního vzdělávání. Ukáže vám, jak je důležité nahlížet na firemní vzdělávání z hlediska celkové strategie firmy, jak se celková strategie firmy může odrazit ve strategii firemního vzdělávání a co tvorba strategie vzdělávání následně znamená pro realizaci samotného vzdělávání pracovníků..
001485257
Seznam použitých zkratek // Úvod // 1. Firemní vzdělávání - terminologický kontext // 1.1 Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků // 1.1.1 Význam strategie // 1.1.2 Strategický plánovací model // 1.2 Firemní vzdělávání, profesní vzdělávání, další profesní vzdělávání // 1.2.1 Oblasti firemního vzdělávání // 1.2.2 Úkoly firemního vzdělávání // 1.3 Firemní vzdělávání a ostatní personální činnosti // 2. Prostředí firemního vzdělávání // 2.1 Vnější prostředí // 2.1.1 Sociální (demografické) prostředí // 2.1.2 Technologické prostředí // 2.1.3 Ekonomické prostředí // 2.1.4 Legislativní prostředí // 2.2 Vnitřní prostředí // 2.3 Zdroje pro analýzu prostředí firemního vzdělávání: strategické a situační // analýzy // 2.3.1 Analýzy prostředí firmy 14, // 2.3.2 Strategické analýzy // 2.4 Kontextuální bariéry firemního vzdělávání // 3. Strategický přístup k firemnímu vzdělávání // 3.1 Poslání a vize firmy // 3.1.1 Zdroje pro tvorbu poslání a vize // 3.1.2 Poslání // 3.1.3 Vize // 3.1.4 Poslání, vize, strategie // 3.2 Strategický rámec, strategické kontinuum // 3.2.1 Řízení pracovního výkonu // 3.2.2 Balanced Scorecard // 3.3 Plánování a tvorba strategie firemního vzdělávání // 3.3.1 Úrovně strategie // 3.3.2 Proces tvorby strategie // 3.3.3 Zdroje pro tvorbu strategie // 3.4 Implementace strategie firemního vzdělávání // 3.4.1 Podmínky implementace strategie // 3.4.2 Kroky implementace strategie // 3.4.3 Nástroje implementace strategie vzdělávání 74 // 3.4.4 Strategický interval 74 // 3.5 Monitorování a vyhodnocování strategie firemního vzdělávání 77 // 3.5.1 360stupňová zpětná vazba 78 // 4. Kompetenční přístup k firemnímu vzdělávání 82 // 4.1 Řízení podle kompetencí 82 // 4.2 Kompetence 84 //
4.2.1 Anatomie kompetence 86 // 4.2.2 Základní kompetence organizace 89 // 4.3 Kompetenční modely 94 // 4.3.1 Strategické východisko při tvorbě kompetenčního modelu 96 // 4.3.2 Funkční kompetenční model 97 // 4.3.3 Tvorba kompetenčního modelu 99 // 4.4 Matice kompetencí 103 // 4.5 Strategická mapa ?4 // 5. Systematické a plánované firemní vzdělávání 108 // 5.1 Koncepce firemního vzdělávání 109 // 5.2 Systém firemního vzdělávání 109 // 5.3 Plán vzdělávání ?2 // 5.3.1 Systémový přístup k plánovanému vzdělávání 114 // 5.4 Projektování firemních vzdělávacích aktivit 115 // 6. Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb 118 // 6.1 Vzdělávací potřeby 119 // 6.1.1 Zdroje vzdělávacích potřeb 119 // 6.1.2 Druhy vzdělávacích potřeb 120 // 6.2 Zdroje pro analýzu vzdělávacích potřeb 120 // 6.2.1 Úrovně analýzy vzdělávacích potřeb 121 // 6.3 Způsoby analýzy a identifikace vzdělávacích potřeb 122 // 6.3.1 Metody a techniky analýzy a identifikace vzdělávacích potřeb 123 // 6.3.2 Silná a slabá místa analýzy vzdělávacích potřeb 128 // 6.3.3 Využití výsledků analýzy vzdělávacích potřeb, model deficitu .. 130 // 7. Interpretace výsledků analýzy vzdělávacích potřeb 134 // 7.1 Cíle vzdělávací akce I35 // 7.1.1 Formulace cíle vzdělávací akce 136 // 7.1.2 Struktura cílů vzdělávací akce 137 // 7.1.3 Výhody stanovení cíle 141 // 7.1.4 Potíže při stanovování cílů 142 // 7.1.5 Rizika pří nesprávně stanoveném cíli 143 // 7.2 Obsah vzdělávací akce I44 // 7.2.1 Stanovení profilu účastníka I45 // 7.2.2 Stanovení profilu absolventa 145 // 7.2.3 Proces didaktické transformace 145 // 8. Formy, metody a prostředky firemního vzdělávání // 8.1 Formy vzdělávání // 8.1.1 Kritéria pro volbu forem vzdělávání //
8.2 Metody vzdělávání // 8.2.1 Kritéria pro volbu metod vzdělávání // 8.2.2 Klasifikace metod vzdělávání // 8.3 Speciální didaktické postupy // 8.3.1 Mentální bariéry kreativního myšlení // 8.4 Prostředky firemního vzdělávání // 8.4.1 Vizualizace prostřednictvím didaktických pomůcek a prostředků // didaktické techniky // 8.4.2 Písemné/tištěné studijní materiály // 8.4.3 Studijní materiály nabízené prostřednictvím jiného média // 9. Realizace firemního vzdělávání 167 // 9.1 Organizace a logistika firemního vzdělávání 168 // 9.1.1 Časový a místní plán 169 // 9.1.2 Algoritmus organizačního zabezpečení 172 // 9.1.3 Ganttův diagram, CPM diagram 173 // 9.2 Kalkulace vzdělávací akce 175 // 9.2.1 Druhy nákladů 176 // 9.2.2 Stanovení výše nákladů a systém snižování nákladů 178 // 9.2.3 Konečné vyúčtování vzdělávací akce 180 // 10. Evaluace firemního vzdělávání // 10.1 Oblasti evaluace // 10.2 Přístupy k evaluaci // 10.3 Etapy evaluace // 10.4 Bariéry evaluace // 10.5 Druhy/úrovně evaluace // 10.5.1 Reakce // 10.5.2 Učení // 10.5.3 Chování // 10.5.4 Výsledky // 10.6 Měření úrovně kompetencí // 10.6.1 Behaviorální přístup // 10.6.2 Analogové metody // 10.6.3 Analytické metody // 10.6.4 Speciální metody // 10.7 Principy hodnocení // Závěr 194 // Literatura 195 // Rejstřík 203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC