Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6739-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2924-4 (print)
Co vlastně znamená ono magické slovo "výkonnostt"? Proč a pro koho měříme výkonnost firmy, divize, zakázky nebo manažerů či zaměstnanců, kteří jsou za výkonnost odpovědní? Jaký je vztah výkonnosti k času? Jak efektivně vytvořit, využívat a rozvíjet systém informací, které nám ukážou, jak jsme efektivní? Tato kniha vám pomůže najít odpovědi na tyto - zdánlivě jednoduché - otázky. Mapuje progresivní vývojové trendy v oblasti měření výkonnosti posledních desetiletí a propojuje pohledy všech, kdo informace o výkonnosti využívají, poskytují i analyzují. Je tak určena jak manažerům odpovědným za řízení výkonnosti, tak controllingovým pracovníkům, podnikovým konzultantům i studentům manažersky orientovaných vysokých škol..
001485265
1 K pojetí výkonnosti // 1.1 Co znamená „výkonnost" // 1.1.1 Definice výkonnosti // 1.1.2 Pojetí výkonnosti u vlaštovek a manažerů // 1.1.3 Specifika v pojetí výkonnosti u organizací // 1.2 Výkonnost a prospěch // 1.2.1 Čí prospěch je významný? // 1.2.2 V jakém čase je prospěch významný? // 1.2.3 Jaké formy prospěchu jsou významné? // 1.3 Koncepční otázky pro měření výkonnosti // 1.4 Úvaha na závěr jako přívažek: Výkonnost organizace s přívlastkem, či bez něj? // 2 Měření výkonnosti jako proces // 2.1 Měření cesta k získání informace // 2.1.1 Funkce měření // 2.1.2 Fáze v procesu měření // 2.1.3 Účinnost procesu měření výkonnosti // 2.2 Základní pojmy v procesu měření výkonnosti // 2.3 Měrné veličiny pro měření výkonnosti // 2.3.1 Fundamentální souvislosti // 2.3.2 Měrné veličiny v měřítkách výkonnosti // 2.3.3 Vlastnosti měrných veličin a jejich důsledky pro měření výkonnosti // 2.4 Diskusní fórum na závěr jako přívažek: Jaké měrné veličiny jsou nejlepší // při měření výkonnosti // 3 Uživatelé informací a jejich informační potřeby // 3.1 Měření výkonnosti jako uživatelská redukce // 3.1.1 Skutečnost a model // 3.1.2 Vlastnosti modelu // 3.1.3 Nejčastější chyby při tvorbě uživatelsky orientovaného modelu // 3.2 Pro koho a proč měříme výkonnost // 3.2.1 Uživatelská diferenciace // 3.2.2 Uživatelé informací o výkonnosti // 3.2.3 Externí uživatelé // 3.2.4 Interní uživatelé // 3.2.5 Vztah externích a interních uživatelů // 4 Výkonnost a reference neboli Benchmarking // 4.1 Význam srovnání při měření výkonnosti // 4.2 Východiska pro stanovení referenčních prvků // 4.2.1 Reálné a fiktivní referenční prvky // 4.2.2 Interní a externí referenční prvky //
4.3.2 Kompromisní řešení // 5 Měření výkonnosti a čas // 5.1 Výkonnost, prospěch a čas // 5.1.1 Potřeba měření výkonnosti v čase // 5.1.2 Čas jako parametr měření výkonnosti // 5.1.3 Vnímání času slovníkem geometrie // 5.2 Čas jako faktor uživatelské významnosti prospěchu // 5.2.1 Prospěch v nekontinuálním vnímání času // 5.2.2 Časová dimenze při stanovování cílů // 5.3 Čas jako faktor rizika a hodnoty prospěchu // 5.3.1 Důvody, proč platí „zítra není dnes" // 5.3.2 Význam diskontního faktoru // 5.4 Čas jako faktor spolehlivosti v procesu tvorby prospěchu // 5.4.1 Podobenství o sedlákovi // 5.4.2 Okamžik uznání prospěchu // 5.4.3 Důsledky pro měření výkonnosti // 5.4.4 Přístupy k měření tvorby prospěchu v čase // 5.5 Čas j ako jednotka periodizace // 5.5.1 Stanovení délky časové periody měření výkonnosti // 5.5.2 Pravidelnost časových period a vztahy mezi nimi // 5.5.3 Horizontální a vertikální vztahy časových period // 5.6 Trvanlivost informací o výkonnosti // 6 Kompetence a nestrannost jako determinanty spolehlivosti měření výkonnosti // 6.1 Co ovlivňuje spolehlivost měření // 6.1.1 Chyba měření jako objektivní i subjektivní fenomén // 6.1.2 Faktory spolehlivosti měření // 6.2 Spolehlivost měření ve společenských oborech // 6.2.1 Objekty měření ve společenských oborech // 6.2.2 Lidský faktor v procesu měření // 6.3 Kompetence a nestrannost subjektu provádějícího měření // 6.3.1 Kompetence // 6.3.2 Nestrannost // 7 Měření podnikové výkonnosti v kontextu ekonomického vývoje // 7.1 Přišel, viděl, změřil // 7.1.1 Potřeba historické reflexe // 7.1.2 Potřeba uplatnění trychtýře // 7.2 Odkud jdeme // 7.2.1 Kde začít // 7.2.2 Charakteristika výchozího stavu // 7.3 Sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století //
7.3.1 Nová syntetická měřítka // 7.3.2 Harmonizace účetnictví // 7.3.3 Odpovědnostní pohled na řízení výkonnosti podniku // 7.4 Devadesátá léta 20. století // 7.4.1 Podnik jako investice // 7.4.2 Podnik jako socioekonomický systém aneb Moderní manažerský návrat k tradicím v měnícím se prostředí // 7.5 Poznámky k současnému vývoji // 7.5.1 Informace o stavu disciplíny // 7.5.2 Aktuální vývojové tendence // 8 Syntetická měřítka výkonnosti // 8.1 Syntetická a analytická měřítka // 8.1.1 Základní souvislosti // 8.1.2 Jsi všestranný ideál Opravdu?! // 8.2 Měřítka výkonnosti založená na výsledku hospodaření // 8.3 Výsledek hospodaření // 8.3.1 Čeho může být prospěch a oběť důsledkem // 8.3.2 Uznání prospěchu a oběti v čase // 8.3.3 Terminologie v oblasti vyjádření různých forem a stadií tvorby prospěchu a oběti // 8.3.4 Úrovně výsledku hospodaření // 8.3.5 Kritika výsledku hospodaření // 8.4 Rentabilita výnosů a nákladů // 8.4.1 Základní charakteristika // 8.4.2 Vztah k rentabilitě aktiv a kapitálu // 8.5 Rentabilita aktiv a kapitálu // 8.5.1 Základní koncepce a podoba měřítek // 8.5.2 Hodnocení měřítek // 8.5.3 Neporovnatelnost měřítek rentability aktiv a kapitálu a měřítka zisk na akcii // 8.6 Ekonomický zisk a ztráta // 8.6.1 Základní koncepce // 8.6.2 Ekonomická přidaná hodnota // 8.6.3 Ekonomický zisk v odpovědnostním řízení výkonnosti 8.7 Syntetická prediktivní měřítka // 8.7.1 Základní charakteristika // 8.7.2 Představení měřítek // 9 Analytické přístupy k měření výkonnosti // 9.1 Potřeba analytického přístupu // 9.1.1 Chci mapu // 9.1.2 Co je to analýza aneb Vymezení pojmu // 9.1.3 Proč nestačí při měření výkonnosti syntetická měřítka // 9.1.4 Specifika analýzy ve společenských oborech //
9.2 Základní otázky analytických přístupů k měření výkonnosti // 9.2.1 Vymezení základních otázek // 9.2.2 Komponentní analýza // 9.2.3 Kauzální analýza // 9.3 Analytické přístupy k měření výkonnosti v praxi // 9.3.1 Pyramidový rozklad rentabilitních ukazatelů // 9.3.2 Balanced Scorecard // 9.4 Desatero měření výkonnosti

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC