Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2009
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7778-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3000-4 (print)
Autorka se zabývá komplexně problematikou kapitálových společností – vklady, příjmy plynoucími z držby podílů na kapitálových společnostech, převody obchodních podílů, vypořádáním z titulu majetkové účasti na kapitálových společnostech, prodejem a nájmem podniku nebo jeho části, společným systémem zdanění při převodu podniku, výměně podílů, při fúzi a rozdělení. Zpracování je ze všech možných úhlů pohledu, z pohledu právního, účetního a daňového, ve vztahu k podvojnému účetnictví, ale i pro případy vedení daňové evidence a případy, kdy účetnictví ani daňová evidence vedeny nejsou. Text je doplněn řadou praktických příkladů a zahrnuje novou aktuální úpravu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.Publikace je praktickou pomůckou pro podnikatele, účetní, daňové poradce, právníky, pracovníky státní správy i studenty..
001485293
1. Nepeněžní vklady do kapitálových společností -- 1.1. Právní pohled -- 1.1.1. Základní pojmy -- 1.1.2. Vklad jako podíl na základním kapitálu -- 1.1.3. Vklad jako majetková hodnota -- 1.1.4. Výklad ostatních pojmů -- 1.1.5. Předmět vkladu -- 1.1.6. Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu -- 1.1.7. Založení a vznik společnosti -- 1.1.8. Splácení vkladů před vznikem společnosti, nabytí vlastnictví -- ke vkladům společností -- 1.1.9. Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti -- 1.2 Účetní a daňový pohled -- 1.2.1. Pohled vkladatele, který vede podvojné účetnictví -- 1.2.2. Pohled vkladatele, který nevede účetnictví -- 1.2.3. Daňové ocenění finanční investice u vkladatele -- 1.2.4. Pohled nabyvatele -- 1.2.5. Daňové dopady z pohledu ostatních daní -- 1.2.5.1. Daň z přidané hodnoty -- 1.2.5.2. Spotřební daně -- 1.2.5.3. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí -- 1.2.5.4. Daň silniční -- 1.2.5.5. Daň z nemovitostí -- 1.2.5.6. Souhrnné příklady na problematiku kapitoly 1. Nepeněžní vklady do kapitálových společností -- 2. Podíl na kapitálových společnostech -- 2.1. Právní pohled -- 2.1.1. Převod obchodního podílu -- 2.1.2. Ostatní právní skutečnosti mimo převody obchodních podílů -- 2.1.3. Vypořádací podíl -- 2.2. Účetní a daňový pohled -- 2.2.1. Převod obchodního podílu -- 2.2.1.1 Daňové dopady z pohledu ostatních daní -- 2.2.1.1.1.
Daň z přidané hodnoty -- 2.2.1.1.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí -- 2.2.1.1.3. Ostatní daně -- 2.2.1.1.4. Souhrnné příklady -- 2.2.1.1.5. Účetní a daňové povinnosti nabyvatele -- 2.2.1.1.6. Účetní a daňové povinnosti společnosti, ve které došlo na základě smlouvy o převodu obchodního podílu -- ke změně společníka -- 2.2.2. Vypořádací podíl -- 2.2.2.1 Daňové dopady z pohledu ostatních daní -- 2.2.2.1.1. Daň z přidané hodnoty -- 2.2.2.1.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí -- 2.2.2.1.3. Daň silniční -- 2.2.2.1.4. Daň z nemovitostí -- 2.2.2.1.5. Souhrnný příklad účtování vypořádání -- 2.2.3. Podíl na likvidačním zůstatku -- 2.2.3.1. Právní pohled -- 2.2.3.2. Účetní a daňový pohled -- 2.2.3.3. Daňové dopady z pohledu ostatních daní -- 2.2.3.3.1. Daň z přidané hodnoty -- 2.2.3.3.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí -- 2.2.3.3.3. Daň silniční -- 2.2.3.3.4. Daň z nemovitostí -- 2.2.3.4. Souhrnný přehled ustanovení daně z příjmů -- 3. Příjmy plynoucí z držby podílu na kapitálových společnostech -- 3.1. Dividendové příjmy -- 3.2. Podíly na zisku -- 3.3. Mateřské a dceřiné společnosti -- 3.4. Další příjmy přicházející v úvahu v souvislosti s držbou podílů -- na společnostech -- 3.5. Přehled příjmů plynoucích z držby podílů na společnostech -- 4. Společný systém zdanění při
převodu podniku, výměně podílů, fúzi -- a rozdělení společností -- 4. 1. Převod podniku nebo jeho samostatné části na společnost -- 4.2. Výměna podílů -- 4.3. Fúze a rozdělení společností -- 4.4. Společná problematika týkající se převodu podniku, výměny podílů, fúzí a rozdělení společností -- 4.5. Shrnutí -- 4.6. Příklady -- 5. Další možné daňové dopady v souvislosti s držbou podílu -- 5.1. Vliv ocenění nepeněžního vkladu -- 5.2. Vliv doplatku na dorovnání -- 5.3. Vliv příjmů z převodu jmění na společníka a z vypořádání -- 5.4. Vliv příjmů při snížení základního kapitálu -- 5.5. Vliv ocenění dlouhodobého finančního majetku -- 6. Prodej podniku -- 6.1. Právní pohled -- 6.2. Účetní a daňový pohled -- 6.2.1. Prodej podniku ve vazbě na daň z příjmů -- 6.2.1.1. Prodej podniku z pohledu účetních jednotek -- 6.2.1.2. Kupující účtující v soustavě podvojného účetnictví -- 6.2.1.3. Prodej podniku nebo jeho části poplatníkem, -- který nevede účetnictví -- 6.2.2. Daňové dopady prodeje z pohledu ostatních daní -- 6.2.2.1. Daň z přidané hodnoty -- 6.2.2.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí -- 6.2.2.3. Daň silniční -- 6.2.2.4. Daň z nemovitostí -- 6.3. Souhrnný příklad prodeje podniku -- Nájem podniku -- 7.1. Právní pohled -- 7.2. Účetní a daňový pohled -- 7.2.1. Nájem podniku podvojné účetnictví -- 7.2.1.1. Pohled pronajímatele
-- 7.2.1.2. Pohled nájemce -- 7.2.1.3. Příklad na pronájem podniku v podvojném účetnictví -- 7.2.2. Nájem podniku v případě nevedení účetnictví -- 7.2.2.1. Nájem podniku z pohledu pronajímatele fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci -- 7.2.2.2. Nájem podniku z pohledu pronajímatele fyzické osoby, která neuplatňuje skutečné výdaje, ale výdaje stanovené procentní sazbou z příjmů -- 7.2.2.3. Nájem podniku z pohledu nájemce fyzické osoby -- 7.2.2.4. Nájem podniku z pohledu daně z příjmů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC