Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7778-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3000-4 (print)
Autorka se zabývá komplexně problematikou kapitálových společností – vklady, příjmy plynoucími z držby podílů na kapitálových společnostech, převody obchodních podílů, vypořádáním z titulu majetkové účasti na kapitálových společnostech, prodejem a nájmem podniku nebo jeho části, společným systémem zdanění při převodu podniku, výměně podílů, při fúzi a rozdělení. Zpracování je ze všech možných úhlů pohledu, z pohledu právního, účetního a daňového, ve vztahu k podvojnému účetnictví, ale i pro případy vedení daňové evidence a případy, kdy účetnictví ani daňová evidence vedeny nejsou. Text je doplněn řadou praktických příkladů a zahrnuje novou aktuální úpravu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.Publikace je praktickou pomůckou pro podnikatele, účetní, daňové poradce, právníky, pracovníky státní správy i studenty..
001485293
1. Nepeněžní vklady do kapitálových společností // 1.1. Právní pohled // 1.1.1. Základní pojmy // 1.1.2. Vklad jako podíl na základním kapitálu // 1.1.3. Vklad jako majetková hodnota // 1.1.4. Výklad ostatních pojmů // 1.1.5. Předmět vkladu // 1.1.6. Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu // 1.1.7. Založení a vznik společnosti // 1.1.8. Splácení vkladů před vznikem společnosti, nabytí vlastnictví // ke vkladům společností // 1.1.9. Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti // 1.2 Účetní a daňový pohled // 1.2.1. Pohled vkladatele, který vede podvojné účetnictví // 1.2.2. Pohled vkladatele, který nevede účetnictví // 1.2.3. Daňové ocenění finanční investice u vkladatele // 1.2.4. Pohled nabyvatele // 1.2.5. Daňové dopady z pohledu ostatních daní // 1.2.5.1. Daň z přidané hodnoty // 1.2.5.2. Spotřební daně // 1.2.5.3. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí // 1.2.5.4. Daň silniční // 1.2.5.5. Daň z nemovitostí // 1.2.5.6. Souhrnné příklady na problematiku kapitoly 1. Nepeněžní vklady do kapitálových společností // 2. Podíl na kapitálových společnostech // 2.1. Právní pohled // 2.1.1. Převod obchodního podílu // 2.1.2. Ostatní právní skutečnosti mimo převody obchodních podílů // 2.1.3. Vypořádací podíl // 2.2. Účetní a daňový pohled // 2.2.1. Převod obchodního podílu // 2.2.1.1 Daňové dopady z pohledu ostatních daní // 2.2.1.1.1. Daň z přidané hodnoty // 2.2.1.1.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí // 2.2.1.1.3. Ostatní daně // 2.2.1.1.4. Souhrnné příklady // 2.2.1.1.5. Účetní a daňové povinnosti nabyvatele // 2.2.1.1.6. Účetní a daňové povinnosti společnosti, ve které došlo na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ke změně společníka //
2.2.2. Vypořádací podíl // 2.2.2.1 Daňové dopady z pohledu ostatních daní // 2.2.2.1.1. Daň z přidané hodnoty // 2.2.2.1.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí // 2.2.2.1.3. Daň silniční // 2.2.2.1.4. Daň z nemovitostí // 2.2.2.1.5. Souhrnný příklad účtování vypořádání // 2.2.3. Podíl na likvidačním zůstatku // 2.2.3.1. Právní pohled // 2.2.3.2. Účetní a daňový pohled // 2.2.3.3. Daňové dopady z pohledu ostatních daní // 2.2.3.3.1. Daň z přidané hodnoty // 2.2.3.3.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí // 2.2.3.3.3. Daň silniční // 2.2.3.3.4. Daň z nemovitostí // 2.2.3.4. Souhrnný přehled ustanovení daně z příjmů // 3. Příjmy plynoucí z držby podílu na kapitálových společnostech // 3.1. Dividendové příjmy // 3.2. Podíly na zisku // 3.3. Mateřské a dceřiné společnosti // 3.4. Další příjmy přicházející v úvahu v souvislosti s držbou podílů // na společnostech // 3.5. Přehled příjmů plynoucích z držby podílů na společnostech // 4. Společný systém zdanění při převodu podniku, výměně podílů, fúzi a rozdělení společností // 4. 1. Převod podniku nebo jeho samostatné části na společnost // 4.2. Výměna podílů // 4.3. Fúze a rozdělení společností // 4.4. Společná problematika týkající se převodu podniku, výměny podílů, fúzí a rozdělení společností // 4.5. Shrnutí // 4.6. Příklady // 5. Další možné daňové dopady v souvislosti s držbou podílu // 5.1. Vliv ocenění nepeněžního vkladu // 5.2. Vliv doplatku na dorovnání // 5.3. Vliv příjmů z převodu jmění na společníka a z vypořádání // 5.4. Vliv příjmů při snížení základního kapitálu // 5.5. Vliv ocenění dlouhodobého finančního majetku // 6. Prodej podniku // 6.1. Právní pohled //
6.2. Účetní a daňový pohled // 6.2.1. Prodej podniku ve vazbě na daň z příjmů // 6.2.1.1. Prodej podniku z pohledu účetních jednotek // 6.2.1.2. Kupující účtující v soustavě podvojného účetnictví // 6.2.1.3. Prodej podniku nebo jeho části poplatníkem, // který nevede účetnictví // 6.2.2. Daňové dopady prodeje z pohledu ostatních daní // 6.2.2.1. Daň z přidané hodnoty // 6.2.2.2. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí // 6.2.2.3. Daň silniční // 6.2.2.4. Daň z nemovitostí // 6.3. Souhrnný příklad prodeje podniku // 7. Nájem podniku // 7.1. Právní pohled // 7.2. Účetní a daňový pohled // 7.2.1. Nájem podniku podvojné účetnictví // 7.2.1.1. Pohled pronajímatele // // 7.2.1.2. Pohled nájemce // 7.2.1.3. Příklad na pronájem podniku v podvojném účetnictví // 7.2.2. Nájem podniku v případě nevedení účetnictví // 7.2.2.1. Nájem podniku z pohledu pronajímatele fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci // 7.2.2.2. Nájem podniku z pohledu pronajímatele fyzické osoby, která neuplatňuje skutečné výdaje, ale výdaje stanovené procentní sazbou z příjmů // 7.2.2.3. Nájem podniku z pohledu nájemce fyzické osoby // 7.2.2.4. Nájem podniku z pohledu daně z příjmů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC