Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2011
1 online zdroj (584 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7527-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3221-3 (print)
Kniha se komplexně zabývá řízením rizik v projektech, se zaměřením na projekty prováděné v průmyslových podnicích. Představenou metodiku, která je v souladu s aktuální normou ČSN ISO 31000 Management rizik - principy a směrnice z roku 2010, lze však použít pro všechny typy projektů. Publikaci ocení jak projektoví manažeři a specialisté na řízení rizik v praxi, tak lidé z akademické sféry. Čtenář díky knize získá přehled o stavu problematiky managementu rizik, seznámí se s fázemi, metodami a postupy managementu rizik projektů a také s vlastní metodikou managementu rizik, která byla vytvořena na základě zkušeností z aplikace teoretických poznatků při praktickém řízení rizik v průmyslových podnicích. Koncepce knihy umožňuje osvojení používaných postupů a metodik v praxi a použití knihy pro vybrané oblasti zájmu čtenáře. Hlavní postupy a metody jsou aplikovány na praktických příkladech..
001485347
1. Management rizik a projektový management // 1.1 Pojem rizika, riziko v podnikání // 1.1.1 Úvod do problematiky managementu rizik // 1.1.2 Definice základních pojmů managementu rizik // 1.1.2.1 Pojmy management rizik a řízení rizik // 1.1.2.2 Pojem riziko // 1.2 Definice rizika při managementu projektů // 1.2.1 Základní pojmy v projektovém managementu // 1.2.2 Základní pojmy v managementu rizik projektu // 1.3 Riziko jako hrozba a příležitost // 1.4 Typy projektů v podnicích // 1.4.1 Přehled typů projektů // 1.4.2 Externí projekty dodávky zákazníkovi // 1.4.3 Interní projekty // 1.4.3.1 Projekty výzkumu a vývoje // 1.4.3.2 Investiční projekty // 1.4.3.3 Projekty IT // 1.4.3.4 Projekty organizačních změn, restrukturalizace // 1.5 Životní cyklus a fáze projektů // 1.6 Shrnutí // 1.7 Kontrolní úlohy // Řešení úloh v kapitole 1 // Literatura // 2. Postup managementu rizik // 2.1 Přínosy zavedení metodiky managementu rizik // 2.2 Management rizik intuitivní postup // 2.3 Používané metodiky a procesy managementu rizik // 2.3.1 Metodiky managementu rizik a jejich výběr k porovnání // 2.3.2 Vznik a charakteristika normy ISO 31000:2009 // 2.3.3 Proces managementu rizik podle normy ISO 31000:2009 // 2.3.4 Porovnání fází procesů managementu rizik 84 // 2.3.5 Popis vybraných metodik managementu rizik projektů 93 // 2.4 Navržená metodika managementu rizik projektů 101 // 2.4.1 Struktura a značení procesu managementu rizik 101 // 2.4.2 Fáze navrženého procesu managementu rizik 103 // 2.4.3 Přehled navrženého procesu managementu rizik 106 // 2.4.4 Porovnání navrženého procesu managementu rizik s vybranými metodikami 109 // 2.5 Propojení managementu rizik a managementu projektu 112 // 2.5.1 Fáze Koncepce projektu 115 // 2.5.2 Fáze Hrubý plán projektu 116 //
2.5.3 Fáze Detailní plán projektu 118 // 2.5.4 Fáze Realizace projektu provedení 118 // 2.5.5 Fáze Realizace projektu ukončení 119 // 2.5.6 Fáze Realizace projektu záruční provoz 120 // 2.5.7 Fáze a etapy managementu rizik a fáze projektu 120 // 2.6 Příklad projektu pro představení managementu rizik 123 // 2.7 Shrnutí 124 // 2.8 Kontrolní úlohy 126 // Řešení úloh v kapitole 2 127 // Literatura 129 // 3. Fáze Rl Stanovení kontextu managementu rizik 133 // 3.1 Cíle, zásady a postup pro Stanovení kontextu managementu rizik 134 // 3.2 Potřebné vstupní údaje 136 // 3.3 Metody vhodné pro Stanovení kontextu 137 // 3.3.1 Metoda šesti otázek (6W) 137 // 3.3.2 Určení rolí a odpovědností 138 // 3.4 Popis postupu Stanovení kontextu managementu rizik 143 // Rla Strategie procesu managementu rizik 143 // Rlb Podklady k projektu, vnitřní a vnější souvislosti 150 // Rlc Volba rozsahu a plán managementu rizik 153 // 3.5 Výstupy fáze Stanovení kontextu 158 // 3.6 Aplikace na příkladu 158 // Rla Strategie procesu managementu rizik 158 // Rlb Podklady k projektu, vnitřní a vnější souvislosti 160 // Rlc Volba rozsahu a plán managementu rizik 163 // 3.7 Shrnutí 165 // 3.8 Kontrolní úlohy 166 // Řešení úloh v kapitole 3 167 // Literatura 168 // 4. Fáze R2 Identifikace rizik 169 // 4.1 Cíle, zásady a postup pro Identifikaci rizik 170 // 4.2 Potřebné vstupní údaje 171 // 4.3 Metody vhodné pro Identifikaci rizik 171 // 4.3.1 Model rizika projektu 171 // 4.3.1.1 Některé používané modely rizika 171 // 4.3.1.2 Doporučený model příčina riziko účinek 173 // 4.3.2 Struktura rizik a třídník rizik 177 // 4.3.2.1 Potřeba a přínosy systému třídění a označení rizik 177 // 4.3.2.2 Přehled třídění rizik uváděného v literatuře 177 // 4.3.2.3 Popis navrženého systému třídění a označení rizik 180 //
4.3.2.4 Specifika rizik podle typu projektu 194 // 4.3.2.5 Charakteristika hlavních skupin rizik 195 // 4.3.2.6 Rizika v projektech výzkumu a vývoje 206 // 4.3.2.7 Rizika v investičních projektech 208 // 4.3.3 Metody identifikace rizik 209 // 4.3.3.1 Posouzení dokumentace a báze znalostí 210 // 4.3.3.2 Brainstorming 211 // 4.3.3.3 Provedení „ Pre-Mortem " 213 // 4.3.3.4 Technika nominální skupiny 214 // 4.3.3.5 Afinitní diagramy (diagramy příbuznosti) 214 // 4.3.3.6 Strukturované rozhovory, diskuse s experty 215 // 4.3.3.7 Metoda Delphi 216 // 4.3.3.8 Dotazníky 217 // 4.3.3.9 Analýza SWOT 218 // 4.3.3.10 Kontrolní seznamy checklisty, promptlisty 220 // 4.3.3.11 Analýza předpokladů a omezení 220 // 4.3.3.12 Analýza kořenových (prvotních) příčin 222 // 4.3.3.13 Analýza příčin a důsledků (diagram Ishikawa, rybí kost). 223 // 4.3.3.14 Systémové a procesní diagramy 224 // 4.3.3.15 Diagramy vlivů 225 // 4.3.3.16 Diagramy pole sil, analýza pole sil 226 // 4.3.3.17 Metody pro identifikaci a analýzu poruch a nebezpečí 227 // 4.4 Popis postupu Identifikace rizik 229 // R2a Příprava dat a volba metod identifikace rizik 229 // R2b Provedení identifikace 231 // 4.5 Výstupy fáze Identifikace rizik 235 // 4.6 Aplikace na příkladu 235 // R2a Příprava dat a volba metod identifikace rizik 235 // R2b Provedení identifikace 235 // 4.7 Shrnutí 245 // 4.8 Kontrolní úlohy 246 // Řešení úloh v kapitole 4 247 // Literatura 249 // Fáze R3 Analýza rizik 253 // 5.1 Cíle, zásady a postup pro Analýzu rizik 254 // 5.2 Potřebné vstupní údaje 257 // 5.3 Metody vhodné pro Analýzu rizik 257 // 5.3.1 Rozdělení pravděpodobnosti, očekávaná hodnota, kvantifikace 259 // 5.3.1.1 Použití rozdělení pravděpodobnosti a očekávané hodnoty 259 // 5.3.1.2 Zásady kvantitativní analýzy rizik 271 //
5.3.1.3 Metody kvantifikace jednotlivých rizik 273 // 5.3.1.4 Kvantifikace jednotlivých rizik metodou p x D 274 // 5.3.1.5 Kvantifikace jednotlivých rizik metodou „trojúhelník" 276 // 5.3.1.6 Kvantifikace jednotlivých rizik metodou „ multi" 277 // 5.3.2 Hodnocení rizik pomocí stupnic 280 // 5.3.3 Simulace Monte Carlo 294 // 5.3.3.1 Princip simulace Monte Carlo 294 // 5.3.3.2 Použití simulace Monte Carlo na odhad rizika nákladů projektu 295 // 5.3.3.3 Použití simulace Monte Carlo na odhad rizika v harmonogramu 302 // 5.3.4 Marko vova analýza 308 // 5.3.5 Bayesovská statistika a Bayesovy sítě 309 // 5.3.6 Metoda PERT 309 // 5.3.7 Analýza scénářů 314 // 5.3.8 Analýza stromu poruchových stavů 315 // 5.3.9 Analýza stromu událostí 316 // 5.3.10 Analýza vztahu příčina následek 317 // 5.3.11 Analýza typu motýlek (bow tie analysis) 318 // 5.3.12 Analýza rozhodovacího stromu 319 // 5.3.13 Analýza nákladů a přínosů (cost/benefit analysis) 324 // 5.3.14 Analýza multikriteriálního rozhodování 327 // 5.4 Popis postupu Analýzy rizik 329 // R3a Kvalitativní analýza rizik 329 // R3b Kvantitativní analýza rizik 337 // R3c Hodnocení rizik 344 // 5.5 Výstupy fáze Analýza rizik 346 // 5.6 Aplikace na příkladu 347 // R3a Kvalitativní analýza rizik 347 // R3b Kvantitativní analýza rizik 350 // R3c Hodnocení rizik 354 // 5.7 Shrnutí 355 // 5.8 Kontrolní úlohy 357 // Řešení úloh v kapitole 5 359 // Literatura 361 // Fáze R4 Ošetření rizik 363 // 6.1 Cíle, zásady a postup pro Ošetření rizik 364 // 6.2 Potřebné vstupní údaje 367 // 6.3 Metody vhodné pro Ošetření rizik 367 // 6.3.1 Strategie ošetření hrozeb a příležitostí 367 // 6.3.2 Doporučená opatření podle zařazení do struktury rizik 374 // 6.3.3 Efektivita ošetření rizik a zásady pro volbu možnosti ošetření 376 //
6.3.4 Výnosnost a vykazování stavu projektu (tabulka PSR) 379 // 6.3.4.1 Výnosnost a sledování nákladů externího projektu 380 // 6.3.4.2 Výnosnost a sledování nákladů interního projektu 383 // 6.3.5 Metodika tvorby rezerv na rizika 383 // 6.3.5.1 Obecné zásady pro vytváření rezerv 383 // 6.3.5.2 Specifika rezerv u interních projektů 387 // 6.4 Popis postupu Ošetření rizik 389 // R4a Návrh možností nebo scénářů ošetření rizik 389 // R4b Analýza rizik při aplikaci navržených variant ošetření 397 // R4c Příprava (úprava) plánu ošetření rizik 398 // R4d Určení rezerv na rizika (výhledu rizik) a rozpočtu projektu 401 // R4e Rozhodnutí o pokračování 411 // R4f Schválení projektu 417 // R4g Provedení preventivních akcí a zpřesnění plánů projektu 421 // 6.5 Výstupy fáze Ošetření rizik 423 // 6.6 Aplikace na příkladu 424 // R4a Návrh možností nebo scénářů ošetření rizik 424 // R4b Analýza rizik při aplikaci navržených variant ošetření 425 // R4c Příprava (úprava) plánu ošetření rizik 428 // R4d Určení rezerv na rizika (výhledu rizik) a rozpočtu projektu 428 // R4e Rozhodnutí o pokračování 430 // R4f Schválení projektu 430 // R4g Provedení preventivních akcí a zpřesnění plánů projektu 431 // 6.7 Shrnutí 431 // 6.8 Kontrolní úlohy 433 // Řešení úloh v kapitole 6 434 // Literatura 437 // Fáze R5 Řízení rizik 439 // 7.1 Cíle, zásady a postup pro Řízení rizik 440 // 7.2 Potřebné vstupní údaje 441 // 7.3 Metody vhodné pro Řízení rizik 442 // 7.3.1 Způsob sledování a kontroly rizik 442 // 7.3.1.1 Stavy rizik 442 // 7.3.1.2 Registr rizik 444 // 7.3.2 Využití vytvořené hodnoty (earned value) pro indikaci rizika 450 // 7.3.3 Práce s rezervami projektu 454 // 7.3.4 Organizace kontroly projektů a jejich rizik 458 //
7.3.5 Průběžná dokumentace procesu managementu rizik 460 // 7.3.5.1 Dokumentace řízení rizik, aktualizace registru rizik 460 // 7.3.5.2 Dokumentace zkušeností, poučení 462 // 7.3.6 Komunikace v průběhu managementu rizik 463 // 7.4 Popis postupu Řízení rizik 465 // R5a Monitoring a řízení rizik 465 // R5b Přezkoumávání rizika 472 // 7.5 Výstupy fáze Řízení rizik 475 // 7.6 Aplikace na příkladu 475 // R5a Monitoring a řízení rizik 475 // R5b Přezkoumávání rizika 477 // 7.7 Shrnutí 477 // 7.8 Kontrolní úlohy 478 // Řešení úloh v kapitole 7 479 // Literatura 480 // 8. Fáze R6 Závěrečné vyhodnocení // 8.1 Cíle, zásady a postup pro Závěrečné vyhodnocení // 8.2 Potřebné vstupní údaje // 8.3 Báze znalostí managementu rizik // 8.4 Popis postupu Závěrečného vyhodnocení // Róa Hodnocení úspěšnosti managementu rizik projektu // Rób Doplnění báze znalostí a aktualizace metodiky // 8.5 Výstupy fáze Závěrečné vyhodnocení // 8.6 Aplikace na příkladu // R6a Hodnocení úspěšnosti managementu rizik projektu // Rób Doplnění báze znalostí a aktualizace metodiky // 8.7 Shrnutí // 8.8 Kontrolní úlohy // Řešení úloh v kapitole 8 // 9. Modifikace metodiky podle typu a složitosti projektu // 9.1 Minimální rozsah managementu rizik projektu // 9.2 Komentář k použití metod managementu rizik // 9.3 Použití formulářů // 9.4 Shrnutí // 9.5 Kontrolní úlohy // Řešení úloh v kapitole 9 //
10. Zavedení metodiky managementu rizik projektů // 10.1 Rámec řízení rizik podle normy ISO 31000 // 10.2 Vývoj stupně zavedení managementu rizik projektů // 10.2.1 Intuitivní nebo plošné řešení rizik bez zavedené metodiky // 10.2.2 Zvládnutí základních principů managementu rizik // 10.2.3 Zvládnutí metodiky a její zlepšování // 10.3 Doporučený postup zavádění managementu rizik // 10.3.1 Zavádění managementu rizik „z nuly" // 10.3.2 Zvýšení úrovně managementu rizik // 10.4 Shrnutí // 10.5 Kontrolní úlohy // Řešení úloh v kapitole 10 // Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC