Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2010
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8353-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3228-2 (print)
Kniha se komplexně zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena zejména studentům vysokých škol, ale i pracovníkům v oblasti financování veřejného sektoru. Autoři v čele s uznávaným odborníkem v této oblasti, profesorem Františkem Ochranou z VŠE v Praze, analyzují obsah finanční teorie jako nástroje pro poznávání a řešení problémů veřejného sektoru, které souvisejí s financováním ve veřejném sektoru. Kniha zkoumá roli veřejných politik a jejich vliv na veřejné finance, přičemž klíčová pozornost je věnována rozpočtové a fiskální politice a analýze příjmové a výdajové politiky centrální vlády a vlády samosprávních úrovní. Publikace obsahuje schémata, grafy a příklady..
001485349
Obsah // O autorech 9 // Úvod 11 // Finanční teorie, politika a instituce veřejného sektoru // 1.1 Ekonomická teorie, finanční teorie a finanční teorie veřejného sektoru . // 1.1.1 Normativní a nenormativní ekonomická a finanční teorie // 1.1.2 Deduktivně axiomatický a induktivní způsob vytváření finanční // teorie // 1.2 Veřejný sektor a problém financování veřejných aktivit // 1.3 Veřejné instituce, veřejná politika a veřejné finance // 1.4 Shrnutí kapitoly // 2. Rozhodování o veřejných financích ve veřejné volbě 21 // 2.1 Rozhodování jedince ve veřejné volbě 21 // 2.2 Konsenzuální rozhodování 22 // 2.3 Většinové hlasování 23 // 2.4 Použití většinových pravidel 25 // 2.4.1 Většinová hlasovací pravidla a problém hlasovací kolize 25 // 2.4.2 Problém ovlivňování pořadí při použití většinových pravidel 26 // 2.4.3 Problém hlasovacího paradoxu 28 // 2.5 Downsovská analýza z pohledu veřejných financí 30 // 2.6 Vliv byrokracie na růst veřejného rozpočtu 33 // 2.7 Shrnutí kapitoly 35 // 3. Ekonomické hodnocení veřejných politik a veřejných programů // 3.1 Veřejná politika, veřejné výdajové programy, ekonomické hodnocení // výdajových programů // 3.2 Kritérium hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti // 3.3 Kontrola veřejných výdajů // 3.4 Shrnutí kapitoly // 4. Hodnocení dopadů vládních regulací 43 // 4.1 Podstata hodnocení dopadů regulací (RIA) 43 // 4.2 Mezinárodní doporučení a zkušenosti z realizace RIA 44 // 4.3 Proces hodnocení dopadů regulací v ČR 46 // 4.3.1 Procesně funkční analýza RIA a její uplatňování v CR 46 // 4.3.2 Kdy je a kdy není povinností provádět RIA 49 // 4.3.3 Kritická místa hodnocení dopadů regulací v ČR 51 // 4.4 Shrnutí kapitoly 52 // 5. Management veřejných výdajů 55 //
5.1 Koncepční východiska k řízení veřejných výdaju 55 // 5.2 Optimalizovaná alokace veřejných výdajů a metody hodnocení veřejných // výdajů 58 // 5.3 Otázka času - problém diskontování ve veřejném sektoru 68 // 5.4 Shrnutí kapitoly 70 // 6. Fiskální a rozpočtová politika 75 // 6.1 Fiskální politika 75 // 6.1.1 Podstata fiskální politiky 75 // 6.1.2 Východiska a nástroje fiskální politiky 76 // 6.2 Rozpočtová politika 82 // 6.2.1 Vztah veřejné politiky a rozpočtové politiky 82 // 6.2.2 Institucionální, systémový, finanční a procesní pohled na veřejný // rozpočet. Rozpočet jako finanční obraz veřejných politik 84 // 6.2.3 Východiska refonny v oblasti způsobu rozpočtování v ČR 89 // 6.2.4 Cílové orientované rozpočtování (aplikace na podmínky ČR) 92 // 6.3 Instituce EU, politiky EU, rozpočtová politika a rozpočet EU 95 // 6.3.1 Instituce EU a politiky EU 95 // 6.3.2 Rozpočet EU a rozpočtová procedura 97 // 6.3.3 Výdaje a příjmy rozpočtu EU a jejich kontrola 101 // 6.4 Shrnutí kapitoly 104 // 7. Financování sektorových politik 107 // 7.1 Financování školství 107 // 7.1.1 Vzdčlání jako statek 109 // 7.1.2 Vzdčlání a lidský kapitál 112 // 7.1.3 Školský systém 116 // 7.1.4 Financování regionálního školství 118 // 7.1.5 Financování terciárního vzdčlání 120 // 7.1.6 Shrnutí subkapitoly 124 // 7.2 Financování zdravotnictví 124 // 7.2.1 Vymezení základních pojmů 124 // 7.2.2 Regulační funkce státu na trhu zdravotnických služeb 126 // 7.2.3 Financování zdravotnictví v ČR 131 // 7.2.4 Shrnutí subkapitoly 135 // Rozpočtový deficit. Finanční řízení veřejného dluhu // 8.1 Rozpočtový deficit // 8.1.1 Klasifikace deficitu // 8.1.2 Důsledky rozpočtového deficitu // 8.1.3 Řešení rozpočtového deficitu //
8.2 Finanční řízení veřejného dluhu // 8.2.1 Veřejný dluh a rozpočtový deficit. Klasifikace veřejného dluhu // 8.2.2 Faktory ovlivňující veřejný dluh // 8.2.3 Management veřejného dluhu // 8.2.4 Veřejný dluh v ČR // 8.3 Shrnutí kapitoly // 9. Sociální zabezpečení. Dávkový systém ČR // 9.1 Sociální zabezpečení a jeho cíle // 9.1.1 Prvky sociálního zabezpečení // 9.1.2 Problémy současných systémů a možnosti reforem // 9.2 Dávkový systém České republiky // 9.3 Státní sociální podpora // 9.3.1 Příjmově testované dávky státní sociální podpory // 9.3.2 Příjmově netestované dávky // 9.4 Pomoc v hmotné nouzi // 9.5 Sociální služby // 9.6 Shrnutí kapitoly // 10. Daně. Daňový systém ČR // 10.1 Daňová politika a teorie // 10.1.1 Daňové politiky // 10.1.2 Reflexe daňové problematiky v daňové teorii // 10.2 Daňový systém ČR // 10.3 Daň z příjmů fyzických osob // 10.3.1 Předmět daně, vynětí z předmětu a osvobození, resp. nezahrnutí // příjmu do základu daně // 10.3.2 Specifika dílčích daňových základů // 10.3.3 Celkový základ daně a další úpravy // 10.4 Daň z příjmů právnických osob // 10.5 Pojistné sociálního pojištění // 10.6 Daň z přidané hodnoty // 10.7 Daň silniční // 10.8 Daň z nemovitostí // 10.9 Shrnutí kapitoly // 11. Projektový management 197 // 11.1 Podstata projektového managementu. Projektový management veřejných // projektů 197 // 11.2 Metody a nástroje projektového managementu 202 // 11.3 Koordinace projektových prací a problém alokace zdrojů 206 // 11.4 Shrnutí kapitoly 208 // 12. Podpora podnikatelského sektoru 209 //
12.1 Podpora firem - základní rámec 209 // 12.2 Podpora v ČR 212 // 12.3 Fondy Evropské unie a jejich využití pro podnikání v ČR 235 // 12.3.1 Fondy Evropské unie a výzvy k podání projektů 235 // 12.3.2 Operační program Podnikání a inovace 237 // 12.4 Shrnutí kapitoly 241 // 13. Veřejné zakázky a PPP projekty 243 // 13.1 Vymezení pojmu „veřejná zakázka“ 243 // 13.2 Veřejná zakázka jako forma extemi produkce 245 // 13.3 Veřejné zakázky v České republice 247 // 13.4 PPP projekty 251 // 13.5 Shrnutí kapitoly 255 // Závěr (resumé)/Summary 257 // Seznam zkratek 258 // Rejstřík 259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC