Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2010
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8353-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3228-2 (print)
Kniha se komplexně zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena zejména studentům vysokých škol, ale i pracovníkům v oblasti financování veřejného sektoru. Autoři v čele s uznávaným odborníkem v této oblasti, profesorem Františkem Ochranou z VŠE v Praze, analyzují obsah finanční teorie jako nástroje pro poznávání a řešení problémů veřejného sektoru, které souvisejí s financováním ve veřejném sektoru. Kniha zkoumá roli veřejných politik a jejich vliv na veřejné finance, přičemž klíčová pozornost je věnována rozpočtové a fiskální politice a analýze příjmové a výdajové politiky centrální vlády a vlády samosprávních úrovní. Publikace obsahuje schémata, grafy a příklady..
001485349
Obsah // O autorech ... 9 // Úvod...11 // Finanční teorie, politika a instituce veřejného sektoru... // 1.1 Ekonomická teorie, finanční teorie a finanční teorie veřejného sektoru . // 1.1.1 Normativní a nenormativní ekonomická a finanční teorie . . . . // 1.1.2 Deduktivně axiomatický a induktivní způsob vytváření finanční // teorie... // 1.2 Veřejný sektor a problém financování veřejných aktivit // 1.3 Veřejné instituce, veřejná politika a veřejné finance . // 1.4 Shrnutí kapitoly... // . . 13 . . 13 . . 14 // . . 15 . . 16 . . 18 . . 19 // 2. Rozhodování o veřejných financích ve veřejné volbě ...21 // 2.1 Rozhodování jedince ve veřejné volbě ...21 // 2.2 Konsenzuální rozhodování...22 // 2.3 Většinové hlasování...23 // 2.4 Použití většinových pravidel...25 // 2.4.1 Většinová hlasovací pravidla a problém hlasovací kolize...25 // 2.4.2 Problém ovlivňování pořadí při použití většinových pravidel...26 // 2.4.3 Problém hlasovacího paradoxu...28 // 2.5 Downsovská analýza z pohledu veřejných financí ...30 // 2.6 Vliv byrokracie na růst veřejného rozpočtu...33 // 2.7 Shrnutí kapitoly...35 // 3. Ekonomické hodnocení veřejných politik a veřejných programů . . . . // 3.1 Veřejná politika, veřejné výdajové programy, ekonomické hodnocení // výdajových programů... // 3.2 Kritérium hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti... // 3.3 Kontrola veřejných výdajů... // 3.4 Shrnutí
kapitoly... // 37 // 37 // 38 // 40 // 41 // 4. Hodnocení dopadů vládních regulací...43 // 4.1 Podstata hodnocení dopadů regulací (RIA)...43 // 4.2 Mezinárodní doporučení a zkušenosti z realizace RIA...44 // 4.3 Proces hodnocení dopadů regulací v ČR ...46 // 4.3.1 Procesně funkční analýza RIA a její uplatňování v CR...46 // 4.3.2 Kdy je a kdy není povinností provádět RIA...49 // 4.3.3 Kritická místa hodnocení dopadů regulací v ČR...51 // 4.4 Shrnutí kapitoly...52 // 5. Management veřejných výdajů...55 // 5.1 Koncepční východiska ? řízení veřejných výdaju...55 // 5.2 Optimalizovaná alokace veřejných výdajů a metody hodnocení veřejných // výdajů...58 // 5.3 Otázka času - problém diskontování ve veřejném sektoru...68 // 5.4 Shrnutí kapitoly...70 // 6. Fiskální a rozpočtová politika...75 // 6.1 Fiskální politika...75 // 6.1.1 Podstata fiskální politiky...75 // 6.1.2 Východiska a nástroje fiskální politiky ...76 // 6.2 Rozpočtová politika...82 // 6.2.1 Vztah veřejné politiky a rozpočtové politiky...82 // 6.2.2 Institucionální, systémový, finanční a procesní pohled na veřejný // rozpočet. Rozpočet jako finanční obraz veřejných politik...84 // 6.2.3 Východiska refonny v oblasti způsobu rozpočtování v ČR...89 // 6.2.4 Cílové orientované rozpočtování (aplikace na podmínky ČR)...92 // 6.3 Instituce EU, politiky EU, rozpočtová politika a rozpočet EU ...95 // 6.3.1 Instituce
EU a politiky EU...95 // 6.3.2 Rozpočet EU a rozpočtová procedura...97 // 6.3.3 Výdaje a příjmy rozpočtu EU a jejich kontrola...101 // 6.4 Shrnutí kapitoly...104 // 7. Financování sektorových politik...107 // 7.1 Financování školství...107 // 7.1.1 Vzdčlání jako statek...109 // 7.1.2 Vzdčlání a lidský kapitál...112 // 7.1.3 Školský systém...116 // 7.1.4 Financování regionálního školství...118 // 7.1.5 Financování terciárního vzdčlání...120 // 7.1.6 Shrnutí subkapitoly...124 // 7.2 Financování zdravotnictví...124 // 7.2.1 Vymezení základních pojmů...124 // 7.2.2 Regulační funkce státu na trhu zdravotnických služeb...126 // 7.2.3 Financování zdravotnictví v ČR ...131 // 7.2.4 Shrnutí subkapitoly...135 // Rozpočtový deficit. Finanční řízení veřejného dluhu // 8.1 Rozpočtový deficit... // 8.1.1 Klasifikace deficitu... // 8.1.2 Důsledky rozpočtového deficitu // 8.1.3 Řešení rozpočtového deficitu . // 8.2 Finanční řízení veřejného dluhu... // 8.2.1 Veřejný dluh a rozpočtový deficit. Klasifikace veřejného dluhu . . . // 8.2.2 Faktory ovlivňující veřejný dluh... // 8.2.3 Management veřejného dluhu... // 8.2.4 Veřejný dluh v ČR ... // 8.3 Shrnutí kapitoly // 137 // 137 // 137 // 141 // 142 144 144 146 // 148 // 149 153 // Sociální zabezpečení. Dávkový systém ČR ... // 9.1 Sociální zabezpečení a jeho cíle... // 9.1.1 Prvky sociálního zabezpečení... // 9.1.2 Problémy současných
systémů a možnosti reforem // 9.2 Dávkový systém České republiky... // 9.3 Státní sociální podpora... // 9.3.1 Příjmově testované dávky státní sociální podpory // 9.3.2 Příjmově netestované dávky ... // 9.4 Pomoc v hmotné nouzi... // 9.5 Sociální služby... // 9.6 Shrnutí kapitoly... // 157 // 157 // 158 160 161 // 165 // 166 166 167 167 169 // 10. Daně. Daňový systém ČR... // 10.1 Daňová politika a teorie ... // 10.1.1 Daňové politiky... // 10.1.2 Reflexe daňové problematiky v daňové teorii ... // 10.2 Daňový systém ČR... // 10.3 Daň z příjmů fyzických osob... // 10.3.1 Předmět daně, vynětí z předmětu a osvobození, resp. nezahrnutí // příjmu do základu daně... // 10.3.2 Specifika dílčích daňových základů ... // 10.3.3 Celkový základ daně a další úpravy ... // 10.4 Daň z příjmů právnických osob ... // 10.5 Pojistné sociálního pojištění... // 10.6 Daň z přidané hodnoty... // 10.7 Daň silniční... // 10.8 Daň z nemovitostí ... // 10.9 Shrnutí kapitoly... // 171 // 171 // 172 176 // 179 // 180 // 180 // 181 // 186 // 187 // 190 // 192 // 194 // 195 195 // 11. Projektový management...197 // 11.1 Podstata projektového managementu. Projektový management veřejných // projektů...197 // 11.2 Metody a nástroje projektového managementu ...202 // 11.3 Koordinace projektových prací a problém alokace zdrojů...206 // 11.4 Shrnutí kapitoly...208 // 12. Podpora podnikatelského sektoru...209
// 12.1 Podpora firem - základní rámec...209 // 12.2 Podpora v ČR...212 // 12.3 Fondy Evropské unie a jejich využití pro podnikání v ČR...235 // 12.3.1 Fondy Evropské unie a výzvy ? podání projektů...235 // 12.3.2 Operační program Podnikání a inovace...237 // 12.4 Shrnutí kapitoly...241 // 13. Veřejné zakázky a PPP projekty...243 // 13.1 Vymezení pojmu „veřejná zakázka“...243 // 13.2 Veřejná zakázka jako forma extemi produkce...245 // 13.3 Veřejné zakázky v České republice ...247 // 13.4 PPP projekty...251 // 13.5 Shrnutí kapitoly...255 // Závěr (resumé)/Summary...257 // Seznam zkratek...258 // Rejstřík...259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC