Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2010
1 online zdroj (272 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7511-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3243-5 (print)
Přehledná publikace s mnoha příklady a případovými studiemi je určena především studentům ekonomických fakult VŠ a lidem z ekonomické či technické praxe. Seznámí čtenáře se základními statistickými metodami a praktickými aplikacemi statistiky. První část knihy se věnuje popisné statistice, druhá základním poznatkům z počtu pravděpodobnosti a třetí vybraným metodám induktivní statistiky, např. konstrukci intervalů spolehlivosti, testování hypotéz, regresní a korelační analýze apod. U každé dílčí problematiky najdete po stručném teoretickém úvodu řešené vzorové úlohy a příklady určené k samostatnému zpracování. Řešení úloh je doprovázeno podrobně komentovanými počítačovými výstupy a samozřejmě také návodem, jak k těmto výstupům dospět..
001485350
Obsah ? 5 // Obsah // C) autorech // 9 // Úvodní slovo recenzenta // Předmluva/Summarv // Úvod // 1 Základní, výberový a datový soubor // 1.1 Základní a výběrový soubor, absolutní a relativní četnost // množiny... // 1.2 Vlastnosti relativní četnosti... // 1.3 Podmíněná relativní četnost... // 1.4 Četnostní nezávislost dvou množin v daném výběrovém souboru // 1.5 Skalární a vektorový znak... // 1.6 Datový soubor... // 1.7 Jev a jeho absolutní a relativní četnost... // 13 // 13 // 14 // 15 // 16 16 16 18 // 2 Bodové a intervalové rozložení četností 21 // 2.1 Jednorozměrné bodové rozložení četností... 21 // 2.2 Dvourozměrné bodové rozložení četností... 24 // 2.3 Jednorozměrné intervalové rozložení četností... 28 // 2.4 Dvourozměrné intervalové rozložení četností... 33 // 2.5 Dvourozměrný tečkový diagram... 36 // Číselné charakteristiky znaků // 3.1 Typy znaků ... // 3.2 Číselné charakteristiky nominálních znaků // 3.3 Číselné charakteristiky ordinálních znaků . // 3.4 Číselné charakteristiky intervalových znaků // 3.5 Charakteristiky poměrových znaků ... // 3.6 Vážené číselné charakteristiky... // 3.7 Početní pravidla pro číselné charakteristiky // 39 // 39 // 40 // 41 // 42 // 46 // 47 // 48 // 4 Náhodné jevy a jejich pravděpodobnosti 51 // 4.1 Náhodné jevy... 51 // 4.2 Pravděpodobnost ... 53 // 6 ¦ Průvodce základními statistickými metodami // 5 Stochasticky
nezávislé jevy a podmíněná pravděpodobnost 59 // 5.1 Nezávislé jevy... 59 // 5.2 Podmíněná pravděpodobnost... 60 // 6 Náhodné veličiny 69 // 7 Náhodné vektory 81 // 8 Vybraná rozložení diskrétních a spojitých náhodných veličin 89 // 8.1 Alternativní rozložení... 89 // 8.2 Binomické rozložení... 90 // 8.3 Geometrické rozložení... 92 // 8.4 Hypergeometrické rozložení... 94 // 8.5 Poissonovo rozložení... 95 // 8.6 Rovnoměrné diskrétní rozložení... 96 // 8.7 Rovnoměrné spojité rozložení... 96 // 8.8 Exponenciální rozložení... 97 // 8.9 Normální rozložení... 98 // 8.10 Dvourozměrné normální rozložení ... 99 // 8.11 Pearsonovo rozložení... 101 // 8.12 Studentovo rozložení ... 101 // 8.13 Fisherovo-Snedecorovo... 101 // 9 Číselné charakteristiky náhodných veličin 105 // 10 Slabý zákon velkých čísel a centrální limitní věta 121 // 11 Základní pojmy matematické statistiky 127 // 11.1 Pojem náhodného výběru... 127 // 11.2 Pojem statistiky, příklady důležitých statistik... 127 // 11.3 Bodové a intervalové odhady parametrů a parametrických funkcí... 129 // 11.4 Typy bodových odhadů... 129 // 11.5 Vlastnosti důležitých statistik... 130 // 11.6 Pojem intervalu spolehlivosti ... 131 // 11.7 Postup při konstrukci intervalu spolehlivosti ... 131 // 11.8 Šířka intervalu spolehlivosti... 132 // 11.9 Význam testování statistických hypotéz... 133 // 11.10 Statistická hypotéza... 133
// 11.11 Test statistické hypotézy ... 134 // 11.12 Nulová a alternativní hypotéza... 134 // 11.13 Doporučený postup při testování statistických hypotéz pomocí kritického oboru ... 134 // 11.14 Chyba 1. a 2. druhu... 136 // 11.15 Ilustrace vztahu mezi chybou 1. a 2. druhu... 137 // 11.16 Testování pomocí intervalu spolehlivosti... 137 // 11.17 Testování pomocí p-hodnoty... 138 // 12 Grafická analýza a testy normality // 12.1 Průběhový diagram... // 12.2 Histogram... // 12.3 Krabicový diagram (BoxPlot) // 141 // 141 // 144 // 148 // Obsah ? 7 // 12.4 Motivace pro testování normality... 150 // 12.5 Princip a provedení testů normality... 151 // 13 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z normálního rozložení 157 // 13.1 Rozložení statistik odvozených z výběrového průměru a výběrového rozptylu... 157 // 13.2 Intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu a rozptyl... 158 // 13.3 Typy testů pro parametry normálního rozložení... 159 // 13.4 Náhodný výběr z dvourozměrného rozložení... 162 // 13.5 Rozložení statistik odvozených z výběrových průměrů a výběrových rozptylů... 163 // 13.6 Interval spolehlivosti pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů ... 163 // 13.7 Typy testů pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů... 166 // 13.8 Cohenův koeficient věcného účinku... 167 // 14 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z alternativního rozložení // 14.1
Asymptotické rozložení statistiky odvozené z výběrového // průměru... // 14.2 Asymptotický interval spolehlivosti pro parametr alternativního rozložení... // 14.3 Testování hypotézy o parametru alternativního rozložení... // 14.4 Asymptotické rozložení statistiky odvozené ze dvou výběrových průměrů... // 14.5 Asymptotický interval spolehlivosti pro rozdíl parametrů // dvou alternativních rozložení... // 14.6 Testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení... // 14.7 Postup při testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení . . . // 171 // 172 // 172 // 173 175 // 175 // 176 176 // 15 Jednofaktorová analýza rozptylu 181 // 15.1 Předpoklady a označení... 181 // 15.2 Matematický model... 182 // 15.3 Testování hypotézy o shodě středních hodnot... 183 // 15.4 Testování hypotézy o shodě rozptylů... 184 // 15.5 Post-hoc (následné) metody mnohonásobného porovnávání ... 185 // 15.6 Doporučený postup při provádění analýzy rozptylu... 186 // 16 Neparametrické testy o mediánech // 16.1 Pojem pořadí a průměrného pořadí... // 16.2 Jednovýběrový a párový znaménkový test a jeho asymptotická varianta // 16.3 Jednovýběrový a párový Wilcoxonúv test a jeho asymptotická varianta // 16.4 Dvouvýběrový Wilcoxonúv test a jeho asymptotická // varianta... // 16.5 Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test... // 16.6 Kruskalův-Wallisův test a mediánový
test... // 16.7 Metody mnohonásobného porovnávání... // 193 // 193 // 194 196 // 198 // 199 201 201 // 17 Porovnání empirického a teoretického rozložení 205 // 17.1 Testy dobré shody pro diskrétní a spojité rozložení...205 // 17.2 Jednoduchý test exponenciálního rozložení... 210 // 17.3 Jednoduchý test Poissonova rozložení... 210 // Průvodce základními statistickými metodami // 18 Analýza závislosti veličin nominálního a ordinálního typu // 18.1 Kontingenční tabulka... // 18.2 Testování hypotézy o nezávislosti... // 18.3 Měření síly závislosti... // 18.4 Čtyřpolní kontingenční tabulka... // 18.5 Asymptotický a přesný test nezávislosti ve čtyřpolní tabulce // 18.6 Podíl šancí ve čtyřpolní kontingenční tabulce... // 18.7 Testování nezávislosti ve čtyřpolních tabulkách pomocí // podílu šancí... // 18.8 Spearmanův koeficient pořadové korelace... // 18.9 Vlastnosti Spearmanova koeficientu pořadové korelace . . . // 18.10 Testování pořadové nezávislosti ordinálních veličin . . . . // 18.11 Asymptotické varianty testu ... // 213 // 213 // 214 214 217 // 217 // 218 // 219 // 220 220 221 221 // 19 Jednoduchá korelační analýza // 19.1 Kovariance dvou náhodných veličin a její odhad... // 19.2 Koeficient korelace a jeho odhad ... // 19.3 Koeficient korelace dvourozměrného normálního rozložení // 19.4 Test hypotézy o nezávislosti... // 19.5 Interval spolehlivosti pro koeficient korelace...
// 19.6 Porovnání dvou korelačních koeficientů... // 225 // 225 // 227 // 228 228 // 229 // 230 // 20 Úvod do regresní analýzy 233 // 20.1 Zavedení lineárního modelu... 233 // 20.2 Metoda nejmenších čtverců pro neopakovaná a opakovaná měření... 234 // 20.3 Interval spolehlivosti pro regresní parametr... 236 // 20.4 Testování hypotézy o shodě regresního parametru s předem daným číslem... 236 // 20.5 Testování hypotézy o nevýznamnosti všech prediktorů v modelu (celkový F-test) . . . 239 // 20.6 Adekvátnost modelu... 241 // 20.7 Interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu... 245 // 20.8 Predikční interval spolehlivosti... 247 // 20.9 Analýza reziduí... 249 // 20.10 Index determinace... 253 // 21 Časové řady 259 // 21.1 Pojem časové řady... 259 // 21.2 Popisné charakteristiky časové řady... 261 // 21.3 Dynamické charakteristiky časové řady... 262 // 21.4 Vy hlazení časové řady pomocí klouzavých průměrů... 264 // Literatura // 269 // Rejstřík // 27«

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC