Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (480 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7528-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3494-1 (print)
V novém vydání nejpoužívanější publikace o řízení firmy se dozvíte nezbytné informace o všech činnostech, které vykonávají ekonomové a manažeři ve firmách (investiční a finanční činnost, nákup, výroba, inovace a marketing, rozbory, controlling a interní audit), seznámíte se s veličinami charakterizujícími hospodářskou činnost firmy (výnosy, náklady, výsledek hospodaření) a majetkovou a kapitálovou výstavbou firmy. Zjistíte, co obnáší založení podniku, sdružování firem, internacionalizace podnikových činností, sanace a zánik podniku. Oproti předchozímu vydání je celý text doplněn o nové poznatky a aktualizován v souvislosti s novými právními úpravami, daňovými změnami a vývojem v české a světové ekonomice. Rozšířena je problematika finančního krizového managementu, sanace podniku a insolvenčního řízení, témata strategického řízení nákladů a měření výkonnosti, doplněna je problematika inovací a oblast nákupu. Autorský kolektiv knihy tvoří přední odborníci z VŠE v Praze a ČVUT v Praze..
001485428
1. Založení podniku -- 1.1 Úvod -- 1.2 Činnosti související se založením podniku -- 1.3 Volba právní formy podniku -- 1.3.1 Hlavní kritéria rozhodování o volbě právní formy -- 1.3.2 Charakteristika nejdůležitějších právních forem podnikání -- 1.3.3 Nové formy obchodních společností -- 1.4 Postup při zakládání podniku -- 1.4.1 Živnost -- 1.4.2 Postup při založení obchodní společnosti -- 1.5 Zakladatelský rozpočet -- 2. Majetková a kapitálová výstavba podniku -- 2.1 Co rozumíme majetkovou strukturou podniku -- 2.1.1 Co to je dlouhodobý majetek -- 2.1.2 Co to je oběžný majetek -- 2.1.3 Likvidnost a likvidita -- 2.1.4 Na čem závisí majetková struktura podniku -- 2.2 Co to je kapitálová struktura podniku a na čem závisí -- 2.2.1 Vlastní kapitál je základem podnikání -- 2.2.2 Bez cizího kapitálu se obejde málokterý podnik -- 2.2.3 Co je optimální kapitálová struktura -- 2.3 Rozvaha-obraz majetkové a kapitálové struktury podniku -- 2.4 Jak oceňujeme majetek podniku -- 2.5 Jak oceňujeme dluhy (pasiva) podniku -- 2.6 Oceňování podniku jako celku -- 2.7 Oceňování a inflace -- 2.8 Restrukturalizace podniku-cesta ke zvýšení jeho hodnoty -- 3. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření -- 3.1 Vztah mezi výnosy, náklady a výsledkem hospodaření -- 3.2 Tržby -- 3.3 Náklady -- 3.3.1 Pojetí nákladů -- 3.3.2 Klasifikace nákladů -- 3.3.3 Evidence nákladů -- 3.3.4 Manažerské pojetí nákladů --
3.3.5 Variabilní a fixní náklady -- 3.3.6 Nákladové funkce -- 3.3.7 Metody odhadu fixních nákladů (stanovení nákladových funkcí) -- 3.3.8 Plánování nákladů a kontrola -- 3.3.9 Kalkulace nákladů -- 3.3.10 Metody kalkulace -- 3.3.11 Druhy kalkulací -- 3.3.12 Rozbor kalkulací -- 3.3.13 Rozpočty -- 3.3.14 Globální metody plánování a rozboru nákladů -- Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku -- 4.1 Úloha zisku v podnikání -- 4.2 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady -- 4.3 Stanovení limitu variabilních a fixních nákladů a limitu ceny -- 4.3.1 Stanovení limitu variabilních nákladů -- 4.3.2 Stanovení limitu fixních nákladů -- 4.3.3 Stanovení limitu minimální výše ceny -- 4.3.4 Kombinované úlohy -- 4.4 Výběr optimální varianty -- 4.5 Stanovení bodu maximálního zisku -- 4.6 Provozní páka a riziko -- 4.7 Analýza bodu zvratu pomocí peněžních toků -- (Cash Break Even Analysis) -- Inovace a marketing -- 5.1 Inovační procesy v podniku -- 5.1.1 Invence inovace imitace -- 5.1.2 Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu -- 5.1.3 Efektivnost inovací -- 5.1.4 Financování inovačního procesu -- 5.1.5 Organizační stránka inovačního procesu -- 5.2 Marketing -- 5.2.1 Podstata marketingu -- 5.2.2 Strategická východiska marketingového přístupu -- 5.2.3 Získávání informací pro marketingová rozhodnutí -- 5.2.4 Marketingový mix -- 5.2.5 Marketingová logistika
-- 5.2.6 Podněcování odbytu (komunikační mix, propagace) -- 5.2.7 Marketingový controlling a audit -- Nákup -- 6.1 Základní charakteristika pojmu nákup -- 6.2 Nákup v tržně orientované firmě -- 6.3 Komplexní standardizace a nákup -- 6.4 Model nákupního marketingu -- 6.4.1 Situační analýza -- 6.4.2 Volba nákupní strategie a nákupních cílů -- 6.4.3 Poznání potřeb -- 6.4.4 Analýza a volba nákupního trhu -- 6.4.5 Analýza a volba dodavatele -- 6.4.6 Poptávka a hodnocení nabídky -- 6.4.7 Jednání s dodavatelem a vystavení objednávky -- 6.4.8 Kontrola objednávky a hodnocení dodavatele -- 6.5 Řízení zásob -- 6.5.1 Výchozí pojmy řízení zásob -- 6.5.2 Vlastní řízení zásob -- 6.6 Materiálová dispozice -- 6.7 Just-In-Time integrace dodavatelů -- 6.8 Integrace nákupu v rámci hodnototvorného řetězce firmy -- 6.9 Řízení dodavatelského řetězce supply chain management -- 7. Výroba -- 7.1 Co rozumíme výrobou -- 7.2 Co, jak a pro koho vyrábět -- 7.3 Plánování výroby -- 7.3.1 Plánování výrobního programu -- 7.3.2 Plánování výrobního procesu -- 7.4 Výrobní kapacita -- 7.4.1 Jak počítáme výrobní kapacitu dílen, provozů a závodů -- 7.4.2 Výrobní kapacita daná součtem dílčích výrobních kapacit -- 7.5 Produktivita -- 7.5.1 Produktivita práce -- 7.5.2 Celková produktivita (produktivita souhrnu faktorů) -- 7.5.3 Nové podnikové systémy -- 8. Investiční činnost -- 8.1 Úvod -- 8.2 Makroekonomické
a podnikové pojetí investic -- 8.2.1 Makroekonomické pojetí investic -- 8.2.2 Podnikové pojetí investic -- 8.3 Plánování investic a klasifikace investičních projektů -- 8.3.1 Plánování investic -- 8.3.2 Jak klasifikujeme investiční projekty -- 8.4 Klasifikace investic v podniku -- 8.5 Zdroje financování investic -- 8.6 Hodnocení efektivnosti investic -- 8.6.1 Podstata a postup -- 8.6.2 Určení kapitálových výdajů -- 8.6.3 Odhad budoucích peněžních příjmů -- 8.6.4 Určení podnikové diskontní míry -- 8.6.5 Výpočet současné hodnoty očekávaných peněžních příjmů (cashflow) -- 8.7 Metody hodnocení efektivnosti investic -- 8.7.1 Metoda výnosnosti (ziskovosti, rentability) investic -- 8.7.2 Metoda doby splacení -- 8.7.3 Metoda čisté současné hodnoty -- 8.7.4 Metoda vnitřního výnosového procenta -- 8.7.5 Metoda volného cash flow -- 8.7.6 Ekonomická přidaná hodnota EVA v hodnocení investičních projektů -- 8.8 Opce -- 8.9 Leasing -- 8.10 Porovnávání investičních variant -- 8.10.1 Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících variant -- 8.10.2 Výběry investičních možností stanovení pořadí akcí -- 8.11 Investiční riziko -- 8.12 Portfolio -- 8.13 Investice do cenných papírů -- 9 Financování podniku -- 9.1 Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu -- 9.2 Jaké druhy financování podniku známe -- 9.3 Běžné (krátkodobé) financování řízení pracovního kapitálu
-- 9.3.1 Jak určíme výši oběžného majetku -- 9.3.2 Věcné řízení oběžného majetku -- 9.3.3 Způsob financování oběžného majetku -- 9.3.4 Zdroj e krátkodobého financování -- 9.4 Řízení cash flow -- 9.4.1 Co to je cash flow a jaký má význam -- 9.4.2 Zisk versus cash flow -- 9.4.3 Jak zjistíme cash flow -- 9.5 Finanční analýza základ finančního řízení -- 9.5.1 Metody a postup analýzy -- 9.5.2 Pravidla financování a kapitálová struktura bilanční pravidla -- 9.5.3 Poměrové ukazatele a komparativní analýza -- 9.5.4 Ukazatele přidané hodnoty MVA, EVA -- 9.5.5 Balanced scorecard -- 9.5.6 Trendová analýza -- 9.5.7 Pyramidová soustava finančních ukazatelů -- 9.5.8 Fundamentální a technická finanční analýza -- 9.5.9 Mezipodnikové srovnávání -- 9.5.10 Grafická analýza (spider graf) -- 9.5.11 Hodnocení společensko-politických úloh podniku -- 9.6 Finanční plánování -- 9.7 Finanční řízení za krize podniku -- 9.7.1 Symptomy blížící se finanční krize -- 9.7.2 Hlavní opatření k překonání krize -- 10. Sdružování podniků. Internacionalizace podnikových činností. Společné -- a nadnárodní podniky -- 10.1 Sdružování podniků -- 10.1.1 Koncentrace a kooperace -- 10.1.2 Fúze a akvizice -- 10.1.3 Strategické aliance -- 10.2 Internacionalizace podnikových činností -- 10.3 Společné a nadnárodní podniky -- 10.3.1 Společné podnikání bez kapitálové spoluúčasti -- 10.3.2 Společné podnikání
s kapitálovou spoluúčastí -- 10.3.3 Joint ventures (podniky se zahraniční majetkovou účastí) -- 10.3.4 Nadnárodní podniky -- 11. Rozbory, controlling, interní audit -- 11.1 Rozbor výkonnosti podniku -- 11.1.1 Význam rozboru pro řízení -- 11.1.2 Metody rozboru -- 11.1.3 Předpoklady rozboru -- 11.1.4 Ukazatele -- 11.1.5 Soustavy ukazatelů -- 11.1.6 Postup rozboru finanční výkonnosti podniku -- 11.1.7 Měření výkonnosti v rámci rozborové činnosti -- 11.2 Controlling -- 11.2.1 Controlling, podstata, vývoj, funkce -- 11.2.2 Základní controllingové aktivity a nástroje -- 11.2.3 Organizační začlenění controllingu -- 11.3 Interní audit -- 11.3.1 Podstata interního auditu -- 11.3.2 Rozdíly mezi interním a externím auditem -- 11.3.3 Vnitřní podniková kontrola a interní audit -- 11.3.4 Controlling a interní audit -- 11.3.5 Risk-management a interní audit -- 11.3.6 Self auditing (Control Self-Assessmenť) -- 11.3.7 Začlenění interního auditu do organizační struktury podniku -- 11.3.8 Výbor pro audit -- 11.3.9 Typy interního auditu -- 11.3.10 Postup interního auditu -- 12. Sanace a zánik podniku -- 12.1 Sanace -- 12.2 Zánik podniku -- 12.2.1 Zrušení a zánik -- 12.2.2 Likvidace společnosti -- 12.2.3 Konkurz

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC