Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2013
1 online zdroj (800 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8740-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3865-9 (print)
Kompletní a ucelený soubor zákonů a vyhlášek souvisejících se stavebním zákonem a výkonem povolání architektů a projektantů. Obsahuje kompletní znění stavebního zákona včetně novely platné od 1. 1. 2013, jeho prováděcí vyhlášky (stav k 31. 8. 2013), zákon o vyvlastnění a zákon o výkonu povolání a jeho prováděcí předpisy. Vše je opatřeno komentářem předního odborníka na stavební právo, právníka, teoretika, pedagoga a spolutvůrce zákonů JUDr. PhDr. Jiřího Plose. Kniha obsahuje také judikáty, vybraná barevná schémata, vzory podání, vzory rozhodnutí a smluv, důležité pro jednodušší orientaci v uvedených právních předpisech a jejich aplikaci. Součástí je rovněž CD-ROM s úplným zněním právních předpisů uvedených v publikaci, přílohami ke komentáři (schémata zákonů, vyhlášek a profesních procesů) a přílohami k vyhláškám..
001485430
1. část // ZÁKON Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON) 9 // 1.1 Celkový obecný úvod 9 // 11.1 Úvod k vydání zákona v roce 2006 9 // 112 Úvod k vydání novely zákona v roce 2012 11 // 11.3 Úvod: základní koncepce stavebního zákona 20 // 1.2 Úvodní ustanovení [část první; § 1 až § 3] [předmět úpravy a základní pojmy] 26 // 1.3 Výkon veřejné správy [část druhá; § 4 až § 17] [úvodní ustanovení, výkon veřejné správy na úseku územního plánování, výkon veřejné správy na úseku stavebního řádu] 30 // 1.4 Územní plánování, územní řízení a úprava vztahů v území [část třetí; §18 až §102] [územní plánování, územně plánovací nástroje, územní řízení, úprava vztahů v území] 42 // 1.4.1 Územní plánování [část třetí, hlava první a hlava druhá; § 18 až § 24] [cíle a úkoly územního plánování; obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování] 42 // 1.4.2 Nástroje územního plánování [část třetí, hlava třetí; § 25 až § 75] [územně plánovací podklady; politika územního rozvoje; územně plánovací dokumentace - zásady územního rozvoje (kraje), územní plán (obce) a regulační plán] 57 // 1.4.3 Územní řízení [část třetí, hlava třetí; § 76 až § 100] [územní rozhodnutí; územní řízení standardní; zjednodušené územní řízení; územní souhlas; územní opatření] 91 // 1.4.4 Úprava vztahů v území [část třetí, hlava třetí; § 101 a § 102] [předkupní právo; náhrady za změnu v území] 118 //
1.5 Stavební řád [část čtvrtá; § 103 až § 157] [stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu, „koordinátor bezpečnosti práce“, autorizovaný inspektor, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb (stavebník, stavbyvedoucí a stavební dozor, vlastník stavby a zařízení, provádění staveb, požadavky na stavby, stavební deník] 121 // 1.5.1 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce [část čtvrtá, hlava první; § 103 až § 131] [stavební řízení - povolení a ohlášení, stavební řízení a oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora; užívání staveb - kolaudace (kolaudační souhlas) // a změny v užívání staveb; odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení] 121 // 15.2 Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu [část čtvrtá, hlava druhá; § 132 až § 142] 148 // 1.5.3 Autorizovaný inspektor [část čtvrtá, hlava třetí; § 143 až § 151] 155 // 1.5.4 Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb [část čtvrtá, hlava čtvrtá; § 152 až § 157] [stavebník; stavbyvedoucí a stavební dozor; vlastník stavby a zařízení; provádění staveb; požadavky na stavby; stavební deník] 160 // 1.6 Společná ustanovení [část pátá; § 158 až § 184] [vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury, evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších vztahů v území, ochrana zvláštních zájmů v území a součinnost správních orgánů, správní delikty, společné ustanovení k soudnímu přezkumu] 166 //
1.6.1 Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury 157 // 1.6.2 Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich // 1.6.3 Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších vztahů v území 17e // 1.6.4 Ochrana zvláštních zájmů v území a součinnost správních orgánů 179 // 1.6.5 Správní delikty [část pátá, hlava pátá; § 178 až § 183] 182 // 1.6.6 Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy [část pátá, hlava šestá - § 184] 18ß // 1.7 Společná, přechodná a závěrečná ustanovení [část šestá; § 185 až § 197] // 1.8 Účinnost [část sedmá; § 198] 198 // 2. část // ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ 200 // 2.1 Zákon č. 184/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 405/2012 Sb 200 // 2.2 Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znéní zákona č. 209/2011 sb. a zákona č. 405/2012 Sb..215 // 3. část // PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY KE STAVEBNÍMU ZÁKONU 220 // 3.1 Vyhláška MMR č. 498/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006, o autorizovaných inspektorech 220 // 3.2 Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb 228 // 3.3 Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb 259 //
3.4 Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006, o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011 Sb. a vyhlášky č. 431/2012 Sb 291 // 3.5 Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb 298 // 3.6 Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve znéní vyhlášky č. 20/2012 sb 371 // 3.7 Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 386 // 4. část // PRÁVNÍ PŘEDPISY upravující další požadavky bezpečnosti a OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 392 // 41 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona / č. 223/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 225/2012 Sb. 393 // Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 401 // Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 417 //
5. část // ZÁKON O VÝKONU POVOLÁNÍ A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY k NĚMU 421 // 5.1 Zákon č. 360/1992 Sb., ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 153/2011 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb. 421 // 5.2 Profesní předpisy 438 // 5.2.1 Profesní a etický řád ČKA ze dne 16. dubna 1994, ze dne 29. dubna 1995, ze dne 28. dubna 1998, ze dne 13. dubna 1999, ze dne 20. dubna 2002, ze dne 24. dubna 2004, ze dne 28. dubna 2007, ze dne 19. dubna 2008, ze dne 17. dubna 2010, ze dne 16. dubna 2011 a ze dne 21. dubna 2012 467 // 5.2.2 Autorizační řád české komory architektů, schválený ministrem pro místní rozvoj, ze dne 15. 10. 2008 pod č.j. 34445/2008 474 // 5.2.3 Disciplinární a smírčí řád ČKA ze dne 16. 04. 1994, ve znění ze dne 27. dubna 1996, ze dne 29. dubna 1997, ze dne 28. dubna 1998, ze dne 13. dubna 1999, ze dne 11. dubna 2000, ze dne 20. dubna 2002, ze dne 24. dubna 2004, ze dne 30. dubna 2005, ze dne 28. dubna 2007, ze dne 19. dubna 2008, ze dne 17. května 2009, ze dne 17. dubna 2010 a ze dne 16. dubna 2011 482 // 5.2.4 Soutěžní řád ČKA ze dne 24. dubna 1993, ve znění ze dne 16. dubna 1994, ze dne 29. dubna 1995, ze dne 27. dubna 1996, ze dne 28. dubna 1998, ze dne 13. dubna 1999, ze dne 11. dubna 2000, ze dne 20. dubna 2002, ze dne 24. dubna 2004, ze dne 30. dubna 2005, ze dne 28. dubna 2007, ze dne 19. dubna 2008, ze dne 17. května 2009, ze dne 17. dubna 2010, ze dne 16. dubna 2011, ze dne 21. dubna 2012 a ze dne 20. dubna 2013 495 //
5.2.5 Organizační, jednací a volební řád ČKA ze dne ze dne 24. dubna 1993, ze dne 16. dubna 1994, ze dne 29. dubna 1995, ze dne 27. dubna 1996,ze dne 29. dubna 1997, ze dne 28. dubna 1998, ze dne 13. dubna 1999, ze dne 11. dubna 2000, ze dne 20. dubna 2002, ze dne 24. dubna 2004, ze dne 30. dubna 2005, ze dne 28. dubna 2007, ze dne 17. května 2009, ze dne 17. dubna 2010 a ze dne 16. dubna 2011 518 // 5 2.6 Jednací řád valné hromady ČKA ze dne ze dne 20. dubna 2002, ve znění // ze dne 24. dubna 2004, ze dne 19. dubna 2008, ze dne 16. dubna 2011 a ze dne 20. dubna 2013.518 // 6. část // ZÁKON Č. 500/2004 SB., SPRÁVNI ŘÁD, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 413/2005 SB„ ZÁKONA Č. 384/2008 SB., ZÁKONA Č. 7/2009 SB., ZÁKONA Č. 227/2009 SB. / A ZÁKONA Č. 167/2012 SB // 7. část // STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STAVEBNÍM ZÁKONEM, S INVESTIČNÍ ČINNOSTÍ V ÚZEMÍ A S VÝKONEM POVOLÁNÍ AUTORIZOVANÝCH ARCHITEKTŮ, INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ [S KRÁTKÝM KOMENTÁŘEM] // 7.1 Ústavní rámec // 7.2 Výstavba // 7.3 Veřejná správa // 7.4 Péče o zdravé životní podmínky // 7.5 Péče o přírodní a krajinné bohatství // 7.6 Péče o kulturní bohatství / památková péče // 7.7 Vzdělání (věda a výzkum, školství) // 7.8 Informace a informační systémy / státní statistika // 7.9 Infrastruktura dopravní a technická / dopravní a technická vybavenost území a staveb // 7.10 Technická normalizace, metrologie a státní zkušebnictví // 7.11 Občanské a obchodní právo / podnikání // 7.12 Práva k duševnímu vlastnictví // 7.13 Zadávání veřejných zakázek / soutěže o návrh - architektonické a urbanistické soutěže. // 7.14 Práce, sociální a zdravotní zabezpečení, mzdy a platy // 7.15 Trestní a přestupkové právo // 8. část // PŘEHLED NÁLEZŮ A JUDIKÁTŮ 746 // BAREVNÉ PŘÍLOHY 769

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC