Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (304 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7298-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7299-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3527-6 (print)
Přehledná a srozumitelná publikace představuje současné metody a techniky marketingového výzkumu a přináší řadu rad a tipů pro jejich využití v praxi. Velmi cenné je velké množství příkladů a řada případových studií z reálné praxe. Seznámíte se s metodikou a technikami provádění marketingového výzkumu, od plánu výzkumu přes sběr, zpracování a analýzu údajů až po interpretaci výsledků. Podrobně poznáte moderní metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu včetně dotazování, pozorování a experimentu. Autoři se věnují také vybraným aplikacím marketingového výzkumu či organizaci marketingového výzkumu..
001485446
Obsah // 0 autorech... 7 // Slovo úvodem... 8 // 1 Marketingový výzkum na začátku 21. století... 11 // 1.1 Podstata marketingového výzkumu... 12 // 1.1.1 Charakteristiky marketingového výzkumu... 12 // 1.1.2 Význam marketingového výzkumu ... 14 // 1.1.3 Trendy v marketingovém výzkumu ... 16 // 1.1.4 Vlivy online médií... 17 // 1.2 Poptávka ... 20 // 1.2.1 Význam poptávky... 21 // 1.2.2 Typy poptávky... 22 // 1.2.3 Vlivy ekonomické krize na poptávku... 23 // 1.3 Vlivy prostředí ... 24 // 1.3.1 Demografické vlivy... 25 // 1.3.2 Ekonomické vlivy... 26 // 1.3.3 Legislativní a politické vlivy... 27 // 1.3.4 Přírodní vlivy ... 28 // 1.3.5 Inovační vlivy... 29 // 1.3.6 Sociální a kulturní vlivy... 31 // 1.4 Trh a subjekty trhu ... 33 // 1.4.1 Rozsah trhu ... 33 // 1.4.2 Dodavatelé... 36 // 1.4.3 Konkurence... 37 // 1.4.4 Distributoři ... 39 // 1 1.4.5 Zákazníci... 39 // 1.4.6 Veřejnost... 42 // 1.5 Analýzy marketingového prostředí ... 43 // 1.5.1 Analýza firmy ... 43 // 1.5.2 PEST analýza... 45 // 1.5.3 SWOT analýza... 45 // 1.5.4 Market Intelligence... 47 // 2 Informační zajištění marketingového výzkumu ... 49 // 2.1 Zdroje informací ... 50 // 2.1.1 Typy informací ... 51 // 2.1.2 Sekundární data... 53 // 2.1.3 Primární data... 55 // 2.2 CRM systémy jako zdroje marketingových dat... 57 // 2.2.1 CRM jako systém... 58 // 2.2.2 Hodnotový přístup CRM ... 58 // 2.2.3 Řízení zákaznického portfolia ... 60 // 2.3 Firemní
a agenturní marketingový výzkum... 62 // 2.3.1 Rozhodování o organizaci marketingového výzkumu... 62 // 2.3.2 Výběr výzkumné agentury... 64 // 2.3.3 Spolupráce na výzkumných projektech ... 68 // 3 Příprava marketingového výzkumu... 71 // 3.1 Zahájení marketingového výzkumu... 72 // 3.1.1 Proces marketingového výzkumu... 72 // 3.1.2 Určení problému ... 74 // 3.1.3 Definování cíle výzkumu ... 75 // 3.1.4 Formulování výzkumných hypotéz... 77 // 3.1.5 Formulování statistických hypotéz... 80 // 3.2 Orientační analýza ... 82 // 3.2.1 Analýza výchozí situace... 82 // 3.2.2 Srovnání sekundárního a primárního výzkumu ... 84 // 3.3 Plán výzkumného projektu... 85 // 3.3.1 Význam plánu... 86 // 3.3.2 Obsah plánu... 87 // 3.4 Předvýzkum ... 92 // 4 Realizace výzkumu... 95 // 4.1 Sběr dat... 96 // 4.1.1 Zabezpečení sběru dat... 96 // 4.1.2 Sběr dat s využitím různých metod ... 97 // 4.1.3 Kontrola sběru dat... 99 // 4.2 Zpracování dat... ?0 // 4.2.1 Kontrola a úprava dat ... 100 // 4.2.2 Třídění dat... ??? // 4.2.3 Kódování dat... ??4 // 4.2.4 Zpracování dat v praxi pomocí statistického softwaru ... 107 // 4.3 Analýza dat... HO // 4.3.1 Základní statistická deskripce... 111 // 4.3.2 Analýza závislostí dvou kategoriálních proměnných... 116 // 4.3.3 Analýza průměrů ... \\\g // 4.3.4 Korelační a regresní analýza... 123 // 4.3.5 Další analýzy dat využitelné v marketingovém výzkumu...
127 // 4.4 Vizualizace výstupů... 131 // 4.4.1 Typy tabulek ... 131 // 4.4.2 Typy grafů... I33 // 4.4.3 Zásady tvorby ... 140 // 4.5 Interpretace výstupů... I43 // 4.5.1 Ověření validity... I43 // 4.5.2 Formulování doporučení... 146 // 4.6 Prezentace doporučení ... I47 // 4.6.1 Písemná prezentace... I47 // 4.6.2 Ústní prezentace ... I49 // 5 Metody marketingového výzkumu ... // 5.1 Typy výzkumu ... // 5.1.1 Členění výzkumu podle využití v rozhodovacím procesu... // 5.1.2 Členění výzkumu podle časového hlediska ... // 5.1.3 Zaměření výzkumu... // 5.2 Kvantitativní výzkum...’."I",--- // 5.2.1 Specifika kvantitativního výzkumu ve srovnání s kvalitativním // výzkumem ... // 5.2.2 Kvantifikace a kvantitativní výzkum... // 5.2.3 Výzkumné postupy kvantitativního výzkumu... // 5.2.4 Příklady typických kvantitativních výzkumů ... // 5.3 Kvalitativní výzkum... // 5.3.1 Výzkumné postupy kvalitativního výzkumu...• • • // 5.3.2 Příklady využití nejčastěji používaných technik při kvalitativním // výzkumu... // 5.4 Základní metody sběru primárních dat ... // 5.4.1 Dotazování... // 5.4.2 Pozorování... // 5.4.3 Experiment ... // 151 // 152 152 // 155 // 156 158 // 158 // 160 // 161 // 162 // 165 // 166 // 166 // 173 // 175 // 178 // 181 // 6 Dotazování... // 6.1 Proces dotazování... // 6.1.1 Příprava dotazování... // 6.1.2 Principy správného dotazování . // 6.1.3 Rozhovor... // 6.2 Plánování
výběru respondentů... // 6.2.1 Proces výběru respondentů ... // 6.2.2 Rámec výběrového souboru . .. // 6.2.3 Způsob výběru respondentů . .. // 6.2.4 Velikost výběrového souboru .. // 6.3 Dotazník... // 6.3.1 Nástroje dotazování... // . 6.3.2 Konstrukce otázek do dotazníku // 6.3.3 Konstrukce dotazníku... // 6.4 Hlavní typy otázek... // 6.4.1 Otázky podle funkce... // 6.4.2 Otázky podle variant odpovědí . // 6.4.3 Škály ... // 185 // 186 186 188 190 192 192 // 194 // 195 // 198 // 199 // 200 201 205 208 209 213 217 // 7 Aplikace marketingového výzkumu...• • • • // 7.1 Klíčové oblasti aplikace marketingových výzkumů .. // 7.2 Analýza poptávky... // 7.2.1 Kvantifikace poptávky... // 7.2.2 Analýza tahounů (driverů) poptávky ... // 7.3 Porozumění zákazníkovi ... // 7.3.1 Analýza potřeb, požadavků a chování zákazníků // 7.3.2 Měření zákaznické zkušenosti ... // 221 // 222 // 225 // 226 230 238 238 242 // 7.4 Výzkum značky a integrované marketingové komunikace... 248 // 7.4.1 Výzkum pro tvorbu značky... 249 // 7.4.2 Měření síly značky a pozice značky... 254 // 7.4.3 Měření stopy značky... 256 // 7.4.4 Analýza sémantických významů... 256 // 7.4.5 Analýza cenové výhody značky... 258 // 7.4.6 Výzkumy pro integrovanou marketingovou komunikaci značky... 260 // 7.4.7 Systémy klíčových indikátorů výkonnosti značky a komunikace ... 266 // 7.5 Produktový výzkum... 268 // 7.5.1 Výzkum
jako součást tvorby produktů... 269 // 7.5.2 Testy akceptace produktů... 269 // 7.5.3 Test prvků produktů ... 271 // 7.6 Cenový výzkum ... 272 // 7.6.1 Metody stanovení ceny vyjádřené jako hodnoty vnímané zákazníkem 273 // 7.6.2 Strategické varianty cenotvorby... 276 // 7.6.3 Měření poptávky s vazbou na cenu a nabídku ... 277 // 7.7 Výzkumy pro řízení prodeje a trade marketing... 279 // 7.7.1 Storecheck ... 281 // 7.7.2 Výzkumy distribučních modelů ... 282 // 7.7.3 Výzkumy specifických segmentů trhu ... 283 // 7.8 Marketingový výzkum a internet... 288 // 7.8.1 Informace na internetu ... 289 // 7.8.2 Marketingový výzkum prostřednictvím internetu... 290 // 7.8.3 Výzkum internetu... 292 // Shrnutí/Summary... 294 // Literatura ... 295 // Rejstřík ... 299 // «

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC