Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2010
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7345-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3608-2 (print)
Rozvoj kreativní ekonomiky, jež je spjat s prohloubením kreativních dovedností, rozšiřováním kreativní třídy a s nárůstem firem v kreativním průmyslu, se jeví jako jeden z významných kroků pro zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik. Autoři poukazují na nový, stále sílící trend významu kreativní ekonomiky ve vyspělých státech, kde dochází k vyššímu prosazování individuality jedince, jeho kreativního myšlení, v souladu s požadavky firem, spotřebitelů, ale i společnosti a dopadu tohoto jednání na oblasti ekonomie, veřejné správy, marketingu, reklamy či managementu. Autoři též poukazují na další oblasti, jež budou zasaženy novým fenoménem, jako jsou noví významní hráči v kreativní ekonomice s dopadem na firemní strategie, nová administrativa, reklama, kreativní tvorba práva, ale i potřeba nových kreativních manažerů..
001485480
O autorech 8 // Úvod 10 - Jitka Kloudová // Možnosti Evropy ve 21. století - Jitka Kloudová // 1.1 Od ekonomiky zemědělské, průmyslové, informační a znalostní k ekonomice kreativní // Použitá literatura // Kreativní ekonomika a vymezení pojmů - Jitka Kloudová // 2.1 Kreativní ekonomika // 2.2 Lidská kreativita, kreativní třída a kreativní produkt // 2.3 Kreativní produkt a kreativní firma // 2.4 Kreativní průmysl, kulturní průmysl a kreativní sektor // 2.5 Kreativní město, oblast, kreativní klastr a aktéři (stakeholders) v kreativní // ekonomice // Použitá literatura // Předpoklady, rozhodující faktory a dopady rozvoje kreativní ekonomiky - Jitka Kloudová // 3.1 Předpoklady rozvoje kreativní ekonomiky // 3.2 Faktory rozvoje kreativní ekonomiky // 3.3 Statistické podchycení kreativní ekonomiky // 3.4 Význam kreativní ekonomiky v národních strategiích // 3.5 Změny a jejich důsledky spojené s rozvojem kreativní ekonomiky // 3.6 Východiska pro ekonomicky méně rozvinuté ekonomiky v rámci Evropy // Použitá literatura // 4. Role stakeholderů v kreativní ekonomice - Iveta Simberová // 4.1 Úvod // 4.2 Výzvy pro zvýšení konkurenčního potenciálu současných podnikových a podnikatelských subjektů // 4.3 Synergická perspektiva strategického marketingového managementu a zaměření na stakeholdery (Simberová, 2008) // 4.4 Stakeholder! a jejich role, různé přístupy a koncepce // 4.4.1 Podnikové a podnikatelské subjekty a stakeholdeři // 4.4.2 Role stakeholderů // 4.4.3 Identifikování stakeholderů, vytvoření portfolia a řízení vztahů // 4.5 Výzvy a nástrahy kreativní ekonomiky pro podnikové a podnikatelské subjekty 82 // 4.6 Charakteristika a obsahové vymezení kreativních průmyslů 83 // 4.6.1 Identifikace stakeholderů v kontextu kreativní ekonomiky a kreativních průmyslů 84 //
4.6.2 Segmentace a vytváření portfolia klíčových stakeholderů 85 // 4.6.3 Volba strategie vůči těmto stakeholderům 85 // 4.6.4 Vytváření, udržování a ukončení vztahu se stakeholdery 85 // 4.6.5 Sítě vztahů se stakeholdery 85 // Závěr 87 // Použitá literatura 87 //5. Efektivní a účinná veřejná správa. Smart Administration v podmínkách kreativní ekonomiky - František Ochrana // 5.1 Vymezení pojmu „Smart Administration“ // 5.2 Hledání přístupů (východisek) k účinnému řízení veřejné správy a zvládání výzev kreativní ekonomiky // 5.2.1 Neotayloristický přístup k řízení veřejné správy a jeho omezení // 5.2.2 Idea „znovuobjevené vlády“ // 5.2.3 Idea „veřejného podnikání“ // 5.2.4 Idea „New Public Management“ // 5.3 Kreatívna tvorba práva - Boris Balog // Použitá literatura ke kapitole 5.2 // Použitá literatura ke kapitole 5.3 // 6. Kreativní ekonomika a kreativní manažer - Milan Mikuláštik // 6.1 Úvod // 6.2 Pojem tvořivost // 6.3 Bariéry tvořivosti // 6.4 Tvořivost jako součást integrované psychiky jedince // 6.5 Vlastnosti tvořivé osobnosti // 6.6 Tvořivý proces // 6.7 Techniky tvůrčí práce // 6.8 Tvůrčí postupy při řešení problémů // 6.9 Tvůrčí produkt // 6.10 Význam podmínek prostředí pro tvůrčí aktivitu // 6.11 Řízení tvůrčích projektů // 6.12 Individuální a týmová tvořivost // 6.13 Rozvoj tvořivosti, vyhledávání a podpora tvořivých lidí // 6.14 Tvořivost a inovace // 6.15 Závěr // Použitá literatura // 7. Kreativita a reklama 163 - Jaroslav Svetlík // 7.1 Úvod 163 // 7.2 Teorie fungování reklamy 164 // 7.2.1 Reklamní kreativní strategie 165 // 7.3 Kreativita a její měření 167 // 7.3.1 Měření kreativity 168 // 7.4 Kreativita a reklama 169 // 7.4.1 Kreativita a fungování reklamy 170 //
7.4.2 Emoce v reklamě 171 // 7.4.3 Model hierarchie účinků 172 // 7.4.4 Komponenty kreativní reklamy 174 // 7.4.5 Reklamní kreativita a lidé 176 // 7.5 Kreativita a efektivita reklamy 180 // 7.5.1 Efektivita reklamního působení 181 // 7.5.2 Kreativita a efektivita 184 // Závěr 186 // Použitá literatura 187 // 8. Teoreticko-metodologická východiska zkoumání problému „kreativní ekonomiky“ a náměty na další interdisciplinární výzkum - František Ochrana // 8.1 Kreativní ekonomika jako globální trend // 8.2 Aktéři kreativní ekonomiky // 8.3 Obsah a rozsah pojmu „kreativní ekonomika“ // 8.4 Náměty na interdisciplinární výzkum problému „kreativní ekonomiky“ // Použitá literatura // 9. Sen o České republice v retrospektivním pohledu z roku 2030 očima penzionovaného prognostika Pavla Kačaly 199 - František Ochrana, Jitka Kloudová // Použitá literatura 209 // Seznam zkratek 211 // Klíčová slova 211 // Resumé 213 // Rejstřík 215

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC