Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (436 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8848-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8849-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3719-5 (print)
Publikace přináší vyvážené, věcné, konfesně nezatížené a co nejúplnější podání dějin křesťanství od jeho počátků až do konce středověku. Snaží se zodpovědět základní otázky včetně jinak opomíjených témat, jako je rozbor křesťanských herezí, misijní problematika či přehled církevní struktury..
001485516
Obsah // ÚVOD... 9 // KNIHA I. // 1. ZROD KŘESŤANSTVÍ A RANÁ CÍRKEV ... 15 // 1.1 Boj o duši židovského národa ... 16 // 1.2 Rozvoj křesťanství v 1. a 2. století... 22 // 1.2.1 Šíření křesťanství... 27 // 1.2.2 Reakce pohanského prostředí... 31 // 1.2.3 Nepřátelé státu... 34 // 1.2.4 Obhájci křesťanství-apologeti... 39 // 1.3 Církevní vývoj do nástupu císaře Konstantina Velikého... 40 // 1.3.1 Christianizace ...41 // 1.3.2 Mezi tolerancí a pronásledováním...45 // 2. ORGANIZACE A KULT RANÉ CÍRKVE ... 55 // 2.1 Život církevních obcí... 55 // 2.2 Církevní hierarchie... 57 // 2.3 Bohoslužba a kult... 62 // 3. KŘESŤANSKÉ UČENÍ A TEOLOGIE... 67 // 3.1 Vymezování vůči židovství... 67 // 3.2 Tvorba novozákonního kánonu... 70 // 3.3 Křesťanské učení od apoštolských otců ? apologetům... 72 // 3.4 Křesťanská teologie... 75 // 3.5 Hereze a bludná učení... 78 // KNIHÁM. // 1. CÍRKEV STOJÍCÍ U KOLÉBKY NOVÉ EVROPY (311-900) ... 85 // 1.1 Říšská církev a pád římského světa ... 85 // 1.2 Církev v období stěhování národů... 94 // 1.3 Východní cézaropapismus ... 102 // 1.4 Franská říše... 111 // 1.5 Spojení Franků s papežstvím... // 2. CÍRKEV DĚDIČKOU TRADICE A ŘÁDU ... 125 // 2.1 Zrození papežství... 125 // 2.1.1 Politická emancipace papežství a papežská falza... 128 // 2.1.2 Mikuláš I. a první vrchol papežského primátu ... 132 // 2.2 Křesťanské misie ... I33
// 2.2.1 Christianizace Británie ... 136 // 2.2.2 Dokončení christianizace Germánie ... 138 // 2.2.3 Misie ke Slovanům... 142 // 2.3 Organizace a církevní struktura... 145 // 2.3.1 Metropolitní systém ... 145 // 2.3.2 Biskupská a farní správa... 148 // 2.3.3 Institut vlastnických kostelů... 149 // 2.4 Mnišství ... 151 // 3. VNITŘNÍ ŽIVOT CÍRKVE... 159 // 3.1 Hereze a zformování ortodoxie... 159 // 3.1.1 Arianismus ... I60 // 3.1.2 Nestoriánství... 168 // 3.1.3 Monofyzitismus a snahy o obnovu jednoty církve... 171 // 3.1.4 Pelagianismus... 127 // 3.1.5 Obrazoborectví... 161 // 3.2 Vývoj kultu a liturgie ... 183 // 3.3 Intelektuální rozvoj církve ... 188 // 3.3.1 Teologie a filozofie v období trinitárních a christologických bojů. 188 // 3.3.2 Pozdní patristika... 192 // 3.3.3 Karolínská vzdělanost ... 195 // KNIHAMI. // 1. CÍRKEV VE VÍRU SNAH O REFORMU (900-1200) ... 203 // 1.1 Temné století a zformování otonsko-sálské říšské církve... 203 // 1.2 Sálské císařství a boje o investituru... 213 // 1.3 Soupeření papežství a císařství ve 12. století a dokončení reformy. 220 // 1.4 Zrod křižáckého hnutí a východní křesťanstvo ... 227 // 2. PROSAZENÍ CÍRKEVNÍ SVOBODY ... 233 // 2.1 Naplňování reformy a církevní synody... 233 // 2.1.1 Reforma církve pod císařskou patronací... 233 // 2.1.2 Gregoriánská reforma... 236 // 2.1.3 Vítězství papežské myšlenky... 237 // 2.2 Dokončení christianizace
... 240 // 2.3 Řeholní život ... 244 // 2.3.1 Clunyjská a lotrinská reforma... 245 // 2.3.2 Návrat ke kořenům řeholního života ... 249 // 3. DOBUDOVÁNÍ CÍRKEVNÍHO ŽIVOTA ... 255 // 3.1 Graciánův dekret a prosazení papežského zákonodárství... 255 // 3.2 Patronát a církevní desátek ... 257 // 3.3 Teologie a vzdělanost ... 259 // KNIHA IV. // 1. VÍTĚZSTVÍ PAPEŽSKÉHO UNIVERZALISMU - CÍRKEV VE 13. STOLETÍ... 269 // 1.1 Papežství, císařství a královská moc... 269 // 1.2 Papežství a vzestup francouzského vlivu ... 279 // 2. ORGANIZACE A ŽIVOT CÍRKVE... 287 // 2.1 Dobudování církevní struktury... 287 // 2.2 Nové formy řeholního života ... 294 // 2.3 Boj s jinověrci a herezí... 301 // 3. VNITŘNÍ ROZVOJ CÍRKVE... 311 // 3.1 Kult a liturgie... 311 // 3.2 Právní vývoj církve... 316 // 3.3 Svatí a jejich kult ... 317 // 3.4 Scholastika a filozoficko-teologické myšlení... 321 // KNIHA V. // 1. CÍRKEV MEZI KONCILIÁRNÍ REFORMOU A MONARCHICKÝM // PAPEŽSTVÍM... 329 // 1.1 Církev, světská moc a laická společnost v časech „krize a reformy": // Avignon... 329 // 1.2 Velké schizma a doba koncilů... 345 // 2. ORGANIZACE CÍRKVE A JEJÍ JEDNOTA... 369 // 2.1 Vrchol papežského centralismu - avignonská kurie... 369 // 2.2 Řeholní život v pozdním středověku ... 375 // 2.3 Spory o nauku a jednotu církve ... 380 // 3. „PODZIM" CÍRKEVNÍHO STŘEDOVĚKU... 389 // 3.1 Zbožnost a křesťanský život... 389 // 3.2
Vzdělání a náboženské myšlení... 394 // SUMMARY... 401 // SEZNAM VYBRANÉ DOPORUČENÉ LITERATURY ... 403 // SEZNAM OBRÁZKŮ ... 407 // JMENNÝ REJSTŘÍK... 409 // VĚCNÝ REJSTŘÍK... 421 // OBRAZOVÁ PŘÍLOHA ... 429

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC