Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7057-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3948-9 (print)
slovenština
Kniha se věnuje souvislostem vzniku a rozvoje personálního řízení a vysvětluje podstatu a podmínky formování koncepce lidského kapitálu a koncepce řízení lidských zdrojů. Je určena manažerům a personalistům firem a jiných organizací, studentům vysokých škol a odborníkům v oblasti řízení lidských zdrojů působících na vysokých školách, v personálních agenturách a poradenských firmách. Čtenář se v knize dozví, proč lidské zdroje v dnešním světě získávají strategický význam, proč je důležité investovat do lidí, a nejen do technologií, a proč nejefektivnější formou investic do lidských zdrojů jsou investice do vzdělávání a rozvoje. Takto pojímaná koncepce řízení lidských zdrojů odpovídá také na otázku, jaké přístupy v řízení, vzdělávání a rozvoji pracovníků by měly uplatňovat firmy, jakou politiku má provádět stát v oblasti výchovy, vzdělávání, rozvoje vědy, a jak by se měli chovat lidé při výběru povolání a během vzdělávání..
001485624
Obsah // 0 autorovi ... 8 // Úvod... 9 // 1 Technokratická koncepce personálního řízení ... 13 // 1.1 Vznik personálního řízení v podmínkách průmyslové revoluce... 14 // Průmyslová revoluce a její dopad na hospodářský rozvoj... 14 // Technická revoluce v energetice průmyslové využití elektřiny ... 15 // Rozvoj chemického průmyslu... 15 // Rozvoj průmyslové infrastruktury a vznik automobilového průmyslu... 16 // Vliv průmyslové revoluce na rozvoj zemčdčlství... 18 // Nová průmyslové-agrární struktura ekonomiky ... 18 // Změny v organizaci práce a postavení pracovníků ... 19 // Průmyslová revoluce a sociální změny vc společnosti... 20 // Formování sociální funkce státu... 22 // Vznik personálního řízení v organizacích ... 23 // 1.2 Principy „vědeckého managementu“ v řízení zaměstnanců ... 24 // Psychologické předpoklady vědeckého managementu... 24 // Pionýr „vědeckého managementu“ - Frederic Taylor ... 24 // Principy vědeckého managementu a funkční řízení podle Henri Fayola - 27 // Názory na podstatu člověka a jeho místo v strojové výrobě ... 31 // 1.3 Technokratická koncepce personálního řízení... 32 // Pásová výroba jako organizační vynález... 32 // Změny v organizační struktuře, v postavení a úkolech pracovníků...35 // Technokratický přístup ? zaměstnávání lidí... 36 // Praxe řízení zaměstnaneckých vztahů na přelomu 19. a 20. století... 37
// Vznik potřeby řízení zaměstnaneckých vztahů... 39 // 2 Formování sociálního přístupu v personálním řízení... 45 // 2.1 Světová hospodářská krize a nová filozofie hospodářského rozvoje... 46 // Ekonomicky rozvoj USA a jeho dopad na světové hospodářství... 46 // Ekonomická situace v západoevropských zemích před velkou hospodářskou // krizí... 46 // Světová hospodářská krize a zvláštnosti jejího projevu v evropských // zemích... 48 // „Nový úděl“ jako program protikrizových opatření ... 49 // 2.2 Státní a podniková sociální politika a rozvoj personálního řízení... 51 // Technologický pokrok a rozvoj vzdělávání ... 51 // „Kodexy poctivé konkurence“ jako základ podnikové sociální politiky. 51 // Prvky státní sociální politiky... 52 // Podniková a státní sociální politika v praxi... 53 // 2.3 Škola lidských vztahů v rozvoji personálního řízení... 55 // Mezilidské vztahy jako důležitý organizační prvek... 55 // Hawthornské pokusy a škola lidských vztahů Eltona Mayo ... 57 // 2.4 Podstata sociální koncepce personálního řízení... 62 // Odbory a stát jako subjekty zamčstnancckých vztahů... 62 // Základní výcvik jako součást personálních činností... 64 // Podniková sociální politika jako součást personálního řízení... 64 // Lidské vztahy v personálním řízení... 66 // 3 Personální řízení v podmínkách včdecko-technického pokroku... 69
// 3.1 Hospodářský rozvoj v podmínkách včdecko-technického pokroku ... 70 // Včda jako odvětví hospodářské výroby... 70 // Včda a automatizace výrobních procesů ... 72 // Proces transferu vědeckých poznatků do hospodářské výroby... 72 // Změny v hospodářské výrobě a struktuře zaměstnanosti ... 73 // 3.2 Změny sociálních podmínek práce a zaměstnaneckých vztahů ... 76 // Idea neoliberalizmu a sociální rozvoj v poválečném období... 76 // Rozvoj vzdělání, vědy a změny v kvalifikaci pracujících ... 78 // Státní regulace zaměstnaneckých vztahů... 81 // 3.3 Nové trendy v managementu a jejich vliv na personální řízení... 82 // Behaviorální přístup v managementu a rozvoj koncepce personálního // řízení... 82 // Rozvoj managementu a jeho vliv na personální řízení... 86 // 3.4 Fáze rozvoje koncepce personálního řízení... 91 // Nové organizační uspořádání personálních činností... 91 // Nové postavení odborů v zaměstnaneckých vztazích ... 94 // Souhrnná charakteristika fáze rozvoje koncepce personálního řízení .. 95 // 4 Fáze dospělosti koncepce personálního řízení... 97 // 4.1 Hospodářsky vývoj v podmínkách druhé etapy vědecko-technické // revoluce... 98 // Strukturální změny v hospodářství ... 98 // Integrační procesy ve světovém hospodářství... 100 // Diskontinuita v hospodářském rozvoji v 60. a 70. letech 20. století . 101 // 4.2 Nová sociální
architektura společnosti a její vliv na rozvoj personálního // řízení... 102 // Změny v postavení zaměstnanců ve výrobě... 102 // Formování střední sociální vrstvy společnosti... 103 // Společnost blahobytu a vztah ? práci... ?7 // 4.3 Systémový přístup v managementu a fáze dospělosti v personálním // řízení... 109 // Podstata systémového přístupu v managementu ... 109 // Kontingenění přístup v řízení výroby a personálních činností ... 1? // Specifika japonského managementu a řízení personálních činností... 113 // Souhrnná charakteristika změn v podnikovém managementu ... 115 // 4.4 Podstata fáze dospělosti koncepce personálního řízení... 116 // Potřeba nových přístupů v řízení zaměstnaneckých vztahů ... 116 // Zavedení nových forem organizace práce ... 118 // Rozvoj vnitropodnikové demokracie... ?9 // Plánování a rozvoj kariéry v personálním řízení ... 120 // 5 Koncepce lidského kapitálu v podmínkách znalostní ekonomiky... 125 // 5.1 Nová paradigmata hospodářského rozvoje koncem 20. století ... 126 // Hospodářský rozvoj v podmínkách druhé etapy védecko- // -technické revoluce... 126 // Globální trendy v hospodářském rozvoji ... 128 // Strukturálnč-tcchnologické zmény v ekonomice... 129 // 5.2 Význam znalostní ekonomiky pro hospodářský a sociální pokrok... 131 // Formování trhu inovací... 131 // Nové trendy na trhu práce a v zaměstnávání pod vlivem
znalostní // ekonomiky ... 133 // Podstata nové znalostní ekonomiky... 135 // 5.3 Koncepce lidského kapitálu v nové ekonomice ... 137 // Podstata lidského kapitálu v nové ekonomice ... 137 // Hodnota a vlastnosti lidského kapitálu... 139 // Analýza a měření lidského kapitálu... 140 // Postavení a úloha člověka ve znalostní ekonomice ... 143 // 6 Vznik a formování koncepce řízení lidských zdrojů... 145 // 6.1 Změny v úkolech managementu ve znalostní ekonomice ... 146 // Inovační přístupy v řízení lidí ... 146 // Trendy v rozvoji vzdělání a kvalifikace pracovníků ... 148 // Změny v přístupech a metodách personální práce... 151 // 6.2 Formovaní koncepce řízení lidských zdrojů... 152 // Teoretická východiska koncepce řízení lidských zdrojů ... 152 // Lidský kapitál jako objekt řízení lidských zdrojů ... 153 // Inovace jako nástroj řízení lidských zdrojů... 155 // Strategický přístup v řízení lidských zdrojů ... 158 // 6.3 Řízení lidských zdrojů jako koncepce výrobního managementu ...159 // Teoretické modely koncepce řízení lidských zdrojů ... 159 // Charakteristické rysy koncepce řízení lidských zdrojů... 162 // Podstata koncepce řízení lidských zdrojů a personálního řízení... 163 // 6.4 Praktické uplatnění koncepce řízení lidských zdrojů ... 165 // Kritické názory praktického uplatnění koncepce řízení lidských zdrojů ... 165 Odlišnosti koncepcí řízení
lidských zdrojů a personálního řízení... 167 // Závěr ... *72 // Literatura ... 175 // Shrnutí/Summary... 183 // Rejstřík // 184

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC