Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (296 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8037-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8038-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4047-8 (print)
Výhodou publikace je komplexnost a šíře zpracovaných poznatků z oblasti řízení financí.Prezentuje nejen základní teoretické přístupy, ale i jejich uplatnění a projevy v praxi. Autorky upozorňují na specifika realizace finančního managementu v ČR a odlišnosti vzhledem k zahraničí. Pozornost je zaměřena na aspekty vzniku a vývoje korporací, zdroje financování, metody hodnocení investic apod. Jako nedílnou součást správy korporací obsahuje kniha také problematiku dividendové politiky. Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu je také finanční analýza vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, prognóza těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik spojených s budoucími aktivitami podniku. Plánování je proces, který bezprostředně na finanční analýzu navazuje. Zpracovávat podnikatelský plán bez předchozí analýzy podniku a jeho okolí, včetně analýzy finanční je téměř nerealizovatelné..
001485665
Obsah // 1. Vznik a vývoj korporací jako nejvyššího stupně organizace firmy...9 // 1.1 Firma jednoho vlastníka ...10 // 1.2 Společnost ...10 // 1.3 Korporace...11 // 1.4 Vznik korporací - krátký historický exkurz ...12 // 1.5 Cíl korporace...13 // 1.6 Naplňováni cíle korporace ...15 // 2. Investování...18 // 2.1 Budoucí a současná hodnota jednoduchá ...19 // •’ 2.1.1 Budoucí hodnota jednoduchá...21 // 2.1.2 Současná hodnota jednoduchá ...21 // 2.1.3 Další formy úročení...23 // 2.2 Budoucí a současná hodnota proudu hotovostních toků ...23 // 2.3 Budoucí a současná hodnota anuity...25 // 2.4 Současná hodnota perpetuity...28 // 3. Metody hodnocení investic...32 // 3.1 Metoda čisté současné hodnoty (NPV)...32 // 3.2 Metoda vnitřního výnosového procenta (IRR)___!...39 // 3.2.1 Navzájem se vylučující projekty...40 // 3.2.2 Nekonvenční hotovostní toky...41 // 3.3 Metoda indexu ziskovosti (Pl)...42 // 3.4 Metoda doby splatnosti (PBP)...44 // 3.5 Diskontovaná metoda doby splatnosti (DPBP)...45 // 4. Dlouhodobé zdroje financování...48 // 4.1 Členění finančních zdrojů...48 // 4.2 Vlastní zdroje financování...53 // 4.3 Cizí dlouhodobé zdroje financování ...58 // 4.3.1 Dlouhodobý úvěr...59 // 4.3.2 Emise obligaci...63 // 4.3.3 Leasing...69 // 4.3.4 Forfaiting...74 // 5. Finanční analýza...77 // 5.1 Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy...80 // 5.2 Rozvaha ... .. 83 // 5.3 Výkaz zisku a ztráty
...89 // 5.4 Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) ...92 // 6. Metody finanční analýzy ...97 // 6.1 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů ...100 // 6.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů...106 // 6.3 Přímá analýza intenzivních ukazatelů...109 // 6.4 Analýza soustav ukazatelů... 110 // 7. Poměrová analýza ...115 // 7.1 Ukazatele likvidity... 116 // 7.2 Ukazatele rentability...120 // 7.3 Ukazatele zadluženosti...127 // 7.4 Ukazatele aktivity ...131 // 7.5 Provozní (výrobní) ukazatele ...134 // 7.6 Ukazatele cash flow ...135 // 7.7 Ukazatele tržní hodnoty ...136 // 8. Řízení kapitálové struktury...141 // 8.1 Teorie kapitálové struktury ...142 // 8.1.1 Model M&M...143 // 8.1.2 Statické teorie...145 // 8.1.3 Dynamické teorie ...147 // 8.1.4 Teorie kapitálové struktury založené na konfliktu zájmů...148 // 8.2 Vliv fungování finančního systému na kapitálovou strukturu ...149 // 8.3 Kapitálová struktura v podmínkách České republiky ...152 // 9. Plánování jako nezbytná součást finančního řízení...157 // 9.1 Východiska finančního plánováni...161 // 9.2 Plánované cíle spojené s fungováním firmy...162 // 9.3 Dlouhodobé finanční plánování...166 // 9.3.1 Složky strategického plánu...166 // 9.4 Plánováni tržeb...177 // 9.5 Plánováni nákladů...179 // 9.5.1 Stanovení nákladů v relaci ? tržbám...180 // 9.5.2 Individuální stanovení nákladových položek...183 // 9.5.3 Odpisy...185
// 9.6 Plánová rozvaha...187 // 9.7 Forma (struktura) dlouhodobého plánu...191 // 9.8 Krátkodobé taktické plánováni ...192 // 10. Geneze dividendové politiky...197 // 10.1 Škola dividendové irelevance...198 // 10.1.1 Teorie Millera a Modiglianiho ...198 // 10.1.2 Další představitelé školy dividendové irelevance...202 // 10.2 Škola dividendové relevance ...203 // 10.2.1 Pro-dividendová škola...205 // 10.2.2 Anti-dividendová škola ...206 // 10.2.3 Teorie založené na informačním efektu dividend...207 // 10.2.4 Teorie zabývající se zastupitelskými náklady a externím // financováním...209 // 10.2.5 Teorie dividendové politiky a daňová problematika...209 // 10.3 Empirické studie v oblasti dividendové politiky...211 // 10.4 Dividendová politika a hodnocení firmy...212 // 11. Dividendová politika ...216 // 11.1 Malý exkurz do historie...217 // 11.2 Druhy dividendové politiky ...219 // 11.3 Dividendy a jejich členění...221 // 11.3.1 Členění dividend podle druhu akcie, na kterou jsou vypláceny .221 // 11.3.2 Členění dividend podle podoby...222 // 11.3.3 Členění dividend podle intervalu jejich vypláceni...224 // 11.3.4 Členění dividend podle pravidelnosti vyplácení ...224 // 11.4 Procedura výplaty dividend .’...225 // 11.4.1 Výplatní procedura v USA...225 // 11.4.2 Výplatní procedura v České republice ...226 // 11.5 Zpětný odkup akcii jako alternativa ? dividendové politice...227 // 11.5.1 Způsoby provedení zpětného
odkupu...228 // 11.5.2 Efekt zpětného odkupu...229 // 11.6 Dividendový reinvestični plán...231 // 12. Corporate governance - teoretický exkurz...233 // 12.1 Teoretický rámec corporate governance...234 // 12.1.1 Zastupitelská teorie...235 // 12.2 Ekonomie transakčních nákladů...239 // 12.3 Teorie zájmových skupin...240 // 12.4 Teorie vlastnických práv ...241 // 12.5 Institucionalismus ...243 // 12.5.1 Od Homo sapiens po Homo neuroeconomicus ...243 // •’ 12.5.2 Člověk smluvní...246 // 13. Corporate Governance ve 20. a 21. století...250 // 13.1 Důležitý mezník na přelomu tisíciletí...251 // 13.1.1 Barings Bank...251 // 13.1.2 Enron ...251 // 13.1.3 Royal Ahold...253 // 13.2 Definice corporate governance...254 // 13.3 Modely Corporate Governance ve světě...255 // 13.3.1 Členění systémů z hlediska koncentrace vlastnických práv ... 256 // 13.3.2 Členění systémů z hlediska vlivu bank na nebankovní // společnosti ...259 // 13.3.3 Členění systémů z hlediska způsobu financování - finančního // systému...260 // 13.3.4 Členění systémů z hlediska struktury správních orgánů...261 // 13.3.5 Členění z územně - historického hlediska...263 // 13.3.6 Shrnutí výhod a nevýhod Kontinentálné-evropského // a Angloamerického systému...264 // 13.4 Kapitálový trh jako nástroj kontroly managementu...266 // 13.5 Corporate governance v podmínkách České republiky ...268 // 13.5.1 Převzetí v České republice...270 // 13.6
Kodexy corporate governance ...271 // 13.7 Společenská odpovědnost firem...273 // Seznam použité literatury...278 // Přílohy ...284

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC