Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (296 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8037-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8038-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4047-8 (print)
Publikace rezentuje nejen základní teoretické přístupy, ale i jejich uplatnění a projevy v praxi. Autorky upozorňují na specifika realizace finančního managementu v ČR a odlišnosti vzhledem k zahraničí. Pozornost je zaměřena na aspekty vzniku a vývoje korporací, zdroje financování, metody hodnocení investic apod. Jako nedílnou součást správy korporací obsahuje kniha také problematiku dividendové politiky. Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu je také finanční analýza vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, prognóza těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik spojených s budoucími aktivitami podniku. Plánování je proces, který bezprostředně na finanční analýzu navazuje. Zpracovávat podnikatelský plán bez předchozí analýzy podniku a jeho okolí, včetně analýzy finanční je téměř nerealizovatelné..
001485665
1. Vznik a vývoj korporací jako nejvyššího stupně organizace firmy 9 // 1.1 Firma jednoho vlastníka 10 // 1.2 Společnost 10 // 1.3 Korporace 11 // 1.4 Vznik korporací - krátký historický exkurz 12 // 1.5 Cíl korporace 13 // 1.6 Naplňováni cíle korporace 15 // 2. Investování 18 // 2.1 Budoucí a současná hodnota jednoduchá 19 // 2.1.1 Budoucí hodnota jednoduchá 21 // 2.1.2 Současná hodnota jednoduchá 21 // 2.1.3 Další formy úročení 23 // 2.2 Budoucí a současná hodnota proudu hotovostních toků 23 // 2.3 Budoucí a současná hodnota anuity 25 // 2.4 Současná hodnota perpetuity 28 // 3. Metody hodnocení investic 32 // 3.1 Metoda čisté současné hodnoty (NPV) 32 // 3.2 Metoda vnitřního výnosového procenta (IRR)___! 39 // 3.2.1 Navzájem se vylučující projekty 40 // 3.2.2 Nekonvenční hotovostní toky 41 // 3.3 Metoda indexu ziskovosti (Pl) 42 // 3.4 Metoda doby splatnosti (PBP) 44 // 3.5 Diskontovaná metoda doby splatnosti (DPBP) 45 // 4. Dlouhodobé zdroje financování 48 // 4.1 Členění finančních zdrojů 48 // 4.2 Vlastní zdroje financování 53 // 4.3 Cizí dlouhodobé zdroje financování 58 // 4.3.1 Dlouhodobý úvěr 59 // 4.3.2 Emise obligaci 63 // 4.3.3 Leasing 69 // 4.3.4 Forfaiting 74 // 5. Finanční analýza 77 // 5.1 Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy 80 // 5.2 Rozvaha 83 // 5.3 Výkaz zisku a ztráty 89 // 5.4 Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) 92 // 6. Metody finanční analýzy 97 // 6.1 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 100 // 6.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 106 // 6.3 Přímá analýza intenzivních ukazatelů 109 // 6.4 Analýza soustav ukazatelů 110 // 7. Poměrová analýza 115 // 7.1 Ukazatele likvidity 116 // 7.2 Ukazatele rentability 120 // 7.3 Ukazatele zadluženosti 127 // 7.4 Ukazatele aktivity 131 //
7.5 Provozní (výrobní) ukazatele 134 // 7.6 Ukazatele cash flow 135 // 7.7 Ukazatele tržní hodnoty 136 // 8. Řízení kapitálové struktury 141 // 8.1 Teorie kapitálové struktury 142 // 8.1.1 Model M&M 143 // 8.1.2 Statické teorie 145 // 8.1.3 Dynamické teorie 147 // 8.1.4 Teorie kapitálové struktury založené na konfliktu zájmů 148 // 8.2 Vliv fungování finančního systému na kapitálovou strukturu 149 // 8.3 Kapitálová struktura v podmínkách České republiky 152 // 9. Plánování jako nezbytná součást finančního řízení 157 // 9.1 Východiska finančního plánováni 161 // 9.2 Plánované cíle spojené s fungováním firmy 162 // 9.3 Dlouhodobé finanční plánování 166 // 9.3.1 Složky strategického plánu 166 // 9.4 Plánováni tržeb 177 // 9.5 Plánováni nákladů 179 // 9.5.1 Stanovení nákladů v relaci k tržbám 180 // 9.5.2 Individuální stanovení nákladových položek 183 // 9.5.3 Odpisy 185 // 9.6 Plánová rozvaha 187 // 9.7 Forma (struktura) dlouhodobého plánu 191 // 9.8 Krátkodobé taktické plánováni 192 // 10. Geneze dividendové politiky 197 // 10.1 Škola dividendové irelevance 198 // 10.1.1 Teorie Millera a Modiglianiho 198 // 10.1.2 Další představitelé školy dividendové irelevance 202 // 10.2 Škola dividendové relevance 203 // 10.2.1 Pro-dividendová škola 205 // 10.2.2 Anti-dividendová škola 206 // 10.2.3 Teorie založené na informačním efektu dividend 207 // 10.2.4 Teorie zabývající se zastupitelskými náklady a externím // financováním 209 // 10.2.5 Teorie dividendové politiky a daňová problematika 209 // 10.3 Empirické studie v oblasti dividendové politiky 211 // 10.4 Dividendová politika a hodnocení firmy 212 // 11. Dividendová politika 216 // 11.1 Malý exkurz do historie 217 // 11.2 Druhy dividendové politiky 219 // 11.3 Dividendy a jejich členění 221 //
11.3.1 Členění dividend podle druhu akcie, na kterou jsou vypláceny .221 // 11.3.2 Členění dividend podle podoby 222 // 11.3.3 Členění dividend podle intervalu jejich vypláceni 224 // 11.3.4 Členění dividend podle pravidelnosti vyplácení 224 // 11.4 Procedura výplaty dividend 225 // 11.4.1 Výplatní procedura v USA 225 // 11.4.2 Výplatní procedura v České republice 226 // 11.5 Zpětný odkup akcii jako alternativa k dividendové politice 227 // 11.5.1 Způsoby provedení zpětného odkupu 228 // 11.5.2 Efekt zpětného odkupu 229 // 11.6 Dividendový reinvestični plán 231 // 12. Corporate governance - teoretický exkurz 233 // 12.1 Teoretický rámec corporate governance 234 // 12.1.1 Zastupitelská teorie 235 // 12.2 Ekonomie transakčních nákladů 239 // 12.3 Teorie zájmových skupin 240 // 12.4 Teorie vlastnických práv 241 // 12.5 Institucionalismus 243 // 12.5.1 Od Homo sapiens po Homo neuroeconomicus 243 // 12.5.2 Člověk smluvní 246 // 13. Corporate Governance ve 20. a 21. století 250 // 13.1 Důležitý mezník na přelomu tisíciletí 251 // 13.1.1 Barings Bank 251 // 13.1.2 Enron 251 // 13.1.3 Royal Ahold 253 // 13.2 Definice corporate governance 254 // 13.3 Modely Corporate Governance ve světě 255 // 13.3.1 Členění systémů z hlediska koncentrace vlastnických práv 256 // 13.3.2 Členění systémů z hlediska vlivu bank na nebankovní // společnosti 259 // 13.3.3 Členění systémů z hlediska způsobu financování - finančního // systému 260 // 13.3.4 Členění systémů z hlediska struktury správních orgánů 261 // 13.3.5 Členění z územně - historického hlediska 263 // 13.3.6 Shrnutí výhod a nevýhod Kontinentálné-evropského // a Angloamerického systému 264 // 13.4 Kapitálový trh jako nástroj kontroly managementu 266 // 13.5 Corporate governance v podmínkách České republiky 268 //
13.5.1 Převzetí v České republice 270 // 13.6 Kodexy corporate governance 271 // 13.7 Společenská odpovědnost firem 273 // Seznam použité literatury 278 // Přílohy 284

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC