Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (352 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9651-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4419-3 (print)
Moderní učebnice inspirovaná prestižními publikacemi anglosaských univerzit pokrývá problematiku, jež je obsahem výuky matematiky na českých VŠ, klade důraz na případové studie z ekonomické praxe, na aplikace osvojených matematických dovedností při řešení úloh z mikroekonomie a makroekonomie, managementu a financí..
001485689
Obsah ¦ 5 // Obsah // Seznam obrázku 9 // Seznam tabulek 13 // 0 autorech 15 // Úvodní slovo recenzenta 17 // Předmluva 19 // 1 Připomenutí základních znalostí z matematiky 21 // 1.1 Množina... 21 // 1.1.1 Množinové operace... 23 // 1.1.2 Řešené příklady a aplikace... 26 // 1.2 Výrokový počet... 28 // 1.2.1 Kvantifikátory ... 30 // 1.2.2 Řešené příklady a aplikace... 31 // 1.3 Poznámky ? výstavbě matematiky... 32 // 1.4 Úlohy ? procvičení... 34 // 2 Čísla 35 // 2.1 Zavedení reálných Čísel... 35 // 2.2 Množiny reálných čísel... 39 // 2.2.1 Další vlastnosti reálných čísel... 40 // 2.2.2 ž avedení racionálních operací s nevlastními čísly... 41 // 2.2.3 Zavedení pojmu interval... 41 // 2.2.4 Nerovnice v oboru reálných čísel ... 43 // 2.2.5 Zavedení absolutní hodnoty reálného čísla... 43 // 2.2.6 Mocniny a odmocniny reálných čísel ... 45 // 2.3 Komplexní čísla... 49 // 2.4 Připomenutí důležitých vzorců pro počítání s čísly... 51 // 2.5 Řešené příklady a aplikace... 53 // 6 ¦ Matematika v ekonomii a ekonomice // 3 // Maticová algebra // 3.1 Matice... // 3.2 Zvláštní typy matic... // 3.3 Základní operace s maticemi... // 3.4 Úlohy ? procvičení... // 3.5 Soustavy lineárních rovnic... // 3.5.1 Soustava m lineárních rovnic o n neznámých . // 3.6 Eliminační metody řešení systému lineárních rovnic . . // 3.7 Elementární úpravy matic... // 3.8 Ekvivalentní matice...
3.9 Gaussova eliminační metoda... // 3.10 Jordánův algoritmus... // 3.11 Matice inverzní ke čtvercové matici ... // 3.12 Determinanty... // 3.13 Výpočet determinantu rozvojem podle libovolného řádku // nebo sloupce ... // 3.13.1 Vztah mezi |A| a |Ar|... // 3.14 Výpočet hodnoty determinantu z horní trojúhelníkové // matice... // 3.15 Použití determinantů... // 3.16 Přímý výpočet inverzní matice pomocí determinantů . . // 3.17 Řešené příklady a aplikace... // 3.18 Úlohy ? procvičení... // 63 // 63 // 75 // 75 // 76 81 82 83 // 83 // 84 86 88 // 92 // 93 // 95 // 95 // 97 // 98 105 // 4 // Číselné posloupnosti a číselné řady // 4.1 Co je to posloupnost ... // 4.2 Aritmetická a geometrická posloupnost // 4.3 Limita posloupnosti... // 4.4 Vlastnosti posloupností reálných čísel // 4.5 Nekonečné číselné řady... // 4.6 Aplikace posloupností ... // 4.7 Řešené příklady a aplikace... // 4.8 Úlohy ? procvičení... // 107 // 107 // 109 // 115 // 118 // 123 // 127 // 136 // 139 // 5 // Zobrazení a funkce // 5.1 Základní pojmy... // 5.2 Vlastnosti funkcí... // 5.3 Limita a spojitost funkce jedné proměnné... // 5.3.1 Úvodní poznámky ? zavedení limity reálné funkce jedné proměnné // 5.3.2 Definice limity funkce v daném bodě ... // 5.3.3 Spojitost funkce v bodč... // 5.3.4 Inverzní zobrazení... // 5.4 Elementární funkce... // 5.4.1 Polynom... // 5.4.2 Racionální lomená funkce... // 5.4.3 Funkce ýx...
141 // 141 // 145 // 149 // 149 // 150 154 // 156 // 157 157 163 165 // ä g: // Obsah ¦ 7 // 5.4.4 Exponenciální funkce a logariimus...165 // 5.4.5 Trigonometrické a cyklomelrické funkce ...167 // 5.4.6 Složená funkce...173 // 5.5 Úlohy ? procvičení...175 // 6 Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 177 // 6.1 Zavedení pojmu derivace funkce...177 // 6.2 Derivace složených funkcí...184 // 6.3 Derivace vyšších řádů...187 // 6.4 Derivace funkce/(*)*<*>...187 // 6.5 Ľ Hospitalovo pravidlo...188 // 6.6 Funkce spojité na intervalu...190 // 6.7 Věty o funkcích spojitých na intervalu (a.b)...192 // 6.8 Funkce monotónní na intervalu a lokální extrémy...194 // 6.9 Globální extrémy...199 // 6.10 Konvexnost a konkávnost funkce...200 // 6.11 Průběh funkce...206 // 6.12 Diferenciál a Taylorova věta...212 // 6.13 Řešené příklady a aplikace...215 // 6.14 Úlohy ? procvičení...225 // 7 Neurčitý integrál 231 // 7.1 Primitivní funkce...231 // 7.2 Metoda per partes (po částech)...236 // 7.3 Výpočet neurčitého integrálu substitucí ...238 // 7.3.1 Racionální lomená funkce a její rozklad...244 // 7.3.2 Rozklad reálné ryze lomené racionální funkce na součet // parciálních zlomků...245 // 7.3.3 Integrace racionální lomené funkce...248 // 7.3.4 Integrace některých významných tříd funkcí...255 // 7.4 Úlohy ? procvičení...259 // 8 Určitý integrál 261 // 8.1 Zavedení Riemannova integrálu ...262 // 8.2 Vlastnosti
Riemannova integrálu...265 // 8.3 Existence Riemannova integrálu...266 // 8.4 Výpočet Riemannova integrálu...267 // 8.4.1 Metoda per partes a substituční metoda pro výpočet určitého integrálu 268 // 8.5 Nevlastní integrály...272 // 8.5.1 Integrál ? f(x)dx ...272 // « // 6 // 8.5.2 Integrál f f(x)dx...274 // -OC // 8.5.3 Integrál f f(x)dx...275 // -OO // 8.6 Nevlastní integrály vzhledem ? funkci...275 // 8 ¦ Maiemarika v ekonómii a ekonomice // 8.7 // 8.8 // 8.9 // Numerický výpočet určitého integrálu... // b // 8.7.1 Obdélníková metoda výpočtu /f (x) dx . . . // Cl // 8.7.2 Lichoběžníková metoda na výpočtu /f(x) dx // a // b // 8.7.3 Simpsonova metoda výpočtu Jf(x)dx . . . // Řešené příklady a aplikace... // Úlohy ? procvičení... // 9 Funkce více proměnných // 9.1 Parciální derivace... // 9.2 Extrémy funkcí více proměnných... // 10 Vícerozměrné integrály // 10.1 Substituční metoda pro výpočet dvojného integrálu // 10.1.1 Substituční metoda pro dvojný integrál . // 11 Kombinatorika // 11.1 Dvě kombinatorická pravidla... // 11.1.1 Pravidlo součinu... // 11.1.2 Pravidlo součtu... // 11.2 Permutace bez opakování... // 11.3 Variace bez opakování... // 11.4 Kombinace bez opakování... // 11.5 Variace s opakováním... // 11.6 Permutace s opakováním... // 11.7 Kombinace s opakováním... // 11.8 Úlohy ? procvičení... // Literatura // . 277 . 278 // . 278 // . 279 // . 281 . 289 // 294 // 301 // 304
// 310 // 318 // 318 // 324 // 324 // 324 // 326 // 326 // 330 // 332 // 336 // 337 // 339 // 340 // 342 // 345 // 350 // Glosář // Použité zkratky Summary // 352

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC