Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2013
1 online zdroj (688 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8682-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4642-5 (print)
Publikace představuje svým rozsahem i pojetím ojedinělé dílo z oblasti podnikového řízení. Jsou zde popsány nejen známé problematiky z této oblasti, ale i nové, dosud nepublikované poznatky, které naleznou své využití i v podnikové sféře. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům, v dalších kapitolách je charakterizováno prostředí podniku, úloha manažerů, klasifikována je hodnota podniku a principy jeho hospodaření. Pozornost je věnována manažerským funkcím, řízení lidských zdrojů, problematice strategického řízení podniku, procesnímu a krizovému řízení, ale i managementu jakosti a správě podniku. Závěr knihy je věnován podnikovému auditu, otázkám etiky v podnikatelské praxi a etickým kodexům. Kniha je vhodná nejen pro začínající manažery, ale i pro zkušené vedoucí pracovníky a studenty vysokých škol. Významným přínosem publikace je skutečnost, že je zde prezentován nově vznikající obor Performance Tuning®, který je v tomto pojetí představen v české odborné literatuře poprvé..
001485868
Úvodní slovo 13 // Předmluva 15 // I. OBECNÁ ČÁST // ÚVOD DO TEORIE PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ 17 // 1. Úvod do teorie řízení 19 // 1.1 Proces řízení 19 // 1.1.1 Charakteristika procesu řízení 19 // 1.1.2 Předmět teorie řízení 24 // 1.2 Základní principy řízení 26 // 1.2.1 Vymezení pojmu management 26 // 1.2.2 Vývojové směry managementu 28 // 1.2.3 Obsah řídícího procesu 32 // 1.2.4 Manažerské funkce 32 // 1.3 Podnik jako organizovaný systém 34 // 1.3.1 Úvod do teorie systémů 34 // 1.3.2 Systém a systémový přístup 42 // 1.4 Organizační struktury 52 // 1.4.1 Teorie organizačních struktur 52 // 1.4.2 Podnikové organizační struktury 57 // 1.5 Literatura 81 // 2. Prostředí podniku 85 // 2.1 Prostředí managementu 85 // 2.1.1 Vnitřní podmínky organizace 85 // 2.2 Okolí podniku 85 // 2.3 Podnikatelské prostředí 86 // 2.3.1 Podnik a jeho vnější prostředí - statický pohled 86 // 2.3.2 Podnikatelské myšlení a jednání v turbulentní době 89 // 2.3.3 Další prohloubení nestability 90 // 2.3.4 Management jako řízení změn 92 // 2.4 Podnik - mikrookolí a makrookolí 93 // 2.4.1 Vnitřní okolí podniku 94 // 2.4.2 Vnější okolí podniku 95 // 2.4.3 Typy okolí 96 // 2.4.4 Všeobecné faktory okolí 97 // 2.4.5 Analýza makrookolí 100 // 2.5 Literatura 100 // 3. Úloha a role manažerů 103 // 3.1 Typologie manažerů 104 // 3.2 Základní manažerské dovednosti 106 // 3.3 Styl manažerské práce 110 // 3.3.1 Manažerská mřížka 116 // 3.4 Manažerské role 121 // 3.5 Změna povahy práce manažera v podnikavé praxi 124 // 3.6 Literatura 125 // 4. Hodnota podniku 129 // 4.1 Kategorie hodnoty podniku 129 // 4.2 Zásady a prístupy k oceňování podniku 132 // 4.3 Postup oceňování podniku 137 // 4.4 Metody oceňování podniku 141 // 4.4.1 Výnosové metody 142 // 4.4.2 Tržní metody 143 //
4.4.3 Substanční metody 144 // 4.4.4 Opční metody 145 // 4.4.5 Další metody a přístupy 145 // 4.5 Stav a perspektivy oceňování podniku 146 // 4.6 Literatura 149 // 5. Hospodaření podniku 153 // 5.1 Zásoby 153 // 5.2 Řízení krátkodobých aktiv a jejich složek 153 // 5.2.1 Řízení zásob 153 // 5.2.2 Kontrola skladu a zásob 155 // 5.2.3 Metoda ABC, Paretova analýza 156 // 5.2.4 Metoda Just-in-Time 158 // 5.2.5 Outsourcing ve skladování 159 // 5.2.6 Konsignační sklady 160 // 5.2.7 Hodnocení efektivnosti řízení zásob 160 // 5.3 Řízení výroby, význam, cíle a struktura 161 // 5.3.1 Výroba 161 // 5.3.2 Výroba a její efektivnost 162 // 5.3.3 Řízení výroby a jeho cíle 163 // 5.3.4 Výroba a výrobní proces 165 // 5.3.5 Struktura výrobního procesu 168 // 5.4 Hierarchická struktura výroby 170 // 5.4.1 Základní funkce řízení výroby 171 // 5.4.2 Strategické řízení výroby a výrobní strategie 172 // 5.5 Vznik nových výrobků a odvětví a zánik jiných 174 // 5.6 Změny v distribuci výrobků 174 // 5.7 Výrobní a obchodní podnik - specifika obchodního podniku 175 // 5.7.1 Specifika obchodního podniku 175 // 5.8 Seznam literatury 177 // 6. Finanční řízení podniku 179 // 6.1 Majetková a finanční struktura podniku 180 // 6.2 Náklady a výnosy podniku 209 // 6.3 Finanční analýza a její aplikace 216 // 6.3.1 Hodnocení absolutních ukazatelů 217 // 6.3.2 Hodnocení poměrových ukazatelů 218 // 6.3.3 Metody komplexního hodnocení podniku 229 // 6.4 Slovo odborníka 239 // 6.5 Případová studie 240 // 6.5.1 Zadání příkladu 240 // 6.5.2 Řešení příkladu 248 // 6.5.3 Závěrečné shrnutí 279 // 6.6 Literatura 279 // 7. Řízení lidských zdrojů 283 // 7.1 Význam řízení lidských zdrojů pro podnikovou sféru 283 // 7.2 Personální řízení, řízení lidských zdrojů 284 //
7.3 Nové trendy v řízení lidských zdrojů 285 // 7.4 Personální útvar jako nástroj řízení lidských zdrojů 288 // 7.4.1 Organizace a řízení personálního útvaru 290 // 7.4.2 Hlavní skupiny personálních pracovníků podle jejich funkce 293 // 7.5 Personální politika 294 // 7.6 Proces řízení lidských zdrojů 295 // 7.6.1 Plánování, prognóza potřeby lidských zdrojů 295 // 7.6.2 Vyhledávání pracovníků 298 // 7.6.3 Výběr a rozmisťování pracovníků 300 // 7.6.4 Adaptace pracovníků 304 // 7.6.5 Motivace a stimulace pracovníků 307 // 7.6.6 Řízení a hodnocení pracovníků a pracovního výkonu 312 // 7.6.7 Rozvoj a vzdělávání pracovníků 315 // 7.6.8 Profesní kariéra a osobní rozvoj 319 // 7.7 Podnikové poradenství 320 // 7.8 Personální informační systém 324 // 7.9 Personální controlling 326 // 7.10 Sociální politika podniku 329 // 7.11 Psychohygiena a péče o zdraví zaměstnance 330 // 7.12 Slovo odborníka 331 // 7.13 Literatura 332 // 8. Performance Tuning® - nový obor v oblasti řízení podniku 335 // 8.1 Představení a základní charakteristika oboru Performance Tuning® 335 // 8.2 Historické kořeny oboru Performance Tuning® 335 // 8.2.1 Vědecká a výzkumná historie oboru 335 // 8.2.2 Aplikační historie 338 // 8.3 Popis hlavních teorií a principů 339 // 8.3.1 Teorie autopoiéze, operacionální uzavřenost 339 // 8.3.2 Teorie disipativních struktur 341 // 8.3.3 Luhmannova teorie sociálních systémů 343 // 8.3.4 Koncept členství, problémové systémy 345 // 8.3.5 Cirkulární kauzalita, princip konstruování řešení 348 // 8.3.6 Konstruktivistické teorie a poznatky neurobiologie 352 // 8.3.7 Kybernetika II. řádu 354 // 8.3.8 Metakontext 356 // 8.3.9 Sociální konstruktivismus a teorie komunikace 358 //
II. PRAKTICKÁ ČÁST // VYUŽITÍ OBORU PERFORMANCE TUNING® V PRAXI 361 // 9. Aplikace oboru Performance Tuning® v praxi 363 // 9.1 Administration Performance Tuning® 363 // 9.2 Production Performance Tuning® 370 // 9.3 Sales Performance Tuning® 372 // 9.4 Management Performance Tuning® 376 // 9.5 Současnost a perspektivy oboru Performance Tuning® 377 // 10. Manažerské funkce očima oboru Performance Tuning® 379 // 10.1 Plánování 379 // 10.2 Organizování 382 // 10.3 Řízení lidských zdrojů 383 // 10.4 Vedení 384 // 10.5 Rozhodování 386 // 10.6 kontrola a zpětná vazba 387 // III. ČÁST // STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ PODNIKU V TURBULENTNÍ // A DISKONTINUÁLNÍ DOBĚ 389 // 11. Podniková strategie 391 // 11.1 Úvod 391 // 11.2 Strategické řízení 392 // 11.2.1 Vznik strategického myšlení a strategického managementu 392 // 11.3 Podnik a vnější prostředí 398 // 11.3.1 STEP analýza 399 // 11.3.2 Scénáře 401 // 11.3.3 Analýza konkurence v odvětví - Porterův model 403 // 11.3.4 Strategické mapy 410 // 11.3.5 Analýza konkurentů 412 // 11.3.6 Analýza atraktivity odvětví 413 // 11.4 Vnitřní prostředí podniku 414 // 11.4.1 Evaluace dosavadní strategie 416 // 11.4.2 Analýza zdrojů a kompetencí 419 // 11.4.3 Analýza zdrojů a kompetencí podle funkcionálních oblastí 420 // 11.4.4 Analýza klíčových procesů 421 // 11.4.5 Analýza portfolia 422 // 11.4.6 Klíčové faktory úspěchu 428 // 11.4.7 Analýza konkurenceschopnosti 430 // 11.4.8 SWOT analýza 432 // 11.5 Slovo odborníka 434 // 11.6 Literatura 435 // 12. Řízení podnikových procesů - procesní management 437 // 12.1 Vymezení procesního řízení 437 // 12.2 Strategické řízení a procesy (business model, Balanced Scorecard) 438 // 12.3 Podnikové procesy a jejich typy 443 //
12.4 Postup při zavádění procesního řízení (nástroje, analytické metody, // procesní mapa) 443 // 12.4.1 Procesní mapa 444 // 12.4.2 Procesní analýza 446 // 12.5 Monitorování, měření a zvyšování výkonnosti procesů (procesní cyklus, // typy ukazatelů výkonnosti procesů, business proces reengineering) 449 // 12.6 Přínosy procesního řízení pro podnikovou praxi 455 // 12.7 Slovo odborníka 456 // 12.8 Literatura 456 // 13. Řízení výrobních a pracovních procesů v podniku 459 // 13.1 Výroba, výrobní a pracovní proces 459 // 13.1.1 Základní pojmy 459 // 13.1.2 Druhy výrob 464 // 13.1.3 Nové trendy ovlivňující operační management 465 // 13.2 Štíhlá výroba 466 // 13.2.1 Stručná historie výroby v japonské továrně Toyota 467 // 13.2.2 Principy a nástroje štíhlé výroby ve firmě Bosch 468 // 13.2.3 Stručná charakteristika základních pojmů štíhlé výroby 470 // 13.2.4 Plýtvání a jeho druhy (8 Muda) 472 // 13.2.5 Systém Just-in-Time (JIT) 474 // 13.2.6 Systém Kanban 475 // 13.2.7 Vybrané dílčí metody štíhlé výroby 476 // 13.3 Dodavatelský řetězec 478 // 13.3.1 Změna struktury dodavatelských řetězců 482 // 13.4 Reverzní logistika 485 // 13.5 Výroba a životní prostředí 487 // 13.5.1 Znečišťování ovzduší, skleníkové plyny a dodavatelský řetězec 487 // 13.5.2 Změna používaných paliv a dopravních způsobů 490 // 13.5.3 Změna používaných dopravních způsobů a prostředků 491 // 13.5.4 Normy ochrany životního prostředí 493 // 13.6 Literatura 495 // 14. Management kvality 497 // 14.1 Úvod 497 // 14.2 Koncepce a zásady systému řízení kvality 497 // 14.3 Koncepce ISO řady 9000 498 // 14.4 Koncepce oborových (podnikových) standardů 507 // 14.4.1 Automobilový průmysl 507 // 14.4.2 Potravinářský průmysl 508 //
14.5 Koncepce správných výrobních praxí 509 // 14.6 TQM a Modely excelence 511 // 14.6.1 Vymezení pojmu TQM 511 // 14.6.2 Vznik a současnost TQM 511 // 14.6.3 Zásady TQM 513 // 14.6.4 Model excelence EFQM 514 // 14.6.5 Model excelence EFQM, koncepce excelence a RADAR 515 // 14.6.6 Stupně excelence 517 // 14.6.7 Význam aplikace Modelu 517 // 14.7 Kaizen - filosofie „malých změn“ 518 // 14.8 Six Sigma 520 // 14.9 Specifické systémy řízení a integrovaný management 521 // 14.9.1 Environmentální management (EMS - Enviromental // Management System) 521 // 14.9.2 Integrovaný management (IMS - Integrated management // system) 524 14.10 Shrnutí 525 // 14.11 Slovo odborníka 526 // 14.12 Literatura 526 // 15. Krizové řízení podniků - Krizový management 529 // 15.1 Klasifikace podnikových rizik 529 // 15.1.1 Prostředí podniku 529 // 15.1.2 Vnější a vnitřní podniková rizika 530 // 15.2 Principy řízení krizových situací v podniku 532 // 15.2.1 Identifikace a popis rizik 532 // 15.2.2 Analýza rizik 532 // 15.2.3 Hodnocení a návrh opatření 536 // 15.2.4 Základní pojmy z oblasti krizového řízení 536 // 15.3 Způsoby a formy krizového řízení v podnikové praxi 540 // 15.3.1 Vybraná aktuální podniková rizika v praxi 540 // 15.4 Řízení podniku za rizika a nejistoty 542 // 15.5 Slovo odborníka 543 // 15.6 Literatura 543 // 16. Správa podniku - Facility management 545 // 16.1 Slovo odborníka 548 // 16.2 Literatura 548 // 17. Řízení služeb 549 // 17.1 Význam služeb v ekonomice 550 // 17.2 Subjekty čerpající služby 558 // 17.2.1 Řízení vztahů se zákazníky 559 // 17.3 Principy řízení služeb v podniku 564 // 17.4 Lokalizace a místo poskytování služby 568 // 17.4.1 Flexibilita produkce 568 // 17.4.2 Flexibilita spotřeby 569 // 17.4.3 Modely umístění 570 //
17.5 Organizace a podpora poskytování služeb 572 // 17.6 Literatura 574 // 18. Řízení inovací v podniku 577 // 18.1 Inovace a konkurenční výhoda 577 // 18.2 Inovace jako součást podnikového procesu - systémová představa 578 // 18.3 Zdroje inovačních podnětů - úloha lidských zdrojů 582 // 18.4 Optimalizace zásoby dokončené produkce prostřednictvím řízení inovací 588 // 18.5 Stupně pojetí inovací - kvalitativní adaptace a kvalitativní inovace jako // základ systému řízení inovací 589 // 18.6 Fáze inovačního procesu jako základ systému pro řízení // konkurenceschopnosti produktu 591 // 18.7 Inovativní podnik: Charakter firemní kultury podporující inovace 598 // 18.8 Bariéry inovací 601 // 18.9 Slovo odborníka 602 // 18.10 Literatura 602 // 19. Duševní vlastnictví podniku 605 // 19.1 Obsah pojmů duševní vlastnictví a průmyslové vlastnictví 605 // 19.2 Ochrana duševního vlastnictví v České republice 605 // 19.3 Průmyslové vlastnictví - výsledky technické a designérské tvůrčí činnosti 606 // 19.3.1 Patenty 606 // 19.3.2 Užitné vzory 609 // 19.3.3 Průmyslové vzory (ochrana designu) 610 // 19.4 Průmyslové vlastnictví - výsledky jiné než technické a designérské // činnosti 612 // 19.4.1 Ochranné známky 612 // 19.4.2 Chráněná označení původu a zeměpisná označení 613 // 19.4.3 Obchodní firmy a jména osob 615 // 19.4.4 Doménové jméno 615 // 19.4.5 Know-how 616 // 19.4.6 Obchodní tajemství 616 // 19.5 Ochrana proti nekalé soutěži 616 // 19.6 Autorská práva 617 // 19.7 Licence k předmětům průmyslového vlastnictví 618 // 19.8 Oceňování duševního vlastnictví 619 // 19.9 Literatura 619 // 20. Podnikový audit 621 // 20.1 Druhy auditů 621 // 20.2 Interní podnikový audit 622 // 20.2.1 Obvyklé aktivity interního auditu 623 //
20.2.2 Předpoklady pro výkon profese interního auditora 624 // 20.3 Externí podnikový audit 625 // 20.3.1 Právní úprava externího auditu, zákon o účetnictví ve vazbě // na audit, další předpisy upravující audit 626 // 20.3.2 Předpoklady pro výkon profese externího auditora 630 // 20.4 Vztah mezi interním a externím auditem 631 // 20.5 Slovo odborníka 632 // 20.6 Literatura 633 // 21. Etika podnikání a etický kodex podniku 637 // 21.1 Etické myšlení ve starověku (Sókratés, Platón, Aristotelés, stoikové) 637 // 21.1.1 „Slunce v říši idejí“ u Platóna 637 // 21.1.2 První vědecký systém etiky (Aristotelés ze Stageiry) 639 // 21.2 Etika ve středověku: 5.-15. století (Augustin Aurélius, Tomáš Akvinský) 640 // 21.3 Novověk: 15. století - současnost 641 // 21.3.1 Etika britského empirismu (T. Hobbes, J. Locke, D. Hume) 641 // 21.3.2 Odstraňování afektu v podání Barucha Benedicta Spinozy 642 // 21.3.3 Etika povinnosti (Immanuel Kant) 643 // 21.3.4 Etika 19. a 20. století 643 // 21.4 Možnosti a limity etiky v podnikatelské sféře 645 // 21.5 Etické kodexy 646 // 21.5.1 Proces integrace etiky do podnikového prostředí 647 // 21.6 Literatura 650 // 22. Seznam zkratek 653 // 23. Seznam obrázků 657 // 24. Seznam tabulek 663 // 25. Přílohy 667 // 25.1 Marketingový a obchodní plán 667 // 25.1.1 Popis společnosti 667 // 25.1.2 Situační analýza 667 // 25.1.3 Marketingová analýza 673 // 25.1.4 SWOT analýza 675 // 25.1.5 Cíle, plány a strategie 676 // 25.1.6 Controlling 679 // 26. Rejstřík 681

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC