Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (320 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8704-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8705-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4601-2 (print)
Ačkoliv je fenomén privatizace bezpečnosti v západních zemích předmětem vášnivých debat již minimálně dvě desetiletí, v České republice se dostal do centra pozornosti až díky kauzám největší české soukromé bezpečnostní společnosti ABL (dnes M2.C). Autoři proto analyzují a vzájemně konfrontují zahraniční i české zkušenosti s privatizací bezpečnosti. Shrnují poznatky dosavadního výzkumu příčin privatizace bezpečnosti, představují doposud opomíjené aspekty privatizace bezpečnosti, včetně problematiky dobrovolnictví jednotlivých občanů a jejich spolků při zajišťování bezpečnosti, či využívání služeb soukromých vojenských a bezpečnostních společností ze strany nevládních organizací v (post)konfliktních oblastech. Věnují se působení soukromých bezpečnostních služeb v ČR..
001485914
Obsah // // O autorech Úvodem // // 9 11 // // Č ást p rv n í D efinice a p říčin y p riv a tiza c e bezpečn o sti // 1. V ym ezení základních pojm ů S ou krom á vojenská s p o le č n o s t S ou krom á b e zp e čn o stn í s p o le č n o s t P rávní d e fin ic e a ty p o lo g ie č in n o s ti so u kro m ých be zpe čno stn ích služeb v ČR P rivatizace be zp e čn o sti // // 17 // 19 20 25 33 37 // // 2 . Příčiny privatizace bezpečnosti a ro sto u cí role n está tn íc h a k té rů 4 1 // // Č á s t d ru h á // // Z a h ra n ič n í zkušenosti s p riv a tiz a c í b ezp ečn o sti // 3 . Soukrom é bezpečnostní ag en tu ry a d ob ro vo lnictví v bezpečnostní oblasti: P a rtn e ři, nebo ko n ku renti? P olicejní č in n o s ti v užším sm yslu slova P odpůrné p o lice jn í č in n o s ti V ýkon č in n o s ti obecních p o lice jn ích s b o rů Z hod no cen í zah ran ičních z k u še n o stí a je jic h im p lika ce p ro Českou re p u b lik u // // 53 // // 55 56 58 70 75 // // \fP riv a tiz a c e b e z p e č n o s ti: Č eské a z a h ra n ič n í z k u š e n o s ti // // 4 . Působení soukrom ých a k té rů : Případová stu d ie libyjského p o v stán í 2 0 1 1 P re k o n flik tn í fáze K o n flik tn í fáze P o s tk o n flik tn í fáze Z ávěr 5 . V yu žívá n í služeb soukrom ých vojenských a bezpečnostních společností nevládn ím i organizacem i V ym eze ní te rm in o lo g ie S tru č n á h
is to rie vývo je NGOs a SVBS Z m ě n y v zajišťo ván í be zp e čn o sti p ro pů sob en í NGOs: P ro s to r p ro SVBS? A lte rn a tiv n í zp ů so b y za jiště n í be zp e čn o sti NGOs S p o lu p rá ce NGOs a SVBS v p ra x i Z a jiš tě n í k o n tro ly řád né realizace slu žeb SVBS Z ávěr 6 . P riv atizace vojenských schopností: Aspekty zpravidla akad em iky p řeh lížené D ilem a p riva tiza ce o b ra n y a rů s tu s tu p n ě závislosti o zb ro je n ých sil O perační, org an izačn í, p ro ce sn í a p ro s to ro v é so u vislo sti fu n g o v á n í vojska Požadavek p riva tiza ce v o d v ě tv í o b ra n y v České re p u b lice Překážky p riva tiza ce v b e zp e čn o stn ím s e k to ru A lte rn a tiv n í s tra te g ie k p riv a tiz a c i Z ávěr 147 150 153 156 158 141 13 9 110 124 128 132 136 103 105 108 77 82 85 93 99 // // Č ást t ř e t í České zku šeno sti s p riv a tiz a c í bezpečn o sti // // 159 // // 7. Působení soukrom ých bezpečnostních služeb v České republice 161 S ou časn ý s ta v p ů so b e n í so u kro m ých be zp e čn o stn ích služeb v České re p u b lic e (A bsence) regulace p o s k y to v á n í slu žeb ko m e rčn í bezpečnosti v ČR Z á vě r 180 191 162 // // 6 // // \fObsah // // 8 . Soukrom é firm y versus o zbrojen é složky stá tu : P říklady privatizace bezpečnosti v ČR S ou krom é b e zp e čn o stn í slu žb y v u licích českých m ě s t a o b c í S o
u kro m é b e zp e čn o stn í slu žb y v železniční p ře p ra vě S ou krom é b e zp e čn o stn í s p o le č n o s ti a a rm á d n í zakázky Z ávěr 9. B ariéry p riv á tn íh o financován í vězeňského systém u aneb Proč se české firm y do vězen í nehrnou C h a ra k te ris tik a p riv á tn íh o vě ze ň ství Finanční v ý h o d n o s t p riv á tn íh o za jiště n í K ritic k ý s ta v českého věze ňství - n u tn o s t n e o d kla d n é h o řeše ní V liv za m ě stn a n o sti na p ro h lu b o v á n í d e fic itn íh o h o s p o d a ře n í E fe k tiv ita v ym á h á n í po hledá vek „C o s t-b e n e fiť analýza Závěr 10. O blasti p říle žito s tí pro privatizaci vězeň ství vČeské republice Z ákla dn í vých o d iska M ožné v ý h o d y p riva tiza ce věze ňství M ožné n e výh o d y p riva tiza ce věze ňství D osavadní pokusy o p riv a tiz a c i vě ze ň ství v České re p u b lic e Jak p ře m ýšle t o p riv a tiz a c i věze ňství v České re p u b lic e Fáze p riva tiza ce věze ňství Závěr Závěrem : V liv soukrom ých bezpečnostních společností na vn ím ání bezpečnosti Jaká m íra b e zp e čn o sti? Bezpečnost za ja k o u cenu? Bezpečnost p ro koho? Bezpečnost ja k ý c h h o d n o t? Bezpečnost ja k ý m i p ro s tře d k y , p ře d ja k ý m i hro zba m i a v ja ké m čase? Z ávěr English Resume Seznam boxů, g rafů , obrázků a ta b u le k Seznam bo xů Seznam
g ra fů 287 293 297 299 299 300 253 254 258 262 274 213 215 217 221 224 227 23 0 232 235 236 238 240 242 242 247 251 195 196 20 3 20 5 210 // // V // // \fP riv a tiz a c e b e z p e č n o s ti: Č eské a z a h ra n ič n í z k u š e n o s ti // // Seznam o b rá zků Seznam ta b u le k // // 300 301 // // S eznam zk ra te k S eznam lite ra tu ry R e js třík // // 303 305 317 // // 8 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC