Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
4., aktualizované a rozšířené vydání
[Česko] : Grada, 2014
1 online zdroj (768 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9407-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3671-6 (print)
čeština
Publikace se věnuje fungování finančních trhů a investičním instrumentům. Nové vydání je aktualizováno a rozšířeno o problematiku regulace a dohledu ve finančním systému a o obchodování na měnových trzích. Je určeno pracovníkům finančních institucí, studentům a zájemcům o finanční trhy a investování..
001485944
Zkrácený obsah: Úvod 33 // Summary 34 // Kapitola 1 Finanční trhy, jejich vymezení a funkce v ekonomice 37 // 1 Úvod do teorie finančních trhů 38 // 1.1 Historický vývoj peněz 38 // 1.2 Finanční systém a jeho funkce 40 // 1.3 Vzájemné vztahy ekonomického a finančního systému 41 // 1.3.1 Základní toky v ekonomickém systému 41 // 1.3.2 Základní druhy trhů působících v ekonomickém systému 44 // 1.4 Možné způsoby externího financování ekonomických subjektů 48 // 1.4.1 Přímé financování 49 // 1.4.2 Polopřímé financování 50 // 1.4.3 Nepřímé financování 50 // 2 Podstata investic a základní způsoby jejich členění 52 // 2.1 Reálné a finanční investice 52 // 2.1.1 Reálné investice 53 // 2.1.2 Finanční investice 53 // 2.2 Přímé a portfoliové investice 60 // 2.2.1 Přímé investice 60 // 2.2.2 Portfoliové investice 60 // 3 Členění f nančního trhu 60 // 3.1 Peněžní trh 61 // 3.1.1 Trh krátkodobých úvěrů 62 // 3.1.2 Trh krátkodobých cenných papírů 1.62 // 3.2 Kapitálový trh 62 // 3.2.1 Trh dlouhodobých úvěrů 63 // 3.2.2 Trh dlouhodobých cenných papírů 63 // 3.3 Trhy s cizími měnami 64 // 3.3.1 Trhy devizové 64 // 3.3.2 Trhy valutové 64 // 3.4 Trhy drahých kovů 64 // 4 Struktura trhu cenných papírů 65 // 4.1 Trhy primární a sekundární 65 // 4.1.1 Primární trhy cenných papírů 66 // 4.1.2 Sekundární trhy cenných papírů 66 // 4.2 Trhy veřejné a neveřejné 66 // 4.2.1 Veřejné trhy cenných papírů 67 // 4.2.2 Neveřejné (smluvní) trhy cenných papírů 68 // 5 Efektivnost fungování finančních trhů 69 // 5.1 Ideální (dokonalý) trh 69 // 5.2 Efektivní trh 70 // 5.3 Reálný trh 70 // 6 Faktory integrace jednotlivých segmentů finančního trhu 70 // 6.1 Aktuální podmínky na finančním trhu 70 // 6.2 Spekulace, resp. „hedging“ 71 // 6.3 Arbitráž 71 //
Kapitola 2 Finanční instituce, iejich produkty a služby 73 // 1 Kategorizace subjektů působících ve finančním sektoru 74 // 1.1 Teoretické členění finančních institucí 74 // 1.2 Systemizace finančních institucí používaná v praxi 75 // 2 Bankovní instituce 77 // 2.1 Centrální banka 78 // 2.1.1 Funkce centrální banky 78 // 2.1.2 Nástroje měnové politiky centrální banky 82 // 2.2 Obchodní banky 90 // 2.2.1 Funkce obchodních bank 90 // 2.2.2 Zásady činnosti obchodních bank 91 // 2.2.3 Vymezení pojmů bankovní operace, bankovní obchody a bankovní produkty 92 // 2.2.4 Druhy bankovních produktů 93 // 2.2.5 Úvěrové bankovní produkty 93 // 2.2.6 Investiční bankovní produkty 106 // 2.2.7 Bankovní obchody komerčních bank na mezibankovním trhu 112 // 2.2.8 Obchody komerčních bank s vlastními cennými papíry na sekundárním trhu 114 // 2.3 Nebankovní spořitelní instituce 115 // 2.3.1 Spořitelní a úvěrní družstva 115 // 2.3.2 Další nebankovní spořitelní instituce 116 // 2.4 Ostatní instituce bankovního sektoru 116 // 3 Nebankovní instituce sektoru investičních služeb 116 // 3.1 Obchodníci s cennými papíry 117 // 3.1.1 Brokerské společnosti 117 // 3.1.2 Dealerské společnosti 117 // 3.2 Investiční společnosti 118 // 3.3 Investiční fondy 119 // 3.3.1 Investiční fondy kolektivního investování 119 // 3.3.2 Hedgeové fondy, resp. investiční fondy kvalifikovaných investorů 120 // 3.4 Penzijní společnosti a penzijní fondy 121 // 3.4.1 Penzijní (důchodové) spoření 122 // 3.4.2 Doplňkové penzijní (důchodové) spoření 123 // 3.5 Burzy, resp. regulované organizované trhy 123 // 3.5.1 Systemizace burz podle předmětného zaměřeni jejich činnosti 124 // 3.5.2 Členění burz z hlediska časové prodlevy ve vypořádání obchodů 125 // 4 Instituce sektoru pojišťovnictví 126 // 4.1 Pojišťovny 127 //
4.1.1 Rozdělení pojišťoven z hlediska šíře zaměření jejich činnosti 128 // 4.1.2 Rozdělení pojišťoven z hlediska jejich právní formy 128 // 4.1.3 Rozdělení pojišťoven z hlediska předmětného zaměření jejich činnosti 129 // 4.2 Zajišťovny 133 // 5 Další licencované subjekty finančního systému 134 // 5.1 Licencované instituce podnikatelského zaměření 134 // 5.1.1 Provozovatelé vypořádacích systémů 134 // 5.1.2 Tiskárny cenných papírů 135 // 5.1.3 Ratingové agentury 135 // 5.1.4 Zpracovatelé bankovek a mincí 135 // 5.2 Instituce účelově zřizované státem 135 // 5.2.1 Instituce regulace a dohledu 136 // 5.2.2 Subjekty nezbytné pro fungování finančního systému 136 // 5.2.3 Státní fondy 137 // 5.2.4 Ostatní státní instituce 137 // 5.3 Licencované (resp. registrované) profese fyzických osob 137 // 6 Ostatní subjekty působící ve finančním sektoru 138 // 6.1 Nelicencované právnické osoby 138 // 6.1.1 Organizované mimoburzovní trhy 138 // 6.1.2 Nebankovní faktoringové, forfaitingové a leasingové společnosti 139 // 6.1.3 Účelově zřizované neziskové organizace 139 // 6.2 Nelicencované fyzické osoby 139 // 7 Finanční konglomeráty 140 // 8 Nadnárodní finanční instituce 141 // 9 Mezinárodní finanční instituce 142 // Kapitola 3 Úrokové sazry a jejich význam v ekonomice 143 // 1 Funkce úrokových sazeb ve finančním a ekonomickém systému 144 // 2 Teorie úrokových sazeb 145 // 2.1 Klasická teorie úrokových sazeb 145 // 2.2 Úroková teorie preference likvidity 149 // 2.3 Úroková teorie zapůjčitelných fondů 153 // 2.4 Úroková teorie racionálního očekávání 158 // 3 Vzájemné vazby jednotlivých druhů úrokových sazeb 159 // 3.1 Úrokové sazby vyhlašované centrální bankou 159 // 3.2 Mezibankovní úrokové sazby 160 // 3.3 Tržní úrokové sazby 161 // 3.3.1 Základní tržní („prime rate“) úrokové sazby 162 //
3.3.2 Standardní tržní úrokové sazby 162 // 4 Mechanismus regulace úrokových sazeb 162 // Kapitola 4 Klíčové faktory fungovaní finančního trhu 163 // 1 Vymezení termínu „investice“ a jejich základní charakteristika 164 // 2 Všeobecné předpoklady investiční aktivity 164 // 2.1 Bohatství 165 // 2.2 Kvalita investičního prostředí 166 // 3 Faktory individuální investiční strategie 166 // 3.1 Výnosnost 167 // 3.1.1 Hodnocení výnosností finančních investic 167 // 3.1.2 Statické hodnocení výnosnosti finančních investic 169 // 3.1.3 Dynamické metody hodnocení výnosnosti finančních investic 176 // 3.2 Rizikovost 201 // 3.2.1 Druhy investičního rizika 201 // 3.2.2 Predikce rizikovosti finančních investic 204 // 3.2.3 Diverzifikace investičního portfolia 207 // 3.3 Likvidita 209 // 4 Vzájemná provázanost jednotlivých investičních faktorů 210 // 4.1 Rozhodování při souběžném uvažování výnosnosti, rizikovosti a likvidity 211 // 4.1.1 Uvažování faktorů rizikovosti a likvidity při použití metody čisté současné hodnoty 211 // 4.1.2 Uvažování faktorů rizikovosti a likvidity při použití metody vnitřní míry výnosu 216 // Kapitola 5 Základní druhy finančních investičních instrumentů 217 // 1 Finanční nástroje investičního a neinvestičního charakteru 218 // 1.1 Finanční investiční instrumenty 218 // 1.2 Finanční instrumenty neinvestiční povahy 218 // 2 Základní druhy investičních instrumentů 219 // 2.1 Klasické investiční nástroje 219 // 2.1.1 Základní druhy finančních investičních instrumentů 220 // 2.1.2 Základní druhy reálných investičních instrumentů 222 // 2.2 Termínové derivátové instrumenty 223 // 2.3 Cenné papíry „majetkových“ investičních a podílových fondů 223 // 2.4 Strukturované produkty 223 // 3 Aspekty právního vymezení cenných papírů 225 //
Kapitola 6 Klasické finanční investiční instrumenty 227 // 1 Vymezení klasických investičních cenných papírů 228 // 1.1 Členění klasických investičních cenných papírů z hlediska délky jejich životnosti 228 // 1.1.1 Cenné papíry peněžního trhu 228 // 1.1.2 Cenné papíry kapitálového trhu 229 // 1.2 Členění klasických investičních cenných papírů podle majetkové podstaty 229 // 1.2.1 Majetkové cenné papíry 229 // 1.2.2 Dluhové (dlužní) cenné papíry 230 // 2 Podnikové (korporační, akcie 230 // 2.1 Základní druhy akcií 230 // 2.1.1 Kmenové akcie 231 // 2.1.2 Prioritni (preferenční) akcie 233 // 2.1.3 Ostatní druhy akcií, resp. cenných papírů akcie nahrazujících 236 // 2.2 Fundamentální akciová analýza 237 // 2.2.1 Globální /makroekonomická/ akciová analýza 239 // 2.2.2 Odvětvová (oborová) analýza 244 // 2.2.3 Analýza jednotlivých akciových společností a jimi emitovaných akcií 246 // 2.2.4 Spolehlivost výsledků získaných metodami fundamentální akciové analýzy 298 // 2.3 Technická analýza 300 // 2.3.1 Teoretická východiska technické analýzy 301 // 2.3.2 Grafická analýza 310 // 2.3.3 Analýza založená na technických indikátorech 345 // 2.3.4 Omezení technické analýzy a specifika jejího použití 371 // 2.4 Psychologická analýza 372 // 2.4.1 Keynesova spekulativní rovnovážná hypotéza 372 // 2.4.2 Kostolanyho burzovní psychologie 373 // 2.4.3 Teorie spekulativních bublin 376 // 2.4.4 Drasnarova koncepce psychologické analýzy 392 // 3 Dluhové cenné papíry (dluhopisy) 393 // 3.1 Model zapůjčitelných fondů 393 // 3.2 Základní druhy dluhopisů 396 // 3.2.1 Krátkodobé dluhopisy peněžního trhu 396 // 3.2.2 Dlouhodobé dluhopisy (obligace) 397 // 3.3 (Fundamentální) analýza dluhopisů 408 // 3.3.1 Globální /makroekonomická/ dluhopisová analýza 409 //
3.3.2 Analýza jednotlivých emisí dluhopisů 415 // 4 Vývoj na trzích cenných papirů v průběhu hospodářského cyklu 427 // 5 Obchodování akcií a dluhopisů na primárních a sekundárních trzích 430 // 5.1 Základní způsoby spekulace 431 // 5.1.1 Spekulace na vzestup kurzu 431 // 5.1.2 Spekulace na pokles kurzu 433 // 5.2 Emitování cenných papírů a jejich uvádění do oběhu 434 // 5.2.1 Obecné zásady pro emitování veřejně obchodovatelných cenných papírů 434 // 5.2.2 Způsoby uvádění nově emitovaných, veřejně obchodovatelných cenných papírů do oběhu 437 // 52.2.2 Tendr 438 // 52.2.3 Aukce 438 // 5.3 Obchodování cenných papírů na veřejných sekundárních trzích 438 // 5.3.1 Burzovní obchodování akcií 439 // 5.3.2 Veřejné obchodování dluhopisů 460 // 6 Obchodování cizích měn 462 // 6.1 Devizový trh 463 // 6.1.1 Charakteristika spotového devizového trhu 463 // 6.1.2 Měnové páry 464 // 6.1.3 Účastnící obchodování na spotovém devizovém trhu 465 // 6.1.4 Specifika obchodování na spotovém devizovém trhu 468 // 6.2 Valutový trh 471 // 7 Investice do drahých kovů 472 // 7.1 Investice do zlata 472 // 7.1.1 Vymezení (fyzického) investičního zlata 473 // 7.1.2 Nejvýznamnější držitelé fyzického zlata 474 // 7.1.3 Specifika obchodování se zlatém 475 // 7.2 Investice do stříbra 476 // 7.3 Investice do platiny 477 // 7.4 Investice do palladia 478 // Kapitola 7 Termínové derivátové instrumenty 479 // 1 Vymezení promptních a termínových obchodů 480 // 1.1 Promptní obchody 480 // 1.2 Termínové obchody 480 // 2 Základní druhy termínových derívátových instrumentů 482 // 2.1 Členění termínových kontraktů podle vlastností a obchodovatelnosti 482 // 2.2 Členění termínových kontraktů podle podkladových aktiv 483 // 3 Pevné termínové kontrakty typu forward a futures 484 // 3.1 Kontrakty typu forward 485 //
3.1.1 Základní druhy forwardových kontraktů podle podkladových aktiv 487 // 3.1.2 Nestandardní druhy forwardových smluv 492 // 3.2 Kontrakty typu futures 493 // 3.2.1 Vztah mezi vývojem kurzu futures a vývojem spotového kurzu jeho podkladového aktiva 493 // 3.2.2 Specifika burzovního obchodování futures instrumentů 496 // 3.2.3 Nejvýznamnějsí druhy futures instrumentů 498 // 3.2.4 Praktické příklady spekulace a hedgingu prostřednictvím futures instrumentů 501 // 4 Swapové kontrakty 503 // 4.1 Standardizované swapové kontrakty 504 // 4.1.1 Úrokové swapy 505 // 4.1.2 Měnové swapy 507 // 4.1.3 Devizové swapy 509 // 4.2 Nestandardní swapové kontrakty 509 // 4.3 Vzájemné kombinace swapových kontraktů 510 // 5 Opční instrumenty 511 // 5.1 Základní druhy opčních instrumentů („Plain Vanilla“ opce) 512 // 5.1.1 Kupní a prodejní opce 512 // 5.1.2 Opce evropské a opce americké 513 // 5.1.3 Nejvýznamnější charakteristické vlastnosti „Plain Vanilla“ opcí 513 // 5.1.4 Oceňování „Plain Vanilla“ opcí 520 // 5.1.5 Kombinace opcí 522 // 5.1.6 Burzovní obchodování opcí 524 // 5.1.7 Základní druhy opčních instrumentů podle podkladových aktiv 527 // 5.2 Exotické opce 530 // 5.2.1 Exotické opce založené na kombinování vlastnosti evropských a amerických opcí 531 // 5.2.2 Exotické opce s nestandardní závislostí své hodnoty na podkladovém aktivu 532 // 5.2.3 Exotické opce s více podkladovými aktivy 552 // 5.2.4 Exotické opce s dalšími nestandardními (doplňujícími) vlastnostmi 558 // 5.2.5 Další druhy exotických opčních instrumentů 563 // 6 Syntetické termínové derivátové instrumenty 574 // 6.1 Syntetické termínové derivátové instrumenty první generace 574 // 6.1.1 Swapy úvěrového selhání 574 // 6.1.2 Swapy veškerých výnosů 581 // 6.1.3 Akciové default swapy 584 // 6.2 Syntetické termínové derivátové instrumenty druhé generace 585 //
6.2.1 Pevné (nepodmíněné) syntetické termínové derivátové instrumenty druhé generace 585 // 6.2.2 Podmíněné (opční) syntetické termínové derivátové instrumenty druhé generace 587 // 6.3 Syntetické termínové derivátové instrumenty vyšších generací 594 // Kapitola 8 Cenní papíry majetkových investičních a podílových fondů 595 // 1 Vymezení majetkových investičních a podílových fondů 596 // 2 „Klasické” investiční a podílové fondy kolektivního investování 596 // 2.1 Cenné papíry investičních fondů kolektivního Investování 597 // 2.1.1 Specifika uzavřených investičních fondů kolektivního investování 598 // 2.1.2 Specifika otevřených investičních fondů kolektivního investování 598 // 2.2 Cenné papíry podílových fondů kolektivního investování 598 // 2.2.1 Specifika uzavřených podílových fondů kolektivního investování 599 // 2.2.2 Specifika otevřených podílových fondů kolektivního investování 599 // 2.3 Základní faktory investiční strategie při kolektivním investování 600 // 2.3.1 Předmětné zaměření investic 600 // 2.3.2 Tuzemská, resp. zahraniční orientace investic 604 // 2.3.3 Způsob nakládání s hospodářským výsledkem 604 // 2.3.4 Aktivní, resp. pasivní správa portfolia 605 // 2.3.5 Úroveň státní regulace a dohledu 606 // 2.3.6 Další investiční faktory 606 // 3 „Exchange Traded Funds" 607 // 3.1 Základní charakteristika „Exchange Traded Funds“ 607 // 3.2 Druhy „Exchange Traded Funds" 610 // 3.2.1 „Exchange Traded Funds" standardních vlastnosti 610 // 3.2.2 „Exchange Traded Funds" specifických vlastností 611 // 4 Hedgeové fondy, resp. fondy kvalifikovaných investorů 612 // Kapitola 9 Strukturované produkty 615 // 1 Základní vymezení strukturovaných produktů 616 // 2 Strukturované vklady 618 // 3 Strukturované dluhové cenné papíry 620 //
3.1 Strukturované dluhopisy 621 // 3.1.1 Členění strukturovaných dluhopisů podle druhů podkladových aktiv 621 // 3.1.2 Členění strukturovaných dluhopisů podle jejich charakteristických vlastností. 621 // 3.2 Investiční (strukturované) certifikáty 635 // 3.2.1 Základní charakteristika investičních certifikátů 635 // 3.2.2 Druhy investičních certifikátů 636 // 3.2.3 Obchodování investičních certifikátů a jejich další specifické vlastnosti 647 // 3.3 „Exchange Traded Notes" 648 // 3.4 Úvěrové (kreditní) dluhopisy 649 // 3.4.1 Základní druhy úvěrových dluhopisů 650 // 3.4.2 Sekuritizované kolateralizované dluhopisy 654 // 4 Cenné papíry strukturovaných fondů 664 // 4.1 Strukturované fondy kolektivního investování 664 // 4.1.1 Členění strukturovaných fondů podle podkladových aktiv 664 // 4.1.2 Členění strukturovaných fondů podle vymezení doby jejich trvání 664 // 4.1.3 Členění strukturovaných fondů podle faktoru rizikovosti 665 // 4.1.4 Konstrukční vlastnosti strukturovaných fondů 666 // 4.2 Strukturované fondy kvalifikovaných investorů 668 // 5 Sekuritizované pákové deriváty 669 // 5.1 Warranty 669 // 5.1.1 „Plain Vanilla“ warranty 669 // 5.1.2 Exotické warranty 674 // 5.2 Knock-out certifikáty 679 // 5.2.1 Knock-out certifikáty s ohraničenou dobou životnosti 681 // 5.2.2 Knock-out certifikáty s neomezenou dobou životnosti 684 // 5.2.3 Základní odlišnosti knock-out certifikátů oproti knock-out warrantům 685 // 5.3 „Contracts for Difference“ 687 // 5.3.1 Základní charakteristika instrumentů „Contracts for Difference“ 687 // 5.3.2 Praktické používání instrumentů „Contracts for Difference" 690 // 5.3.3 Specifika obchodování instrumentů „Contracts for Difference“ 691 // 6 Kombinace strukturovaných produktů s jinými finančními instrumenty 695 //
Kapitola 10 Regulace a dohled ve finančním systému 697 // 1 Regulace finančního systému jako součást státní hospodářské politiky 698 // 2 Vymezení pojmů „regulace“ a „dohled“ 698 // 2.1 Regulace 699 // 2.2 Dohled 699 // 3 Regulace a dohled nad finančními institucemi 700 // 3.1 Základní typy možného tržního selhání ve finančním systému 701 // 3.2 Soudobé systémy dohledu nad činnostmi finančních institucí 703 // 3.2.1 Specializované systémy dohledu 704 // 3.2.2 Institucionálně integrované systémy dohledu 705 // 3.3 Samoregulace 707 // 3.4 Regulace a dohled nad jednotlivými druhy finančních institucí 707 // 3.4.1 Vymezení sektorů finančního systému pro účely regulace a dohledu 708 // 3.4.2 Specifické faktory regulace a dohledu v sektoru bankovnictví 708 // 3.4.3 Specifické faktory regulace a dohledu v sektoru investičních služeb 711 // 3.4.4 Specifické faktory regulace a dohledu v sektoru pojišťovnictví 718 // 3.4.5 Regulace a dohled nad poskytováním dalších druhů finančních služeb 719 // 4 Regulace a dozorování finančních konglomerátů 719 // 4.1 Specifické faktory rizikovosti finančních konglomerátů 720 // 4.2 Konsolidovaný dohled nad finančními konglomeráty 723 // 5 Mezinárodní regulace a dohled 724 // 5.1 Soudobé způsoby mezinárodní regulace a dohledu 724 // 5.2 Soudobý vývoj mezinárodní regulace a dohledu ve finančním sektoru 725 // Kapitola 11 Soudobý vývoi světového finančního systému a svétové ekonomiky 727 // 1 Vývojové trendy finančních trhů a světového finančního systému 728 // 1.1 Všeobecné předpoklady rozvoje finančních trhů 728 // 1.1.1 Komputerizace 728 // 1.1.2 Intelektualizace 728 // 1.2 Faktory ovlivňující podmínky finančního podnikání 729 // 1.2.1 Liberalizace finančních toků 729 // 1.2.2 Harmonizace regulace a dohledu 729 //
1.3 Nejvýznamnější soudobé vývojové trendy světového finančního systému 730 // 1.3.1 Vývojové tendence finančních institucí 730 // 1.3.2 Trendy ve vytváření nových druhů finančních produktů a služeb 731 // 1.3.3 Integrace a internacionalizace finančních trhů 732 // 2 Rizikové faktory soudobého finančního systému a světové ekonomiky 733 // 2.1 Faktory ekonomické povahy ohrožující funkčnost světové ekonomiky 733 // 2.1.1 Zadlužování ekonomických subjektů 733 // 2.1.2 Rostoucí dominance nadnárodních korporací 734 // 2.1.3 Zaostávání státní regulace, dohledu a jejich mezinárodní harmonizace 735 // 2.2 Role člověka jako tvůrce a uživatele finančního a ekonomického systému 737 // 3 Celosvětová globalizace finančního systému a ekonomiky 738 // Doslov 739 // Seznam použité literatury 741

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC