Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (112 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8871-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8872-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5057-6 (print)
němčina
Myšlenkové mapy jsou technikou, která výrazně zlepší vaše myšlení, koncentraci, paměť, rozhodovací schopnosti, kreativitu i komunikační dovednosti. Umožní vám shromažďovat a rozvíjet vaše nápady, strukturovat různé informace, lépe plánovat čas a mít ho pod kontrolou, snadněji se učit nové věci, řídit projekty nebo se připravit na přednášky či rozhovory. V knížce, která přináší vše důležité o myšlenkových mapách včetně řady praktických příkladů, se dozvíte, jak myšlenkové mapy fungují, jak si vytvářet vlastní myšlenkové mapy a jak je využívat v různých situacích a k různým účelům. Poznáte také, jak pomocí map rozvíjet svou osobnost, objevit svůj potenciál a uskutečňovat své cíle. Stejně jako mnoho lidí před vámi budete překvapeni, jak vám myšlenkové mapy pomohou v pracovním a soukromém životě..
001485964
Obsah // O a u t o r o v i ... 9 P ř e d m lu v a ... 11 Kapitola I M in d m a p p in g - u s n a d n ě te s v é m u m o z k u p rá c i ... 13 1.1 N á s tro j p ro zís k á n í p ř e h l e d u ... 14 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 V ý h o d y m y š le n k o v ý c h m a p ... 14 Z á p is je d n á n í - ta k, n e b o t a k ? ... 14 K čem u m ů ž e te m yšle n ko vé m a p y v y u ž ít? ... 17 Pro k o h o js o u m yšle n ko vé m a p y v h o d n é ? ... 18 Z r o d v t í s n i ... 19 M o d e l d v o u m o z k o v ý c h h e m is fé r ... 21 // // 1.2 V zn ik a je h o p o z a d í... 19 // // 1.3 Jak se t v o ř í m y š le n k o v é m a p y ... 23 Kapitola 2 Jak m in d m a p p in g f u n g u j e ...29 2.1 P ro c v ič te si z á k la d n í t e c h n ik y ... 30 2.1.1 2.1.2 2 . 1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4.1 2.4.2 N a k a ž d o u vě te v p iš te je n je d n o s lo v o ... 30 V yhýb ejte se o p a k o v á n í ... 32 Č le n ě n í p o m o c í v ý z n a m n ý c h h la v n íc h v ě t v í ... 35 R o zšiřujte ú s tře d n í o b r á z e k ...35 O b m ě ň u jte své t é m a ... 37 K o m b in u jte in fo r m a c e ... 38 P ou žívejte o b rá z k y a s y m b o ly ... 40 M in d m a p p in g se d á le v y v í jí ...42 R ů zn o ro d o st: v a ria n ty m yšle n ko vých m a p ... 42 M o d ifik a c e m yšle n ko vých m a p ... 43 P říb u zn á te c h n ik a : c lu s te r in g ...45 O te vře te se n o v ý
m p e rs p e k tiv á m ...45 A k c e p tu jte m y š le n k o v ý p r o c e s ... 46 // // 2.2 E x p e r im e n t u jt e ... 35 // // 2.3 P o z n e jte v a ria n ty a m o d if ik a c e ... 42 // // 2.4 M y s le te na p a p í ř e ... 45 // // \f2.4.3 D o d rž u jte p rin c ip „3 A " ...48 2.4.4 S tu d u jte c iz í m a p y ...49 K apitola 3 M in d m a p p in g v p ra x i ... 51 3.1 S h ro m a ž ď o v á n í n á p a d ů ...52 3.1.1 Pusťte se d o a s o c ia c í!... 52 3.1.2 M yšle n ko vé m a p y z a s o c ia c í... 54 3.2 S tru k tu ro v á n í in f o r m a c í ...56 3.2.1 Z a z n a m e n á v á n í a u c h o v á v á n í in f o r m a c í ... 56 3.2.2 S h rn o v á n í te x tů p o m o c í m y š le n k o v ý c h m a p ... 59 3.3 Psaní p o z n á m e k a z á p is ů ...60 3.3.1 P o z n á m k y z p re z e n ta c í a p r o s lo v ů ... 61 3.3.2 P o z n á m k y z v y u č o v á n í a p ř e d n á š e k ... 62 3.3.3 N á s tin p o w e rp o in to v ý c h p r e z e n ta c í... 63 3.3.4 M a p o v á n i p ř i a kcích v rá m c i d a lš íh o v z d ě lá v á n í...63 3.3.5 P říp ra va z á p is ů ... 64 3 .4 M ě jte čas p o d k o n tro lo u ...66 3.4.1 P lá n u je te -li je n p o m o c í m a p ...66 3.4.2 P lá n u je te -li s d iá ře m i m y š le n k o v ý m i m a p a m i...67 3.4.3 Konec se zn a m ů ú k o lů ...69 3.4.4 Ř ízení času p o m o c í p ro d u k tů s m y š le n k o v ý m i m a p a m i... 69 3.5 Řízení p r
o je k t ů ... 70 3.5.1 Co j e ty p ic k é p ro p r o je k ty ? ...70 3.5.2 V yu žívá n í m yšle n ko vých m a p v p r o je k te c h ... 71 3.6 D a lší m o ž n o s ti v y u ž it í ... 73 3.6.1 P říp ra va n a p ře d n á š k y a p re z e n ta c e ... 73 3.6.2 P říp ra va n a p o ra d y a z p ra c o v á n í je jic h p r ů b ě h u ...73 3.6.3 P říp ra va n a ro z h o v o ry a je jic h z á p is y ... 74 3.6.4 U č e n í... 74 3.6.5 S tru k tu ro v á n í a d o k u m e n to v á n í...76 K apitola 4 M in d m a p p in g p ro ro z v o j o s o b n o s t i...79 4.1 O b je v te svů j p o t e n c i á l... 80 4.1.1 P řip ra v te s i m a p u o s o b ě ...80 4.1.2 Z jis tě te o sob ě v í c e ...80 4.2 U s k u te č n ě te své c í le ... 81 4.2.1 Tři ú ro v n ě s e b e říz e n i... 82 4.2.2 S eb eřízen i p o m o c í m yšle n ko vých m a p ... 83 // // \fKapitola 5 M in d m a p p in g n a p o č ít a č i... 85 5.1 C o u m í m in d m a p p in g o v ý s o ftw a re ? ... 86 5. 1.1 Š iro ké s p e k tru m m o ž n o s tí... 86 5. 1.2 M yšle nko vé, n e b o o b c h o d n í m a p y ? ...86 5. 1.3 P ře d n o sti p rá c e v e le k tro n ic k é m p ro s tře d í...87 5.2 Jaký p ro g ra m k č e m u ? ... 87 5.2.1 D a lš í s o ftw a ro v é a d r e s y ...90 // // P ře h le d l it e r a t u r y ... 91 D o p o ru č e n á l i t e r a t u r a ... 93 G a le rie m y š le n k o v ý c h m a p ... 95 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC