Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9143-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9144-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5165-8 (print)
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Náhrada majetkové újmy, povinnost k náhradě, odpovědnost za škodu, nekalá soutěž, bezdůvodné obohacení – hledejte uvnitř!.
001485987
Obsah // Úvod... 9 // Kapitola 1 Náhrada škody a nemajetkové újmy ... 11 // i. Struktura nové právní úpravy a hlavní změny nového občanského // zákoníku ve srovnání s dosavadní úpravou... 11 // Struktura nové úpravy náhrady škody a nemajetkové újmy... 12 // Hlavni změny právní úpravy... 13 // ii. К širším souvislostem povinnosti náhrady škody nebo jiné újmy... 14 // iii. Základní pojmy právní úpravy deliktní odpovědnosti... 16 // iv. Pojem újmy v novém občanském zákoníku ... i 8 // Majetková újma (škoda)... 18 // Skutečná škoda... 19 // Ušlý zisk... 19 // Nemajetková újma ...20 // v. Ochrana osobnosti podle nového občanského zákoníku ... 20 // Ochrana jména člověka...21 // Pseudonym ... 21 // Bydliště člověka... 22 // Osobnost člověka... 22 // Podoba a soukromí... 23 // Právo na duševní a tělesnou integritu ... 24 // Zásah do integrity... 25 // Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu 27 // Nakládání s částmi lidského těla... 28 // Ochrana lidského těla po smrti člověka... 29 // Finanční náhrada nemajetkové újmy... 30 // vi. Vznik povinnosti к náhradě újmy... 30 // Základní předpoklady vzniku povinnosti к náhradě újmy... 30 // Subjektivní a objektivní odpovědnost ... 31 // Příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem újmy... 33 // Prevenční povinnost ... 34 // Porušení povinnosti ze zákona...36 // Porušení
smluvní povinnosti ...38 // Předsmluvní odpovědnost... 40 // 5 // I Náhrada škody // Solidární odpovědnost a další případy snížení povinnosti škůdce к náhradě 41 // Náhrada při újmě na přirozených právech člověka... 41 // Náhrada újmy způsobené náhodou... 42 // Kapitola 2 Způsob a rozsah náhrady ... 43 // i. Soudní uplatnění nároku na náhradu újmy...44 // ii. Náhrada škody ... 45 // Náhrada ceny zvláštní obliby... 46 // Náhrada při poranění zvířete...47 // Další významné změny právní úpravy...48 // Snížení náhrady... 48 // Náhrada škody způsobené úmyslným trestným činem ... 48 // iii. Náhrada nemajetkové újmy ... 48 // Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení... 52 // Srovnání s dosavadní úpravou náhrady škody na zdraví a při usmrcení 53 // Nová úprava náhrad při ublížení na zdraví a při usmrcení... 54 // Peněžité dávky... 57 // Náhrada škody v pracovně právních vztazích... 58 // Kapitola 3 Zvláštní případy náhrady škody... 59 // i. Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání... 60 // ii. Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi... 64 // iii. Škoda z provozní činnosti ... 66 // iv. Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným ... 70 // v. Škoda na nemovité věci ... 73 // vi. Škoda z provozu dopravních prostředků... 75 // vii. Škoda způsobená zvířetem... 80 // viii. Škoda způsobená věcí...
81 // ix. Škoda způsobená vadou výrobku ... 85 // x. Škoda na převzaté věci... 87 // xi. Škoda na odložené věci... 88 // xii. Škoda na vnesené věci... 93 // xiii. Škoda způsobená informací nebo radou... 96 // xiv. Další zvláštní ustanovení o náhradě újmy a škody... 97 // Skoda a újma způsobená v souvislosti s ochranou osobnosti // a názvem právnické osoby...98 // Reflexní škoda...98 // Škoda způsobená porušením zákazu konkurence... 98 // Škoda způsobená při překročení zástupčího oprávnění... 99 // 6 // Obsah / // Škoda způsobená při emisi cenného papíru ... 99 // Škoda při způsobení neplatnosti právního jednání... 99 // Škoda způsobená při smísení věcí a při provádění stavby... 100 // Škoda způsobená při správě cizího majetku ... 100 // Škoda způsobená nepoctivým jednáním při uzavírání smlouvy... 100 // Škoda způsobená na věci při prodlení dlužníka a věřitele... 101 // Škoda způsobená při vědomém darování cizí věci a při darováni vadné věci... 101 Regulace odpovědnosti za škodu и konkrétních závazkových vztahů ... 102 // Kapitola 4 Omezení povinnosti к náhradě újmy...109 // i. Okolnosti vylučující protiprávnost... 109 // ii. Smluvní omezení povinnosti к náhradě újmy... 111 // Zákaz jednostranného vyloučení či omezení odpovědnosti... 111 // Možnost smluvního vyloučení či omezení odpovědnosti... 112 // Další případy omezeni
odpovědnosti... 112 // Kapitola 5 Nekalá soutěž...113 // i. Vymezení nekalé soutěže a její tzv. generální klauzule... 115 // Kdo je chráněn proti nekalé soutěži... 116 // Děleni soutěžitelů... 116 // Objektivně hrozící újma jako znak generální klauzule nekalé soutěže ... 117 // Rozpor s dobrými mravy soutěže... 117 // ii. Jednotlivé formy jednání nekalé soutěže (nekalosoutěžní delikty)... 118 // Klamavá reklama ... 119 // Klamavé označení zboží na služby... 120 // Srovnávací reklama... 121 // Vyvolání nebezpečí záměny... 122 // Parazitování na pověsti... 122 // Podplácení... 123 // Zlehčováni... 123 // Porušení obchodního tajemství... 124 // Dotěrné obtěžování... 124 // Ohrožení zdraví nebo životního prostředí... 125 // iii. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži... 125 // Kapitola 6 Bezdůvodné obohacení a závazky s jiných právních důvodů...127 // i. Bezdůvodné obohacení... 127 // Jednotlivé případy bezdůvodného obohacení... 128 // Ve kterých případech není dána povinnost vrátit plnění... 129 // Co se stane, když plnění není možné vydat... 130 // 7 // I Náhrada škody // Poctivý a nepoctivý příjemce plnění... 131 // jak je chráněna osoba povinná к vydání obohacení... 135 // Uplatnění práv z bezdůvodného obohacení... 135 // ii. Nepřikázané jednatelství... 136 // Odvracení škody ... 137 // Záchrana cizí věci... 138 // jednání
к užitku jiné osoby... 138 // iii. Upotřebení věci к prospěchu jiného... 139 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC