Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2016
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9072-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9073-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5806-0 (print)
Záměrem této publikace je ukázat na právní, účetní a daňové řešení vybraných účetních operací. Počínaje založením obou kapitálových společností, přes jednotlivé oblasti jejich hospodaření, až po uzavření účetních knih, sestavení účetní závěrky a následné rozdělení výsledku hospodaření..
001486172
Obsah // Slovo úvodem...8 // I. Stručná rekapitulace legislativy ... 9 // 1. Právní legislativa obchodních korporací...9 // I. I Obchodní korporace v novém občanském zákoníku...9 // 1.2 Zákon o obchodních korporacích ... 10 // 1.2.1 Založení obchodní korporace... II // 1.2.2 Podíl, podíl na zisku... 13 // 1.2.3 Orgány obchodní korporace... // 1.2.4 Zrušeni a zánik obchodní korporace // 2. Účetní legislativa obchodních korporací // 2.1 Požadavky na regulaci účetnictví .. // 2.2 Česká účetní legislativa... // 3. Daňová legislativa obchodních korporací...25 // 3.1 Přímé dané...25 // 3.1.1 Danč z příjmů...25 // 3.1.2 Majetkové daně ...26 // 3.2 Nepřímé danč ...27 // 3.2.1 Spotřební daň...28 // 3.2.2 Daň z přidané hodnoty...28 // 3.2.3 Ekologické daně...29 // 3.3 Sociální zabezpečení...29 // 3.3.1 Zdravotní pojištění...30 // 3.3.2 Sociální pojištění ...30 // 4. Regulace statutárního auditu...31 // 4.1 Podstata a význam auditu účetní závěrky a výroční zprávy...31 // 4.2 Regulace auditorské profese...32 // 4.3 Česká auditorská legislativa ...33 // 4.4 Zákonná povinnost auditu u obchodních korporací ...34 // 4.5 Vztah účetnictví a auditu...34 // II. Daně v systému účetnictví obchodních korporací... 37 // 5. Účtování dani a sociálního zabezpečení...37 // 5.1 Účtování přímých daní ...37 // 5.1.1 Účtování daně z příjmů ...39 // 5.1.2 Účtováni ostatních
přímých daní...39 // 5.1.3 Účtování majetkových daní...41 // 5.2 Účtování nepřímých daní ...44 // 5.2.1 Účtování danč z přidané hodnoty...45 // 5.2.2 Účtování spotřebních dani...50 // 5.3 Účtování doměrků daní, vrátek a penále...53 // 5.3.1 Domčrky, vratký a penále u danč z příjmů...53 // 5.3.2 Doměrky, vratký a penále u DPH...54 // 5.3.3 Doměrky a vratký u majetkových daní ...55 // 5.4 Účtování pojistného sociálního zabezpečení...55 // 5.5 Účetní a daňové doklady...57 // 5.5.1 Účetní doklady...57 // 5.5.2 Daňové doklady...58 //  O’ O’ Vi // 6. Splatná a odložená daň ze zisku...62 // 6.1 Splatná daň ze zisku ...62 // 6.1.1 Transformace výsledku hospodaření na základ danč...62 // 6.1.2 Výpočet daňové povinnosti ...64 // 6.1.3 Placení danč...66 // 6.2 Odložená daň...67 // 6.2.1 Charakteristika a příčiny vzniku odložené dané ...67 // 6.2.2 Metody zjišťováni odložené danč ...68 // 6.2.3 Odložená daň v české účetní legislativě...69 // 6.2.4 Účtování odložené daně...71 // 6.2.5 Vykazování odložené daně...73 // III. Vybrané oblasti účetnictví obchodních korporací ve vazbě // na daň z příjmů... 75 // 7. Dlouhodobý majetek...75 // 7.1 Vymezení dlouhodobého majetku v účetnictví a v daních ...75 // 7.1.1 Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku...75 // 7.1.2 Vymezení dlouhodobého hmotného majetku...76 // 7.1.3 Vymezení dlouhodobého finančního
majetku ...77 // 7.2 Oceňování dlouhodobého majetku ...78 // 7.2.1 Oceňování dlouhodobého majetku při jeho pořízení...78 // 7.2.2 Oceňování dlouhodobého majetku ? datu účetní závěrky...80 // 7.3 Odpisování dlouhodobého majetku...81 // 7.4 Vyřazení dlouhodobého majetku...84 // 7.4.1 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku...84 // 7.4.2 Vyřazení dlouhodobého finančního majetku ...85 // 8. Zásoby...87 // 8.1 Vymezení zásob...87 // 8.2 Oceňování zásob...87 // 8.2.1 Oceňování a účtování zásob v průběhu účetního období...87 // 8.2.2 Oceňování zásob na konci účetního období...90 // 8.3 Vyřazeni zásob (daňové souvislosti)...91 // 9. Krátkodobý finanční majetek...94 // 9.1 Vymezení krátkodobého finančního majetku ...94 // 9.2 Oceňování krátkodobého finančního majetku...95 // 9.3 Účtování krátkodobého finančního majetku...96 // 9.4 Krátkodobý finanční majetek v daních... 102 // 10. Rezervy a opravné položky... 103 // 10.1 Rezervy... 103 // 10.1.1 Vymezení rezerv... 103 // ?). 1.2 Zásady pro tvorbu a čerpání rezerv ... 105 // 10.1.3 Účtování rezerv ... 105 // 10.2 Opravné položky... 106 // 10.2.1 Zásady pro tvorbu a čerpání opravných položek... 108 // 10.2.2 Účtování opravných položek... 109 // 11. Zúčtovací vztahy ... 110 // III Vymezení pohledávek a závazků... 110 // 11.2 Oceňování pohledávek a závazků... Ill // 11.2.1 Oceňování ? okamžiku
uskutečnění účetního případu... Ill // 11.2.2 Oceňování pohledávek a závazků ? okamžiku sestavení účetní závěrky _ III // 11.3 Pohledávky a závazky v účetnictví... 112 // 11.3.1 Pohledávky a závazky z obchodních vztahů ... 113 // 11.3.2 Pohledávky a závazky se zaměstnanci a společníky ... 119 // 12. Vlastni kapitál ... 129 // 12.1 Vymezení vlastního kapitálu... 129 // 12.1.1 Základní kapitál ... 129 // 12.1.2 Kapitálové fondy ... 130 // 12.1.3 Fondy ze zisku... 131 // 12.1.4 Výsledek hospodárení minulých let... 131 // 12.1.5 Výsledek hospodaření běžného účetního období... 132 // 12.2 Účtování o vlastním kapitálu... 133 // 12.2.1 Účtování o zvýšeni základního kapitálu ... 133 // 12.2.2 Účtování o snížení základního kapitálu... 139 // 12.2.3 Účtování o rozdělováni zisku... 147 // 12.2.4 Účtování výplaty záloh na podíl na zisku ... 153 // IV. Účetní závěrka v obchodních korporacích... 157 // 13. Pravidla pro sestavování účetní závěrky... 157 // 13.1 Přípravné práce pro účelní závěrku (předuzávěrkové operace) ... 157 // 13.1.1 Inventarizace majetku a závazků... 158 // 13.1.2 Závěrečné operace u zásob (podrobně viz kap. 8)... 160 // 13.1.3 Odpis pohledávek (podrobně viz ???. II)... 160 // 13.1.4 Tvorba a rozpouštění opravných položek (podrobně viz kap. 10)... 160 // 13.1.5 Časové rozlišení nákladů a výnosů ... 161 // 13.1.6 Uzávěrkové
kurzové rozdíly (podrobně viz kap. 9 a 11 )... 162 // 13.1.7 Tvorba a čerpání rezerv (podrobně viz kap. 10) ... 163 // 13.1.8 Zaúčtování dohadných položek... 163 // 13.1.9 Odložená daň ze zisku (podrobně viz kap. 6) ... 164 // 13.1.10 Zaúčtování splatné daně ze zisku (podrobně viz kap. 6)... 164 // 13.2 Uzavření účetních knih... 164 // 13.3 Sestavení účetní závěrky... 166 // 13.3.1 Obsah účetní závěrky... 167 // 13.3.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ... 168 // 13.3.3 Přehled o peněžních tocích... 169 // 13.3.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu ... 170 // 13.3.5 Příloha ... 171 // 13.4 Následné povinnosti související s účetní závěrkou... 173 // 13.4.1 Audit účetní závěrky ... 173 // 13.4.2 Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou... 173 // 13.4.3 Výroční zpráva... 174 // 13.4.4 Zpráva o platbách vládám ... 174 // 13.4.5 Zveřejnění údajů z účetní závěrky... 175 // V. Audit účetní závěrky ... 177 // 14. Pravidla pro ověřováni účetní závěrky... 177 // 14.1 Mezinárodní auditorské standardy ... 177 // 14.2 Postup při provádění auditu... 179 // 14.3 Příprava zprávy auditora... 183 // 14.4 Zpráva auditora... 186 // Seznam použitých zkratek... 191 // Seznam použité literatury ... 192 // Seznam schémat a tabulek... 196 // Přílohy ... 199 // Příloha č. I Účtový rozvrh... 199 // Příloha č. 2 Mezinárodní standardy pro řízení kvality (ISQC)...206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC