Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2004
1 online zdroj (528 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6384-2 (online ; pdf)
ISBN 80-247-0906-6 (print)
Podnikatelé, manažeři a pracovníci veřejné správy v knize najdou nejaktuálnější informace o českém podnikatelském prostředí. Autoři se zabývají zlepšováním řízení firem, přibližují možnosti podpory podnikání v ČR a v EU, neopomíjejí ani právními aspekty podnikání a vztah podnikatelů a veřejné sféry. Poznatky jsou ilustrovány podnikatelskými příběhy konkrétních firem..
001486241
Obsah // ¦ 5 // 0 autorech ...13 // Úvod ... 15 // 1 Podnikání jako zdroj ekonomického a společenského rozvoje...17 // 1.1 Význam podnikání pro rozvoj ekonomiky a společnosti ...19 // 1.2 Historie vývoje podnikatelských činností...23 // 1.3 Co je podnikání...25 // 1.4 Členění podniků...28 // 1.4.1 Podniky podle oborů činnosti ...28 // 1.4.2 Podniky podle velikosti...28 // 1.5 Malé a střední podnikání ...29 // 1.5.1 Aktuálni stav malého a středního podnikáni v ČR...29 // 1.5.2 Výhody a nevýhody malých a středních podniků...32 // 1.5.3 Ekonomický a sociální přinos malých a středních podniků...32 // 1.5.4 Cíle politiky rozvoje MSP...33 // 1.5.5 Bariéry rozvoje malého a středního podnikání v ČR...35 // 2 Úspěšnost podnikání...39 // 2.1 Které faktory mají vliv na úspěšnost podnikání ...41 // 2.2 Inovační růstové možnosti podniků v integrované Evropě ...48 // 2.2.1 Principy podpory inovaci...49 // 2.2.2 Kategorizace inovačního podnikáni v Evropě...50 // 2.3 Řízení jakosti ...51 // 2.3.1 Historie řízení jakosti...52 // 2.3.2 Současné koncepce managementu jakosti...52 // 2.3.3 Náklady na jakost...56 // 2.3.4 Zaváděni systémů řízeni jakosti v ČR ...57 // 2.4 Elektronické obchodování ...58 // 2.5 Význam infrastruktury v podnikání...60 // 2.5.1 Harmonizace podmínek v dopravním systému...62 // 2.5.2 Zdroje financování dopravní injrastruktuty v České republice ...62 // 3 Podnikatelské
prostředí...67 // 3.1 Co rozumíme podnikatelským prostředím ...69 // 3.1.1 Stát a podnikatelské prostředí...69 // 3.1.2 Stanovisko Hospodářské komory ČR... 70 // 3.1.3 Závěry ?. Národní konjerence o MSP... 70 // 3.2 Které faktory působí na podnikatelské prostředí ...71 // 3.3 Hodnocení kvality podnikatelského prostředí...71 // 3.3.1 Lokalizační faktory... 71 // 3.3.2 Rozvojové osy... 74 // 3.3.3 Syntetické vyhodnoceni kvalit)’ podnikatelského prostředí... 75 // 3.4 Průzkumy podnikatelského prostředí v ČR...76 // 3.4.1 Podnikatel a právo... 76 // 3.4.2 Výsledky průzkumu Hospodářské komaty ČR ... 77 // 3.4.3 Poznatky výzkumného týmu Masaiykovy univerzity...78 // 3.4.4 Poznámky ke korupci ... 78 // 3.4.5 Aktuální stav podnikatelského prostředí... 79 // 3.5 Hodnocení podnikatelského prostředí vládou ČR...79 // 3.6 Podnikatelské prostředí v EU ...81 // 3.6. ! Evropská charta v péči o podnikatelské prostředí...82 // 3.6.2 Hodnoceni podmínek podnikáni z hlediska cílů Charty...82 // 3.7 Podpora podnikatelského prostředí ? čerpání strukturálních fondů EU...84 // 3.8 ? problémům s registrací podnikatelů...86 // 4 Podnikatelské instituce v ČR ...91 // 4.1 Teoreticko-metodologická východiska...94 // 4.1.1 Vymezeni samosprávných podnikatelských institucí...94 // 4.1.2 Občanská společnost a samosprávné organizace...98 // 4.1.3 Uzemní a neúzemní (zájmová) samospráva... /06 // 4.1.4 Pojetí
samosprávných podnikatelských institucí ve dvou typech liberalismu. 108 // 4.1.5 Historie zájmových organizací podnikatelského typu... ?9 // 4.1.6 Současné postaveni podnikatelských institucí... 117 // 4.2 Charakteristika profesních zájmových organizaci - komor ... 119 // 4.2.1 Hlavni znaky komor... 119 // 4.2.2 Komory s povinným členstvím (zřízené samostatným zákonem).../23 // 4.2.3 Všeobecné komory s nepovinným členstvím (zřízené samostatným zákonem)...124 // 4.2.4 Komory vznikající dle ostatních zákonů... /25 // 4.2.5 Zájmová sdružení právnických osob.../25 // 4.3 Významné profesní komory ... 127 // 4.3.1 Komora daňových poradců ČR.../27 // 4.3.2 Profesní komora sociálních pracovníků v ČR... 129 // 4.3.3 Česká komora architektů... 130 // 4.3.4 Komora auditorů České republiky... 131 // 4.3.5 Česká advokátní komora...131 // 4.3.6 Česká lékařská komora... /32 // 4.3.7 Přiklad zahraniční profesní organizace...132 // 4.4 Všeobecné komory v ČR... 133 // 4.4.1 Hospodářská komora ČR... /33 // 4.5 Živnostenská společenstva ... 147 // 4.6 Oborové svazy ... 148 // 4.6. / Svaz průmyslu a dopravy ČR... 148 // 4.6.2 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR... /50 // 4.6.3 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.../52 // 4.7 Sdružení podnikatelských subjektů ...152 // 4.7.1 Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky’ .../52 // 4.7.2 Asociace podnikatelek
a manažerek... /53 // 4.7.3 Národní asociace pro rozvoj podnikání.../53 // 4.7.4 Sdružení podnikatelů ČR... 154 // 4.8 Družstva podnikatelů...155 // 4.9 Odborové organizace...155 // 4.10 Rada hospodářské a sociální dohody ČR ...155 // 4.11 Současný stav a výhled vývoje podnikatelských institucí... 156 // 4.1 l.l Integrační snahy v podnikatelských institucích... 158 // 5 Podpůrné instituce v podnikatelské sféře ...«...163 // 5.1 Význam institucí ? podpoře podnikáni... 165 // 5.2 Státem zřízené organizace ? podpoře podnikání ... 165 // 5.2./ Agentura pro podporu podnikáni a investic... 165 // Obsah ? 7 // 5.2.2 Czechlnvest... 166 // 5.2.3 Czech Trade ... 168 // 5.2.4 Design Centrum ...170 // 5.2.5 Českomoravská záruční a rozvojová banka... 170 // 5.3 Poradenský informační a vzdělávací systém ...171 // 5.3.1 Regionální poradenská a informační centra... 172 // 5.3.2 Podnikatelská inovační centra...173 // 5.4 Asociace inovačního podnikání...173 // 5.5 Informační místa pro podnikatele...175 // 6 Podpora podnikání v ČR a v EU ...179 // 6.1 Systém podpor malých a středních podniků v ČR ...181 // 6.2 Význam a zaměření podpor podnikání...181 // 6.3 Legislativní rámec podpory malého a středního podnikání...181 // 6.4 Zásady poskytování podpor podnikání...182 // 6.5 Druhy podpor podnikání...183 // 6.6 Strukturální fondy...184 // 6.6.1 Cíle strukturální politiky...184 // 6.6.2 Principy
využíváni strukturálních fondů...186 // 6.6.3 Nástroje strukturální politiky EU...187 // 6.7 Kohézni fond - Fond soudržnosti...190 // 6.8 Očekávaný přínos strukturálních fondů...191 // 6.9 Stav přípravy ČR na využívání strukturálních fondů ...191 // 7 Podnikatel jako manažer... 199 // 7.1 Co dělá manažer ...201 // 7.1.1 Plánování...201 // 7.1.2 Organizování...202 // 7.1.3 Personalistika ...203 // 7.1.4 Vedení...204 // 7.1.5 Kontrolování ...205 // 7.1.6 Manažerské typy...206 // 7.2 Manažerské techniky...206 // 7.2.1 MBO (Management by Objectives) - řízeni podle cílů...206 // 7.2.2 Krizový management...209 // 7.2.3 Time management ...213 // 7.2.4 Projektový management...216 // 7.2.5 Procesní management...220 // 7.3 Rozdíly managementu ve veřejném a soukromém sektoru...221 // 7.4 Jak pracuje úspěšný manažer...222 // 7.5 Historický vývoj managementu...223 // 7.5.1 Vstupní test...223 // 7.5.2 Zrod a etapy vývoje moderního managementu ...224 // 7.5.3 Klasický management ...226 // 7.5.4 Manažerská revoluce ...232 // 7.5.5 Současné trendy ...238 // 7.5.6 Vývoj managementu v český’ch zemích...240 // 7.6 Manažerské rozhodování...242 // 7.6.1 Pojem rozhodování a jeho význam...243 // 7.6.2 Fáze rozhodováni...243 // 7.6.3 Organizační a procesní stránka rozhodování ...245 // 7.6.4 Individuální a kolektivní rozhodování...246 // 7.6.5 Vliv okolí na rozhodování...248 // 7.6.6 Aktuální přístupy
? rozhodování...251 // 7.6.7 Shrnuti ? části Manažerské rozhodováni...252 // 7.6.8 Test - Manažerské rozhodování...252 // 7.7 Strategický managernent...254 // 7.7, / Porovnáni strategického a operačního managementu...255 // 7.7.2 Vlastnosti strategického managementu...255 // 7.7.3 Proces strategického plánováni...256 // 7.7.4 Podnikatelské strategie podie Druckera...257 // 8 Informace v podnikání ...263 // 8.1 Význam informací pro podnikatele ...265 // 8.2 Informace a rozhodování...266 // 8.3 Požadavky na informace...267 // 8.4 Zdroje informací ...268 // 8.4.1 Publikace ? problematice podnikáni...268 // 8.4.2 Internetové zdroje Businesslnfo...272 // 8.4.3 Instituce ? poskytování informací podnikatelům...274 // 8.4.4 Mode! informačních toků pro začátek podnikání...275 // 8.5 Informace o vlastním podniku...276 // 8.6 Výzkum informovanosti ...277 // 9 Vzdělá vání jako faktor rozvoje podnikání ...283 // 9.1 Role vzdělávání v současné společnosti...285 // 9.1.1 Vzděláváni jako služba...285 // 9.1.2 Vzdělávání jako součást rozvoje lidských zdrojů...286 // 9.1.3 Rozvoj lidských zdrojů a EU...289 // 9.1.4 Vzděláváni v globalizujícim se světě...290 // 9.1.5 Evropská dimenze ve vzděláváni...29! // 9.1.6 Multikulturní výchova...291 // 9.2 Vzdělávací politika ...292 // 9.2. ! Vzdělávací politika a její principy ...292 // 9.2.2 Vzdělávací politika Evropské unie...293 // 9.2.3 Vzdělávací politika
v České republice...296 // 9.2.4 Programové prohlášení vlády v oblasti vzdělávání...297 // 9.2.5 Současný stav národního vzděláváni v evropském kontextu ...298 // 9.2.6 Právni normy ve školství...299 // 9.2.7 Legislativní rámec evropské spolupráce...299 // 9.2.8 Mechanismy evropské spolupráce ve vzděláváni...300 // 9.3 Celoživotní učení - idea a skutečnost...300 // 9.3.1 Od historie ? současnosti celoživotního učeni...300 // 9.3.2 Vzdělávání ve školském systému...301 // 9.3.3 Změny ve vzdělávání v souvislosti s reformou veřejné správy...302 // 9.3.4 Aktuálni otázky regionálního školství...303 // 9.3.5 Odborné vzdělávání...305 // 9.4 Proměny vysokoškolského ekonomického a manažerského vzdělávání...308 // 9.4.1 Vytváření evropského vysokoškolského prostoru po boloňské konferenci ...309 // 9.4.2 Změny ve struktuře a formách vysokoškolského vzdělávání ...309 // 9.4.3 Uplatněni absolventů vysoké školy v praxi...3II // 9.4.4 Aktivity vysokých škol ve výzkumu podnikání...312 // 9.4.5 Studium ? získáni titulu MBA - Master of Business Administration...313 // 9.5 Vzdělávání dospělých...314 // 9.5.1 Pojetí a systém vzdělávání dospělých ...314 // 9.5.2 Další vzdělávání pracovníků...314 // 9.5.3 Memorandum o celoživotním učeni Evropské komise ...314 // 9.5.4 Principy a teoretické základy vzdělávání dospělých...316 // ___Obsah ¦ 9 // 9.5.5 Stanoveni cílů
učení...519 // 9.5.6 Rozlišeni učiva podie důležitosti...519 // 9.5.7 Metody, formy a prostředky vzdělávání dospělých ...520 // 9.5.8 Distanční vzdělávání a e-learning...525 // 9.5.9 Kvalita, certifikace a akreditace ve vzdělávání dospělých...525 // 9.6 Podnikové vzdělávání...327 // 9.6.1 Význam vzděláváni v rozvoji podniku...527 // 9.6.2 Specifikace a cíle podnikového vzdělávání...528 // 9.6.5 Identifikace vzdělávacích potřeb...529 // 9.6.4 Plánováni programu vzdělávání...529 // 9.6.5 Tvorba projektu vzděláváni...550 // 9.6.6 Interní a externí podnikové vzdělávání...551 // 9.6.7 Metody podnikového vzděláváni...552 // 9.7 Hodnocení přínosů vzdělávání pro organizaci ...334 // 9.7.1 Objektivní hodnocení...555 // 9.7.2 Subjektivní hodnoceni...555 // 9.7.5 Úrovně, kritéria a postupy vyhodnocování...556 // 9.7.4 Metodika hodnocení přínosu vzděláváni...557 // 9.7.5 Hodnoceni výnosu, vzešlého zvýšením kvalifikace pracovníka „v"...559 // 9.7.6 Mechanismus posuzováni užitku...540 // 9.7.7 Podmínky uplatněni modelu hodnocení užitku vzděláváni...540 // 9.8 Vzdělávání manažerů...342 // 9.8.1 Malý podnikatel a  dělávání...545 // 9.8.2 Evropská charta pro malé podniky ...544 // 9.9 Vzdělávací aktivity podnikatelských institucí ...345 // 9.9.1 Vzdělávací aktivity hospodářských komor v ČR ...545 // 9.9.2 Vzdělávání v rámci hospodářských komor ve vybraných státech
Evropy...546 // 9.9.5 Zkvalitnění přípravy podnikatelů v ČR z pozice hospodářských komor...548 // 10 Podnikání a veřejná správa ...351 // 10.1 Dělba práce mezi územní a zájmovou samosprávou v oblasti podnikání v ČR...353 // 10.1.1 Podnikatelské instituce v systému veřejné správy...555 // 10.1.2 Přístupy ? podpoře podnikáni ze strany státu...555 // 10.1.5 Rozdílnost názorů na sdružování podnikatelů...556 // 10.1.4 Proč samosprávné instituce ...556 // 10.1.5 Formy působnosti samosprávných organizací...557 // 10.1.6 Aktuální úroveň vztahů územní a zájmové samosprávy...558 // 10.1.7 Samosprávné podnikatelské instituce v občanské společnosti...559 // ! 0.1.8 Zájmová samospráva jako kompenzace selhání trhu a státu...559 // 10.1.9 Vnitřní rizika samosprávných podnikatelských organizací...560 // 10.1.10 Historické opodstatnění podnikatelských instituci...560 // 10.1.11 Samosprávné podnikatelské instituce v kontextu reformy veřejné správy.561 // 10.2 Partnerství veřejného a soukromého sektoru...361 // 10.2.1 Zahraniční zkušenosti ...562 // 10.2.2 Charakteristika a přínos projektu...562 // 10.2.5 Stav přípravy projektu v ČR...565 // 10. 2.4 Postup přípravy a realizace projektu PPP...565 // 10.2.5 Předpoklady použití PPP...564 // 10.2.6 Příklady typických PPP projektů ...565 // 10.3 Spolupráce veřejné správy s podniky...365 // 10.5.1 Význam malých a středních podniků...566
10.5.2 Územní správa v ČR a její institucionální zabezpečení...566 // 10.5.5 Hlavní dokumenty veřejné správy ? rozvoji podnikáni...567 // 10.5.4 Spolupráce centrálních orgánů s podnikatelskými institucemi...568 // ** // 10 ? Jak podnikat po vstupu Jo EV___ // 10.4 Regionální spolupráce s podniky...369 // 10.4.1 Regionální politika...370 // 10.4.2 Regionálni programy podpory malého a středního podnikáni...370 // 10.4.3 Regionálni politika v EU...370 // 10.4.4 Možnosti kraje v rozvoji podnikání...372 // 10.5 Místní správa a podnikání...376 // 10.5.1 Význam podnikatelů pro místní správu...377 // 10.5.2 Institucionální podmínky pro rozvoj podnikáni na lokální úrovni...378 // 10.5.3 Hospodářský rozvoj obce...379 // 10.5.4 Pravomoci obci ve vztahu ? malým a středním podnikům...380 // ! 0.5.5 Nástroje komunálni podpory podnikání...382 // 10.5.6 Formy nepřímé podpoty MSP na místní úrovni...384 // 11 Podnikání v rámci EU...391 // 11.1 Český podnikatel a Evropská unie...393 // 11.1.1 Připravenost firem na jednotný trh EU...393 // 11.1.2 Aktivita státu a jeho instituci při podpoře začleněnífirem na jednotný trh EU ... 393 // 11.1.3 Zajištěni agendy jednotného trhu EU v podnicích...394 // 11.1.4 Čeho se podniky’ obávají...394 // 11.2 Konkurenceschopnost...396 // 11.3 Evropský podnik...397 // 11.4 Evropské podnikatelské instituce ...398 // 11.4.1 Rakouská hospodářská komora...398 // 11.4.2 Německá
prímy slová a obchodní komora ...408 // 11.4.3 Nizozemská obchodní a průmyslová komora ...409 // 11.4.4 Švédská obchodní komora...410 // 11.4.5 Obchodní komoty Spojeného království...412 // 11.4.6 Srovnání ukazatelů evropských hospodářských komor...412 // 11.4.7 Asociace evropských hospodářských a průmyslových komor...412 // 11.5 Obchodní komory cizích států v ČR...413 // 11.5.1 Nizozemská obchodní komora v Praze...413 // 11.5.2 Česko-belgicko-lucemburská smíšená obchodní komora v ČR...414 // 11.6 Česká obchodní reprezentace při EU...414 // 11.7 Podpora podnikání v EU...415 // 12 Výzkumy podnikání... 419 // 12.1 Očekávaný přínos výzkumu ...421 // 12.2 Realizované výzkumné projekty v ČR ...421 // 12.2.1 Transparentnost podnikatelského prostředí...421 // 12.2.2 Funkce hospodářských komor...421 // 12.2.3 Průzkum kvality podnikatelského prostředí...422 // 12.3 Výzkumy EU ...424 // 12.3.1 Připravenost podniků pro vstup do EU...424 // 12.3.2 Evropský’hospodářský’průzkum...425 // 12.3.3 6. Rámcový program EU...426 // 12.4 Průzkumy v regionech...426 // 12.5 Shrnutí poznatků z předchozích výzkumů...426 // 12.6 Koncepce výzkumu týmu Masarykovy univerzity...427 // 12.6.1 Názory na organizovanost podnikatelů a jejich potřeby...427 // 12.6.1 Výzkumné hypotézy ? výzkumnému projektu...428 // 12.6.2 Výsledky výzkumu hlavních skupin respondentů...428 // 12.6.3 Souhrnné výsledky ke struktuře,
členství a registraci v podnikatelských // organizacích...434 // 12.6.5 Výsledky výzkumných pohovorů ? problémům podnikání...436 // ( ibsah ¦ 11 // 12.7 Efektivnost podpor podnikáni ...437 // 12.8 Výzkum začínajících podnikatelů...438 // 12.8.1 Analýza problémů začínajících podnikatelů v jihomoravském regionu...438 // 12.9 Specifika podniků podle právní formy podnikání ...439 // í2.9.1 Problémy živnostenského podnikání jyzických osob...439 // 12.9.2 Problémy podnikání společnosti s ručením omezeným...439 // 13 Právní aspekty podnikáni ...445 // 13.1 Právní rámec podnikání v ČR...447 // 13.2 Živnostenské podnikání...448 // 13.2.1 Rozsah živnostenského oprávnění...448 // 13.2.2 Druhy živnosti podle předmětu podnikáni...448 // 13.3 Obchodní zákoník...449 // 13.3.1 Obchodní rejstřík ...449 // 13.3.2 Formy podnikání...449 // 13.4 Pracovněprávní vztahy ...455 // 13.4.1 Pracovní právo...455 // 13.4.2 Sociální a zdravotní pojištěni...460 // 13.5 Průřezové zákony ...461 // 13.5.1 Daňová soustava, daňová evidence a správa daní a poplatků ...461 // 13.5.2 Účetnictví...462 // 13.5.3 Audit...462 // 13.6 Jak pracovat se zákony ...462 // 13.7 Jak si počínat při vzniklém sporu ...463 // 13.8 Využijte rozhodčí řízení...464 // 13.9 Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, veřejné zakázky ..466 // 13.10 Právní normy a podnikání v EU ...466 // 13.10.1
Právo usazování za účelem podnikání...467 // 13.10.2 Svoboda volného pohybu služeb ...467 // 13.10.3 Volný pohyb zboží v Evropské unii...467 // 13.10.4 EU a ochrana spotřebitele...468 // 14 Podněty ke zkvalitnění podnikání ...473 // 14.1 Závěry výzkumů ? hlavním problémům podnikání v ČR ...475 // 14.2 Návrhy vlády ČR ...476 // 14.3 Doporučení EU ...480 // 14.4 Náměty pro kraje a obce...480 // 14.5 Podněty z výzkumu a konferencí Masarykovy univerzity ...481 // 14.6 Stanovisko Hospodářské komory ČR...483 // 14.7 III. národní konference o rozvoji malého a středního podnikání ...484 // 14.7.1 Právní úprava podnikání ...484 // 14.7.2 Přistup ? financím ...485 // 14.7.3 Podpora konkurenceschopnosti MSP na zahraničních trzích...486 // 14.7.4 Daně...486 // 14.7.5 Podpora výzkumu, vývoje a inovačního podnikáni...487 // 14.7.6 Trh práce...487 // 15 How to do business after joining the EU... 491 // 15.1 Business Activities - the Source of Social and Economic Development...492 // 15.2 Success of business activities ...494 // 15.3 Business Environment...495 // 15.4 Organisations of entrepreneurs...496 // 15.5 Supporting organizations for entrepreneurs...497 // 15.6 Entrepreneurship promotion and subsidies...498 // 15.7 Entrepreneur as a manager ...500 // 12 ? .lak l’iiJnikal /io r.vm/w i/o /ľŕ // 15.8 Entrepreneurs and information ...502 // 15.9 Education of entrepreneurs...503 // 15.10 Public administration and entrepreneurship
...503 // 15.11 Czech entrepreneurs in Europe...505 // 15.12 Entrepreneurship research ...506 // 15.13 Legal aspects of entrepreneurship ...508 // 15.14 Initiatives and suggestions for business...509 // Slovník základních pojmu...511 // Seznam zkratek ...516 // Literatura...517 // Rejstřík...522

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC