Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2007
1 online zdroj (332 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6883-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1588-9 (print)
Komplexně pojatá publikace, která shrnuje vše důležité o technických zařízeních budov a vyzdvihuje podstatné poznatky tohoto oboru pro stavební praxi. Projektanti stavební části zde naleznou informace o rozvodech zdravotně technických instalací, vytápění a vzduchotechniky s uvedením dopadů na půdorysnou dispozici budovy a stavební úpravy, pracovníci stavebních firem pak jistě ocení informace o zásadách řešení jednotlivých rozvodů, ukládání potrubí apod. Samostatné kapitoly jsou věnovány zdravotní technice (rozvodům vody, plynu a kanalizace), vytápění a vzduchotechnice. Poslední kapitola pak pojednává o soustředění a prostorové koordinaci jednotlivých instalací, a to jak z pohledu projekce, tak i z hlediska realizace staveb. Autoři se věnují nejen novostavbám, ale také problematice rekonstrukcí rozvodů ve starších budovách..
001486268
Úvod 9 // 1 Kanalizace 10 // 1.1 Potrubí pro kanalizaci a jeho normalizace 10 // 1.1.1 Normalizace kanalizačního potrubí 10 // 1.1.2 Materiály kanalizačního potrubí 10 // 1.2 Napojení domu na kanalizaci pro veřejnou potřebu 11 // 1.2.1 Kanalizace pro veřejnou potřebu 11 // 1.2.2 Odpadní vody 12 // 1.2.3 Způsob odvodnění domů 13 // 1.2.4 Méně tradiční řešení kanalizace pro veřejnou potřebu 13 // 1.2.5 Kanalizační přípojka 14 // 1.3 Žumpa 17 // 1.3.1 Provedení žumpy 18 // 1.4 Vsakování odpadních vod 19 // 1.5 Vnitřní kanalizace 20 // 1.5.1 Části vnitřní kanalizace 20 // 1.5.2 Zápachové uzávěrky 21 // 1.5.3 Připojovací potrubí 22 // 1.5.4 Splaškové odpadní a větrací potrubí 25 // 1.5.5 Tradiční (beztlaké) odvodnění střech 30 // 1.5.6 Podtlakové odvodnění střech 38 // 1.5.7 Svodné potrubí 40 // 1.5.8 Příslušenství vnitřní kanalizace 45 // 1.5.9 Odvodnění technologických zařízení 51 // 1.5.10 Zabezpečení vnitřní kanalizace proti vzduté vodě 51 // 1.5.11 Přečerpání odpadních vod 53 // 1.5.12 Stavební úpravy pro vnitřní kanalizaci 55 // 1.5.13 Montáž vnitřní kanalizace 56 // 1.5.14 Zkoušení vnitřní kanalizace 56 // 1.5.15 Provoz a údržba vnitřní kanalizace 57 // 1.5.16 Rekonstrukce a regenerace vnitřní kanalizace 58 // 2 Zásobování vodou 60 // 2.1 Potřeba vody 60 // 2.2 Využití dešťové vody 60 // 2.2.1 Zařízení pro jímání a rozvod dešťové vody 61 // 2.3 Potrubí pro vnitřní vodovod a jeho normalizace 62 // 2.3.1 Normalizace vodovodního potrubí 62 // 2.3.2 Materiály vodovodního potrubí 63 // 2.3.3 Tepelná izolace potrubí vnitřního vodovodu 65 // 2.4 Vodovodní armatury 66 // 3 // 2.5 Napojení budovy na vodovod pro veřejnou potřebu 67 // 2.6 Zásobování vodou z vlastního zdroje 69 // 2.6.1 Automatická tlaková čerpací stanice 69 //
2.7 Vnitřní vodovod 71 // 2.7.1 Části vnitřmtio vodovodu 71 // 2.7.2 Ležaté potrubí 72 // 2.7.3 Stoupací potrubí 73 // 2.7.4 Připojovací a podlažní rozvodné potrubí 73 // 2.7.5 Vnitřní požární vodovod 75 // 2.7.6 Stájový vodovod 75 // 2.7.7 Ochrana vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody 76 // 2.7.8 Montáž vnitřního vodovodu 77 // 2.7.9 Zkoušení vnitřního vodovodu 78 // 2.7.10 Provoz a údržba vnitřního vodovodu 79 // 2.8 Příprava a rozvod teplé vody 80 // 2.8.1 Teplá voda a její potřeba 80 // 2.8.2 Rozdělení ohřívačů vody 80 // 2.8.3 Místní (lokálnO příprava teplé vody 80 // 2.8.4 Skupinová příprava teplé vody 82 // 2.8.5 Ústřední příprava teplé vody 84 // 2.8.6 Rozvod teplé vody 85 // 2.9 Rekonstrukce nebo regenerace vnitřního vodovodu 86 // 2.10 Tlaková zařízení 87 // 2.10.1 Uvedení tlakových nádob stabilních do provozu 88 // 2.10.2 Provoz tlakových nádob stabilních 88 // 3 Zařizovací předměty a hygienická zařízení 89 // 3.1 Prostor potřebný pro zařizovací předměty 89 // 3.2 Počty zařizovacích předmětů 89 // 3.3 Hygienická zařízení (hygienické místnosti) 91 // 4 Plynové instalace 94 // 4.1 Právní předpisy 94 // 4.1.1 Normy a profesní pravidla 94 // 4.2 Rozdělení vyhrazených plynových zařízení 95 // 4.3 Oprávnění osob a organizací 95 // 4.4 Proces dodávky plynového zařízení 97 // 4.4.1 Projektování 97 // 4.4.2 Provedení díla 98 // 4.4.3 Provoz zařízení 99 // 4.5 Vyhrazená plynová zařízení 100 // 4.5.1 Plynovody 101 // 4.5.2 Regulace tlaku plynu 108 // 4.5.3 Plynové spotřebiče 110 // 4.5.4 Nízkotlaké kotelny 116 // 4.6 O plynových instalacích z jiného pohledu 117 // 4.6.1 Nejčastější chyby 117 // 4 // 5 Vytápění 119 // 5.1 Úvod do problematiky tepelné techniky 119 //
5.1.1 Výklad základních pojmů v tepelné technice 119 // 5.1.2 Tepelná pohoda prostředí 120 // 5.1.3 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 122 // 5.1.4 Výměna vzduchu v místnosti 124 // 5.2 Rozdělení a typy otopných soustav 125 // 5.2.1 Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem topné vody 126 // 5.2.2 Teplovodní otopné soustavy s nuceným oběhem topné vody 128 // 5.2.3 Parní soustavy 130 // 5.3 Otopná tělesa 131 // 5.3.1 Rozdělení otopných těles 131 // 5.3.2 Umístění konvekčních otopných těles 132 // 5.3.3 Výkon konvekčních otopných těles 132 // 5.3.4 Konvekční otopná tělesa 135 // 5.3.5 Sálavá otopná tělesa 140 // 5.4 Navrhování potrubních sítí teplovodních otopných soustav 148 // 5.4.1 Materiál rozvodů 148 // 5.4.2 Provedení trubních rozvodů 149 // 5.4.3 Návrh a provedení rozvodů potrubí 153 // 5.4.4 Izolace potrubí 154 // 5.5 Zdroje tepla 154 // 5.5.1 Zjednodušené dělení zdrojů tepla 154 // 5.5.2 Stanovení tepelného výkonu zdroje 155 // 5.5.3 Rozdělení kotelen 155 // 5.5.4 Umístění kotelen 156 // 5.5.5 Provedení kotelen 156 // 5.5.6 Kotelny na plynná paliva 157 // 5.5.7 Bezpečnost provozu plynových kotelen 159 // 5.5.8 Odborné prohlídky kotelen 160 // 5.6 Komíny a kouřovody 160 // 5.6.1 Třídění komínů 160 // 5.6.2 Popis konstrukce komínů 160 // 5.6.3 Připojování spotřebičů na komínový průduch 162 // 5.6.4 Kouřovody s funkcí komína 164 // 5.6.5 Účinná výška komína 164 // 5.6.6 Vyústění komína 165 // 5.7 Venkovní vedení a přípojky 166 // 5.7.1 Nadzemní vedení 167 // 5.7.2 Pozemní vedení 167 // 5.7.3 Podzemní vedení 168 // 5.7.4 Uložení potrubí 170 // 5.7.5 Stavební úpravy 171 // 5.8 Zkoušky zařízení 171 // 5.8.1 Zkouška těsnosti 172 // 5.8.2 Provozní zkoušky 172 /
5.9 Rekonstrukce vytápění 173 // 5.10 Nízkoenergetické domy 174 // 5.10.1 Koncepční řešení 175 // 6 Koordinace přípojek - situace stavby 177 // 7 Vzduchotechnika 180 // 7.1 Vzduchotechnická zařízení a systémy 183 // 7.1.1 Základní pojmy, klasifikace, výchozí hodnoty návrhu 183 // 7.1.2 Přirozené větrání 197 // 7.1.3 Nucené větrání 201 // 7.1.4 Hybridní větrání 206 // 7.1.5 Teplovzdušné vytápění 207 // 7.1.6 Klimatizace 209 // 7.1.7 Volba VZT systémů 219 // 7.2 Součásti vzduchotechnických systémů 223 // 7.2.1 Prvek pro dopravu vzduchu - ventilátor 223 // 7.2.2 Prvky pro teplotní a vlhkostní úpravu vzduchu - výměníky 224 // 7.2.3 Koncové elementy v interiéru (distribuční prvky) 227 // 7.2.4 Koncové elementy v exteriéru 230 // 7.2.5 Filtry a odlučovače 231 // 7.2.6 Větrací a klimatizační jednotky 232 // 7.2.7 Potrubí-vzduchovody 241 // 7.2.8 Příslušenství rozvodů 242 // 7.2.9 Tlumiče hluku a chvění 243 // 7.2.10 Izolace 243 // 7.3 Prostorové nároky a stavební úpravy pro vzduchotechniku 244 // 7.3.1 Strojovny vzduchotechniky 244 // 7.3.2 Strojovny chlazení 247 // 7.3.3 Vzduchové clony 248 // 7.3.4 Sání venkovního a výfuk odpadního vzduchu 249 // 7.3.5 Prostupy potrubí konstrukcemi 250 // 7.3.6 Požární klapky 251 // 7.3.7 Vedení potrubí budovou, světlé výšky, podhledy 251 // 7.4 Související problematika se vzduchotechnikou 252 // 7.4.1 Chlazení 253 // 7.4.2 Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice 254 // 7.4.3 Hluk a chvění ve vzduchotechnice 257 // 7.4.4 Požární bezpečnost ve VZT 261 // 7.4.5 Regulace pro VZT 263 // 7.4.6 Návaznost na ostatní profese 264 // 7.4.7 Provoz a údržba vzduchotechnických systémů a zařízení 267 // 7.4.8 Kolaudace 268 // 7.5 Příklady vzduchotechnických systémů ve vybraných budovách 269 //
7.5.1 Vzduchotechnika - přínos nebo přítěž? 269 // 7.5.2 Základní varianty větracích a klimatizačních systémů 270 // 7.5.3 Obytné budovy 271 // 7.5.4 Adminstrativní a správni’budovy 272 // 7.5.5 Muzea, galerie, archivy 274 // 7.5.6 Školy 274 // 7.5.7 Hotely a ostatní ubytovací zařízení 276 // 7.5.8 Stravovací zařízení 277 // 7.5.9 Zdravotnická zařízení 279 // 7.5.10 Zařízení pro sport a rehabilitaci 282 // 7.5.11 Obchodní domy, nákupní centra 284 // 7.5.12 Vzduchotechnika při rekonstrukcích 286 // 8 Soustředění instalací 287 // 8.1 Instalační drážka 287 // 8.2 Instalační šachta 287 // 8.3 Instalační chodba 289 // 8.4 Instalační příčka 289 // 8.5 Instalační kanál 289 // 8.6 Instalační podlaží 290 // 8.7 Instalační mezistrop 291 // 8.8 Přípojková komora 292 // 9 Příklady výkresů instalací 293 // 9.1 Vnitřní kanalizace, vodovod a plynovod 293 // 9.1.1 Projektová dokumentace pro územní řízení 293 // 9.1.2 Projektová dokumentace pro stavební řízení 293 // 9.1.3 Projektová dokumentace pro výběr dodavatele 294 // 9.1.4 Projektová dokumentace pro provedení stavby 294 // 9.1.5 Příklady výkresů 296 // 9.2 Vytápění 303 // 9.2.1 Projektová dokumentace pro stavební řízení 303 // 9.2.2 Projektová dokumentace pro výběr dodavatele 303 // 9.2.3 Projektová dokumentace pro provedení stavby 303 // 9.2.4 Příklady výkresů 305 // 9.3 Vzduchotechnika 308 // 9.3.1 Projektová dokumentace pro územní řízení 308 // 9.3.2 Projektová dokumentace pro stavební řízení 308 // 9.3.3 Projektová dokumentace pro výběr dodavatele 308 // 9.3.4 Projektová dokumentace pro provedení stavby 308 // 9.3.5 Příklady výkresů 310 // 9.4 Dokumentace skutečného provedení stavby a pasport stavby 312 // 9.4.1 Dokumentace skutečného provedení stavby 312 //
9.4.2 Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) 312 // Zákony, vyhlášky, normy a seznam použité literatury 313 // Rejtřík 324

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC