Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2007
1 online zdroj (332 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6883-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1588-9 (print)
Komplexně pojatá publikace, která shrnuje vše důležité o technických zařízeních budov a vyzdvihuje podstatné poznatky tohoto oboru pro stavební praxi. Projektanti stavební části zde naleznou informace o rozvodech zdravotně technických instalací, vytápění a vzduchotechniky s uvedením dopadů na půdorysnou dispozici budovy a stavební úpravy, pracovníci stavebních firem pak jistě ocení informace o zásadách řešení jednotlivých rozvodů, ukládání potrubí apod. Samostatné kapitoly jsou věnovány zdravotní technice (rozvodům vody, plynu a kanalizace), vytápění a vzduchotechnice. Poslední kapitola pak pojednává o soustředění a prostorové koordinaci jednotlivých instalací, a to jak z pohledu projekce, tak i z hlediska realizace staveb. Autoři se věnují nejen novostavbám, ale také problematice rekonstrukcí rozvodů ve starších budovách..
001486268
Obsah // Úvod...9 // 1 Kanalizace...10 // 1.1 Potrubí pro kanalizaci a jeho normalizace...10 // 1.1.1 Normalizace kanalizačního potrubí...10 // 1.1.2 Materiály kanalizačního potrubí...10 // 1.2 Napojení domu na kanalizaci pro veřejnou potřebu... 11 // 1.2.1 Kanalizace pro veřejnou potřebu... 11 // 1.2.2 Odpadní vody...12 // 1.2.3 Způsob odvodnění domů...13 // 1.2.4 Méně tradiční řešení kanalizace pro veřejnou potřebu...13 // 1.2.5 Kanalizační přípojka...14 // 1.3 Žumpa...17 // 1.3.1 Provedení žumpy...18 // 1.4 Vsakování odpadních vod...19 // 1.5 Vnitřní kanalizace...20 // 1.5.1 Části vnitřní kanalizace...20 // 1.5.2 Zápachové uzávěrky...21 // 1.5.3 Připojovací potrubí...22 // 1.5.4 Splaškové odpadní a větrací potrubí...25 // 1.5.5 Tradiční (beztlaké) odvodnění střech...30 // 1.5.6 Podtlakové odvodnění střech...38 // 1.5.7 Svodné potrubí...40 // 1.5.8 Příslušenství vnitřní kanalizace...45 // 1.5.9 Odvodnění technologických zařízení...51 // 1.5.10 Zabezpečení vnitřní kanalizace proti vzduté vodě...51 // 1.5.11 Přečerpání odpadních vod...53 // 1.5.12 Stavební úpravy pro vnitřní kanalizaci...55 // 1.5.13 Montáž vnitřní kanalizace...56 // 1.5.14 Zkoušení vnitřní kanalizace...56 // 1.5.15 Provoz a údržba vnitřní kanalizace...57 // 1.5.16 Rekonstrukce a regenerace vnitřní kanalizace...58 // 2 Zásobování vodou...60 // 2.1 Potřeba vody...60 // 2.2 Využití dešťové vody...60
// 2.2.1 Zařízení pro jímání a rozvod dešťové vody...61 // 2.3 Potrubí pro vnitřní vodovod a jeho normalizace...62 // 2.3.1 Normalizace vodovodního potrubí...62 // 2.3.2 Materiály vodovodního potrubí...63 // 2.3.3 Tepelná izolace potrubí vnitřního vodovodu...65 // 2.4 Vodovodní armatury...66 // 3 // 2.5 Napojení budovy na vodovod pro veřejnou potřebu...67 // 2.6 Zásobování vodou z vlastního zdroje...69 // 2.6.1 Automatická tlaková čerpací stanice...69 // 2.7 Vnitřní vodovod...71 // 2.7.1 Části vnitřmtio vodovodu...71 // 2.7.2 Ležaté potrubí...72 // 2.7.3 Stoupací potrubí...73 // 2.7.4 Připojovací a podlažní rozvodné potrubí...73 // 2.7.5 Vnitřní požární vodovod...75 // 2.7.6 Stájový vodovod...75 // 2.7.7 Ochrana vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody...76 // 2.7.8 Montáž vnitřního vodovodu...77 // 2.7.9 Zkoušení vnitřního vodovodu...78 // 2.7.10 Provoz a údržba vnitřního vodovodu...79 // 2.8 Příprava a rozvod teplé vody...80 // 2.8.1 Teplá voda a její potřeba...80 // 2.8.2 Rozdělení ohřívačů vody...80 // 2.8.3 Místní (lokálnO příprava teplé vody...80 // 2.8.4 Skupinová příprava teplé vody...82 // 2.8.5 Ústřední příprava teplé vody...84 // 2.8.6 Rozvod teplé vody...85 // 2.9 Rekonstrukce nebo regenerace vnitřního vodovodu...86 // 2.10 Tlaková zařízení...87 // 2.10.1 Uvedení tlakových nádob stabilních do provozu...88 // 2.10.2 Provoz tlakových nádob stabilních...88
// 3 Zařizovací předměty a hygienická zařízení...89 // 3.1 Prostor potřebný pro zařizovací předměty...89 // 3.2 Počty zařizovacích předmětů...89 // 3.3 Hygienická zařízení (hygienické místnosti)...91 // 4 Plynové instalace...94 // 4.1 Právní předpisy...94 // 4.1.1 Normy a profesní pravidla...94 // 4.2 Rozdělení vyhrazených plynových zařízení...95 // 4.3 Oprávnění osob a organizací...95 // 4.4 Proces dodávky plynového zařízení...97 // 4.4.1 Projektování...97 // 4.4.2 Provedení díla...98 // 4.4.3 Provoz zařízení...99 // 4.5 Vyhrazená plynová zařízení...100 // 4.5.1 Plynovody...101 // 4.5.2 Regulace tlaku plynu...108 // 4.5.3 Plynové spotřebiče...HO // 4.5.4 Nízkotlaké kotelny...116 // 4.6 O plynových instalacích z jiného pohledu...117 // 4.6.1 Nejčastější chyby...117 // 4 // 5 Vytápění...119 // 5.1 Úvod do problematiky tepelné techniky... 119 // 5.1.1 Výklad základních pojmů v tepelné technice... 119 // 5.1.2 Tepelná pohoda prostředí...120 // 5.1.3 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí...122 // 5.1.4 Výměna vzduchu v místnosti...124 // 5.2 Rozdělení a typy otopných soustav...125 // 5.2.1 Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem topné vody... 126 // 5.2.2 Teplovodní otopné soustavy s nuceným oběhem topné vody...128 // 5.2.3 Parní soustavy...130 // 5.3 Otopná tělesa...131 // 5.3.1 Rozdělení otopných těles...131 // 5.3.2 Umístění konvekčních otopných
těles...132 // 5.3.3 Výkon konvekčních otopných těles...132 // 5.3.4 Konvekční otopná tělesa...135 // 5.3.5 Sálavá otopná tělesa...140 // 5.4 Navrhování potrubních sítí teplovodních otopných soustav...148 // 5.4.1 Materiál rozvodů...148 // 5.4.2 Provedení trubních rozvodů...149 // 5.4.3 Návrh a provedení rozvodů potrubí ...153 // 5.4.4 Izolace potrubí...154 // 5.5 Zdroje tepla...154 // 5.5.1 Zjednodušené dělení zdrojů tepla...154 // 5.5.2 Stanovení tepelného výkonu zdroje...155 // 5.5.3 Rozdělení kotelen...155 // 5.5.4 Umístění kotelen...156 // 5.5.5 Provedení kotelen...156 // 5.5.6 Kotelny na plynná paliva...157 // 5.5.7 Bezpečnost provozu plynových kotelen...159 // 5.5.8 Odborné prohlídky kotelen...160 // 5.6 Komíny a kouřovody...160 // 5.6.1 Třídění komínů...160 // 5.6.2 Popis konstrukce komínů...160 // 5.6.3 Připojování spotřebičů na komínový průduch...162 // 5.6.4 Kouřovody s funkcí komína...164 // 5.6.5 Účinná výška komína...164 // 5.6.6 Vyústění komína...165 // 5.7 Venkovní vedení a přípojky...166 // 5.7.1 Nadzemní vedení...167 // 5.7.2 Pozemní vedení...167 // 5.7.3 Podzemní vedení...168 // 5.7.4 Uložení potrubí...170 // 5.7.5 Stavební úpravy...1 71 // 5.8 Zkoušky zařízení...171 // 5.8.1 Zkouška těsnosti...172 // 5.8.2 Provozní zkoušky...1 72 // 5 // 5.9 Rekonstrukce vytápění...173 // 5.10 Nízkoenergetické domy...174 // 5.10.1 Koncepční řešení...175 // 6 Koordinace
přípojek - situace stavby...177 // 7 Vzduchotechnika...180 // 7.1 Vzduchotechnická zařízení a systémy...183 // 7.1.1 Základní pojmy, klasifikace, výchozí hodnoty návrhu...183 // 7.1.2 Přirozené větrání...197 // 7.1.3 Nucené větrání...201 // 7.1.4 Hybridní větrání...206 // 7.1.5 Teplovzdušné vytápění...207 // 7.1.6 Klimatizace...209 // 7.1.7 Volba VZT systémů...219 // 7.2 Součásti vzduchotechnických systémů...223 // 7.2.1 Prvek pro dopravu vzduchu - ventilátor...223 // 7.2.2 Prvky pro teplotní a vlhkostní úpravu vzduchu - výměníky...224 // 7.2.3 Koncové elementy v interiéru (distribuční prvky)...227 // 7.2.4 Koncové elementy v exteriéru...230 // 7.2.5 Filtry a odlučovače...231 // 7.2.6 Větrací a klimatizační jednotky...232 // 7.2.7 Potrubí-vzduchovody...241 // 7.2.8 Příslušenství rozvodů...242 // 7.2.9 Tlumiče hluku a chvění...243 // 7.2.10 Izolace...243 // 7.3 Prostorové nároky a stavební úpravy pro vzduchotechniku...244 // 7.3.1 Strojovny vzduchotechniky...244 // 7.3.2 Strojovny chlazení...247 // 7.3.3 Vzduchové clony...248 // 7.3.4 Sání venkovního a výfuk odpadního vzduchu...249 // 7.3.5 Prostupy potrubí konstrukcemi...250 // 7.3.6 Požární klapky...251 // 7.3.7 Vedení potrubí budovou, světlé výšky, podhledy...251 // 7.4 Související problematika se vzduchotechnikou...252 // 7.4.1 Chlazení...253 // 7.4.2 Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice...254 // 7.4.3 Hluk a chvění ve vzduchotechnice...257
// 7.4.4 Požární bezpečnost ve VZT...261 // 7.4.5 Regulace pro VZT...263 // 7.4.6 Návaznost na ostatní profese...264 // 7.4.7 Provoz a údržba vzduchotechnických systémů a zařízení...267 // 7.4.8 Kolaudace...268 // 7.5 Příklady vzduchotechnických systémů ve vybraných budovách...269 // 7.5.1 Vzduchotechnika - přínos nebo přítěž?...269 // 7.5.2 Základní varianty větracích a klimatizačních systémů...270 // 6 // 7.5.3 Obytné budovy...271 // 7.5.4 Adminstrativní a správni’budovy...272 // 7.5.5 Muzea, galerie, archivy...274 // 7.5.6 Školy...274 // 7.5.7 Hotely a ostatní ubytovací zařízení...276 // 7.5.8 Stravovací zařízení...277 // 7.5.9 Zdravotnická zařízení...279 // 7.5.10 Zařízení pro sport a rehabilitaci...282 // 7.5.11 Obchodní domy, nákupní centra...284 // 7.5.12 Vzduchotechnika při rekonstrukcích...286 // 8 Soustředění instalací...287 // 8.1 Instalační drážka...287 // 8.2 Instalační šachta...287 // 8.3 Instalační chodba...289 // 8.4 Instalační příčka...289 // 8.5 Instalační kanál...289 // 8.6 Instalační podlaží...290 // 8.7 Instalační mezistrop...291 // 8.8 Přípojková komora...292 // 9 Příklady výkresů instalací...293 // 9.1 Vnitřní kanalizace, vodovod a plynovod...293 // 9.1.1 Projektová dokumentace pro územní řízení...293 // 9.1.2 Projektová dokumentace pro stavební řízení...293 // 9.1.3 Projektová dokumentace pro výběr dodavatele...294 // 9.1.4 Projektová dokumentace
pro provedení stavby...294 // 9.1.5 Příklady výkresů...296 // 9.2 Vytápění...303 // 9.2.1 Projektová dokumentace pro stavební řízení...303 // 9.2.2 Projektová dokumentace pro výběr dodavatele...303 // 9.2.3 Projektová dokumentace pro provedení stavby...303 // 9.2.4 Příklady výkresů...305 // 9.3 Vzduchotechnika...308 // 9.3.1 Projektová dokumentace pro územní řízení...308 // 9.3.2 Projektová dokumentace pro stavební řízení...308 // 9.3.3 Projektová dokumentace pro výběr dodavatele...308 // 9.3.4 Projektová dokumentace pro provedení stavby...308 // 9.3.5 Příklady výkresů...310 // 9.4 Dokumentace skutečného provedení stavby a pasport stavby...312 // 9.4.1 Dokumentace skutečného provedení stavby...312 // 9.4.2 Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)...312 // Zákony, vyhlášky, normy a seznam použité literatury...313 // Rejtřík...324 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC