Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2006
1 online zdroj (292 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6323-1 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1921-5 (print)
Uznávaný odborník odpovídá na všechny možné otázky – provede vás všemi povinnostmi, které souvisejí s prováděním inventarizace majetků a závazků v praxi účetních jednotek. Od platných právních předpisů přes přípravu a organizační zajištění, vlastní provádění inventarizace až po uzavření dokladů a zaúčtování inventarizačních rozdílů. Publikace je pojata komplexně a zahrnuje i prodej podniku jako předmět inventarizace i problematiku spojenou s likvidací společností s ručením omezeným i činnosti v průběžných inventarizacích atd. Publikace čerpá z dlouholeté praktické činnosti, ale také z auditorské a lektorské činnosti autora, který upozorňuje též na nejčastější chyby a kontroly. Jedná se o vysoce prakticky orientovanou publikaci, která je určena širokému okruhu zájemců, především účetním, vedoucím pracovníkům, interním auditorům, ale i členům inventarizačních komisí či auditorům ověřujícím účetní závěrku..
001486408
Předmluva 11 // O autorovi 12 // I. Problematika provádění inventarizací 13 // 1. Přehled účetních předpisů pro vedení účetnictví a provádění inventarizací 13 // 1.1 Ustanovení účetních předpisů ze ZoÚ ve vztahu k inventarizacím 14 // 1.2 Vybraná ustanovení z Českého účetního standardu // pro podnikatele č. 007 16 // 2. Ke konstrukci účtové osnovy a účtového rozvrhu 17 // 2.1 Volný popis problematiky a související otázky 17 // 2.2 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh 18 // 3. Několik poznámek k personálnímu zajištění // inventarizace 29 // 3.1 Kdo může inventarizaci provádět 29 // 3.2 Inventarizační komise jako důležitý činitel // při provádění inventarizací 30 // 3.3 K výběru pracovníků do dílčích inventarizačních komisí 32 // 3.4 Úkoly a povinnosti dílčích inventarizačních komisí 33 // 3.5 K některým dalším otázkám kolem dílčích inventarizačních komisí 35 // 4. Včasnost a dochvilnost účetnictví 38 // 4.1 Včasnost a dochvilnost účetnictví jako úkol účetní jednotky 38 // 4.2 Předpoklady včasnosti a dochvilnosti účetnictví // v průběhu účetního období 40 // 4.3 Předpoklady včasnosti a dochvilnosti ročních uzávěrkových prací 43 // 4.4 Závěrem 45 // 5. Problematika podpisování a schvalování účetní závěrky 46 // 5.1 Funkce podpisu(ů) účetní závěrky 46 // 5.2 Funkce schválení účetní závěrky 48 // 5.3 Závěrem 48 // 6. Problematika oprav v účetních záznamech 50 // 6.1 K problematice vzniku nesprávností účetnictví 50 // 6.2 K pojetí nesprávnosti účetnictví 51 // 6.3 K postupu a způsobu provádění oprav v účetních knihách 53 // 6.4 Opravy nesprávností účetnictví v běžném účetním období 53 //
6.5 K problematice otvírání již uzavřených účetních knih pro provedení oprav nesprávností v již sestavené roční účetní závěrce 55 // 6.6. Stručně k chybám a nedostatkům účetnictví, vyžadujícím novou účetní závěrku 56 // 6.7 Stručně k možnému způsobu provedení oprav 58 // 6.8 K některým předpokladům provedení oprav 59 // 6.9 Závěrem 60 // II. Otázky a odpovědi týkající se přímo inventarizací majetku a závazků 61 // 1. Vyhláška o inventarizacích hospodářských prostředků 61 // 2. Interní směrnice o inventarizaci 62 // 3. Předmět inventarizace 62 // 4. Instruktáž inventarizačních komisí 63 // 5. Ke způsobu inventarizace závazků a pohledávek 63 // 6. Členství v inventarizační komisi 64 // 7. Inventarizační rozdíly majetku sledovaného v operativní evidenci 65 // 8. Podnikový kontrolor a jeho funkce v inventarizační komisi 65 // 9. Inventární knihy a inventúrni soupisy 66 // 10. Odpovědnost za dokladové inventury 66 // 11. Termín provádění fyzické inventury 67 // 12. Účetní a členství v inventarizační komisi 67 // 13. Tiskopisy příjmových pokladních dokladů 68 // 14. Procento ztratného v obchodech 68 // 15. Povinnost vést inventární čísla 69 // 16. Problematika označování obrazů 69 // 17. Soudní vymáhání manka 70 // 18. Škodní komise a její pravomoc 70 // 19. Pevný kurs při přepočtu cizí měny na Kč k rozvahovému dni a dokladová inventura 71 // 20. Ztráty do normy u zásob 72 // 21. Odpovědnost za svěřený majetek a postihy při zjištění manka 72 // 22. Podpisy na inventarizačním zápise 73 // 23. Vzájemné odsouhlasování pohledávek a závazků s dlužníky a věřiteli 74 // 24. Limit pokladní hotovosti 74 // 25. Značení majetku 75 // 26. Technologické ztráty u nedokončené výroby 75 //
27. Krádež dlouhodobého hmotného majetku 76 // 28. Formy (grafické úpravy) inventurních soupisů 76 // 29. Fyzická inventura provedená před rozvahovým dnem 77 // 30. Inventarizační zápis při inventuře pokladní hotovosti.. 78 // 31. Rozsah fyzické inventury pokladní hotovosti 79 // 32. Manka a mimořádná inventarizace při změně hmotné odpovědnosti 80 // 33. Způsob uvádění splatnosti nepromlčených pohledávek v inventurním soupisu 81 // 34. Nepotřebné zásoby tiskopisů zjištěné při fyzické inventuře 82 // 35. Inventarizace osobních ochranných prostředků 82 // 36. Neupotřebitelný DHM (stroj) a jeho zápis do inventurního soupisu 83 // 37. Inventarizace zásob při tzv. kontrole korunou 84 // 38. Drobný hmotný majetek a inventarizace 85 // 39. Odsouhlasení (schválení) interní směrnice pro inventarizace 86 // 40. Periodická inventarizace materiálových zásob // provedená v předstihu 86 // 41. Ztráta z přirozených úbytků zásob 87 // 42. Časové rozpětí provádění fyzické inventury 88 // 43. Výběr měsíce k provedení fyzické inventury hmotného majetku 89 // 44. Inventarizace při změně hmotně odpovědné osoby // a při mimořádných událostech 90 // 45. Vzájemné vyrovnání mank a přebytků při fyzické inventuře 91 // 46. Inventarizace pozemků 91 // 47. Inventarizace najatého dlouhodobého majetků 92 // 48. Ověření pohledávek při dokladové inventuře 93 // 49. Metoda zjišťování skutečného stavu při fyzické inventuře 93 // 50. Odůvodněnost fyzické a dokladové inventury pozemků 94 // 51. Věrohodnost technického výpočtu při fyzické inventuře 95 // 52. Nedostatky při provádění inventarizací 96 // 53. Vznik manka v jednom a přebytku ve druhém útvaru účetní jednotky 96 // 54. Zapsání skutečných stavů pouze na skladní kartě 97 //
55. Inventurní soupisy vyhotovené výpočetní technikou (počítačem) 98 // 56. Přehodnocení majetku (výpočetní techniky) při inventarizaci 98 // 57. Přebytek hmotného movitého majetku 99 // 58. Uznání fyzické inventury provedené po skončení účetního období 100 // 59. Manko a daň z přidané hodnoty 100 // 60. Rozvahový den a inventarizace 101 // 61. Technika vyhotovovaní inventurního soupisu 101 // 62. Změna inventarizační komise 102 // 63. Přebytek jako zdanitelný příjem 102 // 64. Inventura nábytkové stěny 103 // 65. Inventarizace zásob na silech 104 // 66. Ocenění nalezeného materiálu (zboží) při inventuře 104 // 67. Materiál vrácený po zpracování a inventura 105 // 68. Drahé kovy a inventarizace 105 // 69. Fyzická inventura zásob v původních (neotevřených) obalech 106 // 70. Nakládání s nepotřebným majetkem zjištěným // při inventarizaci 106 // 71. Inventarizace cenných papírů 107 // 72. Fyzická inventura a použití evidenčních podkladů 108 // 73. Fyzická inventura a protokol o zařazení investice do užívání 108 // 74. Externí provedení inventarizace 109 // 75. Karta analytické evidence rezerv a dokladová inventura 110 // 76. Ztráty z přirozených úbytků zboží ve velkoobchodě 111 // 77. Inventura materiálu vydávaného přímo do spotřeby 112 // 78. Předčasné provedení inventury hmotného majetku v operativní evidenci 113 // 79. Kompenzace pohledávek a závazků 114 // 80. K problému průkaznosti inventarizačních rozdílů 114 // 81. Pokuta za neprovedení fyzické inventury 115 // 82. Oprava chybných zápisů v inventurním soupisu 116 // 83. Odvolání DIK během fyzické inventury a její výměna 117 // 84. Dodatečné snížení manka v důsledku nálezu // chybějící věci 118 // 85. Kdo má zapisovat údaje do inventurního soupisu 119 //
86. Operativní nebo podrozvahová evidence? 120 // 87. Inventarizace nemovitostí a výpisy z katastru nemovitostí 121 // 88. Úbytky hodnoty zboží za výlohou a rozbitého při běžné manipulaci 123 // 89. Oceňování dlouhodobého hmotného majetku (DFIM) při fyzické inventuře 124 // 90. K poslání ústřední inventarizační komise 125 // 91. Změny v oceňování nedokončené výroby (rozpracovanosti) 127 // 92. Zatajené manko při fyzické inventuře zásob 128 // 93. Kompenzace zásob při inventarizaci 129 // 94. K problematice náhrady manka při kolektivní hmotné odpovědnosti 130 // 95. Přerušení odpisování některého DHM po provedené inventarizaci 132 // 96. Trvalé a přechodné snížení hodnoty zásob 133 // 97. Evidence materiálu na skladě a jeho inventarizace 134 // 98. Druhy inventurních soupisů 135 // 99. Inventární čísla jako nástroj ochrany a inventarizace 137 // 100. Specifika provedení inventury budov, hal a staveb 138 // III. Otázky a odpovědi týkající se nepřímo problematiky inventarizací majetku a závazků - účtování s vazbou na inventarizace 140 // 1. K problematice účtování zálohových faktur ve změněných podmínkách 140 // 2. Nevyfakturované dodávky v cizí měně k rozvahovému dni 147 // 3. K problematice neuhrazených nepromlčených tuzemských pohledávek 153 // 4. Prodej podniku jako předmět inventarizace 159 // 5. K otázkám souvisejícím ještě s prodejem části podniku 167 // 6. Odstupné, pronajaté předměty a individuální rozprodej podniku 172 // 7. Ještě dvě, resp. tři otázky ? prodeji části podniku 174 // 8. ? účetní problematice organizační složky 180 // 9. K účetní problematice „sdílených“ závazků při prodeji části podniku 183 // 10. Různé otázky ještě k prodeji části podniku 186 //
11. „Zbloudilé“ závazky při prodeji části podniku - praktický problém 192 // 12. Snížení základního kapitálu ve společnosti s r. o 195 // 13. Problematika účtování peněžních prostředků na akreditivním účtu 198 // 14. K systémovému používaní průměrných cen PHM 200 // 15. K problematice používání referentského vozidla při pracovních cestách 205 // 16. Úroky společnosti s r. o. z půjček od spřízněné osoby 209 // 17. Používání soukromých mobilních telefonů pracovníky při výkonu jejich práce 214 // 18. K problematice účtování nájemného závislého též na využití kapacity 222 // 19. Svolání mimořádné valné hromady společnosti s r. o. // v důsledku ztrátovosti 226 // 20. K problematice evidence a inventarizace najatých automobilů 231 // 21. Ještě k zálohovým fakturám 238 // 22. K problematice „techniky účtování“ při vedení účetnictví podnikatelů 243 // 23. Oceňování a evidence majetku získaného z finančního leasingu 249 // 24. Problematika účtování na účtech účtové skupiny 38 a jejich inventarizace při ocenění majetku a závazků v cizí měně 253 // 25. K problematice schvalování, přezkušování a zaúčtování účetních dokladů 258 // 26. Stručný komplexní pohled na dokladové inventury 268 // 27. K problematice poskytování záloh při zahraničních pracovních cestách v EURO 274 // 28. Problematika průkaznosti (dokladovosti) cestovních výdajů při jejich schvalování a dokladové inventuře 278 // 29. K vybrané problematice spojené s likvidací společnosti s ručením omezeným 282 // 30. K průběžným inventarizacím 288

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC