Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2010
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7343-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3441-5 (print)
Snahou každého manažera je efektivní využívání disponibilních zdrojů za účelem rozvoje podniku a zachování jeho trvalé existence. Kromě vyhledávání investic, jež přinášejí růst výnosnosti investovaného kapitálu, je podstatné také řízení platební schopnosti podniku, které se svým významem řadí mezi strategické úkoly finančního managementu. Z krátkodobého hlediska má nadřazenou roli před řízením výnosnosti, protože pouze podnik schopný včas hradit své závazky vytváří předpoklady pro trvalou existenci a zachování, popřípadě zvyšování své hodnoty. Tato kniha se komplexně zabývá řízením platební schopnosti podniku: čtenáře provází od strategického finančního rozhodování přes finanční plánování až po hlavní témata: řízení čistého pracovního kapitálu a cash management. V čele autorského kolektivu stojí uznávaná odbornice na finanční management podniku, která působí na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně..
001486620
O autorech 8 // Řekli o knize 10 // Úvod 11 // 1 Koncept řízení hodnoty podniku 13 // 1.1 Hodnotový management 13 // 1.2 Ekonomická přidaná hodnota 14 // 1.3 Hodnota podniku 16 // 1.4 Cash flow 18 // 1.4.1 Základní terminologie 18 // 1.4.2 Přehled o peněžních tocích 21 // 1.4.3 Ukazatele cash flow 24 // 1.5 Platební neschopnost podniku a jeji důsledky 26 // Použitá literatura 29 // 2 Řízení čistého pracovního kapitálu 31 // 2.1 Koloběh oběžného majetku a obratový cyklus peněz // 2.2 Čistý pracovní kapitál // 2.3 Strategie řízení čistého pracovního kapitálu // 2.4 Plánování čistého pracovního kapitálu // 2.4.1 Plánování čistého pracovního kapitálu metodou obratového cyklu // peněz // 2.5 Význam řízení čistého pracovního kapitálu // Použitá literatura // 3 Řízení obchodních úvěrů // 3.1 Výnos z poskytnutí obchodního úvěru 54 // 3.2 Riziko obchodního úvěru 56 // 3.3 Rozhodování o poskytnutí obchodního úvěru 58 // 3.3.1 Délka obchodního úvěru a skonto 61 // 3.3.2 Kalkulace množstevních rabatů 65 // 3.4 Hodnocení úvěrového rizika obchodního partnera 67 // 3.4.1 Úvěrové standardy neboli na jaké informace se zaměřit 68 // 3.4.2 Bodovací systém 69 // 3.4.3 Využití existujících bonitních a bankrotních modelu 71 // 3.4.4 Vývoj vlastního scoringového modelu 73 // 3.4.5 Použití metod shlukové analýzy 74 // 3.4.6 Obchodní rating 77 // 3.5 Způsoby minimalizace platebního rizika 79 // 3.5.1 Směnka 80 // 3.5.2 Šek 83 // 3.5.3 Dokumentární platební styk 85 // 3.5.4 Bankovní záruka 89 // 3.5.5 Pojištění obchodních úvěrů 89 // 3.5.6 Další možnosti minimalizace platebního rizika 91 // 3.6 Urychlování inkasa pohledávek 92 // 3.6.1 Faktoring 92 // 3.6.2 Forfaiting 94 // 3.7 Organizace credit managementu v podniku 95 //
3.7.1 Úvěrové limity 97 // 3.7.2 Kontrola, sledování a vyhodnocování výsledku 98 // 3.7.3 Vymáhání pohledávek 100 // 3.7.4 Kapitalizace pohledávek 101 // Použitá literatura 102 // 4 Řízení zásob // 4.1 Zásoby a jejich význam pro podnik // 4.1.1 Postavení a funkce zásob v podniku // 4.1.2 Riziko spojené s držením zásob v logistickém řetězci // 4.1.3 Základní rozdělení zásob // 4.1.4 Logistické náklady spojené se zásobami // 4.1.5 Konflikty při řízení zásob // 4.1.6 Ukazatele výkonnosti závislé na zásobách // 4.2 Systémy řízení zásob // 4.2.1 Základní model řízení zásob a typy zásob // 4.2.2 Systém s pevným dodávkovým cyklem a proměnným dodacím množstvím // 4.2.3 Systém s pevným objednacím množstvím a proměnným dodávkovým cyklem // 4.2.4 Systém s proměnným dodávkovým cyklem a proměnným objednacím množstvím // 4.3 Zásoby a jejich řízení dle materiálového toku // 4.3.1 Zásoby hotových výrobků // 4.3.2 Zásoby rozpracované výroby // 4.3.3 Zásoby materiálu a nakupovaných dílů // 4.4 Další nástroje snižování zásob // 4.4.1 Metody založené na řízení a znalosti spotřeby // 4.4.2 Diferenciace významu // 4.4.3 Optimalizace objednacího množství // 4.4.4 Moderní nástroje snižování zásob // Použitá literatura 131 // 5 Cash management 133 // 5.1 Důvody držení hotovosti 135 // 5.2 Náklady držení hotovosti 137 // 5.3 Modely řízení hotovosti 138 // 5.3.1 Baumolův model 138 // 5.3.2 Miller-Orrův model 139 // 5.4 Automatizované systémy cash managementu - cash pooling 140 // 5.4.1 Členění cash poolingu 141 // 5.4.2 Fiktivní cash pooling 142 // 5.4.3 Reálný cash pooling 145 // 5.4.4 Víceúrovňové cash poolingové struktury 146 // 5.4.5 Potřeba úvěrování v rámci cash poolingu 148 // 5.4.6 Výhody cash poolingu 149 //
5.4.7 Legislativní aspekty cash poolingu v ČR 152 // 5.5 Plánování příjmů a výdajů 156 // 5.5.1 Finanční plán 156 // 5.5.2 Plán peněžních toků 157 // 5.6 Financování krátkodobých výkyvů v peněžních tocích 160 // 5.7 Závěrem 162 // Použitá literatura 163 // 6 Řízení kursového rizika 166 // 6.1 Kótování devizového kursu 166 // 6.2 Kursové riziko a kursové rozdíly 170 // 6.3 Devizová pozice a devizová expozice 171 // 6.4 Měření kursového rizika 173 // 6.5 Možnosti řízení kursového rizika 175 // 6.5.1 Interní metody zajištění kursového rizika 176 // 6.5.2 Externí metody zajištění kursového rizika 178 // 6.5.3 Řízení jednotlivých typů devizové expozice 186 // Použitá literatura 187 // Shrnutí, summary 188 // Rejstřík 189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC