Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (640 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7574-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3637-2 (print)
Publikace je uceleným přehledem poznatků v oblasti účetnictví a finančního řízení vybraných účetních jednotek. Obsahuje nové poznatky vycházející z realizace reformy účetnictví. Je určena zejména účetním a ekonomům ve veřejném sektoru, ale je vhodná i jako učebnice pro vysoké školy. Publikace navazuje na již vydanou knihu M. Máčeho Účetnictví ÚSC 2010 a vydané české účetní standardy pro veřejnou správu. Seznámí začátečníky i pokročilé účetní s problematikou účetnictví a finančního řízení obcí, měst a krajů, příspěvkových organizací a organizačních složek státu. První část se věnuje finančnímu účetnictví, které je vyloženo na praktických příkladech účtování příspěvkových organizací a územně správních celků. Prostřední část knihy se zabývá výkaznictvím a problematikou sestavení konsolidačních výkazů, manažerským účetnictví organizací ve veřejném sektoru, finančním řízením likvidity a účetnictvím zaměřeným na řízení. Poslední část knihy se zabývá účetnictvím pro statistické účely..
001486659
Obsah // Předmluva...13 // ÚČETNICTVÍ PRO EVIDENCI...25 // 1. Účetnictví ...27 // 1.1 Předmět účetnictví...27 // 1.2 Předpoklady a zásady účtováni ...27 // 1.3 Oceňování... 29 // 1.4 Účetní veličiny...:...33 // 1.4.1 Aktiva...33 // 1.4.2 Závazky...34 // 1.4.3 Vlastni kapitál ...34 // 1.4.4 Náklady ...35 // 1.4.5 Výnosy...36 // 2. Účtování ...38 // 2.1 Cíle účtování...38 // 2.2 Bilanční princip ...38 // 2.3 Relační princip...44 // 2.3.1 Relace...44 // 2.3.2 Funkce...46 // 2.3.3 Relační algebra...51 // 2.3.4 Okruhy...53 // 3. Základy účetnictví...57 // 3.1 Účetní toky...57 // 3.2 Finanční účty ...57 // 3.2.1 Pokladna...58 // 3.2.2 Účetní operace ve vztahu ? bance ...59 // 3.3 Zúčtovací vztahy ...61 // 3.3.1 Pohledávky a závazky z obchodních závazkových vztahů ...61 // 3.3.2 Pohledávky a závazky z pracovněprávních vztahů...62 // 3.3.3 Pohledávky a závazky vůči veřejným rozpočtům ...63 // 3.3.4 Ostatní pohledávky a závazky...65 // 3.4 Náklady a výnosy...66 // 3.4.1 Náklady ...66 // 3.4.2 Výnosy...67 // 3.5 Zásoby ...68 // 3.5.1 Oceňování ...68 // 3.5.2 Nakupované zásoby...69 // 3.5.3 Zásoby vlastní výroby...72 // 3.6 Dlouhodobý majetek ...74 // 3.6.1 Oceňováni ...75 // 3.6.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek...75 // 3.7 Účetní převody...80 // 3.7.1 Odpisy a oprávky...80 // 3.7.2 Rezervy ... 83 // 3.7.3 Opravné položky ...84 // 3.7.4 Oceňovací rozdíly ...85 // 3.7.5 Fondy...86
// 3.8 Akruální koncept a časové rozlišení...88 // 3.8.1 Náklady příštích období...89 // 3.8.2 Výnosy příštích období ...89 // 3.8.3 Výdaje příštích období...89 // 3.8.4 Příjmy příštích období...90 // 4. Dodatek - Směrnice občhu dokladů...92 // PŘÍLOHA Č. I ... 107 // PŘÍLOHA Č. 2 ... 108 // PŘÍLOHA Č.3 ... 109 // PŘÍLOHA Č. 4 ... 110 // ÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... lil // 5. Investiční činnost... 115 // 5.1 Pořízeni dlouhodobého majetku... 115 // 5.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek... 115 // 5.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek... 120 // 5.2 Vyřazení dlouhodobého majetku ... 134 // 5.2.1 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku... 134 // 5.2.2 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku... 135 // 5.3 Stárnutí dlouhodobého majetku... 140 // 5.3.1 Odpisy ... 140 // 5.3.2 Opravné položky ... 143 // 5.3.3 Rezervy ... 143 // 5.3.4 Kurzové rozdíly... 145 // 6. Provozní činnost...147 // 6.1 Materiál ... 147 // 6.2 Zásoby vlastní výroby ... 156 // 6.3 Zvířata ... 159 // 6.4 Zboží... 161 // 6.4.1 Příjem zboží... 161 // 6.4.2 Výdej zboží ... 164 // 6.5 Služby... 166 // 6.5.1 Výdaje ... 167 // 6.5.2 Příjmy... 170 // 6.6 Stárnutí oběžného majetku... 173 // 6.6.1 Opravné položky ... 173 // 6.6.2 Rezervy ... 175 // 6.6.3 Kurzové rozdíly... 176 // 7. Financování ...177 // 7.1 Úvčry ... 177 // 7.2 Transfery... 179 // 7.3 Fondy... 183 // 7.3.1 Fondodmén... 184 // 7.3.2 Rezervní fond...
185 // 7.3.3 Fond reprodukce majetku... 186 // 7.3.4 Fond kulturních a sociálních potřeb... 187 // 8. Podrozvahové účty... 191 // 9. Dodatek-Účetní okruhy... 192 // 9.1 Okruhy činností účetní jednotky ... 192 // 9.2 Okruh běžného účtu... 192 // 9.2.1 Rozpočtová skladba... 192 // 9.2.2 Okruhy béžného účtu... 195 // 9.3 Okruh majetku ... 196 // 9.4 Programová simulace účetnictví ... 197 // ÚČTOVANÍ OBCÍ, MESTA KRAJŮ ...201 // 10. Provozní činnost...203 // 10.1 Bčžné příjmy ...203 // 10.1.1 Účtování o daňových příjmech třída I rozpočtové skladby...203 // 10.1.2 Účtováni o nedaňových příjmech - třída 2 rozpočtové skladby...205 // 10.2 Bčžné výdaje ...207 // 11. Investiční činnost...214 // 11.1 Kapitálové výdaje...214 // 11.2 Kapitálové příjmy...216 // 12. Finanční činnost...220 // 12.1 Cenné papír>’...220 // 12.2 Úvčry ...221 // 12.2.1 Úvčry přijaté na základní bčžný účet...221 // 12.2.2 Úvčry čerpané přímo z úvčrového účtu...222 // 12.2.3 Účtování kontokorentu...223 // 12.3 Návratné finanční výpomoci a půjčky...224 // 12.3.1 Přijaté návratné finanční výpomoci...224 // 12.3.2 Přijaté půjčky od občanu...225 // 12.3.3 Poskytnuté návratné finančni výpomoci obcím...226 // 12.3.4 Poskytnuté půjčky občanům ...227 // 12.4 Leasing...227 // 12.5 Transfery-...229 // 12.5.1 Přijaté transfery neprůtokové od právnických a fyzických osob...231
12.5.2 Přijaté transfery neprůtokové od obci ...231 // 12.5.3 Přijaté transfery neprůtokové od kraje...232 // 12.5.4 Přijaté transfery neprůtokové ze státního rozpočtu a státních fondů ... 234 // 12.5.5 Poskytnuté transfery neprůtokové právnickým a fyzickým osobám ... 245 // 12.5.6 Poskytnuté transfery neprůtokové vlastni příspčvkové organizaci-247 // 12.5.7 Poskytnuté transfery neprůtokové jiným obcím ...248 // 12.5.8 Průtokové transfery kraje...250 // 12.5.9 Průtokové transfery státního rozpočtu a státních fondů...251 // 12.6 Fondy...252 // 12.6.1 Investiční činnost - Fond obnovy majetku ...253 // 12.6.2 Provozní činnost - Fond obnovy majetku...254 // 12.6.3 Sociální činnost - Fond rozvoje bydleni...255 // 12.6.4 Sociální činnost - Sociální fond...258 // 12.6.5 Financování - Fond rozvoje bydlení...261 // 12.7 Rezervy a terminované vklady...264 // 12.8 Pokladna...270 // 12.8.1 Převod peněz mezi pokladnou a bankovním účtem...270 // 12.8.2 Příjmy do pokladny...271 // 12.8.3 Výdaje z pokladny...272 // 13. Časová závislost hodnoty majetku, pohledávek a závazků ...273 // 13.1 Odpisy ...273 // 13.1.1 Odpisovaní dlouhodobého majetku pořízeného z vlasinich zdrojů_275 // 13.1.2 Odpisováni dlouhodobého majetku pořízeného z dotace ...276 // 13.1.3 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného darem...277 // 13.2 Opravné položky ...281 // 13.2.1 Opravné položky ? majetku...281 // 13.2.2 Opravné
položky ? pohledávkám ...281 // 13.2.3 Odpis pohledávky ...282 // 13.3 Přecenéní majetku ...283 // 13.3.1 Přecenéní reálnou hodnotou dlouhodobého majetku...284 // 13.3.2 Přecenéní reálnou hodnotou krátkodobého finanéního majetku ...286 // 13.4 Kurzové rozdíly...287 // 14. Dané...288 // 14.1 Daň z příjmu...288 // 14.2 Daň z přidané hodnoty...289 // 14.2.1 Sledováni obratu u neplátce DPH ...291 // 14.2.2 DPH na výstupu...291 // 14.2.3 DPH na vstupu - provozní činnost ...292 // 14.2.4 DPH na vstupu - investiční činnost...293 // 14.2.5 Přenesená daňová povinnost - v provozní činnosti...295 // 14.2.6 Přenesená daňová povinnost - v investiční činnosti // (metodika Gordic) ...295 // 14.2.7 Úhrada dané...296 // 15. DODATEK - Inventarizace ...298 // 15.1 Provedeni inventarizace...298 // 15.2 Inventarizace vybraných druhů majetku a závazků...301 // 15.3 Inventarizační činnosti...303 // ÚČETNÍ VÝKAZY REPORTING...305 // 16. Výkazy a sestavy...307 // 17. Rozvaha...308 // 18. Výkaz zisku a ztráty...312 // 19. Přehled o zménách vlastního kapitálu...315 // 20. Přehled o peněžních tocích ...316 // 20.1 Výkaz pro hodnoceni plném’rozpočtu...317 // 20.2 Přehled o peněžních tocích...320 // 21. DODATEK - sestavení přehledu o peněžních tocích dle metodiky // firmy GORDIC...322 // 21.1 Principy konstrukce výkazu peněžních toků ...322 // 21.2 Algoritmus nápočtu řádků ...323 // KONSOLIDACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ...357
// 22. Konsolidace územně správných celků...359 // 22.1 Mateřská a dceřiná společnost...359 // 22.2 Konsolidovaná účetní závěrka...359 // 22.3 Metody konsolidace...361 // Obsah // 9 // 23. Přcccnční a goodwill ...362 // 23.1 Akvizice obchodnich organizací...362 // 23.2 Akvizice příspěvkových organizaci...364 // 24. Postupná konsolidace a dekonsolidace...367 // 24.1 Ekvivalence ...367 // 24.2 Plná konsolidace...369 // 24.3 Dekonsolidace ...372 // 25. Vyloučení vzájemných vztahu...374 // 25.1 Poskytnutí služeb mezi společnostmi ve skupině...374 // 25.2 Úpravy při prodeji zásob dceřiné společnosti ...375 // 25.2.1 Spotřebovaná dodávka...375 // 25.2.2 Nespotřebovaná dodávka...375 // 25.3 Úpravy při prodeji majetku dceřiné společnosti...378 // 25.3.1 Prodej majetku...378 // 25.3.2 Odpisy po prodeji majetku...379 // 25.4 Úpravy při prodeji majetku mimo skupinu ...380 // 25.5 Vyloučeni opravné položky ? pohledávkám ve skupině ...381 // 25.6 Vyloučeni přerozdělení zisku ve skupině...382 // 25.7 Úpravy při prodeji zásob materské společnosti...382 // 25.7.1 Spotřebovaná dodávka...382 // 25.7.2 Nespotřebovaná dodávka...383 // 25.8 Úpravy při prodeji majetku mateřské společnosti ...384 // 25.9 Úpravy společností v ekvivalenci...385 // 25.10 Příklady zahrnující vnitroskupinové operace...385 // 26. Konsolidované výkazy ÚSC ...391 // 27. Programová realizace konsolidace...406 // 27.1 Sběr dat a přeceněni...406
// 27.2 Přepočet měny ...407 // 27.3 Konsolidace investic...407 // 27.4 Zaúčtování eliminace...408 // 27.5 Realizace procesu konsolidace...408 // CONTROLLING MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY...409 // 28. Manažerské účetnictví nebo Controlling...411 // 29. Příjmy a výdaje veřejné správy ...413 // 30. Cílové orientované rozpočtováni ...418 // 31. Výkonové orientované účetnictví...424 // 32. Odpovédnostné orientované účetnictví ...427 // 33. Cílově orientované účetnictví...434 // 34. Finanční řízeni organizace veřejného sektoru ...437 // 35. Rozpočtový výhled...447 // 36. Programová realizace controllingu // 450 // 10 Účetnictví pro územní samosprávné celky... // ŘÍZENÍ LIKVIDITY A HODNOTY...453 // 37. Řízení hotovosti ...455 // 37.1 Miller-Orrův model ...455 // 37.2 Řízení úrovní stavu hotovosti ...457 // 38. Jednokrokové řízení likvidity...458 // 38.1 Princip řízení likvidity...458 // 38.2 Očekávané výdaje...458 // 38.3 Očekávané příjmy...459 // 38.4 Plánováni likvidity...461 // 39. Vícekrokové řízení likvidity ...462 // 39.1 Horizont řízeni...462 // 39.2 Hodnoceni likvidity ...462 // 39.3 Řízení likvidity...463 // 40. Projektové financování ...465 // 41. Úvčrové financování...467 // 42. Programová realizace řízení likvidity ...470 // 43. DODATEK - Průbčžné odhadování ...471 // 43.1 Bayesovský přístup ? identifikaci parametrů modelu ...471 // 43.2 Algoritmus
identifikace parametrů modelu - LDFIL...473 // 43.3 Praktické použili procedury LDFIL...475 // 44. Rozpočtová pravidla územních rozpočtů...477 // 45. Rozpočtová skladba...478 // 46. Rozpočtový výhled...479 // 46.1 Rámcový rozpočtový výhled...479 // 46.2 Rozpočtový výhled podle oblastí činnosti...480 // 47. Finanční analýza ...482 // 47.1 Klasická finanční analýza...482 // 47.2 Ukazatelé podle zákona č. 420/2004 Sb...483 // 47.2.1 Podíl pohledávek na rozpočtu ...483 // 47.2.2 Podíl závazků na rozpočtu...484 // 47.2.3 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ... 484 // 48. Procesní analýza a řízení...485 // 49. Zachování majetku a kapitálu ...488 // 49.1 Nominální zachováni kapitálu...488 // 49.2 Reálné zachováni majetku ... 489 // 49.3 Udržení substance...491 // ÚČETNICTVÍ PRO ŘÍZENÍ ...497 // 50. Vazby mezi účty...499 // 50.1 Účtování...499 // 50.2 Parametrizace vazeb mezi účty ...500 // 50.3 Rozvaha a vazby mezi účty ...502 // Obsah 11 // 51. Proforma rozvahy ...503 // 52. Predikce úřlů rozvahy...505 // 53. Řízení účtů rozvahy...510 // 54. Účetnictví v lineárním prostoru ...514 // 54.1 Účetní lineární prostor...514 // 54.2 Lineární zobrazeni v účetnictví ...516 // 54.3 Účetní matice...517 // 54.4 Rozvaha bilineámí formou...518 // 55. Finanční řízení účetní jednotky ...521 // 55.1 Lineární diskrétní systém...521 // 55.2 Účelní jednotka
djmamickým systémem...522 // 55.3 Řízení účetních stavu...523 // ÚČETNICTVÍ PRO STATISTIKU...531 // 56. Vybrané účty pro statistiku...533 // 56.1 ??? - pomocný analytický přehled...533 // 56.2 GAAP-v§eobecnč uznávané účetní zásady...549 // 56.2.1 Principy účtováni Pomocného analytického přehledu...550 // 56.2.2 Účtování zboží, výrobku a služeb ...551 // 56.2.3 Účtování nákladů a tržeb...552 // 56.2.4 Účtování rezer\\’a záloh...555 // 56.2.5 USGAAPaPAP ...555 // 56.3 Účetní doklady pro statistiku...556 // 56.3.1 Rozšíření účetní vély...556 // 56.3.2 Rozšířené zaúčtováni dokladu přes pomocný účet ...556 // 56.3.3 Rozšíření účetního deníku o nový druh dokladu...559 // 57. Účtování provozní činnosti pro statistiku ...562 // 57.1 Bčžné příjmy ...562 // 57.1.1 Účtování o daňových příjmech - třída I rozpočtové skladby...562 // 57.1.2 Účtování o nedaňových příjmech - třída 2 rozpočtové skladby ...563 // 57.2 Bčžné výdaje ...565 // 58. Účtování investiční činnosti pro statistiku...571 // 58.1 Kapitálové výdaje...571 // 58.2 Kapitálové příjmy...573 // 58.3 Vyřazení majetku z účetní evidence...574 // 59. Účtování finanční činnosti pro statistiku...576 // 59.1 Cenné papíry...576 // 59.2 Úvěry ...577 // 59.2.1 Úvčry přijaté na základní bčžný účet...577 // 59.2.2 Úvčry čerpané přímo z úvčrového účtu...578 // 59.2.3 Účtováni
kontokorentu...578 // 59.3 Návratné finanční výpomoci a půjčky ...579 // 59.3.1 Přijatá návratné finanční výpomoci...579 // 59.3.2 Přijaté půjčky od občanů ...580 // 59.3.3 Poskytnuté návratné finančni výpomoci obcím...581 // 59.3.4 Poskytnuté půjčky občanům ...581 // 59.4 Leasing...582 // 59.5 Transfery...583 // 59.5.1 Přijaté transfery neprůtokové od právnických a fyzických osob...583 // 59.5.2 Přijaté transfery neprůtokové od obci ...584 // 59.5.3 Přijaté transfery neprůtokové od kraje...585 // 59.5.4 Přijaté transfery neprůtokové ze státního rozpočtu a státních fondů ... 586 // 59.5.5 Poskytnuté transfery neprůtokové právnickým a fyzickým osobám ... 596 // 59.5.6 Poskytnuté transfery neprůtokové vlastní příspčvkové organizaci-597 // 59.5.7 Poskytnuté transfery neprůtokové jiným obcím ...598 // 59.5.8 Průtokové transfery kraje...599 // 59.5.9 Průtokové transfery státního rozpočtu a státních fondů...600 // 59.6 Fondy...601 // 59.6.1 Investiční činnost - Fond obnovy majetku ...601 // 59.6.2 Provozní činnost - Fond obnovy majetku...602 // 59.6.3 Sociální činnost - Fond rozvoje bydlení...603 // 59.6.4 Sociální činnost Sociální fond...605 // 59.6.5 Financováni - Fond rozvoje bydleni...607 // 59.7 Rezervy a termínované vklady...609 // 59.8 Pokladna...613 // 59.8.1 Převod penčz mezi pokladnou a bankovním účtem...613 // 59.8.2 Příjmy do pokladny ...614 // 59.8.3 Výdaje z pokladny...615
// 60. Časová závislost hodnoty majetku, pohledávek a závazků ...616 // 60.1 Odpisy ...616 // 60.1.1 Odpisováni dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních zdrojů ... 616 // 60.1.2 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného z dotace ...616 // 60.1.3 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného darem...617 // 60.2 Opravné položky ...618 // 60.2.1 Opravné položky ? majetku...618 // 60.2.2 Opravné položky ? pohledávkám ...618 // 60.2.3 Odpis pohledávky ...619 // 60.3 Přecenéní majetku ...620 // 60.3.1 Přecenéní reálnou hodnotou dlouhodobého majetku...620 // 60.3.2 Přecenéní reálnou hodnotou krátkodobého finančního majetku ...621 // 60.4 Kurzové rozdíly ...622 // 61. Dané...624 // 61.1 Daň z příjmu...624 // 61.2 Daň z přidané hodnoty...625 // 61.2.1 Sledování obratu u neplátce DPH ...625 // 61.2.2 DPH na výstupu...626 // 61.2.3 DPH na vstupu - provozní činnost ...627 // 61.2.4 DPH na vstupu - investiční činnost...628 // 61.2.5 Přenesená daňová povinnost - v provozní činnosti ...629 // 61.2.6 Přenesená daňová povinnost - v investiční činnosti (metodika Gordic) .. 630 // 61.2.7 Úhrada daně...631 // Literatura // 632

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC