Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (640 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7574-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3637-2 (print)
Publikace je uceleným přehledem poznatků v oblasti účetnictví a finančního řízení vybraných účetních jednotek. Obsahuje nové poznatky vycházející z realizace reformy účetnictví. Je určena zejména účetním a ekonomům ve veřejném sektoru, ale je vhodná i jako učebnice pro vysoké školy. Publikace navazuje na již vydanou knihu M. Máčeho Účetnictví ÚSC 2010 a vydané české účetní standardy pro veřejnou správu. Seznámí začátečníky i pokročilé účetní s problematikou účetnictví a finančního řízení obcí, měst a krajů, příspěvkových organizací a organizačních složek státu. První část se věnuje finančnímu účetnictví, které je vyloženo na praktických příkladech účtování příspěvkových organizací a územně správních celků. Prostřední část knihy se zabývá výkaznictvím a problematikou sestavení konsolidačních výkazů, manažerským účetnictví organizací ve veřejném sektoru, finančním řízením likvidity a účetnictvím zaměřeným na řízení. Poslední část knihy se zabývá účetnictvím pro statistické účely..
001486659
Předmluva 13 // ÚČETNICTVÍ PRO EVIDENCI 25 // 1. Účetnictví 27 // 1.1 Předmět účetnictví 27 // 1.2 Předpoklady a zásady účtováni 27 // 1.3 Oceňování 29 // 1.4 Účetní veličiny 33 // 1.4.1 Aktiva 33 // 1.4.2 Závazky 34 // 1.4.3 Vlastni kapitál 34 // 1.4.4 Náklady 35 // 1.4.5 Výnosy 36 // 2. Účtování 38 // 2.1 Cíle účtování 38 // 2.2 Bilanční princip 38 // 2.3 Relační princip 44 // 2.3.1 Relace 44 // 2.3.2 Funkce 46 // 2.3.3 Relační algebra 51 // 2.3.4 Okruhy 53 // 3. Základy účetnictví 57 // 3.1 Účetní toky 57 // 3.2 Finanční účty 57 // 3.2.1 Pokladna 58 // 3.2.2 Účetní operace ve vztahu ? bance 59 // 3.3 Zúčtovací vztahy 61 // 3.3.1 Pohledávky a závazky z obchodních závazkových vztahů 61 // 3.3.2 Pohledávky a závazky z pracovněprávních vztahů 62 // 3.3.3 Pohledávky a závazky vůči veřejným rozpočtům 63 // 3.3.4 Ostatní pohledávky a závazky 65 // 3.4 Náklady a výnosy 66 // 3.4.1 Náklady 66 // 3.4.2 Výnosy 67 // 3.5 Zásoby 68 // 3.5.1 Oceňování 68 // 3.5.2 Nakupované zásoby 69 // 3.5.3 Zásoby vlastní výroby 72 // 3.6 Dlouhodobý majetek 74 // 3.6.1 Oceňováni 75 // 3.6.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 75 // 3.7 Účetní převody 80 // 3.7.1 Odpisy a oprávky 80 // 3.7.2 Rezervy 83 // 3.7.3 Opravné položky 84 // 3.7.4 Oceňovací rozdíly 85 // 3.7.5 Fondy 86 // 3.8 Akruální koncept a časové rozlišení 88 // 3.8.1 Náklady příštích období 89 // 3.8.2 Výnosy příštích období 89 // 3.8.3 Výdaje příštích období 89 // 3.8.4 Příjmy příštích období 90 // 4. Dodatek - Směrnice občhu dokladů 92 // PŘÍLOHA Č. I 107 // PŘÍLOHA Č. 2 108 // PŘÍLOHA Č.3 109 // PŘÍLOHA Č. 4 110 // ÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 111 // 5. Investiční činnost 115 // 5.1 Pořízeni dlouhodobého majetku 115 //
5.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 115 // 5.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 120 // 5.2 Vyřazení dlouhodobého majetku 134 // 5.2.1 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku 134 // 5.2.2 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 135 // 5.3 Stárnutí dlouhodobého majetku 140 // 5.3.1 Odpisy 140 // 5.3.2 Opravné položky 143 // 5.3.3 Rezervy 143 // 5.3.4 Kurzové rozdíly 145 // 6. Provozní činnost 147 // 6.1 Materiál 147 // 6.2 Zásoby vlastní výroby 156 // 6.3 Zvířata 159 // 6.4 Zboží 161 // 6.4.1 Příjem zboží 161 // 6.4.2 Výdej zboží 164 // 6.5 Služby 166 // 6.5.1 Výdaje 167 // 6.5.2 Příjmy 170 // 6.6 Stárnutí oběžného majetku 173 // 6.6.1 Opravné položky 173 // 6.6.2 Rezervy 175 // 6.6.3 Kurzové rozdíly 176 // 7. Financování 177 // 7.1 Úvčry 177 // 7.2 Transfery 179 // 7.3 Fondy 183 // 7.3.1 Fondodmén 184 // 7.3.2 Rezervní fond 185 // 7.3.3 Fond reprodukce majetku 186 // 7.3.4 Fond kulturních a sociálních potřeb 187 // 8. Podrozvahové účty 191 // 9. Dodatek-Účetní okruhy 192 // 9.1 Okruhy činností účetní jednotky 192 // 9.2 Okruh běžného účtu 192 // 9.2.1 Rozpočtová skladba 192 // 9.2.2 Okruhy béžného účtu 195 // 9.3 Okruh majetku 196 // 9.4 Programová simulace účetnictví 197 // ÚČTOVANÍ OBCÍ, MESTA KRAJŮ 201 // 10. Provozní činnost 203 // 10.1 Bčžné příjmy 203 // 10.1.1 Účtování o daňových příjmech třída I rozpočtové skladby 203 // 10.1.2 Účtováni o nedaňových příjmech - třída 2 rozpočtové skladby 205 // 10.2 Bčžné výdaje 207 // 11. Investiční činnost 214 // 11.1 Kapitálové výdaje 214 // 11.2 Kapitálové příjmy 216 // 12. Finanční činnost 220 // 12.1 Cenné papíry 220 // 12.2 Úvěry 221 // 12.2.1 Úvěry přijaté na základní běžný účet 221 // 12.2.2 Úvěry čerpané přímo z úvěrového účtu 222 //
12.2.3 Účtování kontokorentu 223 // 12.3 Návratné finanční výpomoci a půjčky 224 // 12.3.1 Přijaté návratné finanční výpomoci 224 // 12.3.2 Přijaté půjčky od občanu 225 // 12.3.3 Poskytnuté návratné finančni výpomoci obcím 226 // 12.3.4 Poskytnuté půjčky občanům 227 // 12.4 Leasing 227 // 12.5 Transfery- 229 // 12.5.1 Přijaté transfery neprůtokové od právnických a fyzických osob 231 12.5.2 Přijaté transfery neprůtokové od obci 231 // 12.5.3 Přijaté transfery neprůtokové od kraje 232 // 12.5.4 Přijaté transfery neprůtokové ze státního rozpočtu a státních fondů 234 // 12.5.5 Poskytnuté transfery neprůtokové právnickým a fyzickým osobám 245 // 12.5.6 Poskytnuté transfery neprůtokové vlastni příspčvkové organizaci-247 // 12.5.7 Poskytnuté transfery neprůtokové jiným obcím 248 // 12.5.8 Průtokové transfery kraje 250 // 12.5.9 Průtokové transfery státního rozpočtu a státních fondů 251 // 12.6 Fondy 252 // 12.6.1 Investiční činnost - Fond obnovy majetku 253 // 12.6.2 Provozní činnost - Fond obnovy majetku 254 // 12.6.3 Sociální činnost - Fond rozvoje bydleni 255 // 12.6.4 Sociální činnost - Sociální fond 258 // 12.6.5 Financování - Fond rozvoje bydlení 261 // 12.7 Rezervy a terminované vklady 264 // 12.8 Pokladna 270 // 12.8.1 Převod peněz mezi pokladnou a bankovním účtem 270 // 12.8.2 Příjmy do pokladny 271 // 12.8.3 Výdaje z pokladny 272 // 13. Časová závislost hodnoty majetku, pohledávek a závazků 273 // 13.1 Odpisy 273 // 13.1.1 Odpisovaní dlouhodobého majetku pořízeného z v lastních zdrojů 275 // 13.1.2 Odpisováni dlouhodobého majetku pořízeného z dotace 276 // 13.1.3 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného darem 277 // 13.2 Opravné položky 281 // 13.2.1 Opravné položky k majetku 281 // 13.2.2 Opravné položky k pohledávkám 281 //
13.2.3 Odpis pohledávky 282 // 13.3 Přecenéní majetku 283 // 13.3.1 Přecenéní reálnou hodnotou dlouhodobého majetku 284 // 13.3.2 Přecenéní reálnou hodnotou krátkodobého finančního majetku 286 // 13.4 Kurzové rozdíly 287 // 14. Daně 288 // 14.1 Daň z příjmu 288 // 14.2 Daň z přidané hodnoty 289 // 14.2.1 Sledováni obratu u neplátce DPH 291 // 14.2.2 DPH na výstupu 291 // 14.2.3 DPH na vstupu - provozní činnost 292 // 14.2.4 DPH na vstupu - investiční činnost 293 // 14.2.5 Přenesená daňová povinnost - v provozní činnosti 295 // 14.2.6 Přenesená daňová povinnost - v investiční činnosti (metodika Gordic) 295 // 14.2.7 Úhrada dané 296 // 15. DODATEK - Inventarizace 298 // 15.1 Provedeni inventarizace 298 // 15.2 Inventarizace vybraných druhů majetku a závazků 301 // 15.3 Inventarizační činnosti 303 // ÚČETNÍ VÝKAZY REPORTING 305 // 16. Výkazy a sestavy 307 // 17. Rozvaha 308 // 18. Výkaz zisku a ztráty 312 // 19. Přehled o zménách vlastního kapitálu 315 // 20. Přehled o peněžních tocích 316 // 20.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 317 // 20.2 Přehled o peněžních tocích 320 // 21. DODATEK - sestavení přehledu o peněžních tocích dle metodiky firmy GORDIC 322 // 21.1 Principy konstrukce výkazu peněžních toků 322 // 21.2 Algoritmus nápočtu řádků 323 // KONSOLIDACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 357 // 22. Konsolidace územně správných celků 359 // 22.1 Mateřská a dceřiná společnost 359 // 22.2 Konsolidovaná účetní závěrka 359 // 22.3 Metody konsolidace 361 // Obsah // 9 // 23. Přcccnční a goodwill 362 // 23.1 Akvizice obchodnich organizací 362 // 23.2 Akvizice příspěvkových organizaci 364 // 24. Postupná konsolidace a dekonsolidace 367 // 24.1 Ekvivalence 367 // 24.2 Plná konsolidace 369 // 24.3 Dekonsolidace 372 //
25. Vyloučení vzájemných vztahů 374 // 25.1 Poskytnutí služeb mezi společnostmi ve skupině 374 // 25.2 Úpravy při prodeji zásob dceřiné společnosti 375 // 25.2.1 Spotřebovaná dodávka 375 // 25.2.2 Nespotřebovaná dodávka 375 // 25.3 Úpravy při prodeji majetku dceřiné společnosti 378 // 25.3.1 Prodej majetku 378 // 25.3.2 Odpisy po prodeji majetku 379 // 25.4 Úpravy při prodeji majetku mimo skupinu 380 // 25.5 Vyloučeni opravné položky k pohledávkám ve skupině 381 // 25.6 Vyloučeni přerozdělení zisku ve skupině 382 // 25.7 Úpravy při prodeji zásob mateřské společnosti 382 // 25.7.1 Spotřebovaná dodávka 382 // 25.7.2 Nespotřebovaná dodávka 383 // 25.8 Úpravy při prodeji majetku mateřské společnosti 384 // 25.9 Úpravy společností v ekvivalenci 385 // 25.10 Příklady zahrnující vnitroskupinové operace 385 // 26. Konsolidované výkazy ÚSC 391 // 27. Programová realizace konsolidace 406 // 27.1 Sběr dat a přecenění 406 // 27.2 Přepočet měny 407 // 27.3 Konsolidace investic 407 // 27.4 Zaúčtování eliminace 408 // 27.5 Realizace procesu konsolidace 408 // CONTROLLING MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY 409 // 28. Manažerské účetnictví nebo Controlling 411 // 29. Příjmy a výdaje veřejné správy 413 // 30. Cílové orientované rozpočtováni 418 // 31. Výkonové orientované účetnictví 424 // 32. Odpovédnostné orientované účetnictví 427 // 33. Cílově orientované účetnictví 434 // 34. Finanční řízeni organizace veřejného sektoru 437 // 35. Rozpočtový výhled 447 // 36. Programová realizace controllingu // 450 // 10 Účetnictví pro územní samosprávné celky // ŘÍZENÍ LIKVIDITY A HODNOTY 453 // 37. Řízení hotovosti 455 // 37.1 Miller-Orrův model 455 // 37.2 Řízení úrovní stavu hotovosti 457 // 38. Jednokrokové řízení likvidity 458 //
38.1 Princip řízení likvidity 458 // 38.2 Očekávané výdaje 458 // 38.3 Očekávané příjmy 459 // 38.4 Plánováni likvidity 461 // 39. Vícekrokové řízení likvidity 462 // 39.1 Horizont řízení 462 // 39.2 Hodnoceni likvidity 462 // 39.3 Řízení likvidity 463 // 40. Projektové financování 465 // 41. Úvěrové financování 467 // 42. Programová realizace řízení likvidity 470 // 43. DODATEK - Průbčžné odhadování 471 // 43.1 Bayesovský přístup k identifikaci parametrů modelu 471 // 43.2 Algoritmus identifikace parametrů modelu - LDFIL 473 // 43.3 Praktické použili procedury LDFIL 475 // 44. Rozpočtová pravidla územních rozpočtů 477 // 45. Rozpočtová skladba 478 // 46. Rozpočtový výhled 479 // 46.1 Rámcový rozpočtový výhled 479 // 46.2 Rozpočtový výhled podle oblastí činnosti 480 // 47. Finanční analýza 482 // 47.1 Klasická finanční analýza 482 // 47.2 Ukazatelé podle zákona č. 420/2004 Sb 483 // 47.2.1 Podíl pohledávek na rozpočtu 483 // 47.2.2 Podíl závazků na rozpočtu 484 // 47.2.3 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 484 // 48. Procesní analýza a řízení 485 // 49. Zachování majetku a kapitálu 488 // 49.1 Nominální zachováni kapitálu 488 // 49.2 Reálné zachováni majetku 489 // 49.3 Udržení substance 491 // ÚČETNICTVÍ PRO ŘÍZENÍ 497 // 50. Vazby mezi účty 499 // 50.1 Účtování 499 // 50.2 Parametrizace vazeb mezi účty 500 // 50.3 Rozvaha a vazby mezi účty 502 // 51. Proforma rozvahy 503 // 52. Predikce úřlů rozvahy 505 // 53. Řízení účtů rozvahy 510 // 54. Účetnictví v lineárním prostoru 514 // 54.1 Účetní lineární prostor 514 // 54.2 Lineární zobrazeni v účetnictví 516 // 54.3 Účetní matice 517 // 54.4 Rozvaha bilineámí formou 518 // 55. Finanční řízení účetní jednotky 521 //
55.1 Lineární diskrétní systém 521 // 55.2 Účelní jednotka dynamickým systémem 522 // 55.3 Řízení účetních stavů 523 // ÚČETNICTVÍ PRO STATISTIKU 531 // 56. Vybrané účty pro statistiku 533 // 56.1 ??? - pomocný analytický přehled 533 // 56.2 GAAP-v§eobecnč uznávané účetní zásady 549 // 56.2.1 Principy účtováni Pomocného analytického přehledu 550 // 56.2.2 Účtování zboží, výrobku a služeb 551 // 56.2.3 Účtování nákladů a tržeb 552 // 56.2.4 Účtování rezerv a záloh 555 // 56.2.5 USGAAPaPAP 555 // 56.3 Účetní doklady pro statistiku 556 // 56.3.1 Rozšíření účetní vély 556 // 56.3.2 Rozšířené zaúčtováni dokladu přes pomocný účet 556 // 56.3.3 Rozšíření účetního deníku o nový druh dokladu 559 // 57. Účtování provozní činnosti pro statistiku 562 // 57.1 Bčžné příjmy 562 // 57.1.1 Účtování o daňových příjmech - třída I rozpočtové skladby 562 // 57.1.2 Účtování o nedaňových příjmech - třída 2 rozpočtové skladby 563 // 57.2 Bčžné výdaje 565 // 58. Účtování investiční činnosti pro statistiku 571 // 58.1 Kapitálové výdaje 571 // 58.2 Kapitálové příjmy 573 // 58.3 Vyřazení majetku z účetní evidence 574 // 59. Účtování finanční činnosti pro statistiku 576 // 59.1 Cenné papíry 576 // 59.2 Úvěry 577 // 59.2.1 Úvěry přijaté na základní běžný účet 577 // 59.2.2 Úvěry čerpané přímo z úvěrového účtu 578 // 59.2.3 Účtování kontokorentu 578 // 59.3 Návratné finanční výpomoci a půjčky 579 // 59.3.1 Přijatá návratné finanční výpomoci 579 // 59.3.2 Přijaté půjčky od občanů 580 // 59.3.3 Poskytnuté návratné finančni výpomoci obcím 581 // 59.3.4 Poskytnuté půjčky občanům 581 // 59.4 Leasing 582 // 59.5 Transfery 583 // 59.5.1 Přijaté transfery neprůtokové od právnických fyzických osob 583 //
59.5.2 Přijaté transfery neprůtokové od obci 584 // 59.5.3 Přijaté transfery neprůtokové od kraje 585 // 59.5.4 Přijaté transfery neprůtokové ze státního rozpočtu a státních fondů 586 // 59.5.5 Poskytnuté transfery neprůtokové právnickým a fyzickým osobám 596 // 59.5.6 Poskytnuté transfery neprůtokové vlastní příspčvkové organizaci-597 // 59.5.7 Poskytnuté transfery neprůtokové jiným obcím 598 // 59.5.8 Průtokové transfery kraje 599 // 59.5.9 Průtokové transfery státního rozpočtu a státních fondů 600 // 59.6 Fondy 601 // 59.6.1 Investiční činnost - Fond obnovy majetku 601 // 59.6.2 Provozní činnost - Fond obnovy majetku 602 // 59.6.3 Sociální činnost - Fond rozvoje bydlení 603 // 59.6.4 Sociální činnost Sociální fond 605 // 59.6.5 Financování - Fond rozvoje bydleni 607 // 59.7 Rezervy a termínované vklady 609 // 59.8 Pokladna 613 // 59.8.1 Převod peněz mezi pokladnou a bankovním účtem 613 // 59.8.2 Příjmy do pokladny 614 // 59.8.3 Výdaje z pokladny 615 // 60. Časová závislost hodnoty majetku, pohledávek a závazků 616 // 60.1 Odpisy 616 // 60.1.1 Odpisováni dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních zdrojů 616 // 60.1.2 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného z dotace 616 // 60.1.3 Odpisování dlouhodobého majetku pořízeného darem 617 // 60.2 Opravné položky 618 // 60.2.1 Opravné položky ? majetku 618 // 60.2.2 Opravné položky k pohledávkám 618 // 60.2.3 Odpis pohledávky 619 // 60.3 Přecenéní majetku 620 // 60.3.1 Přecenéní reálnou hodnotou dlouhodobého majetku 620 // 60.3.2 Přecenéní reálnou hodnotou krátkodobého finančního majetku 621 // 60.4 Kurzové rozdíly 622 // 61. Daně 624 // 61.1 Daň z příjmu 624 // 61.2 Daň z přidané hodnoty 625 // 61.2.1 Sledování obratu u neplátce DPH 625 // 61.2.2 DPH na výstupu 626 //
61.2.3 DPH na vstupu - provozní činnost 627 // 61.2.4 DPH na vstupu - investiční činnost 628 // 61.2.5 Přenesená daňová povinnost - v provozní činnosti 629 // 61.2.6 Přenesená daňová povinnost - v investiční činnosti (metodika Gordic) .. 630 // 61.2.7 Úhrada daně 631 // Literatura 632

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC