Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7210-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7211-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3749-2 (print)
Publikace uznávané autorky je určena jak studentům vysokých a středních škol zaměřených na turismus, tak institucím zabývajícím se rozvojem turismu v destinaci na národní, regionální a lokální úrovni a firmám působícím v destinacích. První část je zaměřena na marketingovou strategii destinace, zejména na marketingový mix. Druhá část knihy se zabývá systémem řízení destinace z hlediska vytváření institucionální struktury destinace a organizace marketingového řízení destinace i možností financování systému řízení destinace. Autorka předkládá též různé formy partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Třetí blok se věnuje řízení kvality v destinaci, tvorbě a udržování informačních systémů destinace či řízení udržitelného turismu v destinaci. V závěru se seznámíte s nástroji hodnocení, měření a kontroly úspěšnosti marketingového řízení destinace. Součástí knihy je též stručný přehled aktuálních aktivit EU v marketingovém řízení destinací..
001486691
Obsah / 5 // Obsah // O autorce ... 8 // Úvod ... 9 // 1. Marketingový management destinace ...11 // 1.1 Pojetí destinace turismu ... 11 // 1.2 Přístupy ? vymezení destinace turismu ... 13 // 1.3 Marketingové řízení destinace turismu ... 17 // 1.3.1 Vymezení pojmu marketingové řízení destinace ... 17 // 1.3.2 Proces marketingového řízení destinace ...21 // 1.4 Shrnutí a úkoly ...24 // 2. Marketingová strategie destinace ... 26 // 2.1 Strategický marketing ... 26 // 2.1.1 Proč „strategický“ marketing ...26 // 2.1.2 Možnosti formulování strategie destinace ...33 // 2.2 Nástroje strategického marketingového řízení ...42 // 2.3 Shrnutí a úkoly ...44 // 3. Taktický marketing destinace ...47 // 3.1 Taktický marketing destinace ...47 // 3.2 Produkt jako základ marketingového mixu destinace ...48 // 3.2.1 Pojetí produktu destinace ...48 // 3.2.2 Tvorba produktu destinace ...54 // 3.3 Cenová politika ...56 // 3.4 Distribuční cesty ...58 // 3.5 Komunikační mix destinace ...60 // 3.5.1 Propagační a komunikační mix destinace ...60 // 3.5.2 Integrovaná marketingová komunikace destinace ...61 // 3.5.3 Nové trendy v marketingové komunikaci destinací ...63 // 3.6 Shrnutí a úkoly ...65 // 4. Marketingový plán destinace ... 68 // 4.1 Plánování v marketingovém řízení ...68 // 4.2 Struktura marketingového plánu destinace ...69 // 4.3 Shrnutí a úkoly ...73 // 6 / Marketingový management destinací // 5. Systém marketingového
řízení destinace ... 75 // 5.1 Politika turismu destinace ...75 // 5.1.1 Vymezení politiky turismu v destinaci ...75 // 5.1.2 Nositelé politiky turismu a marketingový management destinace ...77 // 5.1.3 Cíle a nástroje realizace politiky turismu ...81 // 5.2 Systém marketingového řízení destinace ...83 // 5.2.1 Destinace jako socioekonomický systém ...83 // 5.2.2 Destinace jako firma? ...84 // 5.2.3 Systém marketingového řízení destinace ...89 // 5.3 Institucionální zajištění marketingového řízení destinace ...92 // 5.3.1 Instituce veřejného a soukromého sektoru ...93 // 5.3.2 Instituce v hierarchii systému řízení destinace ...97 // 5.3.3 Instituce podle funkcí v systému řízení destinace ... 100 // 5.3.4 Instituce podle právní formy a zařazení v systému ... 105 // 5.4 Vztahy, vazby a kompetence v marketingovém řízení destinace ... 110 // 5.5 Vytváření modelu systému marketingového řízení destinace ... 112 // 5.6 Shrnutí a úkoly ... 113 // 6. Financování systému marketingového řízení destinace ...116 // 6.1 Daně jako hlavní zdroje financování marketingového řízení destinace . 116 // 6.1.1 Zdroje a nástroje financování systému marketingového řízení ... 116 // 6.1.2 Daňový systém a státní zásahy — teoretická východiska ... 119 // 6.1.3 Zdanění v turismu a typologie daní v turismu ... 122 // 6.2 Národní a evropské zdroje ve financování systému marketingového řízení ... 127
6.2.1 Veřejná rozpočtová soustava a veřejná správa České republiky ... 127 // 6.2.2 Legislativní rámec financování systému marketingového řízení ... 129 // 6.2.3 Financování ze zdrojů Evropské unie ... 131 // 6.3 Financování systému marketingového řízení na národní, regionální // a místní úrovni ... 133 // 6.3.1 Financování turismu státem, kraji, městy a obcemi České republiky ... 133 // 6.3.2 Paralelní rozpočtová soustava pro turismus? ... 140 // 6.4 Shrnutí a úkoly ... 147 // 7. Partnerství v marketingovém řízení destinace turismu ... 150 // 7.1 Vznik a význam partnerství v marketingovém řízení destinace ... 150 // 7.1.1 Vznik a principy partnerství v marketingovém řízení destinace ... 150 // 7.1.2 Význam partnerství v destinacích turismu ... 155 // 7.2 Formy partnerství v destinacích turismu ... 157 // 7.2.1 Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) ... 157 // 7.2.2 Institucionální a čistě smluvní partnerství ... 161 // 7.2.3 Meziorganizační vztahy — horizontální a vertikální partnerství ... 161 // Obsah / 7 // 7.2.4 Clustery a další trendy v partnerství ... 163 // 7.3 Shrnutí a úkoly ... 165 // 8. Informační systémy destinace ... 167 // 8.1 Informační systémy v marketingovém řízení destinace ... 167 // 8.1.1 Informace a informační systém destinace ... 167 // 8.1.2 Vytváření a udržování informačního systému destinace ... 169 // 8.2 Turistická informační
centra ... 176 // 8.3 Využití internetu a IC/IT v marketingovém řízení ... 178 // 8.4 Shrnutí a úkoly ... 179 // 9. Kvalita destinace a možnosti jejího řízení ... 182 // 9.1 Pojetí kvality v turismu ... 182 // 9.1.1 Kvalita v turismu jako faktor diferenciace firmy či destinace ... 182 // 9.1.2 Kvalita destinace turismu ... 184 // 9.2 Možnosti řízení kvality v destinaci turismu ... 185 // 9.2.1 ISO normy ... 186 // 9.2.2 TQM ... 188 // 9.2.3 Národní systémy řízení kvality v turismu ... 190 // 9.3 Kvalita a udržitelný turismus ... 193 // 9.4 Shrnutí a úkoly ... 194 // 10. Hodnocení a měření výkonnosti marketingových opatření ... 196 // 10.1 Hodnocení marketingu ... 196 // 10.1.1 Behaviorální měření marketingu ... 196 // 10.12 Měření úspěšnosti marketingové komunikace ... 197 // 10.2 Rozpočet na marketing ... 198 // 10.3 Shrnutí a úkoly ... 198 // 11. Marketingové řízení destinace a Evropská unie ... 200 // 11.1 Aktivity EU podporující marketingové řízení destinací ...200 // 11.2 Turismus v učících se oblastech ...200 // 11.3 Shrnutí a úkoly ...202 // Závěr ... 204 // Shrnutí/Summary ... 205 // Rejstřík ... 206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC